Saul 19.09....


Botschaft von Saul: "Die essentielle Weise und liebevolle höchste Intelligenz will euer Erwachen" (17.September 2014)

von erst-kontakt @ 2014-09-19 – 08:43:19

Beschreibung: aul Botschaft

"Die essentielle Weise und liebevolle höchste Intelligenz will euer Erwachen"

„Podstata a láskyplná najvyššia inteligencia chce vaše prebudenie“

Všetok citovoschopný Život je večný, ako dobre viete a smrť ako ju ľudstvo prežíva je len odloženie tej unavenej nádoby, ktorá vám dobre slúžila, aj keď niektorí z vás môžu cítiť, že ste neboli veľmi dobre obslúžení vašim telom.

V tomto okamihu váš život nekončí, nezlyhá  vaše vedomie. Pravdou je, že prežívate obrovský a vznášajúci presun vo vašej perspektíve. Uvedomujete si božskej nekonečnej lásky k vám a to vám prináša obrovskú radosť.

Boli ste stvorení v radosti, aby ste žili večnú radosť, vy ale ste sa rozhodli urobiť prestávku a rozhodli sa zažiť rozdelenie. Tá prestávka končí, lebo ste rozhodli vrátiť sa do skutočnosti zjednotenia, do stavu, ktorý ste v podstate nikdy neopustili, ale len na krátko/prechodne stratili z očí.

Tuná, v tých ne-duálnych svetoch je to úžasné vidieť/pozorovať ako rýchlo sa pohybujete do vášho prebudenia. Váš pokrok je nezastavitelný a váš švih, ktorým vy ako kolektívny úmysel sa snažíte opustiť dualitu a konflikty a utrpenie a ako je pre vás stále viac dôležité začať cestu spolucítiacej diskusie/rozhovoru a mierového riešenia nedorozumení.

Alles empfindungsfähige Leben ist ewig, wie ihr gut wisst, und der Tod, wie ihn Menschen erleben, ist nur ein Ablegen des müden Gefäßes, das euch gut gedient hat, auch wenn einige von euch spüren mögen, dass ihr nicht so gut bedient wurdet durch euren Körper.

In diesem Moment endet euer Leben nicht, versagt euer Bewusstsein nicht, sondern ihr erfahrt eine enorme und sehr erhebende Verschiebung in der Perspektive. Ihr werdet euch wieder Gottes unendlicher Liebe für euch bewusst und das bringt euch enorme Freude.

Ihr wurdet in Freude geschaffen, um ewige Freude zu erleben, beschlosst jedoch eine Pause zu machen und stattdessen Trennung zu erfahren. Diese Pause wird nun beendet, weil ihr gewählt habt, in die Wirklichkeit, das Einssein, einen Zustand, den ihr nie verlassen habt, zu erwachten, sondern nur vorübergehend aus den Augen verlort.

Hier in den nicht-dualen Reichen ist es wunderbar, euch so schnell in euer Erwachen bewegen zu sehen. Euer Fortschritt ist nicht aufzuhalten und euer Schwung nimmt als kollektive Absicht zu, um euch von Uneinigkeit, Konflikten und Leiden weg zu mitfühlender Diskussions- und friedlicher Konfliktlösung zu bewegen, die mehr Bedeutung gewinnen.

Vaša skutočná príroda/prirodzená vlastnosť je láska. To, čo ste v období toho zdanlivého oddelenia od zdroja trpeli a stratili bola nekonečná láskyplná inteligencia, ktorá vždy vypĺňa všetok život. Bol to neskutočný stav, v ktorom ste žili, ktorý bol udržiavaný bezláskavými pravidlami a zákonmi a vy ste  sa z vlastnej vôle rozhodli tým zaoberať a hrať tú bláznivú hru.

Všetky zdanlivé víťazstvá boli krátkodobé a tí víťazi tak isto strašne trpeli ako tí, ktorí prehrali, lebo to čo spôsobíte iným robíte aj sami sebe – neexistuje oddelenie, VŠETCI SÚ VEČNE JEDEN!

