Botschaft von Mutter Maria: “Jede Situation – in der Ihr Euch befindet – will Euch etwas zeigen” (13. August 2016)

Veröffentlicht am August 13, 2016von erstkontakt blog

utter Maria

“Jede Situation – in der Ihr Euch befindet – will Euch etwas zeigen”

„Každá situácia – v ktorej sa nachádzate – vám chce niečo ukázať“

Milé svetlá srdca – buďte vítaní a žehnaní v teraz a tu – v čistej a bezpodmienečnej láske JA SOM matka Maria. Hovorím k vám – z ríše skutočnosti – kde je láska – harmónia – jednota a mier. Na tejto úrovni je všetko zjednotené – je všetko neoddelitelne medzi sebou prepojené. Je to tá realita – skutočnosť – z ktorej sa vyvíja stvorenie. Je to láska – a vždy to bola láska. Všetky  zviditelnenia – všetky manifestácie/javy – sú v ich pôvode láska. Iste sa pýtate teraz – ako môže byť nespravodlivosť láska? Ako môže chaos – ktorý zúri na povrchu Zeme – niekedy byť láskou? Uvedomte si – milí – že všetko čo sa pred vami javí má hlbší význam – hlbší zmysel. Váš život je ako zbierka úžasných učebných krokov – lekcií – ktorých smer vy vašim sústredením – vašim najvnútornejším usmernením – riadite. Preto znova a znova zdôrazňujeme – milujte seba samého plným vedomím – celou silou srdca a oddanosťou. To nie sú len slová – moji milí – je to najvyššia múdrosť a pravda – ktorú pre vás dokážeme vysloviť. Láska – sebaláska je všetko to – čo sa dotkne všetkého a formuje všetko a každú situáciu vo vašom živote/bytí. Tak nadýchnite sa z hlboka a nechajte lásku vášho srdca voľne prúdiť – cez vaše telo a celé vaše bytie. My sme vždy tu a podporujeme vás a pomáhame vám – kde a kedy to dovolíte.milujeme vás každým krokom. Buďte žehnaní  a cíťte sa v bezpečí v láske toho JA SOM. JA SOM matka Maria . v láske, radosti a spojení ....

Geliebte Herzenslichter – seid willkommen und gesegnet im Hier und Jetzt – in reiner und bedingungsloser Liebe – ICH BIN Mutter Maria. Ich spreche zu Euch – aus dem Reich der Wirklichkeit – da wo Liebe – Harmonie – Einheit und Friede ist. Auf dieser Ebene ist alles in Einheit – ist alles unzertrennlich miteinander verbunden. Es ist die Wirklichkeit – die Wirklichkeit – aus der die Schöpfung entspringt. Es ist Liebe – und immer ist es Liebe gewesen. Alle Sichtbarwerdungen – alle Manifestationen – sind in ihrem Ursprung Liebe. Sicher fragt Ihr Euch nun – wie kann Ungerechtigkeit denn Liebe sein? Wie kann das Chaos – das an der Erdoberfläche wütet – jemals Liebe sein? Macht Euch bewusst – Ihr Lieben – das alles was sich vor Euch zeigt eine tiefere Bedeutung hat – einen tieferen Sinn. Jede Situation – in der Ihr Euch befindet – will Euch etwas zeigen. Euer Leben ist wie eine wunderbare Ansammlung an Lernschritten – an Lektionen – deren Flussrichtung Ihr mit Eurem Fokus – mit Eurer innersten Ausrichtung – steuert. Deshalb betonen wir immer wieder – liebt Euch selber mit voller Bewusstheit – mit ganzer Herzenskraft und Hingabe. Dies sind nicht nur Worte – meine Lieben – es ist die höchste Weisheit und Wahrheit – die wir für Euch aussprechen können. Liebe – Selbstliebe ist das Alles – das alles berührt und alles und jede Situation in Eurem Sein formt. So nehmt einen tiefen Atmezug und lasst die Liebe Eures Herzens frei fließen – durch Euren Körper und all Euer Sein. Wir sind immer da und unterstützen Euch und helfen Euch – wo und wann immer Ihr dies erlaubt. Wir lieben Euch mit jedem Schritt. Seid gesegnet und geborgen in der Liebe ICH BIN. ICH BIN Mutter Maria.

