Lord Emanuel 28.09....

Botschaft von Lord Emanuel: "Zurück zu den Wurzeln" (21. September 2014)                                    „Späť ku koreňom“

von erst-kontakt @ 2014-09-28 – 09:22:49

Beschreibung: ord Emanuel

Botschaften der Weisheit und Inspiration – Správy múdrosti a inšpirácie

21. September 2014

"Zurück zu den Wurzeln"

Späť ku koreňom“

Zdravím, moji milí. Som to ja, Lord Emanuel, prišiel som dnes byť znova u  vás. Každým dňom sa značne meniť úroveň svetla na vašej žehnanej planéte, cítite to, môžete to vnímať? Dýchajte teraz so mnou, dlho a pomaly, vdýchnite a vydýchnite, urobte masívny dlhý nádych, výdych na očistenie a osvieženie, aby ste sa vniesli so mnou a tými slovami do toho bezčasového TERAZ. Lebo teraz ste bezčasoví, keď si to želáte. Všetky tie koncepty/vzory, o ktorých ste čítali, všetky tie nápady a mienky, ktoré o čase a priestore poznáte budú teraz cítitelné reality/skutočnosti. Mnohí zažívajú ponorenie a vynorenie z „realitných bubliniek“ čo spôsobuje pomätujúce a znepokojujúce myšlienky a vytvára isté správanie.

Seid gegrüßt Ihr Lieben, seid gegrüßt! Ich bin es, Lord Emanuel, gekommen um heute wieder bei euch zu sein! Mit jedem neuen Tag gibt es einen fühlbaren Unterschied im Lichtniveau auf eurem gesegnetem Planeten könnt ihr es fühlen, Ihr Lieben, könnt ihr es spüren? Atmet jetzt mit mir, lange und langsam, einatmen und ausatmen, nehmt einen massiven langen Atemzug ein und aus um euch zu reinigen und zu erfrischen, um euch in den Moment des zeitlosen Jetzt mit mir und den Worten diese Botschaft zu bringen. Weil ihr jetzt zeitlos seid, wenn ihr es wünscht. All die Konzepte über die ihr gelesen habt, all die Ideen und Meinungen, die ihr über Zeit und Raum kennt werden für euch jetzt spürbare Realitäten. Viele von euch erleben das Eintauchen in und aus „Realitätsblasen“, was einige verwirrende und beunruhigende Gedanken und Verhalten erzeugt.

Zostaňte kľudní, môže to znieť trochu cudzo a nezvyčajne, ale uisťujem vás: „všetko je v poriadku“ a to po-vynáranie sa do dimenzinálnych realít prežívate ako dimenzionálnu zážitkovú úroveň, ktorá sa povedzme rozleje do ďalšej. Neexistuje žiaden „skok“ z jedného do druhého pokiaľ vy sa vyvíjate a zvyšujete vašu vibráciu, vaše reality skorej preplývajú – namiesto toho aby preskakovali z jednej do druhej. Prežijete teda vynáranie a ponáranie a tak sa to vo vašom živote bude prejavovať pokiaľ vy stúpate stabilne a nezadržitelne vyššie a vyššie v evolučnej špirále.

Bleibt ruhig Ihr Lieben, das mag sich zwar ein bisschen fremd und ungewohnt anfühlen, aber ich versichere euch „Alles ist Gut“ und dass ihr das Ein- und Auftauchen in dimensionale Realitäten als ein dimensionales Erfahrungsniveau erlebt welches sich in ein weiteres ergießt. Es gibt keinen „Sprung“ von einem ins andere, während ihr euch entwickelt und eure Schwingung anhebt, eure Realitäten fließen eher ineinander, als das ihr von einer dimensionalen Erfahrung in die andere springt. Also werdet ihr ein Ein-und Auftauchen erleben und so wird es sich in eurem Leben manifestieren während ihr höher und höher aufsteigt auf der immer konstanten und unaufhaltsamen Spirale der Evolution.

Môžete to zažiť hneď moji milí, myslím to vzostúpenie (keď chcete/želáte) do vyšších energií, ktoré vám teraz sú k dispozícii, o ktorých hovorím. Keďže v tom prípade sa to môže prejaviť ako schopnosť prijať viac lásky a božskej podpory. Vaša kapacita prijímania, v ktorej sa teraz nachádzate stúpa spolu so stúpajúcou vibráciou. Každým týždňom budete cítiť moju prítomnosť silnejšie a cititelnom spôsobe, ktorý funguje pre vás. Budete schopní prijímať jednoduchšie božskú podporu a integrovať/vložiť ju zmysluplnejšie do vášho života.

