Lord Emanuel 07.09...


Botschaft von Lord Emanuel: "Immer bei Euch" (18. August 2014)

von erst-kontakt @ 2014-09-07 – 08:55:22

Beschreibung: ord Emanuel

Botschaften der Weisheit und Inspiration

Správy múdrosti a inšpirácie

18. August 2014

"Immer bei Euch"

„Vždy pri vás“

zdravím vás milí, cítite to? Môžete cítiť lásku, ktorá trčí v každom dychu, ktorý robíte? Buďte v tichu vy milí, buďte v tomto momente ticho, celkom ticho a obpklopte sa tým, čo máte práve teraz k dispozícii. Cíťte vašu matku Zem pod vašimi nohami aj vtedy, keď je to podlaha pod vašimi nohami, jednoducho ju (Zem) cíťte cez vaše nohy.  Dovoľte si prepojiť sa/zakotviť hlboko vo vašom vnútri s vašou matkou a cíťte jej lásku pokiaľ to robíte, vy ste jej dieťa, ktorá ona tak hlboko miluje. Dýchajte a buďte v kľude. Ukľudnite to klebetenie/ten nepokoj vo vašom duchu a dýchajte všetky starosti z vášho dňa. Cíťte ako sa otvára korunná chakra smerom do neba, otvorte sa vášmu otcovi, viac a viac a prepojte sa vysoko nad vami, siahajúc do vesmíru a cíťte tú lásku tej bezpodmienečnej lásky, ktorá je v každom dychu a keď jej teraz dovolíte, aj v každej buňke vášho tela. Dýchajte, dýchajte, dýchajte a buďte ticho v tom šťastí tohto okamihu.

Seid gegrüßt Ihr Lieben, könnt ihr es fühlen? Könnt ihr die Liebe fühlen, die in jedem Atemzug den steckt den ihr macht? Seid in Stille Ihr Lieben, seid in diesem Moment still, seid vollkommen still in diesem Moment und umhüllt euch mit dem, was euch gerade jetzt zur Verfügung steht. Spürt eure Mutter Erde unter euren Füßen, selbst wenn es durch den Fußboden ist und eure Füße nicht wirklich direkt auf ihrem Körper ist, fühlt Sie einfach durch eure Füße. Erlaubt euch sich tief im Inneren mit eurer Mutter zu verankern und fühlt die Liebe von Ihr während ihr das macht, ihr seid ihr Kind, das sie so innig liebt. Atmet und seid still. Beruhigt das Geschnatter in eurem Geist und atmet alle Sorgen von eurem Tag aus. Fühlt, wie sich euer Kronenchakra zum Himmel hin öffnet, eurem Vater, öffnet euch, mehr und mehr und verbindet Euch hoch über euch, in den Kosmos reichend und fühlt die Liebe der bedingungslosen Liebe, die in jedem Atemzug ist und wenn ihr es jetzt zulasst, in jeder Zelle eures Körpers ist. Atmet, atmet, atmet und seid still in der Glückseligkeit dessen.

A čo nájdete na tomto mieste moji milí? Dýchajte a buďte ticho. Zatvorte oči keď chcete a buďte jednoducho tu. Pripusťte aby tá láska prúdila s vašim dychom dovnútra a von, dovoľte tej láske aby krúžila vo vašom tele, ten dych ako pumpa, ktorá presúva/pohybuje vašu životnú silu do všetkých a okolo vašich vnútorných orgánov, čo je tuná moji milí? Vstrebajte z tej lásky koľko dovolíte a neprekalkulujte sa, existuje bezhraničná zásoba tej lásky a vy ste obmedzený len tým, čo pripustíte. Čo je obmedzené len vašou schopnosťou vášho ducha, vašu hustotu vedieť obísť. Tu, kde ste na vašej ceste je iný spôsob vyjadriť to. Neexistujú žiadne obmedzenia okrem tých, ktoré ste si sami vytvorili. Toje v poriadku. Cíťte sa OK s tým, kde ste a s čím dokážete pracovať/žiť a buďte jednoducho láska, ktorá existuje vo vašom prekrásnom duchu, tele a duši a na každej úrovni do ktorej ju dokážete uplatniť/priniesť.

