Aisha North 03.10....

Aisha North: "Was auch immer als nächstes geschieht, es nur zu deinem Vorteil sein wird" (02.Oktober 2014)

von erst-kontakt @ 2014-10-03 – 10:42:53

Beschreibung: as Manuskript des Überlebens - Aisha North

Eine kurze Aktualisierung zur derzeitigen Energiequalität / 02.10.2014
"Was auch immer als nächstes geschieht, es nur zu deinem Vorteil sein wird"

Krátka aktualizácia k súčasnej kvalite energie

„Čokoľvek ďalšie sa stane bude len k tvojej výhode“

Skrátene pre ponáhlajúcich: tlak, ktorý vnímaš je trenie medzi tým starým a novým. Keď sa teraz oddáš celkom svetlu a tvojmu telu, prinesieš tvoje sny do reality lebo si sa vpriebehu toho vývoja tak zaistil, že ti nikto a nič nemôže stáť v ceste. Obrobil si svoje pole, vysadil semeno, pohnojil, polial a tak nechal klíčiť v tvojom svetle a teraz môžeš zbierať úrodu. Veľmi pekný symbolický obraz ku dňu díkyvzdania na budúcu nedeľu – myslím.

Vy milí, odložili ste veľkú záťaž z vašich pliec aj keď ste presvedčení z opaku, ale je to skutočne tak. Tým, že ste súhlasili a dovolili s vašim vnútorným rozšírením (tým aj vonkajším) oslobodili ste sa z tlaku minulosti. Mnohí z vás myslia, že sú to tie vtekajúce energie, ktoré vytvárajú teraz ten väčší tlak ale skutočne je to nevyrovnanosť medzi tým starým a novým, ktorá ho spôsobuje. A predsa sa vám medzičasom podarilo vytvoriť vo vás priestor, ktorý vám dovolí pendlovať veľmi účinným spôsobom medzi týmí dvomi rovinami a máte aj možnosť ten rozdiel stále lepšie vyrovnávať. Tie protiklady a rozdiely medzi minulosťou a súčasnosťou, tvojim JA-stavom a tým čo prichádza sú – cez teba – dôrazne vyrovnanejšie a to ti uľahčí ten tlak medzi tými úrovňami ľahšie prekonať.

Kurzfassung für Eilige: Der Druck, den du wahrnimmst, ist die Reibung zwischen dem Alten und dem Neuen. Wenn du dich jetzt ganz auf dein Licht und deinen Körper einlässt, wirst du deine Träume in die Realität bringen, denn du hast dich in deinem Entwicklungsverlauf zwischenzeitlich so gefestigt, dass dir nichts und niemand mehr im Wege stehen kann. Du hast dein Feld bestellt, die Saat ausgebracht, den Samen gedüngt, gewässert und so in deinem Licht keimen lassen, dass du jetzt deine Ernte einholen kannst. Ein sehr schönes, symbolisches Bild zum Erntedankfest am kommenden Sonntag – wie ich finde.

Ihr Lieben, ihr habt nun eine große Last von euren Schultern genommen, auch wenn ihr eher vom Gegenteil dessen überzeugt seid, aber es ist tatsächlich so. Indem ihr eurer inneren (und damit auch äußeren) Ausdehnung zugestimmt und sie erlaubt habt, habt ihr euch auch von dem Druck der Vergangenheit entlastet. Viele von euch glauben, dass es die einströmenden Energien sind, die diesen zusätzlichen Druck aufbauen, doch tatsächlich ist es die Unausgewogenheit zwischen dem Alten und dem Neuen, die diesen enormen Druck verursacht. Und doch ist es euch inzwischen gelungen, Räume in euch zu schaffen, die es euch erlauben, auf eine weitaus effizientere Weise zwischen diesen beiden Ebenen zu pendeln und das gibt euch die Möglichkeit, diesen Unterschied immer besser ausgleichen zu können. Diese Gegensätze und Unterschiedlichkeiten zwischen deiner Vergangenheit, deinem derzeitigen Ist-Zustand und dem, was auf dich zukommt, sind – durch dich – so wesentlich ausgewogener und das erleichtert es dir, den Trennungsakt zwischen diesen einzelnen Ebenen leichter zu überbrücken.

