Veröffentlicht am November 28, 2015von erstkontakt blog

Beschreibung: aul Botschaft

„Erhascht Einblicke in die Freude, Ekstase, die euer Erwachen in die Wirklichkeit, den Himmel, begrüßen werden”

„Ulovte náhľady/pohľady do radosti, ekstázy, ktoré pozdravia vaše prebudenie do skutočnosti, do Neba“

Zdá sa, že svet  ilúzie sa topí v jednom stave ničivej a katastrofálnej bolesti a utrpenia, vyzerá to tak, že neexistuje východisko lebo počet ťažko postihnutých ľudí volí vojnu a smrť v zúfalom, poslednom pokuse na udržanie ich kontrolného autoritárneho režimu, ktorý robia v pozíciách moci a vplyvu a naďalej mohli uložiť nad ľudstvom. Nemôžu mať úspech, lebo tí, ktorí ich plány prevádzajú do akcie už začínajú spoznať chybu ich cesty a opustia tú potápajúcu loď – kontrolu ľudstva nátlakom. Ten režim sa nachádza v zúfalom smrtelnom boji a pokúšajú sa vystrašiť obyvateľstvo diktátorskými splnomocneniami za sľub, že vytvoria svet mieru a trvalého blahobytu, čo nemôžu splniť a tiež vôbec nemajú ten úmysel.

Eure illusorische Welt scheint in einem Zustand von verwüstendem und katastrophalem Schmerz und Leiden zu versinken, es scheint keinen Ausgang zu geben, weil eine Anzahl schwerwiegend beschädigter Menschen Krieg und Tod in einem verzweifelten und elenden letzten Versuch wählen, ihr kontrollierendes autoritäres Regime, das sie in den Positionen der Macht und des Einflusses ausüben, weiterhin der Menschheit aufzuerlegen. Sie können nicht erfolgreich sein, weil jene, die sie für so lange blindlings unterstützten und ihre Pläne in die Tat umsetzten dabei sind, den Fehler ihres Weges zu erkennen und das sinkende Schiff verlassen  ~ die Bevölkerungs-Kontrolle durch Durchsetzen. Jene Regime befinden sich in einem verzweifelten Todeskampf, während sie versuchen die Bevölkerung zu erschrecken, durch diktatorische Vollmachten für ein Versprechen, eine Welt des Friedens und dauerhaften Wohlstands zu schaffen, was sie nicht nur nicht liefern können, sondern auch absolut nicht die Absicht haben es zu tun.

In der Illusion ist die Aussicht auf ultimative Macht und Autorität über andere ein verführerischer Traum, dem viele im Laufe von Äonen nachgejagt sind, aber immer zerstörte es die Versuche mit all jenen, die sie unterstützen, zusammen zu arbeiten. In früheren Zeiten konnten sich diese ehrgeizigen und amoralischen Menschen manchmal für ein Jahrzehnt oder mehr auf ihren Positionen halten. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, denn Selbst-Zerstörung erfolgt nahezu sofort, wenn Menschen sich weigern mit Systemen der Regierung zusammenzuarbeiten, die beabsichtigen und versuchen die Rechte und Freiheiten als Menschen zu beseitigen. Die Kräfte, die sie in der Vergangenheit aufgebaut und benutzt haben ~ die Geheimdienste, die Justiz, das Militär, die Polizei, die lokalen Milizen oder militärischen Reserven und “sogenannten” Terror-Organisationen ~ wenden sich zunehmend gegen jene, die sie lenken um ihre eigenen Landsleute zu kontrollieren und zu unterwerfen, oder die sie in fremde Länder schicken in verdorbenen, zerstörerischen und kriminellen Missionen.