In Liebe, Freude und Verbundenheit…….Shogun Amona

gechannelt durch Shogun Amona: http://www.shogun-amona.net/

Quelle: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

Botschaft von Mutter Maria:

 “Bedingungslose Selbstliebe” (17.Juli 2016)

„Bezpodmienečná sebaláska“

Veröffentlicht am Juli 17, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: utter Maria

“Bedingungslose Selbstliebe” – „Bezpodmienečná sebaláska“

Milované srdcia – milované deti svetla – buďte vítaní v čistej a bezpodmienečnej láske – JA SOM matka Maria. Práve teraz SOM JA tu aby som s vami komunikovala na úrovni srdca. Existuje tak veľa ciest –komunikovať medzi sebou – a predsa je to úroveň srdca – ktorá všetko medzi sebou prepojí – aj s celým stvorením – tým všetkým čo je – hovorí medzi sebou. V srdci stvoriteľa – v srdci zdroja – existuje len  láska -  čistá láska a všetko-zasahujúca jednota. Je tak dôležité – moje milé deti aby ste sebe a vašim impulzom srdca venovali pozornosť. Znamená to, že sa „úplne“ vnímate – uznáte a úplne seba milujete. Seba-láska je skutočne najväčší dar – čo si sami môžete dať. Sebaláska – bezpodmienečná sebaláska – prinesie vás a vaše schopnosti k rozkvetu a vaše svetlo – vaše vnútorné svetlo – tým začne prenikať všetkým. Sebaláska je najväčšia služba – ktorú sebe a celému vesmíru môžete dokázať. Buďte v plnej dôvere – že to tak je. Darujte sebe a vašim impulzom srdca úplnú pozornosť. Cíťte do vášho srdca. Vy už ste tu. Na vnorenie sa do vašej úrovne srdca stačí jeden nádych. Milujte sa a viďte – cíťte a užívajte si lásku zdroja. – ktorá je vždy a všade.  Buďte žehnané – milované tvorivé srdcia – JA SOM s vami. JA SOM matka Maria.

Geliebte Herzen – geliebte Kinder im Licht – seid willkommen in reiner und bedingungsloser Liebe – ICH BIN Mutter Maria. Genau jetzt BIN ICH da um mit Euch auf Herzensebene zu kommunizieren. Es gibt so viele Wege – miteinander zu sprechen – zu kommunizieren – und doch ist es die Herzensebene – die alles miteinander verbindet und mit der die gesamte Schöpfung – das Alles-Was-Ist – miteinander spricht. Im Herzen des Schöpfers – im Herzen der Quelle – gibt es nur Liebe – reine Liebe und allesumfassende Einheit. Es ist so wichtig – meine geliebten Kinder – dass Ihr Euch und Euren Herzensregungen Aufmerksamkeit schenkt. Es bedeutet Euch selbst “ganz” wahrzunehmen – anzunehmen und vollkommen zu lieben. Selbstliebe ist in Wirklichket das größte Geschenk – dass Ihr Euch selber geben könnt. Selbstliebe – bedingungslose Selbstliebe – bringt Euch und Eure Fähigkeiten zum Erblühen und Euer Licht – Euer inneres Licht – beginnt so alles zu durchstrahlen. Selbstliebe ist der größte Dienst – den Ihr Euch und der gesamten Schöpfung erweisen könnt. Seid voller Vertrauen – dass dies so ist. Schenkt Euch und Euren Herzensimpulsen volle Aufmerksamkeit. Spürt in Euer Herz hinein. Ihr seid schon da. Ein Atemzug genügt um in die Herzensebene einzutauchen. Liebt Euch selbst und seht – fühlt und genießt die Liebe der Quelle – die immer und überall ist. Seid gesegnet – geliebte Schöpferherzen – ICH BIN immer mit Euch. ICH BIN Mutter Maria.

gechannelt durch Shogun Amona: http://www.shogun-amona.net/

Quelle: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

AKTUELLZwillingsflamme-Energieübertragung (mit Lady Nada, Mutter Maria und Shakti) am 20. Juli 2016

Nähere Infos und Anmeldung HIER

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Peace, Love & Unity…….die EK-REdaktion

 

 

Maria...