Ihr könnt das sofort erfahren, Ihr Lieben, gemeint ist das Aufsteigen der dimensionalen Energien die euch jetzt zur Verfügung stehen über die ich spreche, wenn ihr so wollt. Weil in diesem Fall kann es sich manifestieren als die Fähigkeit mehr Liebe und mehr göttliche Unterstützung zu empfangen, weil eure Kapazität des Empfangens mit der ansteigenden höheren Schwingung, in der ihr jetzt verweilt, zunimmt. Jede Woche werdet ihr in der Lage sein meine Anwesenheit stärker zu spüren und spürbarer in der Art die für euch funktioniert, werdet ihr fähig sein göttliche Unterstützung einfacher zu empfangen und sie sinnvoller in euer Leben zu integrieren.

To je ten rozširujúci stav vašej evolúcie o čom ste možno už počuli. Tá začiatočná fáza vášho zvýšenia bola pomalá a niektorých to stálo dekády dosiahnuť tento bod evolúcie ale počas nášho postupu sa zrýchli evolúcia a rýchlejšie bude váš rast. Tento proces začal a teraz budete pozororovať každý deň zmeny a zvýšenie v nepredstavitelnom rozmere.

Das ist der exponentielle Zustand eurer Evolution wovon ihr vielleicht vorher gehört habt. Die Anfangsphase eurer Erhöhung war sehr langsam und es hat einige Menschen Dekaden gekostet diesen Punkt der Evolution zu erreichen, aber während wir voranschreiten wird sich diese Evolution beschleunigen und schneller werden und euer Wachstum wird beginnen exponentiell zu werden, dieser Prozess hat begonnen und jetzt werdet ihr jeden Tag Veränderungen und Anhebungen in noch nie da gewesenen Ausmaß bemerken.

To je pre vás tá vzrušujúca perspektíva ale, v ktorej je paradox, čo znamená viac ako kedykoľvek predtým musíte sa absolutne sústrediť na základné koncepty a sprituálne pravdy. Teraz musíte byť sústredení na to čo je základné pre vás a držať priamu cestu. Lebo tie veci sa zrýchlujú a tak sa zrýchli aj ten zdanlivý chaos na vašej planéte. A tak to bude aj zdanlivý „chaos“ pre tých, ktorí sa prebúdzajú. To môže byť znepokojujúce keď spadnete späť do vašej reality a zoberiete to na vašu cestu. To je to čo myslím, moji milí, tak sa to môže stať keď vás vaši blízky stiahnu. Keď začnú pociťovať následky rozpadajúceho sa systému viery a ich spôsobu života vstúpia do tej drámy a tej tragickej prírody toho chaosu a keď vy nebudete opatrní tak vás stiahnu s nimi.

Dies ist eine sehr aufregende Perspektive für euch Ihr Lieben, aber eine in der ein Paradox steckt, das bedeutet, mehr als je zuvor müsst ihr absolut fokussiert sein auf die reinen Grundkonzepte und spirituellen Wahrheiten die ihr gelernt habt. Jetzt, mehr denn je müsst ihr absolut fokussiert sein auf das, was fundamental ist um euch auf dem geraden Weg zu halten. Weil wenn die Dinge sich beschleunigen, so wird sich auch das scheinbare Chaos auf eurem Planeten und so wird es auch das scheinbare „Chaos“ derjenigen die nun erwacht sind. Das kann sehr bestürzend sein wenn ihr zurück in ihre Realität rutscht und sie mit auf euren Weg nehmt. Das ist was ich meine Ihr Lieben, es wird geschehen, wenn die euch nahestehenden Lieben beginnen die Konsequenzen ihres einstürzenden Glaubenssystem und ihrer Lebensweise, sie werden in das Drama und die tragische Natur dessen hinabsteigen und wenn ihr nicht vorsichtig seid werdet ihr selbst mit hineingerissen.