V ilúzii je výhľad na ultimatívnu moc a autoritu nad inými veľmi lákavý sen, ktorý v priebehu Äonov naháňali mnohí ale vždy to bolo zničené pokusmy tých, ktorí ich podporovali v spolupráci. V minulosti sa mohli tí chtiví a nemorálni ľudia udržať na pozíčných miestach po desaťročie alebo niečo viac. To už nie je ten prípad, lebo teraz skoro hneď nasleduje seba-ničenie keď/lebo ľudia odmietajú spolupracovať s vládnym systémom, ktorý snaží o odstránenie ľudských práv a slobody. Sily, ktoré v minulosti vytvorili a používali: tajné služby, vojsko, polícia, lokálne milície alebo vojenské rezervy, ktorých posielali do cudzích zemí do hnilých, ničivých a kriminálnych mísií.

To čo teraz vidíte je rozpad tých morálne skazených a skrytých organizácií, ktorí vás mätili tak dlho falošnými informáciami, klamali vám, pokiaľ vybudovali presadzovacie úrady, ktorými vás strašili. Na celom svete vznikajú veľké zmeny, pokiaľ sa odhalujú tie kriminálne operácie, na ktorých sa podieľajú tí ešte mocní a zverejňujú sa odvážnymi informantmi. Boli ste vedení do omylu a klamaní tými, ktorých ste volili a ktorým ste tak dlho dôverovali a teraz už nie ste ochotní trpieť ich ilegálne/protizákonné a nesvedomé (bez svedomia) úmysly a akcie. Ich dni sú už spočítané, moment ich moci sa končí.

Was ihr seht ist der Zusammenbruch der moralisch verdorbenen und versteckten Organisationen, die euch für eine so lange Zeit mit Falsch-Informationen täuschen, belügen, während sie Strukturen und Vollzugsbehörden aufbauten, mit denen sie euch erschreckten und einschüchterten. Große Veränderungen treten auf der ganzen Welt auf, während die kriminellen Operationen freigelegt und von zahlreichen mutigen Informanten öffentlich gemacht werden, an denen jene an der Macht beteiligt sind. Ihr wurdet getäuscht und belogen von jenen, die ihr wähltet und denen ihr für so lange Zeit vertrautet, und jetzt seid ihr nicht mehr bereit, ihre illegalen und gewissenlosen Absichten und Aktivitäten zu dulden. Ihre Tage sind nunmehr gezählt, ihr Moment der Macht ist zu Ende.

Als Lichthalter und Licht-Wirkende bleibt eure Aufgabe die gleiche, nämlich fortzufahren in jedem Moment die Absicht zu halten zu lieben, und diese Absicht während eines jeden Tages häufig zu erneuern. Es ist enorm effektiv und hat euch in diese letzte Phase eures Erwachens-Prozesses geführt. Ihr werdet nicht gestört oder von jenen abgelenkt werden, die versuchen würden euch davon zu überzeugen, dass Liebe nicht funktioniert, weil Liebe das einzige ist, was Funktioniert. Und ihr, große Seelen, die ihr seid, demonstriert dies täglich überall auf dem Planeten.

Wirklichkeit, Gott, eure göttliche Quelle, Himmel ~ das alles seid Ihr! Es gibt nur Gott innerhalb Allem Was Ist, das Ganze Seiner perfekten ewigen Schöpfung in einer liebevollen und freudigen Umarmung gehalten. Wäre dies nicht der Fall, gäbe es kein Leben, kein Bewusstsein, keine Wahrnehmung. Gott ist alles was existiert, und weil ihr existiert, seid ihr auch Gott, weil es keine Trennung gibt, ihr wurdet von Ihm geschaffen, Eins mit Ihm in ewiger Freude, und das hat sich niemals geändert und wird sich niemals ändern. In der gegenwärtigen Illusion scheint nur, dass ihr getrennt, alleine seid und individuell unbedeutend. Und in diesem Zustand glaubt ihr erschrocken, dass ihr euch gegenseitig wegen der beschränkten Ressourcen der Welt bekämpfen müsst, die das Leben auf der Erde möglich machen.

