Botschaft von Erzengel Michael: „Das Gesetz der zugänglichen Rückkehr” (durch Ronna Herman) – April 2016

Veröffentlicht am April 5, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: rzengel Michael - Archangel Michael

„Das Gesetz der zugänglichen Rückkehr” – „Zákon prístupného návratu“

Milí majstri, lúče božského svetla, ktoré vyžarujú cez každého veľkého anjela do celého stvorenia obsahujú nie len úplné vlastnosti nášho Otec-Matka-Boha ale tiež ich myšlienky a pocity lásky a múdrosti a sú vyžarované do celého stvorenia. Ale závisí to od zodpovednosti každého človeka či je ochotný prijať a v sebe uložiť ten dar živého svetla a potom deliť sa oň s celým ľudstvom a posielať späť ku ZDROJU VŠETKÉHO „desatinu“ lásky/svetla a vďačnosti. Vesmírny zákon predpisuje, že musí prísť doba kedy všetky vedomé duše znova začnú nosiť späť časť božského daru lásky/svetla, ktorá im bola udelaná – nazýva sa to zákon prístupného (sprístupneného) návratu.

Keď sa aktívne zúčastníte tým, že rozdelíte vám pridelené diamantové čiastice meditáciou, modlitbou, afirmáciou cez pyramídu sveta tak tým splníte vašu povinosť voči vašim Boh-rodičom ako aktívni a starostliví spolu-stvoritelia. To je najvyšší a najefektívnejší druh/tvar „desatiny“. Je dôležité deliť sa o vaše pozemské bohatstvo ale ešte dôležitejšie je deliť sa o vašu láskyplnú energiu, dary a talenty.

Geliebte Meister, die Strahlen des Göttlichen Lichts, die über die großen Erzengel überall in die Schöpfung ausgestrahlt werden, enthalten nicht nur die vollständig umfassenden Attribute unsere Vater-Mutter-Gottes, sondern auch ihre Gedanken und Gefühle der Liebe und Weisheit werden überall in die gesamte Schöpfung AUSGESTRAHLT. Allerdings liegt es in der Verantwortung eines jeden einzelnen Menschen, dieses Geschenk lebendigen Lichts zu empfangen und so viel wie möglich zu integrieren, und dann mit der Menschheit zu teilen, und auch einen “Zehnten” der Liebe/des Lichts und Dankbarkeit zurück zur QUELLE von ALLEM zu senden.

Das universelle Gesetzt schreibt vor, dass eine Zeit kommen muss, dass alle bewussten Seelen beginnen wieder einen Teil des Göttlichen Geschenks der Liebe/Leben zurückzugeben, das ihnen zugeteilt wurde ~ es wird als Gesetz der zugänglichen Rückkehrbezeichnet.

Wenn ihr aktiv teilnehmt, indem ihr eure Zuteilung von Diamantenen Teilchen in Zeiten des Gebets, Affirmation, Meditation über die Welt-Pyramide teilt, erfüllt ihr eure Verpflichtung gegenüber unseren Gott-Eltern als aktive und fürsorgliche Mit-Schöpfer. Dies ist die höchste und effektivste Form des Zehnten. Es ist wichtig eure irdischen Reichtümer zu teilen, aber noch wichtiger ist es, eure liebevolle Energie, Geschenke und Talente von Spirit zu teilen.

Das HEILIGE WEISSE KOSMISCHE FEUER, die Diamant-Teilchen, die ihr zu euch magnetisiert wie ein erwachter Selbst-Meister, müssen ständig zirkulieren. Nur eine bestimmte Menge ~ das, was geeignet ist für jede Seele auf der aktuellen Ebene der Er-Leucht-ung  integriert ~ kann innerhalb des physischen Gefäßes gespeichert werden. Der Rest muss HERAUSSTRAHLEN in die Welt der Form. Der Höchste Schöpfer besteht aus unendlichen unbestimmbaren Wesen, die so überwältigen sind, dass ihr euch SEIN Ausmaß nicht einmal vorstellen könnt. Jene wunderbare Wesens-Essenz ist innerhalb eine jeden dimensionalen Ebene der Schöpfung reduziert worden, damit ihr, die Sternen-Saat-Mit-Schöpfer, euren Teil dieser großartigen Energie beanspruchen könnt.