Nechaj nás prosím vysvetliť. Pozri, ten starý, hustý energetický priestor, v ktorom sa pohybuješ a ktorý ti bol tak blízky sa medzičasom – v rámci jednej obrovskej buňkovej štruktúry – zmenšil na minimum. Porovnatelný obraz pre teba by bola včelia vosková buňka. Je vložená do dreveného rámu, do ktorého včela stavia jej buňku  a podobne sa to správa u teba, lebo tvoj vlastný rám bol teraz (tebou) definovaný/obmedzený oveľa jasnejšie. Možno nie je ten príklad dosť bežný, lebo v tomto procese nejde o to isolovať teba do tej obrovskej štruktúry, ale o to, vpliesť/vplynúť stále hlbšie a pritom vniknúť do hlbších vrstiev. A predsa je náš príklad trefný lebo tvoj vlastný, osobný energetický rám, ktorý doteraz bol zaťažený tými hustými, ťažkými energiami, ktoré vnikali z vonka a boli mimo tvojho vplyvu, boli pomätené a zaťažovali. Tebe ale sa teraz podarilo veľkú časť z toho odložiť a tým si značne rozšíril tvoj pohybový priestor – aj keď máš pocit, že je menší – predsa aj to je časť toho trvajúceho procesu prispôsobovania a modifikovania/upravovania. Aby si mohol vytvoriť ten rám pre tvoj ďalší vývoj musel si sa najprv odpútať od toho starého a ten vzniknutý kontrast ti umožnil definovať tvoj vlastný rám k tvojmu a nášmu „dobro-bytiu“. Nezabudni, že to je skutočne spoločný proces vývoja ale ako sme pri iných príležitostiach už povedali, je to v prvom rade veľmi individuálny/osobný dej. Lebo si musel najprv definovať a splniť tvoje osobné podmienky, predtým než sa energeticky prepojíš s inými a následovne môcť zvládnuť pred tebou ležiace úlohy.

Lasst uns das bitte erklären. Schau’, dieser alte, verdichtete, energetische Raum, in dessen Rahmen du dich bewegt hast und der dir so vertraut war, hat sich inzwischen – innerhalb einer riesigen Zellstruktur – auf ein Minimum reduziert. Ein vergleichbares Bild für dich ist eine Bienenwabenzelle. Eine Wabe ist in einen beweglichen Holzrahmen eingefügt, in den die Biene ihre eigentliche Zelle baut und ähnlich verhält es sich auch bei dir, denn auch dein eigener, persönlicher Rahmen wurde jetzt (von dir) viel klarer abgesteckt/definiert. Vielleicht ist dieses Beispiel einer Wabe nicht so eingängig, weil es in diesem Prozess nicht darum geht, dich innerhalb dieser riesigen Struktur zu isolieren, sondern darum, dich immer tiefer in diesen Prozess einzuweben und dabei in immer tiefere Schichten vorzudringen. Und doch trifft unser Beispiel zu, da dein eigener, persönlicher, energetischer Raum früher durch diese verdichteten, schweren Energien, die von außen auf dich eindrangen und jenseits deiner Einflussmöglichkeiten lagen, so verworren und belastet waren. Aber dir ist es bereits gelungen, den größten Teil davon abzutragen und damit hast du deinen persönlichen Bewegungsrahmen enorm erweitert – auch wenn er für dich kleiner zu werden schien – doch auch das ist Teil dieses andauernden Anpassungs- und Modifizierungsprozesses. Um den erforderlichen Rahmen für deine Weiterentwicklung zu schaffen, musstest du dich zunächst gänzlich vom Alten abnabeln und dieser daraus entstehende Kontrast hat es dir erst möglich gemacht, deinen eigenen Rahmen zu definieren, zu deinem – und zu unserem Wohl. Vergiss’ nicht, dies ist in der Tat ein gemeinschaftlicher Entwicklungsprozess, aber wie wir dir schon bei vielen anderen Gelegenheiten sagten, ist es zunächst immer erst ein sehr individueller Vorgang. Denn du musst(est) zuerst deine persönlichen Voraussetzungen definieren und erfüllen, bevor du dich energetisch mit den anderen verbindest, um dann die vor dir liegenden Aufgaben besser bewältigen zu können.

