Majte trpezlivosť ale nebuďte trpezliví...

von erst-kontakt @ 2015-07-27 – 09:58:07

Beschreibung: riel

"Habe Geduld, aber sei nicht duldsam" – „Maj trpezlivosť ale nebiď trpezlivý“

Predstava, že všetko potrebuje čas je sprevádzaná presvedčením, že nemáš kontrolu nad nejakým procesom manifestácie/javu a že pri všetkých veciach je nutná trpezlivosť. Je pravda, že niektoré veci čas potrebujú lebo energia v procese manifestácie musí tiecť cez hustotu. Ale pri trpezlivosti sa nejedná o to, že musíš čakať na výsledok, je to proces zrovnania, súhlasu a rozšírenia a vývoja vedený tvojim úmyslom. Musíš mať trpezlivosť na to aby sa hustota stala hmotou – ale viera, že musíš „byť trpezlivý“ zmenšuje silu tvojho úmyslu a tvojej schopnosti vedieť spravovať energetický tok. (Znamená vedieť vyčkať v presvedčení, že to bude tak ako bolo želané).

Die Vorstellung, dass alles Zeit braucht, wird begleitet von der Überzeugung, dass Du keine Kontrolle über irgendeinen Manifestations-Prozess hast, und dass bei allen Dingen Geduld erforderlich ist. Es ist wahr, dass einige Dinge Zeit brauchen, da Energie im Manifestations-Prozess durch Dichte fließen muss. Aber bei der Geduld geht es nicht darum, zu warten, bis Du ein Ergebnis erhältst, sondern sie ist ein Prozess der Angleichung, der Akzeptanz und der Ausdehnung und Entfaltung, geführt durch Deine Absicht. Du musst Geduld haben, damit die Dichte zu Materie werden kann, aber der Glaube, dass Du 'geduldig sein' musst, reduziert die Kraft Deiner Absicht und Deiner Fähigkeit, die Energieflüsse zu verwalten.

Wenn Du Geduld hast, bestätigst Du, dass die Erfüllung Deiner Absicht in der best- und höchstmöglichen Weise Formen annehmen wird. Das kann einige 'Zeit' erfordern, da die höchsten Ergebnisse sich energetisch ausrichten, um sich für Dich zu manifestieren. Wenn Du aber sagst, dass Du 'geduldig bist', nimmst Du solch einen Level von Machtlosigkeit und Mangel an Kontrolle ein, dass Du dann glaubst, dass Du nicht würdig bist, das, worum Du gebeten hast, zu empfangen, wenn Du es brauchst. Bedürfnisse steuern nicht den Energiefluss, die Absicht schon. Ein Bedürfnis basiert auf Angst, und das ist eine niedrigere Frequenz. Du kannst niemals bedürftig oder 'in Not' sein, das ist ein Aspekt der Begrenzung.

Keď máš trpezlivosť tak potvrdzuješ, že splnenie tvojho úmyslu (želania) naberie formu tým najlepším a najvyššie možným spôsobom. To môže nejaký „čas“ vyžadovať aby sa tie najvyššie výsledky mohli energeticky prispôsobiť a tebe prejaviť. Keď ale povieš, že si „trpezlivý“ preberáš tým úroveň bezmocnosti a nedostatok kontroly a potom veríš, že nie si hoden toho čo si želáš/ o čo si prosil a že to nedostaneš vtedy keď to potrebuješ. Želania/nedostatky neriadia ten energetický tok ale ho riadi tvoj úmysel. Želanie je založené na strachu a to je nízka frekvencia. Nikdy nemôžeš mať nedostatok alebo byť „v núdzi“ – to je aspekt obmedzenia.

Manifestácia je premena energie do hmoty, príchod energie do stavu nejakej formy, ktorá bola vytvorená tvojim úmyslom. Tak využi tvoje stvoriteľské sily a schopnosti, ktoré sú časť tvojej božskej Blaupauze a tvojho životného účelu a to nezávisí od času. Viac je to otázka vesmírneho timingu a energetickej frekvencie a vibrácie. Keď máš trpezlivosť a rozumieš, že ty každým výsledkom vytváraš vyšší potenciál – udržiavaš tým tú vibráciu, ktorá je nutná pre najlepší výsledok. Vytvoríš aj vyššiu frekvenciu keď sa sústredíš na tvoj úmysel a jeho účinok a výsledok. Trpezlivosť je vtedy otázkou udržiavania energie až do zjavenia/prejavu výsledku.