Život ako človek je veľmi hodnotný pre spirituálnu jednotu, ktorá to spoluprežíva, aby sa mohla na tom dobrodružstve podeliť – je to skutočne dobroužstvo – a malo by byť veľmi vážené/hodnotené. Bohužiaľ mnohí si nespomínajú docela na dôvod ich pozemského života. V okamihu, keď sa tým začnete zaoberať a pokúsite sa spomenúť, porozumiete, že váš život má božský a základný dôvod.

Nejedná sa o úsudok, ale pozorovanie, keď spomenieme, že mnohí z tých zábudlivcov sú sťahovaní do tých tmavých aspektov tej iluzórnej hry, ktorú na Zemi hrajú všetci. Do tých nekonečných tragédií a utrpení, ktoré mnohí prežívajú.

Toho času, v tomto okamihu toho TERAZ skoro všetko na Zemi sa rozhodlo podporovať ľudstvo v prebudení – všetci na Zemi spia, snívajú skúsenosti a situácie, ktoré sa udiali – čo znamená, že všetko v ich vlastnom prebudení sa podporuje a pomáha, čím sa tiež pomáha iným vstúpiť do toho nevyhnutelného okamihu intenzívnej radosti.

Eure wahre Natur ist Liebe. Was ihr während eurer Zeit der scheinbaren Trennung von eurer Quelle erfahren habt, der unendlich liebevollen Intelligenz, die alles Leben füllt und ehrt, ist ein unwirklicher Zustand, der zusammengehalten und von lieblosen Einstellungen oder Regeln unterstützt wurde, mit denen ihr wähltet euch zu beschäftigen, um einige verrückte Spiele zu spielen, in denen alle gelitten und verloren haben.

Alle scheinbaren Siege waren sehr kurzlebig und die Gewinner haben genauso entsetzlich gelitten, wie die Verlierer, weil das was ihr anderen antut, tut ihr euch selbst auch an ~ es gibt keine Trennung, ALLE SIND EWIG EINS!

Das Leben als Mensch ist von großem Wert für die spirituelle Einheit, die es erlebt, und um sich an jenem Abenteuer beteiligen zu können ~ es ist tatsächlich ein Abenteuer ~ sollte es sehr geehrt werden. Leider vergessen oder erinnern sich viele von euch nicht vollständig an den Grund für euer Erden-Leben, sobald ihr damit beschäftigt seid, und wir in den spirituellen Reichen verbringen viel Zeit damit zu versuchen, jene zu erinnern, die vergessen haben, dass ihr Leben eine göttlichen und essentiellen Zweck hat.

Viele dieser Vergesslichen ~ und hier gibt es kein Urteil, nur Beobachtung ~ werden tief in die dunklen Aspekte dieses illusorischen Spiels gezogen, das alle auf der Erde spielen, die zu den unendlichen Tragödien und Leiden gezogen werden, die so viele durchmachen.

Derzeit, in diesem Moment des JETZT, wählte beinahe alles was auf der Erde ist, hier im Erwachen der Menschheit zu unterstützen ~ alle auf der Erde schlafen, träumen die Erfahrungen und Situationen, die geschehen sind ~ was bedeutet, dass alles in ihrem eigenen Erwachen hilft und unterstützt, und somit auch hilft andere in diesen unvermeidlichen Moment intensiver Freude zu schicken.

Každý sa môže prebudiť, ale existuje aj relatívne percentuálne malá menšina, ktorí sa rozhodli naďalej spať a podielať sa na nekonečnom nepriateľstve. Sú to tí, ktorí boli ich mnohými pozemskými skúsenosťami ťažko poškodení, čím sú neschopní znížiť ich osobnú a individuálnu obranu/postoj obrany, aby to tsunami lásky ich mohlo zahaliť. Ich sklamanie a strach sú príliš veľké na to, aby mohli dovoliť, dať príležitosť láske vstúpiť do ich boľavého srdca. To pole-lásky, ktoré ich obklopuje im prináša prebudenie, ale oni ešte nie sú ochotní/schopní  oddať/dať sa do náručia lásky.

Aj keď ich počet je malý, sú ich schopnosti ovplyvňovať iných veľmi veľké. Teraz budú jemne odsúvaní z tých vplyvných pozícií a pokiaľ odchádzajú prežijú všetci na planéte veľké zmeny, ktoré vedú k príkladnému mieru a k stavu, ktorý na Zemi už dlho neexistoval.