Ako pracovníci svetla a svetlo-účinkujúci zostaňte pri vašej úlohe, totiž pokračovať v každom okamihu úmyslom milovať a ten úmysel počas dňa často obnoviť. Je to obrovsky efektívne a to vás viedlo do poslednej fázy procesu prebudenia. Nebudete rušení ani nebude odpútaná vaša pozornosť tými, ktorí sa snažia presvedčiť, že láska nefunguje – lebo láska je to jediné čo funguje. A vy, veľké duše ste tí, ktorí to na celom svete denne predvádzajú. Realita, Boh, váš božský Zdroj, Nebo – to všetko ste vy! Existuje len Boh vo všetkom čo je, celistvosť jeho večného stvorenia držaná v láskyplnom a radostnom objatí. Keď by to nebol ten prípad tak by neexistoval život, žiadne vedomie, žiadne vnímanie. Boh je všetko a keďže existujete tak aj vy ste Boh – lebo neexistuje žiadne rozdelenie, boli ste ním stvorení, Ste jeden s ním vo večnej radosti a to nikdy nebolo zmenené a nikdy sa nezmení. Len v tej súčasnej ilúzii to robí dojem, že ste oddelení, samí a individuálne bezvýznamní. A v tom stave zastrašení veríte, že musíte medzi sebou bojovať za tie obmedzené prostriedky sveta, ktoré umožňujú život na Zemi.

Ten bláznivý sen končí, jeho čas vypršal a vy ste spoznali, že vám to už neslúži a nikdy neslúžilo. Trafili ste kolektívne rozhodnutie rozpustiť to púto ako hmlu, pokiaľ sa vynára Svetlo Boha, Slnko nového večného dňa, vás víta v objatí radosti ako jemný balzam a splní vám každé želanie akéhokoľvek druhu hneď bez zmeškania – lebo v stvorení existuje len teraz, jeho trvalá pieseň, spievajúca v harmonickej a doslova kooperatívnej Jednote. Existuje len Boh a VY. Všetky tie miliárdy ľudí, ktoré obývajú planétu – sú všetci božskí a perfektné výrazy vás a Boha. Keď sa prebudíte, čo je nevyhnutelné, tak všetko čo zažijete je absolútna spokojnosť/pocit šťastia Jedno-Bytia s Bohom, ten stav, v ktorom sa splnia všetky vaše potreby a želania ešte predtým než si uvedomíte..

Dieser irrsinnige Traum geht nun zu Ende, seine Zeit ist vorbei und ihr habt erkannt, dass es euch jetzt nicht mehr dient, nie gedient hat. Ihr habt die kollektive Entscheidung getroffen, eure Anhaftungen wie einen Morgennebel aufzulösen, während das brillante Licht Gottes euch in den wohltuenden Balsam des ewigen Tages taucht, in die warme und wohlige Umarmung der Freude, euch jeden Wunsch sofort und ohne Verzögerung jeder Art gewährend, denn es gibt jetzt nur das ewige Jetzt in der Schöpfung, sein andauerndes Lied in harmonischer und ausgesprochen kooperativer Einheit singend. Es gibt nur Gott und Euch. All jene Milliarden von Menschen, die den Planeten Erde bewohnen, sind alle göttlich und perfekte Ausdrücke von Euch und von Gott. Wenn ihr erwacht, was ihr unvermeidlich werdet, wird alles was ihr erlebt die absolute Glückseligkeit des Eins-Seins mit Gott, der Zustand, in dem alle Bedürfnisse und Wünsche erfüllt werden, bevor sie auftreten.

Gott ist die Liebe. Gott ist alles was existiert. Jeder Mensch, jeder einzelne von euch ~ und es gibt keine Ausnahme, “Ihr” bezieht euch auf jedes Mitglied der menschlichen Familie ~ ist ein untrennbarer Teil Gottes, nichts fehlt, ewig gegenwärtig mit Gott im göttlichen Energiefeld, das die gesamte Schöpfung ist. Nichts anderes existiert und nichts anderes wird benötigt, weil der Zustand der Göttlichen Vollkommenheit in jeder Hinsicht abgeschlossen ist ~ “Add-ons” und “faster Stripes” wären ausgesprochen unangemessen, wie euch die Illusion immer wieder zeigte, während ihr eure Spiele der Trennung spieltet.

