Energie v marci...

Botschaft von Erzengel Jophiel: Die Energie für März 2015

von erst-kontakt @ 2015-03-08 – 07:58:37

Beschreibung: rzengel Jophiel

Die Energie für März 2015 – Energie pre marec

Milovaná rodina Svetla, po dlhom období skúšok a zmien a poznatkov sme dosiahli nový krok. Je to moment pre nové začiatky a moment jasnejšiemu prispôsobeniu sa s našou hlbšou bytosťou.

Geliebte Familie des Lichts, nach einer langen Zeit der Überprüfungen, Änderungen und Erkenntnisse haben wir einen neuen Schritt erreicht. Dies ist ein Moment für Neu-Anfänge und ein Moment der viel klareren Einstimmung mit unserem tieferen Wesen.

"Ankommend" im März haben wir die Gelegenheit, uns auf etwas Neues zu konzentrieren, etwas, das die Entstehung eines größeren Gefühls der Freiheit und Ausdehnung zulässt. Unabhängig davon, welchen Herausforderungen und Veränderungen ihr in den letzten Monaten entgegengesehen habt, ist dies der Moment, einen Schritt vorwärts zu machen.

„Prichádzajúc“ do marca máme príležitosť nás sústrediť na niečo nové, niečo čo dovolí vznik nového pocitu slobody a rozšírenia. Nezávisle od toho akým výzvam a zmenám sme boli vystavení v posledných mesiacoch – je teraz moment urobiť krok vpred.

Keď volíte zostať naďalej v starom – tá jediná vec, ktorú tým môžeme dosiahnuť je prekážať našej pozícii a pridávať do života nové drámy. Zameranie alebo sklon tej „sústredenej“ energie v tomto čase je platné na všetkých úrovniach. Sústreďte vaše Svetlo, vašu energiu na ten nový smer a cíťte tú úľavu, ktorá príde so skončením tých vecí, ktoré raz musia skončiť. Tento mesiac nás v chode vpred podporuje – nie len na spirituálnej úrovni ale aj prakticky.

Wenn man wählt im Alten festgefahren zu bleiben, ist die einzige Sache, die wir erreichen, unsere Position zu behindern und dem Drama hinzuzufügen. Der Fokus oder die Tendenz der "fokussierten" Energie zu dieser Zeit ist auf allen Ebenen gültig. Konzentriert euer Licht, eure Energie auf die neue Richtung und fühlt die Erleichterung, die mit der Beendigung und Vollendung der Dinge, die einmal enden müssen, kommt. Dieser Monat unterstützt uns dabei, uns vorwärts zu bewegen ~ nicht nur auf spiritueller Ebene, sondern auch praktisch.

Pokiaľ sa pohybujeme marcom a do nového stavu je pravdepodobné, že sa stretneme s mnohými prekážajúcimi/obmedzujúcimi  témami ako napr. osobný strach pred tým čo nás očakáva

Während wir uns durch den März und in den neuen Zustand bewegen, ist wahrscheinlich, dass wir vielen begrenzenden Themen, wie z. B. unsere persönliche Furcht in Bezug auf das was kommt entgegensehen.

Planetare Einstimmung der Seelen! – planetárne prispôsobenie duší!

Milí, na tomto bode sa pohybujeme na novú úroveň osobného a planetárneho prispôsobenia/súladu a pripravovali sme sa na tú fázu. Tento mesiac sa uskutočňuje harmonizácia všetkých duší, ktoré budú presvietené mnohými z vnútrozemia.

Ihr Lieben, an diesem Punkt bewegen wir uns auf eine neue Ebene der persönlichen und planetaren Einstimmung und wir haben uns für diese neue Phase vorbereitet. In diesem Monat findet eine Harmonisierung aller Seelen statt, die von den Vielen der inneren Ebenen überlichtet werden.