To sa stane z jednoduchého dôvodu. Tá vyrovnanejšia cesta  v spolužití s vašim milím bratom, ktorého život sa rozpadáva je zostať vo svojom srdci, ale voľný/s odstupom od jeho reality. Môže to znieť bezsrdečné pre niektorých, ktorí to nerozumia. Vo vašej snahe pomáhať robíte tú chybu spadnúť do jeho energie zúfalosti, beznádeje a tragédie, ešte predtým než spozorujete že ste v pazúroch strachu a zúfalosti a nebudete vedieť ako ste sa tam dostali, do tých hĺbok tej nízko-dimenzionálnej rality.

Das geschieht aus einem sehr einfachen Grund. Der ausgeglichenere Weg im Umgang mit einem geliebten Bruder dessen Leben auseinanderfällt ist im Herzen zu bleiben aber losgelöst von seiner Realität. Das kann herzlos erscheinen für diejenigen die es nicht verstehen. Und in eurem Bemühen hilfsbereit und liebevoll zu sein macht ihr den Fehler in ihre Energie der Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und Tragödie zu verfallen, bevor ihr es überhaupt bemerkt seid ihr in den Krallen von Angst und Verzweiflung ohne überhaupt zu bemerken, wie ihr da wieder rein gekommen seid, in die Tiefen der niederen dimensionalen Realität. 

Tak moji milí je to čas byť pozorní na to aby ste pripútali to čo považujete za pravdu, aby ste zostali na vnútornej ceste, aby ste sa držali a pripomenuli si tých základov dýchania, zostali sústredení na vašu VNÚTORNÚ realitu a nie na vonkajšie okolie. Kedˇspozorujete, že do vášho vnútra vnikajú pocity strachu a bezmyselnosti tak zoberte si „auszeit-mimočas“, len niekoľko minút je všetko čo to potrebuje na dýchanie, CÍŤTE a vráťte sa k tomu čo poznáte, pocitu vnútorného mieru a vedenia, že všetko bude dobre, bez ohľadu na to čo sa deje vo vonkajšom prostredí a jedno koľko bolesti a utrpenia sa okolo vás odohráva.

So Ihr Lieben, eine Zeit wachsam zu sein, dass ihr allem was ihr als wahr erkennt folgt und anhaftet, dass ihr auf eurem Weg bleibt, dass ihr euch an die Grundlagen des Atems erinnert, fokussiert bleibt auf eure INNERE Realität, nicht auf diejenigen um euch herum in ihrer externen Umgebung. Bemerkt, wenn ihr ins Innere gezogen werdet von Gefühlen der Angst und Sinnlosigkeit und nehmt eine Auszeit, nur einige Minuten ist alles was es braucht zu atmen, FÜHLT und kommt zurück zu dem was ihr kennt, einem Gefühl des inneren Friedens und dem Wissen, dass Alles Gut Sein wird, ganz egal was sich da in der äußeren Umgebung darstellt und egal, wie viel Schmerz und Leid sich um euch herum abspielt.

Zachovajte kľud moji milí, viac ako kedykoľvek je to od vás žiadané.

Odpútajte sa od tej ilúzie strachu a beznádejnosti, ktoré sú vysielané tou propagandistickou mašinériou. Zostaňte vytrvalí, vstupujte do seba, vstupujte do seba, lebo tam nájdete ten všetkovediaci Božský hlas, ktorý hovorí cez vaše srdce, v každom okamihu a každý deň. To je môj sľub vám. JA SOM Lord Emanuel a milujem vás z celého srdca. Žehnaj vás Boh, vy vysokohodnotné srdcia.

Bewahrt eure Ruhe Ihr Lieben, mehr denn je ist es das, was von euch verlangt wird.

Löst euch von der Illusion der Angst und Hoffnungslosigkeit, die von der Propagandamaschinerie eurer Medien ausgestrahlt wird. Bleibt standhaft, geht in euch, geht in euch, geht in euch, weil hier findet ihr die Allwissende Stimme Gottes die durch euer Herz spricht, in jedem Moment an jedem Tag. Dies ist mein Versprechen an euch. ICH BIN Lord Emanuel und ich liebe euch von ganzem Herzen. Gott Segne euch, Ihr Wertvollen Herzen.

Lord Emanuel durch Gillian Ruddy, 21.09.2014,
Übersetzung: Petra ST
Quelle deutsch: http://lordemanuelingerman.blogspot.co.at/2014/09/lord-emanuel-21-september-2014.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19