Meditiert täglich in diesen letzten Momenten des Schlafes, während die Illusion sich auflöst und ihr Blicke auf die Freude, Ekstase werft, die euer Erwachen in die Wirklichkeit, den Himmel, begrüßt. Das ist euer Ziel, das einzige Ziel. Es gibt keine Hölle, kein Fegefeuer und keine Vorhölle, aber ihr seid dennoch fähig an diese Zustände zu glauben, und während ihr dies macht, werden sie nicht von euch genommen werden. Das zu tun wäre, sich über euren freien Willen hinwegzusetzen und wäre vergleichbar damit, einem kleinen Kind den geliebten Tröster zu nehmen.

Boh je láska. Boh je všetko čo existuje. Každý človek, každý jeden z vás – a neexistuje žiadna výnimka, „VY“ sa vzťahuje na každého člena ľudskej rodiny – je to neoddelitená časť Boha, nechýba nič, všetko je súčasnosť vo večnom energetickom poli s Bohom, čo predstavuje celé stvorenie. Neexistuje nič iné a nič iné nie je potrebné – lebo stav Božskej dokonalosti je v každom zmysle uzatvorený/ukončený. „add-ons“ a „faster strips“ by boli doslova nevhodné ako už minulosť ukázala pokiaľ ste hrali hru rozdelenia. Meditujte každý deň v týchto posledných okamihoch spánku – pokiaľ sa rozpúšťa ilúzia a vy vrháte pohľad na radosť, ekstázu, ktorá víta, zdraví vaše prebudenie do skutočnosti, do Neba. To je váš cieľ, váš jediný cieľ. Neexistuje žiadne peklo, očistec ani predpeklo, ale vy ste v stave veriť také stavy a keď to robíte/veríte tak tá predstava od vás nebude odobraná. Robiť to, veriť v peklo je obmedzenie vašej slobodnej vôle/povzdvihnutie sa nad vašu slobodnú vôlu, čo sa dá porovnať s tým, že dieťaťu vezmete jeho milovanú hračku útechy/radosti.

Keď ste pripravení/ochotní pustiť tú silnú rukoveť neskutočnosti tak sa prebudíte do večnej radosti.

S veľa láskou Saul

Wenn ihr bereit seid euren festen Griff auf die Unwirklichkeit loszulassen, erwacht ihr in die ewige Freude.

Mit sehr viel Liebe, Saul

Saul durch John Smallman, 20.11.2015, Übersetzung: SHANA

Quelle deutsch: http://torindiegalaxien.de/1115/0saul.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

Vitajte v sekcii Saul 21.08.2014

von erst-kontakt @ 2014-08-21 – 10:03:28    SPRÁVA OD SAULA

von erst-kontakt @ 2014-08-21 – 10:03:28

 Botschaft von Saul - 19.August 2014 (durch John Smallman)

von erst-kontakt @ 2014-08-21 – 10:03:28

Beschreibung: aul Botschaft

„Die alte Ordnung versagt, stürzt ein, zerfällt“

„Starý poriadok zlyhá, stroskotá, rozpadne sa“

prebudenie bolo Bohom sľúbené a prichádza. Nič to nemôže zabrániť, lebo to nie je len vôľa Boha, ktorá vždy bude dosiahnutá/splnená, ale teraz aj kolektívna vôľa ľudstva. A keďže slobodná vôľa vám bola daná, bude vaša vôľa vždy ctená/uctievaná. Donedávna bola individuálna vôľa jedinca rozdelená a chaotická, čo sťažovalo rozpoznanie kolektívnej ľudskej vôle. Bola kolektívne nestabilná, meniteľná, protikladná a chaotická, ale teraz dostáva usmernenie, človek za človekom hľadá vo Svete mier. Aj napriek tomu, že venujete príliš veľa pozornosti tým koncosvetovým ľadením/správam v médiách. Dalo by sa veriť, že sa veľa nezmeilo, a že ľudstvo pokračuje v tanci konfliktov a zrady.