A tak pozostávala väčšia časť tej celkovej operácie v zaručení tvojho/jedného očakávaného privítania. Platilo vyjasniť a odstrániť rušiace vibrácie a energetické preťaženia, ktoré blokovali tvoj prijímací a vysielací kanál. Išlo o celkové oslobodenie/vyčistenie tvojho kanálu a tvoj vibračný priestor nastaviť na veľké dosahy. A tak si prechádzal prísnym novoprogramovaním, ktoré eliminovalo všetok ten starý odpad (aby sme tej hustote dali meno). Až potom mohol byť ten vymazaný priestor byť založený novým kódovaním, ktoré umožní tým, vnútri uloženým časticiam (schopnostiam) „štartovať, vystreliť“.

Und so bestand ein großer Teil dieser gesamten Operation darin, (d)einen einwandfreien Empfang zu gewährleisten. Dazu galt es störende Frequenzen und energetische Überlagerungen, die deinen Empfangs- und Sendekanal blockiert haben, zunächst zu entzerren und zu klären. Denn es ging darum, deinen Kanal vollkommen frei zu legen und deinen Frequenzbereich auf große Reichweiten einzustellen. Und so bist du durch eine strenge Neuprogrammierung gegangen, die erst einmal diesen ganzen alten Trödel (um der alten Dichte einen vertrauten Namen zu geben) eliminiert hat. Daraufhin konnte dieser gelöschte Speicherplatz mit neuen Kodierungen gespeist werden, die es deinen innewohnenden Anteilen nun möglich machen “loszulegen”/”abzufeuern”.

Ešte raz: tento proces sa uskutočňuje v etapách, lebo inak by si nemohol vydržať tie obrovské napätia. Lebo si skutočný „nadlietač“ – v každom smere a zmysle slova – ale najdôležitejšia podmienka pre vzlet je, že si skutočne pevne zakotvený v tvojom fyzickom tele. A tento domov pociťovať ochránený potrebovalo mať dôkladne chránené vnútri-bývajúce silové pole. Ale teraz už sa mnoho vyjasnilo a ty si zvládol sa /teba dosť otvoriť pre umožnenie začiatku a koniec koncov otvoriť sa tvojmu atomovému jadru v tebe, (výraz atomárny priebeh v informatike sa používa vtedy, keď je zaistené, že nebude možno dvomi alebo inými súčasne používaný a nemôže byť ovplyvnený inými priebehmi/od iných ovplyvnený. Pri tom sa hovorí o neprerušitelnom priebehu. Z toho vyplýva, že v priebehu osobného priebehu vzostupu sa uvolní atomové jadro, ktoré je základom pre nerušitelný príjem a vysielanie. Poznámka prekladatela). Áno my používame ten výraz „atomové“ úmyselne lebo skutočne je to priebeh, ktorý sa odohráva na molekulárnej úrovni: obrovský výboj uskladnených/deponovaných energií, ktoré čakali na výbuch/uvolnenie v nejakom momente. A ten moment je TERAZ. Teraz stojíš na štartovacej vzostúpnej ploche/rampe. Táto elektráreň, ktorá SI celkom, a je v každej tvojej buňke tvojho DNA a v každej časti tvojho klamného/zavádzjúc vyzerajúceho fyzického tela (rámu). Lebo pozorované z vonka vyzeráš ako obyčajný človek – so všetkými jeho opotrebovaniami – ale z tvojho vnútra začína prenikať tvoje skutočné JA – doslovným spôsobom -. A tak začne z tvojho vnútra vystreľovať jedna malá svetelná explózia za druhou a tie iskry vznietia doslova obrovský plošný požiar v tvojom fyzickom tele – len s jedným cieľom: spustiť detonáciu/nechať detonovať celú tvoju koncentrovanú/sústredenú silu.

