Vitajte v sekcii babaji 25.08

« Mystery X: Uralte Höhlenmalerei in Indien zeigt Außerirdische und Raumschiff - Archäologen stehen vor RätselBotschaft von Saul - 24.August 2014 (durch John Smallman) »

Botschaft von Babaji: "Ihr überschreitet die Zeitlinien" (20.August 2014)

von erst-kontakt @ 2014-08-25 – 09:23:26

Beschreibung: abaji

"Ihr überschreitet die Zeitlinien"

„prekočíte časové línie“

k vám hovorí Babaji, vy milé duše svetla. Zdravím, objímam, buďte tu – s vaším plným vedomím, počúvajte moje slová teraz a tuná, ale predovšetkým sledujte moje energie. Som Babaji, len odnedávna tomuto kanálu blízko. Až teraz môžu vibrácie dosiahnuť úroveň, kde  môžete moje energie prijímať a vnímať. Z toho dôvodu ešte raz, ja sa veľmi teším na naše výmeny a na to, že vás tieto dni môžem sprevádzať.

Es spricht Babaji zu euch, ihr lieben Seelen des Lichtes. Seid gegrüßt, seid umarmt, seid da – mit all eurem Gewahrsein, um jetzt und hier meinen Worten zu lauschen, doch vor allem meiner Energie zu folgen. Ich bin Babaji, erst seit kurzem diesem Kanal so nah. Erst jetzt können meine Schwingungen hier eine Ebene erreichen, wo sie von dir und von euch empfangen und wahrgenommen werden können. Deshalb noch einmal, ich freue mich sehr auf unseren Austausch und darauf, dass ich euch durch diese Tage begleiten darf.

Predsa teraz k tým momentálnym vibráciám. Veľa hovoriť sa nemusí. Vy cítite, že to najspodnejšie je zametané nahore a to najvyššie sa pohybuje nadole. Tiež cítite, že tento zmätok na všetkých úrovniach je niekedy udržatelný len jeden nádych, inokedy vás privedie z cesty. To, čo che byť vyliečené vychádza napovrch. Čo má byť ukázané, je viditelné. To, čo má dosiahnuť vaše srdcia je hlučnejššie. Tak sú tieto dni zmes intensívnych hlukov, zápachov, citov,senzácií. A pre niektorých z vás ťažko znášatelné. Táto očista je ale veľmi nutná a pre každého z vás  veľmi dôležitá. Práve čistíte tie najhlbšie vrstvy a vypušťate z vášho systému, čo zaberá ešte veľa priestoru a vás tým zadržiava od toho, čo by ste chceli žiť a po čom vaša duša túži. Ako ste už často pocítili, že veľmi pomocné je stíchnuť. Všetko, čo príde z ďaleka odštítiť. Áno, z ďaleka tak môže vyzerať tá cesta, ktorou ste sem prešli. Ďaleko a dlho ste putovali, niesli záťaž za záťažou, aby ste ju jedného dňa odmietli. Spoznali ste, kúsok za kúskom ste sa našli a teraz ste tu, v tomto momente, na tomto mieste, v tejto vibrácii.

Doch nun zu den aktuellen Schwingungen. Viel muss ich dazu nicht sagen. Ihr fühlt, dass das Unterste nach oben gekehrt und das Oberste nach unten bewegt wird. Ihr fühlt auch, dass sich dieses Durcheinander auf allen Ebenen so manches Mal kaum länger als einen Atemzug halten kann, zu anderen Zeiten euch aber auch völlig aus der Spur bringt. Was heilen möchte, kommt an die Oberfläche. Was sich jetzt zeigen soll, wird sichtbar. Was eure Herzen erreichen soll, wird laut. So sind diese Tage ein Gemisch der intensivsten Geräusche, Gerüche, Empfindungen. Und für manch einen von euch schwer zu ertragen. Diese Reinigung ist dennoch so nötig und für jeden von euch wichtig, immens wichtig. Ihr seid jetzt dabei, die tiefsten Schichten blank zu putzen und das aus euren Systemen zu entlassen, was noch zu viel Raum einnimmt und euch somit von dem abhält, was ihr leben möchtet und sich eure Seele ersehnt. Wie ihr sicher schon mehrfach gespürt habt, ist es besonders hilfreich, still zu werden. All das auszublenden, was von weit her kommt. Ja, von weit her, so scheint dieser Weg, den ihr bis hierher gegangen seid. Weit und lange seid ihr gewandert, habt Last um Last getragen, um sie eines Tages von euch zu weisen. Ihr habt erkannt, habt euch Stück für Stück gefunden und seid jetzt hier, in diesem Moment, an diesem Ort, in dieser Schwingung.