V posledných desaťročiach, vysokostúpajúcou možnosťou vzdelávania pre veľké diele ľudstva, boli prevádzané výskumy ako pôsobí meditácia na praktikujúcich. Tie výskumy poukazujú, že meditácia má výhodný vplyv na tých, ktorí ju pripustia, a keď veľká skupina medituje sú jej vplyvy cititeľné na celom svete a dokazujú, že význačne zmenšujú strach. Následovne bolo šírená užitočnosť meditácie tými, ktorí sú spirituálne nadaní a vás vedú a vyučujú dobrovoľne množstvo praktík/metód, ktoré človeku pomáhajú dostať sa do svojho vnútorného priestoru, kde sa vždy nájde mier/pokoj.  

Tí, zo spirituálneho sveta, ktorí hovoria cez spirituálne kanály podčiarkujú význam dennej meditácie. V priebehu posledných 10-15 rokov bol pozorovaný obrovský, celosvetový  nárast tých, ktorí sa denne angažujú pre meditáciu. Ten vplyv vnútornej orientácie (meditácia vedie vždy k spiritu, aj keď ten meditujúci to možno nespozná/neuzná a ten nájdený pokoj je spirituálny) je značný v celosvetovom hnutí pre mierové zmeny. Vedomie narástlo, život sa žije, ako äony na zemi bolo, konflikt za konfliktom, zakotvené intenzívnymi egocentrickými programmi od tých, ktorí vás ničia a spôsobia hrozné škody na planéte.

Preto vám naďalej pripomíname meditovanie. Ako sme už povedali meditácia má obrovský vplyv na ľudský kolektív, spôsobuje pohyb vo vedomí, čo vedie k ešte viac  meditácii. Ten obrovský počet pravideľne meditujúcich spôsobuje zmeny, po ktorých už dlho túžite a modlilili ste sa za ne. Dovoľte si veriť dobré správy, ku ktorým vás vedie intuícia, keď dáte pauzu vášmu ego-rozumu a tým rušiacim rušeniam.

Keď sa spojíte s vašou intuíciou, vaším vyšším JA, vašim obľúbeným vzostúpeným majstrom, anjelom, svätou matkou alebo svätým spirit/duchom, je to čo „počujete“, čo „cítite“, „čoho sa dotýkate“ dokonca „vidíte“, je to vždy múdrosť najvyššieho radu, múdrosť, ktorej môžete dôverovať a držať sa jej. Vo vnútri spirituálnej ríše sú všetci vedomí a angažujú sa jednotne v kooperatívnom a harmonickom toku lásky, vás všetkých vyliečia ak sa rozhodnete ich privolať. Rada, ktorú dostanete je vždy múdra láskyplná, nikdy výčitková alebo odsudzujúca. A to je to, čím si môžete byť istí: že sa jedná o čestné vedenie, ktoré vám v tom momente pomôže, keď o to požiadate.

Žiadajte našu pomoc, keď ju potrebujete, lebo keď prosíte otvoríte sa k prijímaniu. Ako stále hovoríme – sme jeden -. Preto je to, čo robíte ako jeden, je sledovať vašu spirituálnu cestu -  tým, že žiadate a príjmete pomoc, mení sa svet. Vždy, v každom momente sú mnohí, ktorí nás privolajú a tie volania sa zmiešajú/prepoja do mocného volania o pomoc, na ktoré my vždy  a láskyplne reagujeme. V prípade, že si dovolíte byť premocnený strachom a starosťami ilúzie, odkloníte sa od vašej cesty, vaše spirutuálne energetické-pole sa oslabí a vy budete oveľa slabší vo vašej snahe/práci, pre ktorú ste inkarnovali, pretože sa vrátite, znova spadnete do ilúzie rozdelenia. 

