Energie v decembri 2015...

Astrologische Betrachtungen mit Osira: Der Vollmond am 25. Dezember 2015

Astrologické pozorovania s Osirou: Spln 25. Decembra 2015

Veröffentlicht am Dezember 22, 2015von erstkontakt blog

Wir befinden uns nun in der geheimnisvollsten Zeit des Jahres, wenn die Sonne das Ga- laktische Zentrum überquert (17. – 21.12.). Von dort wird über die Sonne die Schöpferener- gie herunter transformiert, mit Botschaften fürs Neue Jahr, wer in der Stille zuhören kann.

Teraz sa nachádzame v tajuplnom období roka, keď Slnko kríži galaktitický stred (17.-21.12.). odtiaľ sa transformuje nadol energia stvorenia so správami do nového roku tým, ktorí dokážu v kľude počúvať.

Beschreibung: https://erstkontakt.files.wordpress.com/2015/12/8063f-enchanted-forest-gaia-oracle.png?w=201&h=320

Bild: T.C. Salerno

Nicht umsonst wird uns vom System vorgegeben, wir müßten uns in den Geschenke-Einkaufstrubel begeben – seine Lautstärke und die gierige Kauf- energie, die uns dort umgibt, ist für sensible Na- turen schon lange nicht mehr auszuhalten. So werden die wahren heiligen Tage übertüncht vom Weihnachtsrummel, der auch nicht mal mehr et- was mit Christi Geburt zu tun hat. Nein, diese Zeit der kurzen Tage ist zum Innehalten und Still- werden gedacht, und im Einklang mit der Natur zu sein. Es ist eine Zeit des Empfangens der wahren weiblichen Kräfte, die wir in uns sammeln können, um stark zu werden wie ein Baum.

Nie zbytočne sme systémom usmernení tak aby sme sa vrhli do vianočného štresu nakupovania – jeho hlasitosť a chamtivé nákupové energie, ktoré nás obklopujú už od dávna nie sú znesitelné pre citlivé duše. Tým sú prekryté posvátne dni rozruchom, ktorý tiež nemá nič spoločné s narodením Krista. Nie, ten čas krátkych dní je myslený na tichosť a zastavenie aby sme boli v súlade s prírodou. Je to čas prijímania skutočných ženských síl, ktoré môžeme v sebe nazbierať a stať sa tým silní ako strom.

Lebo tá ženská sila výživy a ochrany bude potrebná v prichádzajúcom období, lebo tie poranené mužské sily ešte raz bijú divoko okolo seba. Bude to potrebovať trpezlivosť na ukľudnenie tej mužskej sily, ale tiež bude nutný odpor.

Už príliš dlho sme sa systémom nechali vy/používať otrockým vydieraním, zneužívaním. To musí skončiť, otázkou je ako... a pokiaľ sú už časti národov v revolučnej nálade, zbytok sníva jeho systémový sen ďalej...

Denn diese tiefe weibliche Kraft des Nährens und Behütens wird gebraucht in der kommenden Zeit, da die verletzten männlichen Kräfte nochmal wild um sich schlagen. Es wird viel Geduld brauchen, die männliche Kraft zu beruhigen, aber auch ein klares Entgegentreten.

Wir haben uns bereits viel zu lange für Sklavenzwecke vom System ausbeuten und miß- brauchen lassen. Dem muß ein Ende gesetzt werden, die Frage ist nur wie… und während Teile der Völker schon revolutionär gestimmt sind, träumt der große Rest seinen System- Traum weiter….