SVÄTÝ BIELY KOZMIKÝ PLAMEŇ/OHEŇ, diamantové čiastice, ktoré k sebe magnetizujete ako prebudený seba-majster musia neustále cirkulovať (byť v kolobehu). Len určitá časť – môže byť integrovaná/vložená -  do fyzickej nádoby v pomere k aktuálnej úrovni osvietenia. Ten zvyšok musí byť VYŽAROVANÝ VON do svetovej formy. Najvyšší stvoriteľ pozostáva z nekonečnej neurčitelnej bytosti, ktoré sú tak ohromujúce, že si to v plnom rozsahu nedokážete predstaviť. Tá úžasná esencia bytosti bola redukovaná/obmedzená v každej dimenzionálnej úrovni aby hviezdne-semená-spolustvoritelia mohli uplatniť ich pohľadávku na časť tej úžasnej energie.

Každý človek udržuje stovky možných znakov osobnosti, ktoré sú v genetickej štruktúre jeho/jej systému (fyzicky/mentálne/emocionálne/étericky) uložené. Závisí od každého samého aké znaky osobnosti vyvinie a reprezentuje vo svete. O čo rýchlejšie zneutralizujete a zharmonizujete negatívne znaky osobnosti o to rýchlejšie sa vytvorí váš božský potenciál ako stvoriteľ-majster na fyzickej úrovni existencie.

Keď dosiahnete istú úroveň harmónie tak otvoríte vaše fyzické tela-portále/brány vyššej dimenzie – čakru vzostupu alebo medulla oblogeata v spodnej časti hlavy/lebky – zadný portál vášho svätého srdca – váš božský rozum/chápanie, ktorý sa nachádza v zadnej časti mozgu a rozšírenie otvoru korunnej čakry a jej stĺp svetla. To sú najdôležitejšie kroky v procese vzostupu lebo rozpustia a vyjasnia a rozšíria  vaše spojenie s tokom života, ktorý obsahuje živé čiastice svetla, nazývané diamant-čiastice.

Jeder Mensch hält Hunderte von möglichen Persönlichkeits-Merkmalen, die innerhalb der genetischen Struktur in seinen/ihren Vier-Körper-Systemen (physisch/mental/emotional/ätherisch) gespeichert wurden. Es liegt an jedem Menschen selbst, welche Persönlichkeits-Merkmale er/sie entwickeln und der Außenwelt präsentieren wird. Je schneller ihr negative Persönlichkeits-Merkmale harmonisiert oder neutralisiert, umso schneller wird euer göttliches Potential oder euer Meister-Selbst entstehen. Erst dann werdet ihr den Zugang zu eurem vollen Potential als Schöpfer-Meister innerhalb der physischen Ebene der Existenz erschließen.

Wenn ihr innerhalb eine gewisse Ebene von Harmonie erreicht, öffnet ihr die physischen Körper-Portale, oder die Portale für die höheren Dimensionen ~ das Aufstiegs-Chakra oder die Medulla Oblongata an der Unterseite des Schädels ~ das hintere Portal eures Heiligen Herzens ~ euren Heiligen Verstand, der sich im oberen hinteren Teil des Gehirns befindet, und die Ausweitung der Öffnung des Kronen-Chakras und eure Licht-Säule des Lichts. Dies sind wichtige Schritte im Prozess des Aufstiegs, denn sie werden eure Verbindung mit dem Fluss des Lebens auflösen aufklaren und erweitern, der die lebendigen Licht-Teilchen, Diamant-Teilchen genannt, enthält.

An diesem Punkt beginnt ihr ein Kraft-Feld des Voll-Spektrum-Lichts für dieses Sub-Universum aufzubauen, während ihr euch bemüht ein Selbst-Meister und bewusster Mit-Schöpfer zu werden, der nur jene Dinge schafft, die für den größten Nutzen von Allen sind. Von diesem Zeitpunkt an nehmen eure Atem-Übungen und Affirmationen eine ganz neue Bedeutung an.

Um ein lebendiger Zubringer für den Fluss des Lebens zu werden, müsst ihr euch vorbereiten der Essenz des Lebens zu erlauben in und durch euch zu fließen. Ihr müsst benutzen was ihr benötigt und dann dem Rest erlauben zu fließen, bereit und verfügbar, um in der wunderbaren Schöpfung des neuen Göttlichen Plans benutzt zu werden. Auf diese Weise werdet ihr Träger und Diener des Lichtes werden. Dies ist die ultimative Botschaft aller Lehren, die wir euch über die vergangenen Jahre gegeben haben. Dies ist das Ziel der Selbst-Beherrschung. Dies ist der Weg des Aufstiegs.

Die HEILIGE TRIADE ist das Fahrzeug, durch das das Gottes-Saat-Atom funktioniert, ebenso wie die Seele durch die Persönlichkeit auf der Erden-Ebene arbeitet. Die siebte, Sub-Ebene der vierdimensionalen Kausal-Körper ist ein Fahrzeug höheren Seelen-Bewusstseins. Der Kausal-Körper ist der Spirituelle Körper der Gottes-Saat-Atom-Seelen-Fragmente, und er ist ein Vermittler zwischen Spirit und Materie, Leben und Form.