To nie je súdenie, je to len pozorovanie, lebo my absolutne rozumieme, ako ťažké to je pre vás naďalej udržať sústredenie vo svete, v ktorom konflikty, súťaženie a nečestné programy vyzerajú ako normálne a nutné správanie na prežitie. Oni vás ťahajú dole, oslabujú vaše sprituálne energetické pole a vyzerá to tak, že ste sami v neistom a ohrozujúcom prostredí. A keď nás v tom stave žiadate o pomoc, zdanlivo to môže robiť dojem, že nebudete vypočutí, alebo sme na vaše volanie nereagovali – v strach a štres ruší prístup k nám.

Energetické pole tej ilúzie, tá hektická každodennosť vo svete, v ktorom musíte existovať a pracovať je veľmi hlučné. Výnimkou je okamih, keď sa odvážite námahou preniknúť k vášmu kľudnému vnútornému svätectvu, inak je to veľmi ťažké nás počuť, cítiť našu prítomnosť a naše vedenie intuitívne rozpoznať. Skutočne sa môže zdať, že ten hrubý hluk energetického pola sveta sa stal ešte hlučnejším a násilnejším, čím je to pre vás ešte ťažšie dostať sa k tomu miestu pokoja a ticha vo vás.

Ten starý poriadok zlyhá, rozpadne sa a v jeho posledných chvíľach sa zúfalo pokúša udržať tých posledných „koľají“ moci a vplyvu, preto sa zdá, že v jeho útoku na vaše zmysly - všetko je hlučnejšie a zarážajúcejšie. Pripomeňte si, že často v tých posledných momentoch to prepojenie na motoroch moci kĺza a tie zvuky, ktoré to spôsobuje sú sound/hudba toho kĺzania a roztrieštenia prevodovky, ktoré sú zlomené a tí mastní agenti sú plný strachu a starostí, lebo budú od ľudstva odtiahnutí/odstránení.

Láska hladí a ukľudňuje srdcia ľudstva na celom svete, zakiaľ vniká zotrvalo a jemne až do každého uhla, každej pukliny, do každého tmavého kúta, ktorý by mohol tomu ohrievaciemu objatiu chcel vyhnúť a tiež  do tých najtmavejších miest a jej presvedčujúca sila zostáva neodolatelná. Láska je nekonečná ochota na udržanie v prepojení čerstvým a ukľudňujúcim objatím, bez výnimok a predsudkov. Aj tých, ktorí robia dojem, že sú toho najmenej hodní, aj tí cítia jej prítomnosť, láska prinesie všetkých späť domov, do skutočnosti.  Budí vás do úžasného lesku/jasu Boha a prenesie vás do absolútneho nadšenia a nekonečného dňa.

S veľmi veľa láskou, Saul

Mit sehr viel Liebe, Saul

Saul durch John Smallman, 19.08.2014, http://germanjsmallman.blogspot.de/
Übersetzung: SHANA
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0814/19saul.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

„Die alte Ordnung versagt, stürzt ein, zerfällt“

 

 

„Die alte Ordnung versagt, stürzt ein, zerfällt“

Das Erwachen der Menschheit wurde göttlich versprochen und steht bevor. Nichts kann es verhindern, denn es ist nicht nur der Wille Gottes, der immer erreicht wird, sondern es ist jetzt auch der kollektive Wille der Menschheit, und weil euch der freie Wille gegeben wurde, wird euer Wille immer geehrt. Bis vor kurzem hat der individuelle Wille geteilt und verwirrt, was den kollektiven Willen der Menschheit sehr schwierig machte zu erkennen. Er war kollektiv instabil, veränderlich, verwirrend, widersprüchlich und chaotisch, aber jetzt kommt es schön in Ausrichtung und Mensch für Mensch sucht Frieden in der Welt. Auch wenn ihr den Medien zu viel Aufmerksamkeit in ihrer Weltuntergangs-Stimmung schenkt, könnte man glauben, dass sich nicht viel verändert hat, und dass die Menschheit in einem endlosen Tanz der Konflikte und des Verrats weitermacht.