Die planetare spirituelle Hierarchie projiziert eine Einstimmung, die uns erneut mit dem Ashram und den entsprechenden inneren Meister-Ebenen ausrichtet. Diese Anregung wird uns in größere Resonanz mit dem Ashram bringen dem wir angehören, mit unserer Mission hier und unserem Weg. Wir können dies als eine Einstimmung der einzelnen Seelen-Gruppen sehen, die von jedem (aufgestiegenen) Meister überwacht wird.

Planetárna spirituálna hierarchia vyžaruje súladnosť, ktorá nás znova usmerní s Ashramom a s vnútornými úrovňami majstrov. Tá štimulácia nás privedie k väčšiemu prispôsobeniu/rezonancii s Ashramom, ku ktorému patríme, s našou mísiou tuná a s našou cestou. Môžeme to vidieť ako zosúladenie jednotlivých skupín duší, ktoré sú strážené vzostúpenými majstrami.

Vyzerá to tak ako spirituálne znovu štartovanie na novej úrovni a vedie k drastickým zmenám v nádobách nášho vedomia (telo). Z toho dôvodu sa vytvorí väčšie prepojenie a vedenie vzostúpenými majstrami. Súčasne sa vytvoria významné kooperácie, priateľstvá a vzťahy na podporu našej cesty/smeru.

Es sieht aus wie ein spiritueller Neustart auf einer neuen Ebene und führt drastische Änderungen in den Gefäßen unseres Bewusstseins herbei. Deshalb wird eine größere Verbindung mit den aufgestiegenen Meistern und auch mit der Führung geschaffen, die wir für die nächsten Schritte erhalten. Gleichzeitig werden neue und bedeutungsvolle Kooperationen gebildet, Freundschaften und Beziehungen, die kommen, um unseren Weg zu unterstützen.

Tagundnachtgleiche, Finsternis und Neumond – rovnodennosť, zatmenie a nov.

Najrýchlejší okamih je 20-teho marca, kedy budú aktivované naše viacdimenzionálne aspekty/vlastnosti pre naše katalické znovuzrodenie a aktivovanie vnútornej a vonkajšej reality pokiaľ sa uvoľňuje obrovské množstvo duševnej energie. Pod vedením Krista, energie udržiavajúcu lásku, privedené do súladu s päťdimenzionálnym solárnym vedomím Krista.

Einer der rasantesten Moment des März ist am 20., wo unsere mehrdimensionalen Aspekte für eine katalytische Wiedergeburt der inneren und äußeren Realität aktiviert werden, während massive Mengen von Seelen-Energie freigegeben werden. Unter der Führung vom Christus, die Energie der Liebe haltend, werden wir mit dem fünfdimensionalen solaren Christus-Bewusstsein abgestimmt.

Eine Energie-Welle öffnet sich hier, auf die wir uns vorbereitet haben. Ein spiritueller Abstieg der Präsenz Christi, kommt innerhalb von uns, um zu erleuchten und sich auszudehnen. Während ihr diese mächtige Verkörperung des Lichts empfangen werdet, umfasst ihr alles, was mit größerem Mitgefühl und Seelenstärke auftauchen wird. Ihr habt vielleicht Erkenntnisse, Einsichten und schnelle Veränderungen.

Vlna energie sa tu otvorí, na ktorú sme pripravení. Spirituálny vzostup zjavenia Krista prejde nami za účelom osvietenia a rozšírenia.  Pokiaľ obdržíte to mohutné stelesnenie Svetla zahrniete všetko čo sa vynorí s väčším súcitom a duševnou silou. Možno zistíte nové poznatky, porozumenie a rýchle zmeny.

Zostaňte vo vašom strede a proste vaše nízke aspekty vášho JA, emócie a obmedzenia aby vás opustili. Majster vnútornej úrovne nás informuje, že sme na tú fázu boli pripravení a sme ochotní urobiť ten krok. Na globálnej úrovni to znamená stelesnenie Svetla pozitívne zmeny a zničenie starých modelov.