::::    ::::    ::::

HS = Halbsumme, GZ = Galaktisches Zentrum

Beschreibung: https://erstkontakt.files.wordpress.com/2015/12/4c5f6-vollmond_25-12-2015.gif?w=271&h=400

Vollmond 25.12.2015

Dieser Vollmond ist besonders, und er könnte eine Wende einläuten. Denn diesmal sind ganz andere The- men dran: es geht um unsere Kraft und Durchsetzung (Widder-AC), und es wird angezeigt, daß wir uns in Auseinandersetzungen mit anderen befinden (Mars H1 in 7), was unse- ren Frieden stört (Mars in Waage), und was sehr plötzlich hereinbricht (Uranus Konj. AC). Es kann natürlich auch um den Auslandseinsatz gehen (Mars in HS Venus-Jupiter H9), aber das Radix ist für Berlin berechnet, die Aufregung findet also hier statt…

Tento spln je zvláštny a mohol by odzvoniť zmenu. Lebo tentokrát sú na rade celkom iné témy: ide o našu silu a presadenie a ukazuje sa, že sa nachádzame v sporoch s inými, čo ruší náš mier a čo vrazí zrazu do vnútra. Môže samozrejme ísť aj o zahraničný spor ale Radix je vypočítaný pre Berlín – takže to znamená, že  rozruch bude tam...

Ten obrázok hore som vybrala úmyselne. Ukazuje silný strom, v súlade s kozmickými silami a láskou k prírode. Zdôraznené a dominantne stojí Mesiac ako obraz/symbol ženskej ochrannej sily a prirodzených cyklov vzniku a zániku. Zretelná je sila spolu-účinku pre život a lásku. K tomu patrí ale tiež odvaha, vytrvalosť a vsadenie za hodnoty.

::::    ::::    ::::

Das Bild oben habe ich bewußt ausgewählt. Es zeigt einen starken Baum, im Einklang mit den kosmischen Kräften, und der Liebe zur Natur. Hervorgehoben und dominant steht der Mond als Sinnbild der weiblichen behütenden Kräfte, und der natürlichen Zyklen des Wer- dens und Vergehens. Hier wird eine gemeinsame Einheit der Stärke deutlich, ein mitein- ander Wirken für das Leben und die Liebe. Dazu gehört aber auch der Mut, standhaft und klar zu sein, und sich für seine Werte einzusetzen.

Beschreibung: https://erstkontakt.files.wordpress.com/2015/12/60fc4-baum-lichter.jpg?w=200&h=150

Der Vollmond steht nun genau auf der MC-IC-Achse, also das Rückgrat, und das gibt es nur mit Mut. Der Mond am IC symbolisiert das Volk, die Nation in ihrem Empfinden, was dieses Volk aus- macht. Das gilt es wiederzufinden. Die Sonne am MC will Klarheit und entsprechende Strukturen für das Leben, und zwar solche, die vom Herzen ge- steuert werden. Dabei ist unser Herz als Spiegel für das Galaktische Herz zu sehen (Sonne im SP zum GZ).

Spln stojí presne na MC-IC ose, teda chrbtica a to je možné len s odvahou. Mesiac IC symbolyzuje národ v jeho pocitoch, to čo národ znamená. To sa musí znova nájsť. Slnko na MC chce jasnosť a s tým súvisiace štruktúry a to také, ktoré sú riadené srdcom. Pritom je naše srdce zrkadlom pre galaktické srdce.

Vo vedomí sa zjaví Lilith v DC, ona nám uvedomí pravdivosť ale tiež hovorí, že mier nie je možný bez odvahy a sily. A tak ju máme prijať, tú nemilovanú pra-ženskú-silu, po ktorej sme tak dlho túžili. Ktorá nám prinesie rovnováhu síl. Je to dar, ktorý dostaneme keď sme odvážni.

Im Bewußtsein erscheint Lilith am DC, sie macht einerseits den Mangel unserer Wehrhaf- tigkeit deutlich, aber sie sagt auch, Frieden gibt es nicht ohne Mut und Stärke. Und so haben wir sie anzunehmen, die Ungeliebte, aber so heiß Ersehnte, die ur-weibliche Stärke, die uns das nötige Gleichgewicht der Kräfte zurückbringt. Sie ist das Geschenk, das wir erhalten wenn wir mutig sind.

Quelle und komplett: http://2012sternenlichter.blogspot.de/2015/12/der-vollmond-am-25-dezember-2015.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Peace, Love & Unity……die EK-Redaktion

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19