In den letzten Jahrzehnten, mit der enormen Zunahme der Bildungsmöglichkeiten für große Teile der Menschheit, wurden allerdings viele Studien und Forschungen darauf konzentriert, wie sich Meditation auf jene, die es praktizieren, auswirkt. Diese Forschungen zeigen, dass es überaus vorteilhaft für jene ist, die sich darauf einlassen und dass, wenn eine große Anzahl als Gruppe meditieren, die Auswirkungen auf der ganzen Welt spürbar sind, dass sich Furcht und Angst exponentiell verringern. Infolgedessen haben jene, die spirituell begabt sind und unter euch führen, das Wort über den Nutzen verbreitet und unterrichten bereitwillig eine Vielfalt von Methoden, die den Menschen dabei helfen, auf ihren tiefen inneren Raum zuzugreifen, wo immer Frieden gefunden wird.

Deshalb unterstreichen jene, die aus dem spirituellen Reich durch ihre menschlichen Kanäle sprechen, die Bedeutung der täglichen Meditation. In Verlauf der letzten 10 oder 15 Jahren gab es eine enorme Zunahme in der Anzahl der Menschen weltweit, die sich für eine täglich Meditation engagieren. Die Auswirkungen des sich nach innen wenden in Richtung Spirit (Meditation führt immer zu Spirit, auch wenn der Meditierende das nicht anerkennt und der dort gefundene Frieden spirituell ist) sind deutlich in der weltweit wachsenden Bewegung für einen friedlichen Wandel sichtbar. Das Bewusstsein ist gewachsen, das Leben wird gelebt, wie es über Äonen auf der Erde gelebt wurde, Konflikt um Konflikt, festgelegt mit intensiv egozentrischen Programmen von jenen, die euch zerstören und auf dem Planeten schrecklichen Schaden verursachen.

Deshalb erinnern wir euch weiterhin daran zu meditieren. Meditation hat, wie wir bereits gesagt haben, eine enorme Auswirkung auf das menschliche Kollektiv, verursacht eine Bewegung im Bewusstsein, die noch mehr zum Meditieren führt. Die gewaltige Anzahl der regelmäßig Meditierenden, führen die Änderungen herbei, die ihr erhofft und um die ihr eine sehr lange Zeit gebeten habt. Erlaubt euch die guten Nachrichten zu glauben, zu denen euch eure Intuition bringt, wenn ihr eurem Ego-Verstand eine Pause von den störenden Ablenkungen gönnt.

Wenn ihr euch mit euer Intuition, eurem höheren Selbst, eurem bevorzugten aufgestiegenen Meister, Erzengel, der Heiligen Mutter oder dem Heiligen Spirit in Verbindung setzt, ist das, was ihr "hört", "spürt", "fühlt" oder sogar "seht" immer Weisheit von der höchsten Ordnung, Weisheit, der ihr vertrauen und an der ihr hängen könnt. Innerhalb der spirituellen Reich sind alle bewusst und engagieren sich mit ihrer Einheit in einem kooperativen und harmonischen Erguss der Liebe, um euch alle zu heilen, aber sie können individuell reagieren, wenn ihr wählt sie zu rufen. Der Rat, den ihr erhaltet, ist immer weise und liebevoll, niemals tadelnd oder verurteilend, und das ist es, wo ihr sicher sein könnt, dass es ehrliche Führung ist, die euch in dem Moment helfen wird, in dem ihr darum bittet.