Bleibt in eurer Mitte, während viele Aspekte vom niedrigeren Selbst, Emotionen, Verhalten und Beschränkungen bitten, losgelassen zu werden. Der Meister der inneren Ebene informiert uns darüber, dass wir auf diese Phase vorbereitet gewesen sind und wir alle bereit sind, den Schritt zu machen. Auf einer globalen Ebene bedeutet diese Verkörperung des Lichts positivere Veränderungen und Zerstörung alter Modelle.

Träume und Reinigung – Sny a očista

Milí, v marci môžete pozorovať intenzívnejšie sny a ako tie staré energie, strach a nízke vzory vás opúšťajú. Pozorujte ako dostanete v snoch nové pohľady a poznatky. Po poslednej aktualizácii solárneho-kruhu a aktivácii zlatého kódu objímte nové Svetlo a viac lásky v našej slnečnej sústave.

Ihr Lieben, im März könnt ihr eine intensive Aktivität über Träume bemerken und wie die alten Energien, Ängste und niedrigeren Muster freigegeben werden. Beobachtet, wie ihr Einblicke und Erkenntnisse durch eure Träume erhaltet. Nach der letzten Aktualisierung der Solar-Scheibe und die Aktivierung der goldenen Codes, umarmt ein neues Licht und mehr Liebe unser Sonnensystem.

Die goldenen Codes helfen uns auch, das Zentrum des Solar-Plexus zu verfeinern und die niedrigeren Muster umzuwandeln. Parallel gibt es eine Aktivierung des Zweiten (Sakral) Chakras, eine Brücke des Ausdrucks und Stimulation des Hals-Chakras schaffend.

Tie zlaté kódy nám tiež pomôžu zjemniť stred solár-plexu a tie nízke vzory zmeniť. Paralelne sa deje aktivácia druhej (sakrál) čakry, most výrazu a vytvorenie naladenia krčnej-čakry.

To znamená väčšiu túžbu po vyjadrení a vyjasnenie cesty, na ktorej vyjadríme novú kreativitu, vôľu k životu a veľkorysosť. Môže sa vám to zdať užitočné pracovať tieto dni znova s tými novými energiami, sústrediť sa na vaše vnútro a zosilniť vaše pole pokiaľ púšťate všetko čo už nepotrebujete.

Dies bedeutet ein größeres Bedürfnis für Ausdruck und Klärung des Weges, auf dem wir neue Kreativität, Willen für das Leben und Großzügigkeit ausdrücken. Ihr könnt es vielleicht nützlich finden, in diesen Tagen mit euren Energien zu arbeiten, euch zu zentrieren und euer Feld zu stärken, während ihr alles loslasst, was ihr nicht mehr benötigt.

Die ganze März-Szene entfaltet einen Verlauf starker spiritueller Ermächtigung und auch ein Geschenk, das mehr Freude und Licht in unser Leben bringt.

Marcová scéna vyvíja priebeh silného spirituálneho splnomocnenia a tiež je to dar, ktorý prinesie viac radosti a Svetla do nášho života.

Dovolíme  tomu starému stiahnuť sa späť a otvoriť pred nami novú zlatú cestu. To nám prinesie lepšie spojenie s našou dušou, našou esenciou a tiež zdravé a harmonické vzťahy medzi ľuďmi.

Je to nádherný okamih. To sa musí oslavovať!    Jophiel

Wir erlauben jetzt dem Alten sich zurückzuziehen, und ein goldener Weg wird sich vor uns öffnen. Dies wird eine größere Verbindung mit unserer Seele bringen, mit unserer Essenz und auch gesunde und harmonische Beziehungen zwischen den Menschen.

Dies ist ein wunderbarer Moment! Er ist zu feiern.

Erzengel Jophiel.

EE Jophiel durch Frixos Christodoulou, 03.03.2014
Übersetzung: SHANA
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0315/03jophiel.html

 

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58