Najvyššia rada Andromedy...


Sternenbotschaft: Der Hohe Rat von Andromeda (durch Anna Merkaba) - 07.Oktober 2014 – najvyššia rada z andromedy

von erst-kontakt @ 2014-10-09 – 09:09:38

Beschreibung: ndromeda

„Willkommen in EUREM SCHÖPFER-Raum"

„Vítajte vo vašom stvoritelskom-prostredí“

Cez najkrajšiu pieseň stvorenia ľudstva zneje pieseň večných anjelov, tej dobroželajúcej lásky a svetla cez poradie nádhery prichádzajúceho roku pre všetkých, ktorí môžu počuť. Pre všetkých, ktorí sú otvorení nádhere BOHA-prežiť/zažiť tú nádheru VLASTNÉHO-STVORITELSKÉHO-JA cez tie majestátne stretnutia s ríšou anjelov a ríšou stvoritela, ríšou tých stvoritelov, o ktorých sa počuje, ríšou skúsenosti stvoritela-samého / toho jedného Bytia. Lebo tá pekná melódia rozkvitá, plynule tečie do rieky toho novo-nájdeného kráľovstva, toho novo-nájdeného uznaného kráľovstva  dobroželania/dobrobytia na planéte Zemi.

A tak príde tá pieseň o kráse a slobode, láske a svetle s tým tokom tej piesne všetkých dobroželajúcich detí vesmíru s tou piesňou všetkého čo je a všetkým čo nie je plynule do novo-vytvoreného vedomia ľudstva ako celok.

Durch das schöne Lied der Schöpfung der Menschheit, das Lied der ewigen Engel, klingt das Lied der wohlwollenden Liebe und des Lichts durch die Reihenfolge der Herrlichkeit des kommenden Jahres für alle, die hören können. Für alle, die offen sind die Herrlichkeit GOTTES zu erleben, die Herrlichkeit IHRES SCHÖPFER-SELBST, durch die neu erreichte majestätischen Begegnungen mit dem Reich der Engel und dem Reich des Schöpfers, dem Reich der Schöpfer von denen man gehört, dem Reich der Erfahrung der Schöpfers-Selbst des Einen Sein. Denn die schöne Melodie erblüht, fließt frei in den Fluss des neu gefundenen Königreichs, des neu gefundenen und anerkannten Königreichs des Wohlwollens auf dem Planeten Erde.

Und so kommt das Lied von Schönheit und Freiheit, Liebe und Licht, mit dem Fluss des Liedes aller wohlwollenden Kinder des Universums, mit dem Lied von allem was ist, und allem, was nicht ist, fließend ins neugebildete Bewusstsein der Menschheit als Ganzes.

Ten perfektný voz skutočne vstúpil do novej vibrácie prichádzajúceho obdobia. Ten voz stvorenia bude účinkovať v jednej novej „vete“ dohôd, ktoré sú očakávané tými, ktorí sa zdržujú pri Gaii, ktorí skutočne dosiahli vaše „pobrežie“. Stojíme skutočne s vami, vítaní všetkymi našimi deťmi vo svetle Aurory.

Cez svetlo tej Auróry budú tí, ktorí skutočne sú ochotní/pripravení podeliť sa na tej novo-vytvorenej múdrosti, ísť von a objasňovať tým, ktorí o našej existencii, prítomnosti ešte nevedia, ktorí nevedia, že sme tu dobroželane naklonení v pozorovaní v nádeji pozorovať tých snívajúcich, v nádeji na spoluprácu s celým ľudstvom. Lebo my sme skutočne dosiahli vaše „pobrežie“ a nám bol povolený vstup k vášmu dobroželajúcemu JA, od najvyššej rady vašej bytosti.

Das perfekte Gefährt der Schöpfung ist tatsächlich in eine neue Frequenz des kommenden Zeitalters getreten. Das Gefährt der Schöpfung wird mit einem anderen Satz von Übereinkünften operieren, für den Moment von jenen erwartet, die bei GAIA verweilen, die tatsächlich die "irdischen Ufer" erreicht haben. Wir stehen tatsächlich mit euch, alle unsere Kinder im Licht der Aurora willkommen heißend.

Durch das Licht der Aurora werden jene, die tatsächlich bereit sind an der neugefundenen Weisheit teilzuhaben, hinausgehen und jene beeinflussen, die noch nicht um unsere Präsenz wissen, die sich noch nicht bewusst sind, dass wir hier sind, wohlwollend geneigt und beobachtend in der Hoffnung Träumende zu beobachten, in der Hoffnung und Zusammenarbeit mit der ganzen Menschheit. Denn wir sind tatsächlich an euren Ufern angekommen, und uns wurde Zugang zu eurem wohlwollenden Selbst vom höchsten Rat eures Wesens gewährt.