Botschaft von Mutter Maria: „Liebe ist da – wo auch immer Ihr Euch gerade befindet“ (28.Juli 2015)

von erst-kontakt @ 2015-07-28 – 09:36:08

Beschreibung: utter Maria

„Liebe ist da – wo auch immer Ihr Euch gerade befindet“

„Láska je tam – kdekoľvek sa práve nachádzate“

Milované srdcia – buďte vítaní v najhlbšej láske – v náklonosti a zabezpečení – JA SOM matka Maria a teraz sa môžem dotknúť vášho Bytia a byť s vami v najčistejšej vibrácii božskej lásky – v harmónii a milosti. Dlho ste išli cestou duality – rozdelenia so všetkými výškami a hĺbkami – ktoré život prinášal. Na vašej ceste ste prichádzali na hranice a zhromadili celú vašu silu – aby ste mohli tým prejsť a znova a znova je tu iskra nádeje – svetlo vo vás – vyšlo a viedlo vás ďalej na vašej ceste – vašej ceste domov. Áno a je to láska – ktorá je vo vás – ktorá vznietla tú iskru nádeje – aby ste mohli ísť ďalej a tak ste krok za krokom prišli do krajiny vašej duše a teraz – keď ste tak krátko/blízko pred tými javeniami – vidíte a cítite dôležitosť a správnosť toho – čo sa dialo. Teraz rozpoznáte – že každý krok vašej cesty vedie do toho veľkého celého – a spoznáte – že to je láska – ktorá je všetko a dýcha vo všetkom a tak prinesie všetko k životu. Otvorte vaše srdcia a dýchajte hlboko – a nechajte tieto slová vo vás – vibrovať vo vašom srdci. Láska je všade – kdekoľvek sa nachádzate – kdekoľvek ste a keď je to pre vás ťažké rozpoznať to – tak vstúpte do vášho vnútra a otvorte do široka seba a vaše srdce a uvedomte si tento okamih priazne – v ktorom sa láska chce odhaliť. Žehnám vás so všetkou tou láskou a milosťou – ktorou v skutočnosti je – ktorou my  v skutočnosti sme. JA SOM matka Maria a JA SOM s vami v láske – teraz tuná a vždy.

Geliebte Herzen - seid willkommen in tiefster Liebe - Zuneigung und Geborgenheit – ICH BIN Mutter Maria und ich darf jetzt Euer Sein berühren und in der reinsten Schwingung göttlicher Liebe - Harmonie und Gnade mit Euch sein. Lange seid Ihr den Weg der Dualität – der Trennung gegangen mit all den Höhen und Tiefen – die das Leben so hervorgebracht hat. Auf Eurer Reise seid Ihr an Grenzen gekommen und Ihr habt all Eure Kraft zusammen genommen – um da hindurch zu gehen und immer wieder ist da ein Hoffnungsfunke – ein Licht in Euch - aufgegangen und hat Euch weiter geführt auf Eurem Weg – Eurem Weg nach Hause. Ja und es ist die Liebe – die in Euch ist – die diesen Hoffnungsfunken hervorgebracht hat – damit Ihr weiter gehen könnt und so seid Ihr Schritt für Schritt weiter und tiefer in das Land Eurer Seele gekommen und jetzt – da Ihr so kurz vor den großen Offenbarungen steht – seht und fühlt Ihr die Wichtigkeit und Richtigkeit all dessen – was geschehen ist. Ihr erkennt nun – dass jeder Schritt Eures Weges in das große Ganze hineinführt und Ihr erkennt – dass es die Liebe ist – die alles ist und die in allem atmet und so alles zum Leben bringt. Öffnet Eure Herzen und atmet tief – und lasst diese Worte in Euch – in Euren Herzen schwingen. Liebe ist da – wo auch immer Ihr Euch gerade befindet – wo auch immer Ihr seid und wenn es Euch schwer fällt die Liebe zu erkennen – so geht in Euch und öffnet Euch und Euer Herz ganz weit und nehmt die Gunst des Moments wahr – in dem sich die Liebe offenbaren möchte. Ich segne Euch mit all der Liebe und Gnade – die in Wirklichkeit ist – die wir in Wirklichkeit sind. ICH BIN Mutter Maria und ICH BIN mit Euch – jetzt und hier und allezeit.

gechannelt durch Shogun Amona: http://www.shogun-amona.net/
Quelle: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/___##5##___  
AKTUELLZwillingsflamme-Energieübertragung mit Lady Nada, Mutter Maria und Shakti am 30. Juli 2015

Nähere Infos und Anmeldung HIER

 
http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19