Prosím, buďte hrdí na to, č oste doteraz zvládli.viďte lásku, ktorá stojí za všetkým, tá láska, ktorá vás posúva, dopredu posúva, dáva odvahu a nesie. Lebo táto láska vás bude aj tie ďalšie kroky niesť, kroky, ktoré nie sú porovnatelné smalými skokmi, ale s veľkým skokomalebo, keď chcete porovnatelné s horolezectvom. Aj tu budete potrebovať odvahu, dôveru a silu, potrebujete vytrvalosť. A najlepšie pomocné prvky, ktoré vás budú sprevádzať, ktoré ľahko aplikovatelné a väčšinou sú vo vás. Užívajte ich, aby stet en krok cez časové línie mohli ísť.   Čo znamená, keď hovorím: teraz idete cez časové línie? Znamená to, že časové línie sa sa spolu prepoja, že sa rozpustí váš linárny čas a vaše vnímanie bude iné ako ho v Teraz-momente poznáte. Aj tu pluje, čo má plynúť. Tu je ten okamih, kde sa nedá nič povedať, kde niekedy nie nič nutné robiť, kde všetko je dobré. Stály vzrast vnímate, keď sa teraz tie časové línie prepoja a vy vyjdete von z vášho starého bytia. Nechajte moje slová vtiecť do vašich srdcí, lebo len tam budú porozumené a hlboko cítené, rozum je bezmocný v pochopení tohto.

A teraz uvoľnite sa a objímte. Ja som Babaji, vás milujúci, ako sprievodca a vodič tohto času. Keď si spomeniete a cítite sa volaní chcieť ma za sprievodca a akcepujete ma, rozhodnite urobiť to. Môj hlas je hlučný... pre tých, ktorí ma chcú počuť. Môj hlas je jemný pre tých, ktorých môžem objať. A niekedy je môj hlas aj prísny pre tých, ktorí sa poddajú pochybnostiam a nerozumejú. Ale vedzte, že ja konám v láske, v láske ku všetkému-čo-je a predovšekým v láske k vám.

Buďte zdravený, buďte žehnaní.

Babaji durch Heike Leandra, 20.08.2014, https://lichtrose2.wordpress.com/___##4##___ Quelle:https://lichtrose2.wordpress.com/2014/08/20/babaji-ihr-uberschreitet-die-zeitlinien/

 

Ich bitte euch, seid stolz darauf, was ihr bisher gemeistert habt. Seht die Liebe, die hinter allem steht, die Liebe, die euch antreibt, vorwärts treibt, Mut macht und trägt. Denn diese Liebe wird euch auch die nächsten Schritte tragen, Schritte, die nicht mit einem kleinen Hopser zu vergleichen sind, sondern mit einem großen Ausfallschritt oder, wenn ihr so wollt, dem Klettern an einem Felsen. Auch hier braucht ihr Mut, braucht Vertrauen und Kraft, braucht Durchhaltevermögen. Und am besten noch Hilfsmittel, die euch begleiten, die einfach anzuwenden und meist in euch vorhanden sind. Nutzt diese, damit ihr den Schritt über die Zeitlinien gehen könnt.
Was bedeutet es, wenn ich euch sage, ihr geht jetzt den Schritt über die Zeitlinien? Es bedeutet, dass sich alle Zeitlinien miteinander verbinden, dass sich eure lineare Zeit auflöst und ihr im Empfinden seid, wie ihr es aus dem Jetzt-Moment kennt. Auch hier fließt, was fließen soll. Hier ist der Augenblick, wo es nichts zu sagen gibt, wo es manchmal nicht einmal etwas zu tun gibt, wo alles gut ist. So wird es zunehmend sein, wenn jetzt alle Zeitlinien miteinander verwoben sind und ihr hinaus tretet aus eurem alten Sein. Lasst meine Worte in eure Herzen fließen, denn nur hier werden sie verstanden und zutiefst gefühlt, der Verstand ist machtlos, dem zu folgen.

Und nun lasst euch fallen und umarmen. Ich bin da, als Babaji, als Liebender für euch, als Begleiter und Führer dieser Zeit. Soweit ihr euch erinnern möchtet und wenn ihr euch gerufen fühlt, mich als euren Begleiter zu akzeptieren, so geht in die Absicht genau dies zu tun. Meine Stimme ist laut … für die, die mich hören möchten. Meine Stimme ist sanft, für die, die ich umarmen darf. Und manchmal ist meine Stimme auch streng, zu denen, die sich dem Zweifel hingeben und nicht verstehen. Doch wisst, ich handle in Liebe, in Liebe für alles-was-ist und vor allem in Liebe zu euch. Seid gegrüßt und seid gesegnet!

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

  •  
aktualizované: 18.07.2024 10:38:58