Und was findet ihr an diesem Platz Ihr Lieben? Atmet und seid still. Schließt eure Augen wenn ihr es möchtet und seid einfach hier. Lasst zu, dass diese Liebe mit eurem Atem in euch hinein und hinaus zu fließen, erlaubt diese Liebe in eurem Körper zu zirkulieren, den Atem wie eine Pumpe die Lebenskraft in eurem Körper herumbewegen, all eure inneren Organe umspülen, was ist hier Ihr Lieben? Nehmt so viel von dieser Liebe auf wie ihr zulasst und verkalkuliert euch nicht, es gibt einen unbegrenzten Vorrat dieser Liebe und ihr seid nur begrenzt mit dem was ihr zulasst, was durch eure Fähigkeit begrenzt ist euren Geist und eure gespeicherte Dichte in eurem Körper zu umgehen. Da wo ihr auf eurem Weg seid, ist eine andere Art dies mit Worten auszudrücken. Es gibt keine Begrenzungen außer jene, die ihr euch selber auferlegt. Und das ist OK. Fühlt euch OK mit dem wo ihr seid und was ihr handhaben könnt und seid einfach mit der Liebe, die ihr in euren wunderschönen Geist, Körper und Seele und auf jedem Niveau auf dem ihr existiert bringen könnt.

Čo zostane, keď odoberiete všetko? Ste to vy. Vaša esencia, vaša pravda, vaša príroda, boh v akcii. A ako predtým, do istého stupňa rozumiete ako ste si dali hranice a to je OK. Buťe v tichu a vedzte, že ste Boh v spôsobe ako vám to dnes je k dispozícii/dosiahnutelné. Buďťe šťasný a v uznaní toho, čo teraz môžete cítiť a rozumieť, je to viac ako si myslíte.

Was bleibt übrig, wenn ihr alles wegnehmt? IHR seid es. Die Essenz von Euch, eure Wahrheit, eure wahre Natur, Gott in Aktion. Und wie zuvor, ihr könnt es nur bis zu dem Grade verstehen, wie ihr euch selbst Grenzen gesetzt habt und das ist OK. Seid still und wisst, dass ihr Gott seid in welcher Weise es euch heute zur Verfügung steht. Seid glücklich und in Anerkennung für das, was ihr in diesem Moment fühlen und verstehen könnt, es ist mehr als ihr denkt, wenn ihr es zulasst.

Dýchajte so mnou, moji milí a ako s niekým, kto túto cestu po vašej žehnanej Zemi už išiel pred vami, ako jeden, ktorý tie obmedzenia prekonal. Dovoľte mi byť u vás, keď máte pri tom dobrý pocit a vyhovuje vám to. Nechajte ma pri vás. Dýchajte ešte raz so mnou. Cíťte moju prítomnosť a ešte raz dovoľte mi vás nechať cítiť ako to je byť povznešenejší ako ste teraz. Dovoľte, dovoľte, dovoľte.  A dovoľte mi vám ukázať na čom sa držíte, čo vám zatvára tú cestu. Dovoľte mi pomôcť vám. V skutočnosti vám skutočne nič neprekáža, len to čo vy sami ste tam dali a to, čoho sa nechcete zbaviť. Je to OK moji milí je to OK. Všetko je akceptovateľné a Všetko je perfektné ako to teraz je. Pobuďte v pokoji, ktorý to prináša, keď to objímete a keď vaša viera to pripustí. Nič nie je ako by malo byť a všetko sa vyvíja k vášmu najlepšiemu a pre váš rast ako duša, ktorá má na Zemi túto skúsenosť.