Noch einmal: dieser Prozess findet in Etappen statt, ansonsten würdest du diese enormen Spannungen nicht aushalten können. Weil du tatsächlich ein echter “Überflieger ” bist – in jeder Hinsicht und Bedeutung des Wortes – aber die wichtigste Voraussetzung um Abheben zu können ist, dass du wirklich fest in deinem irdischen Körper verankert bist. Und um diese, deine Heimat geschützt zu wissen, bedurfte auch dein innewohnendes Kraftfeld eines besonderen Schutzes. Aber jetzt ist so vieles geklärt worden und du hast es auch geschafft, dich weit genug zu öffnen, um anfangen zu können dich schließlich und endlich ganz und gar deines atomaren Kerns zu öffnen. [Anmerkung der Übersetzerin: da hier von Programmierung gesprochen wird, bezieht sich der Begriff "atomar" auf die Informatik. In der Informatik wird ein Vorgang als atomar bezeichnet, wenn sichergestellt ist, dass er nicht von anderen, möglicherweise gleichzeitig ablaufenden Vorgängen beeinflusst werden kann. Dabei spricht man von einem ununterbrechbaren Vorgang. Aus dem vorangegangenen Text lässt sich erschließen, dass der atomare Kern jene innere Basis ist, die im Laufe eines persönlichen Prozesses freigelegt wurde und dann entsprechend störungsfrei empfangen und senden kann]. Und ja, wir verwenden das Wort “atomar” hier absichtlich, weil es tatsächlich ein Vorgang ist, der sich auf molekularer Ebene abspielt: eine gewaltige Entladung gestauter Energien, die in dir deponiert waren und nur auf diesen/ihren Moment der Freilassung gewartet haben. Und dieser Moment ist jetzt. Jetzt stehst du in der Startrampe und jetzt bist bereit abzuheben und aufzusteigen. Dieses Kraftwerk, das du wirklich ganz und gar bist, und das in jeder einzelnen Faser deiner ureigenen DNA und in jedem einzelnen Bestandteil deines “trügerisch/irreführend” aussehenden physischen Rahmen enthalten ist. Denn von außen betrachtet siehst du wie ein gewöhnlicher Mensch – mit all’ seinen Verschleißerscheinungen – aus, aber aus deinem Inneren heraus fängt nun dein wahres ICH BIN – auf sehr wörtliche Weise – an durchzusickern. Und so wird von dir, aus deinem Inneren heraus, eine winzig kleine Lichtexplosion nach der anderen abgefeuert und diese Funken werden der Reihe nach einen regelrechten Flächenbrand in deinem physischen Körper entzünden – mit nur einem Ziel: um schließlich deine geballte Kraft detonieren zu lassen.

Lebo tvoje telo, ktoré ti slúžilo na pozemskej ceste nie je nič menšie ako vysokointeligentná konštrukcia s mnohostrannými schopnosťami, zručnosťami a talentami. Ľudské telo bolo pripravované vytvoriť jeho prítomnosťou celkom nový svet. A to telo a zmena sveta bude tak veľká, že si to v súčasnosti nedokážeš predstaviť. Doteraz vnímaš obmedzeným spôsobom a limituješ istým spôsobom tiež tvoje telo - premysli to. Lebo ako sme už často hovorili - je tvoje telo tvoj najbližší spojenec - akého si kedy mal - v tomto procese vývoja, a spolu tvoríte ešte nikdy existujúce, niečo jedinečné a tým sa neobmedzujeme len na vašu planétu ale aj svet ďaleko nad ním.

Denn der Körper, der dir auf deinem Erdenweg zur Seite steht, ist nichts Geringeres als eine höchst intelligente Konstruktion der vielfältigsten Fähigkeit, Fertigkeiten und Begabungen. Ein menschlicher Körper, der darauf vorbereitet wurde mit und in seiner Präsenz eine vollkommen neue Welt zu erschaffen. Und dieser Körper- und Weltenwandel wird in einem Ausmaß sein, den du zum derzeitigen Moment weder erfassen, noch ermessen kannst. Weil du dich selbst in einer sehr eingeschränkten/begrenzten Weise wahrnimmst, und auch deinen Körper limitierst/reduzierst du auf gewisse Weise, nun, überdenke dies’ bitte einfach noch einmal neu. Denn wie wir dir bereits schon des öfteren sagten, ist dein Körper der engste Verbündete – den du jemals hattest und haben wirst – in diesem Entwicklungsverlauf, und gemeinsam bildet ihr eine noch nie in dieser Form dagewesene Einheit. Gemeinsam (er)schafft ihr etwas so Einzigartiges, wie es noch kein Mensch vor euch geschafft/erschaffen hat und damit beschränken wir uns nicht nur auf euren Planeten, sondern weit, weit darüber hinaus.