Die Manifestation ist die Umwandlung von Energie in Materie, dass Gelangen der Energie in den Zustand einer Form, die von Deiner und durch Deine Absicht erschaffen wurde. So nutzt Du Deine schöpferischen Kräfte und Fähigkeiten, die Teil Deiner göttlichen Blaupause und Deines Lebenszweckes sind, und es ist nicht von der Zeit abhängig. Vielmehr ist es eine Frage energetischen und universellen Timings und energetischer Frequenz und Schwingung. Wenn Du Geduld hast und verstehst, dass Du mit jedem Ergebnis ein höheres Potenzial für Dich erschaffst, hältst Du die Schwingung aufrecht, die für das höchstmögliche Ergebnis erforderlich ist. Du erschaffst auch eine höhere Frequenz, wenn Du auf Deine Absicht und auf den Zweck oder das Ergebnis, das Du anstrebst, fokussiert bleibst. Geduld ist dann eine Frage des Haltens der Energie, bis das Ergebnis erscheint.

Dies kann lange oder kurze Zeit dauern, was von Deinem Grad an Ängsten abhängt. Wenn Du Angst hast, verlangsamst Du den Prozess, und je größer Dein Bedürfnis und Dein Wunsch nach einem sofortigen Ergebnis sind, desto mehr wirst Du den Prozess verzögern. Das ist nicht deshalb so, weil das Universum Dich bestrafen will, es ist so, weil Deine Angst die energetische Schwingung Deiner Absicht mindert, es ist sozusagen ein 'Bremsen-Anziehen', und ein Nicht-Erlauben, dass die höchsten Ergebnisse sich manifestieren.

Du bist Mitschöpfer jeder Wirklichkeit auf der Erde, einschließlich Deiner eigenen und der Wirklichkeit, die Du mit dem Kollektiv der Menschheit und der Erde teilst. Nutze Deine schöpferische Kraft, um Deine höchsten Frequenzen zu teilen, indem Du Geduld mit dem Prozess hast, während Du die Energien in Richtung ihrer perfektesten Resultate lenkst. Aber 'sei' nicht 'geduldig' und glaube, Du wartest darauf, dass eine andere Macht Dir die Berechtigung zum Erschaffen erteilt. Nutze Deine Geduld, um den Energiefluss und die Bewegung hin zu seiner mächtigsten Schöpfung zu verwalten.

Si spolutvoriteľ každej skutočnosti na Zemi, inkluzíve tvojej a skutočnosti, ktorú delíš s kolektívom ľudstva a Zeme. Používaj tvoju stvoriteľskú silu na rozdelenie tvojich najvyšších vibrácií, že máš v tom procese trpezlivosť pokiaľ usmerňuješ energie v smere perfektných výsledkov. Ale „nebuď trpezlivý“ a never, že čakáš na to, že nejaká iná moc ti dá právo na vytváranie. Využi tvoju trpezlivosť na udržanie toku energie v pohybe smerom k spravovaniu jej najmocnejšieho stvorenia.

Ako iskra božského svetla, ako zosobnenie, rozšírenie stvoriteľa  slúžiš stvoriteľovi a ľudstvu ako nádoba svetla. A ty si ten energiticky najsilnejšia a najmocnejšia nádoba keď tvoríš z tvojich najvyšších frekvencií a usmerňuješ svetlo k jeho najsilnejším výsledkom tým, že zostaneš pri tvojom úmysle. Tvoj energetický súhlas využívaš na usmernenie tvojich najvyšších frekvencií a vibrácií a to tým, že tvoríš zo želania mieru, radosti, lásky a plnosti/blaha, ktorú si želáš v akejkoľvek realite.

Wie ein Funke göttlichen Lichts, eine Emanation), eine Aussendung des Schöpfers, dienst Du dem Schöpfer und der Menschheit wie ein Licht-Behälter. Und Du bist der energetisch kraftvollste und machtvollste Behälter, wenn Du von Deinen höchsten Frequenzen aus erschaffst und das Licht zu seinen stärksten Ergebnissen lenkst, indem Du in Deiner Absicht bleibst, Deine energetische Zustimmung dafür nutzt, Dich mit den höchsten Frequenzen und Schwingungen auszurichten, und indem Du aus Deinem Wunsch nach Frieden, Freude, Liebe und Fülle heraus erschaffst, die Du in jeder Realität haben möchtest.

Erzengel Uriel durch Jennifer Hoffman, 26.07.2015, http://spiritlibrary.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, www.lichtderwelten.de

Quelle deutsch: http://www.lichtderwelten.de/index.php/geistige-welt/channelings-anderer/Habe-geduld-aber-sei-nicht-duldsam-erzengel-uriel-durch-jennifer-hoffman

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19