Atmet jetzt mit mir, Ihr Lieben und als jemand, der diesen Pfad auf eurer Gesegneten Erde vor euch gegangen ist, als einer, der die menschlichen Begrenzungen überwunden hat, erlaubt mir bei euch zu sein, wenn es sich gut anfühlt und euch recht ist. Lasst mich bei euch sein. Atmet noch einmal mit mir. Fühlt meine Anwesenheit und noch einmal, erlaubt mir euch fühlen zu lassen, wie es ist erhobener zu sein, als ihr jetzt seid. Lasst zu, lasst zu, lasst zu. Und lasst mich euch zeigen, an was ihr euch festhaltet das euch den Weg versperrt. Lasst mich euch helfen. Weil in Wirklichkeit ist da tatsächlich gar nichts in eurem Weg außer dem, was ihr selbst dorthin platziert habt, und das, was ihr nicht aufgeben wollt. Es ist OK Ihr Lieben, es ist OK. Alles ist akzeptabel und Alles ist perfekt so wie es jetzt ist. Verweilt in dem Frieden, den es bringt, wenn ihr es vollkommen umarmt und es in eurem Glaubenssystem zulasst. Nichts ist, wie es sein sollte und Alles entfaltet sich zu eurem Besten und für euer Wachstum als Seele, die diese Erfahrung auf der Erde hat.

Nemôžete vedieť čo pred vamí leží a to vám nerobí tak dobre keď nepoznáte všetky detaily na vašej ceste, ktorú chcete prejsť a ktorá vás vedie/bude viesť domov do kráľovstva Boha vo vás.

Teda vzdajte sa. Pre tento okamih TERAZ.

A z tohto miesta robte každý krok pomaly a stále.

S veľa pozornosťou, ktorej ste teraz schopní. „Buďte ako sluha, ktorý očakáva svojho pána“ je zapísané v náboženských písmach. Tým myslím, buďte vždy prítomní. Vždy. Na to, čo sa TERAZ vyvinie.

Tuná nájdete kľud, ktorý bol doteraz pre vás nedosiahnuteľný. Vzdajte sa moji milí. Odovzdajte jednoducho tú kontrolu. Dovoľte mi objať vás vo vašom strachu. Všetko je OK, všetko bude dobré a viac. To je môj sľub, vám. Buďte v kľude. JA SOM Lord Emanuel a JA SOM vždy pri vás. Žehnaj vás Boh.

Ihr könnt nicht wissen, was vor euch liegt und es tut euch wirklich nicht so gut, wenn ihr all die Details kennt auf eurem Weg den ihr verfolgen wollt, der euch nach Hause führen WIRD zum Königreich Gottes in Euch.

Also gebt euch geschlagen. Für diesen Moment JETZT.

Und von dieser Stelle macht jeden Schritt langsam und stetig.

Mit so viel Aufmerksamkeit wie ihr zu jedem Moment aufbringen könnt. „Seid wie ein Diener der die Ankunft seine Meisters erwartet“ ist in religiösem Text aufgezeichnet. Damit meine ich, seid immer Gegenwärtig. Immer. Für das, was sich JETZT entwickelt.

Hier werdet ihr einen Frieden finden, der bisher außerhalb eurer Reichweite gewesen ist. Gebt auf Ihr Lieben. Gebt all die Kontrolle auf. Lasst einfach los. Lasst mich euch in eurer Angst umarmen. Es ist OK Ihr Lieben, Alles wird gut sein und mehr. Dies ist mein Versprechen an Euch. Seid in Frieden. ICH BIN Lord Emanuel und ICH BIN immer bei euch. Gott segne Euch.

Lord Emanuel durch Gillian Ruddy, 18.08.2014, http://lordemanuelmessages.com/
Übersetzung: Petra ST
Quelle deutsch: http://lordemanuelingerman.blogspot.de/2014/09/lord-emanuel-18august-2014.html

 

 

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37