Preto ťa prosíme znova, zaobchádzať pozorne s tvojim fyzickým telom lebo máš tiež vedieť, že ti bude spätne pomáhať splniť všetky tvoje sny. Lebo všetko čo si si vysníval je už v tvojej dosiahnuteľnosti. Ty nie len, že si  v pravom zmysle slova očakával splnenie všetkých tvojich túžieb a mať ich mať na dosah, ale tiež v energetickom zmysle. A všetko čo teraz musíš spraviť je rozšíriť sa ešte ďalej –ako kedy predtým -a to nie len v tvojej predstave ale tiež v tvojej metóde a spôsobe konania. Lebo všetci sa začínate pohybovať do plastu v tom energetickom poli/ priestore, o ktorom sme hovorili na začiatku. Tento tvoj vlastný osobný rám sa môže porovnať so včelou buňkou z ktorej konáš a spolu budete tvoriť včelí úľ a bzučať v súlade. A tieto vibrácie, ktroré spoločne vysielate von brebudia tých, ktorí ešte stále spia a tak aj oni dosiahnu vytvoriť a aktivovať svoje vlastné energetické vedro/elektráreň a pripojiť sa a naladiť k tomu spoločnému chóru.

Deswegen bitten wir dich erneut achtsam mit deinem Körper umzugehen, denn du sollst auch wissen, dass er dir im Gegenzug helfen wird, all’ deine Träume zu verwirklichen. Denn alles was du dir jemals ersehnt hast, ist bereits in deiner direkten Reichweite. Du hast nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes auf die Erfüllung all’ deiner Begehren Zugriff, sondern auch im energetischen Sinn. Und alles, was du jetzt tun musst, ist dich noch höher und noch weiter – als jemals zuvor – auszudehnen und zwar nicht nur in deiner Vorstellung, sondern auch in deiner Vorgehens- und Handlungsweise. Weil ihr nun alle beginnt, euch in dieser Wabe, in diesem energetischen Raum zu bewegen, von dem wir zu Eingangs sprachen. Dieser/dein eigener, persönlicher Rahmen gleicht dieser Bienenwabenzelle, aus der heraus du agierst, und gemeinsam werdet ihr nun den gesamten Bienenstock im Einklang summen und brummen lassen. Und diese Schwingungen, die ihr gemeinschaftlich nach Außen sendet, werden jene erwecken, die noch immer schlafen, so dass auch sie es schaffen werden, ihr eigenes, inneres Energiedepot/Kraftwerk aufzuspüren und zu aktivieren und in diesen/euren Chor einzustimmen und dieser/eurer Gemeinschaft zu folgen.

Teda – ako sa to pekne hovorí – držte sa toho a vedzte čokoľvek sa následovne deje, že ide o tvoje výhody. Lebo to bude slúžiť ďalšiemu rozšíreniu tvojho svetla a tiež zmenšeniu vzdialenosti medzi jednotlivými stupňami na tvojom energetickom rebríku a budeš mať pocit, že stihneš viacero stupňov toho rebríka naraz.

Also – wie es so schön heißt – bleib’ dran und wisse, dass, was auch immer als nächstes geschieht, es nur zu deinem Vorteil sein wird. Denn es wird dir dazu dienen, sowohl dein Licht noch weiter auszudehnen, als auch die Entfernung zwischen den einzelnen Stufen auf deiner energetischen Aufstiegsleiter so zu verringern, dass du das Gefühl haben wirst, als würdest du mehrere Sprossen auf einmal erglimmen.

Aisha North, 02.10.2014, http://aishanorth.wordpress.com/
Überstezung: Roswitha, http://aishanorthdeutsch1.wordpress.com/

Quelle: http://aishanorth.wordpress.com/2014/10/02/a-short-update-on-th-energies/

 

 

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52