Lebo stojíme s vami na tej istej rovnobežnosti stvorenia, na rovnobežnosti tých novo-nájdených princípov, na novej rovnobežnosti vášho novo-nájdeného sveta. Sveta, v ktorom sa budete náchádzať s novým nadšením a v očakávaní prichádzajúcich zmien.

A preto vás prosíme aby ste zostali stabilní/pevní, zostali vo vašej božskosti a vašej dôstojnosti pomáhajúc v prebudení všetkým dušiam dosiahnuť úplný potenciál ich bytosti.

Lebo my, naša dobroželajúca rodina stojíme s vami, vítame vás v priestore-stvorenia, zdravíme vás ako spolustvoriteľov tých nasledujúcich krokov vývoja ľudstva. Vašimi myšlienkami a želaniami ste skutočne umožnili, že nakoniec sa môžeme stretnúť na tej istej časovej línii, na tej rovnobežnosti myslenia, tej istej rovnobežnosti Bytia, tej istej rovnobežnosti existencie a od teraz budeme skutočne spolupracovať a pokračovať v spoznaní plánu, ktorý bol pred äonmi vami daný do pohybu. Stojíme s vami, my ideme s vami my SME VY a vy ste my, lebo sme JEDEN a naďalej budeme JEDEN.

Denn wir stehen jetzt mit euch auf der Parallele der Schöpfung, auf einer Parallele der neugefundenen Prinzipien, auf der neuen Parallele eurer neugefundenen Welt. Der Welt, in der ihr euch befinden werdet, mit neuer kommender Aufregung und Erwartung von Änderungen angespornt.

Und deshalb bitten wir euch, dass ihr stabil bleibt, bleibt in eurer Göttlichkeit und eurer Würde, allen Seelen helfend, wieder in ihr vollständiges Potential ihres Wesens zu erwachen.

Denn wir, unsere wohlwollende Familie, stehen jetzt mit euch, wir heißen euch willkommen im Schöpfer-Raum, begrüßen euch als Mit-Schöpfer der nächsten Schritte der Entwicklung der Menschheit. Mit euren Gedanken und euren Wünschen habt ihr es tatsächlich möglich für uns gemacht, dass wir schließlich auf der gleichen Zeitlinie zusammenkommen, auf der gleichen Parallele des Denkens, der gleichen Parallele des Sein, der gleichen Parallele der Existenz und von diesem Moment an werden wir tatsächlich zusammenarbeiten und fortfahren den Plan zu erkennen, der vor Äonen von allen von euch in Bewegung gesetzt wurde. Wir stehen mit euch, wir gehen mit euch WIR SIND IHR und ihr seid wir, denn wir sind EINS und werden weiterhin EINS sein.

Ideme s vami cez tie sny, cez ten meditatívny stav, cez bdelý stav, my ideme spoločne pri manifestovaní/predvádzaní sveta blahobytu, dobroželania a mieru. Lebo vaša galaktická a nebeská rodina skutočne prišla k vášmu „pobrežiu“ a my sme priniesli ďalší vývoj pre vašu civilizáciu lebo máme pripravených veľa pokrokov a ktoré mnohí z vás dostali cez správy.

Wir gehen mit euch durch die Träume, durch den meditativen Zustand, durch den erwachten Zustand, wir gehen gemeinsam bei der Manifestierung der Welt des Wohlstandes, Wohlwollens und des Friedens. Denn tatsächlich ist eure galaktische und himmlische Familie an euren Ufern angekommen und wir haben tatsächlich viele Weiterentwicklungen für eure Zivilisation mitgebracht, denn wir haben tatsächlich viele Fortschritte, für die viele von euch bereit sind und die viele bereits durch verschiedene Mitteilungen empfangen haben.

Tie pokroky, ktoré sú už tuná sa uskutočnia v technických oblastiach, v zdravotníctve, vo finančnom sektore vášho sveta a ľudstvo bude naďalej pokračovať do Éry priateľstva, mierumilovnosti a plodného začiatku. A v tej špirále nahor dosiahnete ďalší najvyšší bod bez návratu, najvyšší bod, z ktorého rozpoznáte všetky ideály a nápady, že ste dostali a zakotvili cez vaše nádoby v čase a priestore tie novo-nájdené dohody na planéte Zemi. Lebo vašou snahou cez vaše svetlo a vašu lásku, vašou rozhodnosťou a vašim konaním bol stvorený ten nový svet, v ktorom smere ste kráčali äony v minulosti ale teraz vydržíte a povediete ľudstvo zo závoja zabudnutia do skutočného a úplného prebudenia každej jednej duše. Do skutočného porozumenia toho čo a kto SÚ, ukážete im cestu, cestu karmického kolesa života späť do stavu čistého vedomia, z ktorého sa kedysi vydali na cestu, kde prežili skutočne podporený raj na Zemi ako to pôvodne bolo myslené. Zjednotíte sa do večne jedného a navzájom sa rozpoznáte ako to čo skutočne ste.