Na tomto bode začnete vyvíjať silové pole plného-spektra-svetla pre tento sub/pod-vesmír pokiaľ sa vy snažíte stať sa seba-majstrom a vedomým spolu-stvoriteľom, ktorý vytvára len veci, ktoré slúžia všetkým. Od toho časového bodu majú vaše afirmácie a dychové cvičenia úplne nový zmysel.

Aby ste sa stali prinášačom pre tok života musíte sa pripravovať tým, že dovolíte esencii života pretekať vo a cez vás. Musíte používať to čo potrebujete a potom zbytku dovoliť tiecť, pripravený a dosiahnutelný pre používanie nového božského plánu. Tým spôsobom budete nositeľmi a slúžiacimi svetlu. To je ultimatívna správa všetkých učení, ktoré sme vám v posledných rokoch dali. Je to cieľ sebaovládania. Je to cesta vzostupu. SVÄTÁ TRIÁDA je vozidlo, cez ktoré funguje Boha-semeno-atóm presne tak ako pracuje duša cez osobnosť na pozemskej úrovni. Siedma sub-úroveň štvordimenzionálneho kauzál-tela je vozidlo vyššieho vedomia duše. Kauzál-telo je spirituálne telo Boha-semeno-atóm-duše-fragmentu a je agent/sprostretkovateľ medzi spirit/duchom a hmotou, životom a formou.

TRI KOZMICKÉ VEDENIA SVETLA: existujú tri KOZMICKÉ ZLATÉ VEDENIA SVETLA VO VAŠOM BOHA-SMENO-ATÓME, ktoré pretekajú cez vaše mnohé SVÄTÉ TRIÁDY vo vašom štvordimenzionánom kauzál-tele a potom pretekajú nadol do vašej nad-duše/vyššieho JA a do fyzickej nádoby. Tie tri vedenia sú ŽIVOTNÁ SILA-ENERGIA, VEDENIE VEDOMIA A KREATÍVNE VEDENIE.

DIE DREI KOSMISCHEN LEITUNGEN DES LICHTS: Es gibt drei KOSMISCHE GOLDENE LEITUNGEN DES LICHTS VON INNERHALB EURES GOTT-SAAT-ATOMS die durch eure vielen HEILIGEN TRIADEN in euren vierdimensionalen Kausal-Körper fließen und dann hinunter in eure Überseele/Höheres Selbst und in das physische Gefäß. Die drei Leitungen sind die LEBENS-KRAFT-ENERGIE-LEITUNGEN, DIE BEWUSSTSEINS-LEITUNG UND DIE KREATIVE LEITUNG.

  1. dýchanie spirtu/života/energie (obsahuje dve nite dúhového svetla) zakotvené najprv do duše-hviezdy, nad-duše/vyššieho JA. Z oboch životných-energií-nití sa zakotví potom v Boh-semeno-atóme v šišinke a inde – jedna strieborná niť v diamant-jadro-Boha-buňke vo svätom srdci. Tie esenciálne „VEDENIA ŽIVOTA“ POUŽÍVAJÚ krvný obeh ako primárny rozdelovací prostriedok.
  2. Vedenie vedomia sa prepája s vašou nad-dušou/vyšším JA samým vo vašej duše-hviezda-čakre a zakotví sa na šišinke v mozgu.
  3. Kreatívne vedenie sa prepája s pravou hemisférou mozgu vyššieho porozumenia intuície a inšpirácie a so svätým rozumom.

1.Der Atem von Spirit-/Leben-/Energie-Leitung (enthält zwei Fäden changierendes Licht) verankert zuerst innerhalb des Seelen-Sterns, Über-Seele/Höhere Selbst. Von den beiden Lebens-Energie-Fäden wird einer, ein Gold-Faden, dann innerhalb eines Gottes-Saat-Atoms in der Zirbeldrüse und der andere, ein Silber-Faden, innerhalb der Diamant-Kern-Gottes-Zelle innerhalb des Heiligen Herzens verankert. Diese essentiellen “LEITUNGEN DES LEBENS” benutzen den Blutstrom als primäres Verteilungsmittel.

2.Die Bewusstseins-Leitung verbindet sich mit eurer Über-Seele/Höheres Selbst innerhalb eures Seelen-Stern-Chakra und verankert sich innerhalb der Zirbeldrüse im Gehirn.

3.Die kreative Leitung verbindet sich mit der rechten Gehirn-Hemisphäre des höheren Verstandes der Intuition und Inspiration und mit dem Heiligen Verstand.