Ľudský kolektív si zúfalo želá mier a má ten úmysel/túžbu( zvyčajne od človeka k človeku), a preto sa to stane. Ako viete/ste si vedomí na Zemi existuje veľa skupín, ktoré meditujú, modlia sa za mier a prepájajú sa každým dňom intenzívnejšie a s viac skupinami a viacerími členmi. Ten úmysel je extrémne mocný a samozrejme prirodzene posilňovaný božským úmyslom. Úmyslom vášho prebudenia.

Svätý zdroj VŠETKÉHO ČO EXISTUJE, stvoriteľ, ten nekonečný základ a najvyššia inteligencia chce vaše prebudenie, vždy vaše prebudenie chcel a teraz sa slobodne rozhodol aj kolektív ľudstva prebudiť sa do skutočnosti. Sila vôle Boha sa k tomu pridáva. Pred rozhodnutím k tomuto rozhodnutiu/úmyslu JEHO vôľa vždy bola a čaká na jej splnenie, aby sa mohol s vami spojiť/prepojiť a uviesť do skutočnosti. Budete ohromení radosťou v okamihu, keď precítite/prežijete tú lásku, s ktoru vás, každého jedného z vás ON večne drží/udržiava.

S veľmi veľa láskou Saul

Jeder kann erwachen, aber es gibt einige, einen relativ kleinen Prozentsatz, die wählen werden schlafend zu bleiben und sich an scheinbar endloser Feindschaft zu beteiligen. Es sind jene, die so schwerwiegend durch ihre vielen Erden-Erfahrungen beschädigt wurden, dass sie unfähig sind, ihr persönliche und individuelle Verteidigung genügend abzusenken, um den Tsunami der Liebe, in den alle eingehüllt werden, genug zu erlauben in ihre schmerzhaften Herzen einzudringen ~ ihre Enttäuschung und ihre Furcht sind zu groß, als dass sie die Chance auf Liebe ergreifen könnten. Das Liebes-Feld, das sie umgibt, wird ihnen ihr Erwachen bringen, aber sie sind noch nicht bereit, sich den Armen der Liebe zu übergeben.

Obwohl ihre Zahl sehr klein ist, sind ihre Fähigkeiten andere zu beeinflussen, sehr groß. Sie werden jetzt sanft von diesen einflussreichen Positionen wegbewegt, und während sie fortgehen, werden alle auf dem Planeten enorme Veränderungen erfahren, die zu beispiellosem Frieden und einem Zustand führen, die es für eine sehr lange Zeit auf der Erde nicht mehr gegeben hat.

Das menschliche Kollektiv wünscht verzweifelt Frieden und hat die Absicht gesetzt, meist von Mensch zu Mensch, und deshalb wird es geschehen. Wie ihr euch sehr bewusst sein, gibt es viele Gruppen von Menschen, die meditieren und für den Frieden beten, die sich auf der ganzen Welt jeden Tag mit zunehmender Intensität und steigender Anzahl neuer Mitglieder verbinden. Diese Absicht ist extrem mächtig und wird natürlich weiter von der ständigen göttlichen Absicht für euer Erwachen verstärkt.

Die Heilige Quelle von Alles Das Existiert, der Schöpfer, die unendlich weise und liebevolle höchste Intelligenz, will euer Erwachen, hat schon immer euer Erwachen gewollt, und jetzt hat das Kollektiv frei die Entscheidung getroffen in die Wirklichkeit zu erwachen, die Kraft des Willen Gottes wird dem kollektiven Willen zugefügt. Bevor jene Entscheidung getroffen wurde, war SEIN Wille verfügbar und wartet darauf erfüllt zu werden, damit er sich mit euch verbinden und es herbeiführen konnte. Ihr werdet von Freude überwältigt sein, wenn ihr schließlich die Liebe erfahrt, in der ER jeden einzelnen von euch ewig hält.

Mit sehr viel Liebe, Saul.

Saul durch John Smallman, 17.09.2014, http://johnsmallman.wordpress.com/
Übersetzung: SHANA
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0914/17saul.html

Das könnte Sie auch interessieren:

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58