Die Fortschritte, die bereits hier sind werden noch in technischen Bereichen geschehen, im Gesundheitssektor, in der Finanz-Struktur eurer Welt, und die Menschheit wird noch weiter auf einen freundlichen, friedlichen und fruchtbaren Beginn der neuen Ära zutreiben. Und ihr werdet in der Aufwärts-Spirale einen weiteren Höhepunkt ohne Rückkehr erreichen, einen Höhepunkt, von aus ihr alle die Ideale und die Ideen erkennen werdet, dass ihr tatsächlich durch eure Gefäße von Zeit und Raum die neugefundenen Abkommen auf dem Planeten Erde erhaltet und verankert. Denn durch eure Bemühungen, durch euer Licht, eure Liebe, durch eure Entschlossenheit und euer Handeln wurde die Neue Welt geschaffen, in deren Richtung ihr alle über Äonen in der Vergangenheit gegangen seid, aber dieses Mal werdet ihr alle durchhalten und die Menschheit aus dem Schleier des Vergessens bringen, sie in ein vollständiges und wirkliches Erwachen einer jeden Seele führen, in das wahre Verständnis dessen, was sie sind, ihnen eine Weg präsentieren, weg vom Karmischen Rad des Lebens, zurück zu dem reinen Zustand des Bewusstseins, aus dem sie einst ihre lange und sich windende Reise begannen, wo sie wirklich unterstützt den Himmel auf Erden erleben, so wie es gemeint war. Ihr werdet euch in ein ewiges Ganzes vereinen und einander für das erkennen, was ihr wahrlich seid.

Und so geht mit Zuversicht und Dankbarkeit, achtet nicht auf die Negativität der Menschen in eurer Umgebung, sucht nach dem wahren Kern und Verständnis für jene, die eure Denkmuster herausfordern werden, denn wenn sie es tun, stoßen sie euch auf die Antworten, die sie tatsächlich benötigen werden. Findet die Antworten für jene, die sich noch nicht erlaubt haben voll zu erwachen und ihren rechtschaffenen Platz neben eurem wohlwollenden Wesen einzunehmen. Und wenn solche Momente auftreten ~ und das werden sie ~ blickt zurück und lächelt, wissend, dass eure Mission auf der Erde sich tatsächlich als fruchtbar erwiesen hat.

A tak choďte v presvedčení a vďačnosti nevšímajte si negativitu ľudí vo vašom okolí, hľadajte to skutočné jadro a pochopenie pre tých, ktorí budú vyzývať váš spôsob myslenia, lebo keď to urobia tak narazia na odpovede, ktoré skutočne budú mať nutné. Nájdite odpovede pre tých, ktorí si nedovolili prebudiť sa na prevzatie miesta vedľa vašej dobroželajúcej bytosti. A kedˇsa vyskytnú také momenty – a to budú – obzrite sa a usmejte vediac, že vaša úloha/misia na Zemi sa skutočne preukázala plodná.

A tak vás vítame v rade nového sveta, sveta vytvoreného vašim mocným JA, svet vytvorený vašim dobroželatelným vplyvom. Krásni a dobroželatelný ako ste zostaňte osvietení a žiarte naďalej vaším svetlom všade tam kde je potrebné.

My vás milujeme, zatiaľ dovidenia.  Andromeda Vysoká Rada.

Und so heißen wir euch auf den Rängen der neuen Welt willkommen, einer Welt, die von eurem mächtigen Selbst gebaut, eine Welt, die von eurem wohlwollenden Einfluss gebaut wurde. Schön und wohlwollend wie ihr seid, bleibt erleuchtet und strahlt weiterhin euer Licht überall dort hin, wo es gebraucht wird.

Wir stehen euch bei, bereit, euch in allem zu unterstützen, was Ihr Seid. Wir gehen mit euch Hand in Hand und Fuß in Fuß. Das ist alles, was wir jetzt für euch haben.

Wir lieben euch. Wir sind mit euch. Auf Wiedersehen im Moment.

Andromeda Hohe Rat

Andromeda Hohe Rat durch Anna Merkaba, 07.10.2014,http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/
Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/

Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/1014/07hohrat.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Peace, Love & Unity........die EK-Redaktion

·       Kommentar schreiben

·       Weitersagen Facebook Twitter E-Mail

Tags: 

·       Andromeda High Council

·       

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58