Fragt, wenn ihr unsere Unterstützung benötigt, denn, indem ihr darum bittet, öffnet ihr euch, um es zu empfangen. Wie wir euch ständig sagen ~ wir sind Alle Eins. Deshalb ist das was ihr als Eins macht, eurem gewählten spirituellen Weg zu folgen, indem ihr bittet und Hilfe von uns annehmt, verändert es die Welt. Es gibt immer, in jedem Moment, viele von euch, die uns rufen, und jene Rufe vermischen sich in einer mächtigen Bitte um Hilfe, auf die wir immer wieder und liebevoll reagieren. Wenn ihr euch allerdings erlaubt von Furcht und Sorgen der Illusion überwältigt zu werden, driftet ihr von eurem Weg ab, euer spirituelles Energie-Feld wird dann schwächer und ihr werdet weit weniger wirksam in der Arbeit sein, für die ihr inkarniertet, weil ihr tatsächlich in die Illusion der Trennung zurückfallt.

Dies ist kein Urteil, es ist lediglich eine Beobachtung, weil wir vollkommen verstehen, wie schwierig es für euch ist, weiterhin euren Fokus in der Welt aufrecht zu erhalten, wo Konflikte, Wettbewerb und unaufrichtige Programme die normalen und notwendigen Verhaltensweisen zu sein scheinen, um zu überleben. Sie ziehen nach unten, schwächen euer spirituelles Energiefeld, und es scheint, dass ihr in einer sehr unsicheren und bedrohlichen Umgebung alleine seid. Und wenn ihr uns um Hilfe bittet, vielleicht scheint es euch, dass ihr nicht gehört worden seid, oder dass wir nicht auf euren Ruf reagiert haben.

Das Energiefeld der Illusion, der hektische Alltag der Welt, in der ihr tätig sein müsst, ist sehr laut! Außer wenn ihr eine sehr entschlossene Anstrengung unternehmt nach innen zu gehen, zu eurem ruhigen und heiligen inneren Heiligtum, da es sonst äußerst schwierig ist uns zu hören, zu spüren oder unsere Präsenz und Führung intuitiv zu erkennen. Tatsächlich kann es erscheinen, dass das raue Geräusch des Energie-Feldes der Welt kürzlich och lauter und nachdrücklicher geworden ist, dass ihr euch darum kümmert, so dass es schwierig für euch ist, auf diesen Ort des inneren Friedens und der Stille zuzugreifen.

Die alte Ordnung versagt, stürzt ein, zerfällt und in ihren letzten Momenten haftet es verzweifelt an ihren letzten Spuren der Macht und Einfluss, deshalb scheint es in seinem Angriff auf eure Sinne lauter, geräuschvoller und überwältigender zu sein. Erinnert euch, dass häufig in den letzten Momenten die Haftung an den Motoren der Macht rutscht, und die Geräusche, die es verursacht, sind der Sound von schleifen und zersplittern von Zahnrädern, die gebrochen sind und Furcht und Sorgen ergreifen die schmierigen Agenten, die von der Menschheit zurückgezogen werden.

Liebe glättet und beruhigt die Herzen der Menschheit auf der ganzen Welt, während sie unnachsichtig aber sanft in jeden Winkel, jede Spalte, in jede dunkle Ecke strahlt, die ihrer warmen und heilenden Umarmung Widerstand leisten würde, und selbst in den dunkelsten Orten ist ihre Überzeugungskraft unwiderstehlich. Liebe ist unendliche Bereitschaft alles in einer erfrischenden und beruhigenden Umarmung zu halten, ohne Ausnahme oder Bedingungen, in vorbehaltloser Annahme auch jene die am wenigstens würdig scheinen, ihre Präsenz zu spüren, um sie alle nach Hause in die Wirklichkeit zu bringen. Sie weckt euch in den herrlich Glanz Gottes auf und versetzt in absolute Verzückung und endlosen Tag.

Mit sehr viel Liebe, Saul

Saul durch John Smallman, 19.08.2014, http://germanjsmallman.blogspot.de/
Übersetzung: SHANA
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0814/19saul.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37