EINIGE DER WICHTIGSTEN STÄNDIGEN SAAT-ATOME INNERHALB DES PHYSISCHEN GEFÄSSES:

1.EIN ERSTER STRAHL, MENTALES SAAT-ATOM INNERHALB DER ZIRBELDRÜSE

2.EIN ZWEITER STRAHL, HERZ-SAAT-ATOM INNERHALB DES HEILIGEN HERZENS

3.EIN DRITTER STRAHL, STERN-SAAT-ATOM INNERHALB DES SOLAR-PLEXUS

4.EIN WURZEL-CHAKRA-SAAT-ATOM, DAS EINE RESERVE DES DIAMANT-TEILCHENS VON LICHT ENTHÄLT

5.EIN ZWEITES SAAT-ATOM INNERHALB DES WURZEL-CHAKRAS ENTHÄLT EUREN GÖTTLICHEN PLAN FÜR DAS SICH ZEIGENDE ZEITALTER DES WASSERMANNS

Die höhere Weisheit und verfeinerte Energie, die für die Durchquerung der Sub-Ebenen der dritten/vierten Dimensionen benötigt werden, werden von den drei Gottes-Strahlen-Attributen und Qualitäten der einzelnen verfeinerten Über-Seele/Höheres Selbst geliefert. Diese lebenswichtige Energie fließt durch die dreifachen Leben/Licht-Leitungen innerhalb der Säule des Lichts des Menschen: Lebens-Kraft-Energie/Bewusstes Bewusstsein/Kreativität.

NIEKTORÉ NAJDÔLEŽITEJŠIE STÁLE SEMENO-ATÓMY VO FYZICKOM TELE:

  1. PRVÝ LÚČ, MENTÁLNY SEMENO-ATÓM V ŠIŠINKE
  2. DRUHÝ LÚČ, SRDCE-SEMENO-ATÓM VO SVÄTOM SRDCI
  3. TRETÍ LÚČ. HVIEZDA-SEMENO-ATÓM V SOLÁR-PLEXUSE
  4. KOREŇ-ČAKRA-SEMENO-ATÓM, KTORÝ OBSAHUJE ZÁLOHU DIAMANTOVEJ-ČASTI SVETLA
  5. DRUHÝ SEMENO-ATÓM V KOREŇOVEJ ČAKRE OBSAHUJE VÁŠ BOŽSKÝ PLÁN PRE UKAZUJÚCU SA DOBU VODNÁRA

Vyššia múdrosť a zjemnená energia, ktoré sú nutné pre prechod cez sub-úrovne trete/štvrtej dimenzie sú dodávané od tých troch Boha-lúčov-atribútov/vlastností a kvalít jednotlivých zjemnených nad-duší/vyšších JA. Tie, pre život nutné energie pretekajú cez trojnásobné života/svetla-vedenia v stĺpe svetla človeka: životná-sila-energia/vedomé vedomie/kreativita.

Pokiaľ sa človek prebúdza k pokynom duše a vyššieho JA tak sa stane hľadajúci vyššej múdrosti, tak sa aktivujú vedenia vedomia a kreativity a potom začnú vtekať do fyzickej nádoby života-nutné frekvencie sebaovládania a vzostupu. Nakoniec budú zasielané/odžiarované vyššie frekvencie, vibračné vzorce z BOH-SEMENO-ATÓMU cez tok životného-stĺpa svetla – antakara – do duše-hviezdy  a potom priamo do šišinky a hypophysy a tiež do svätého rozumu a svätého srdca. Fyzický rozum, predtým kontrolovaný ego-želanie-telom osobnosti bude teraz vedené/riadené vyšším-frekvenc-vedomím duše-JA samého.

Každá svätá triáda bola zmenšená vo svetle-quociente pokiaľ sa pohybovala do prázdna a hustoty svorenia. Na začiatku päťdimenzionálnej fázy – tej najhustejšej sub-úrovne – začína sústredenie na mentálne telo a integráciu božej vôle. Špecifické zákony vývoja platia pre každú sub-úroveň ako tiež na každej plnej úrovni.

Während ein Mensch allmählich zu den Anstößen von der Seele und dem Höheren Selbst erwacht und so ein suchender der höheren Weisheit wird, werden das Bewusstsein und die Kreativitäts-Leitungen aktiv und lebenswichtige Frequenzen der Selbst-Beherrschung und des Aufstiegs beginnen in das physische Gefäß zu fließen. Schließlich werden höhere Frequenzen, Schwingungs-Muster aus dem GOTTES-SAAT-ATOM durch den Fluss der Lebens-Säule des Lichts ~ der Antakarana ~ in den Seelen-Stern abgestrahlt werden und dann direkt in die Zirbeldrüse und die Hypophyse und auch in den Heiligen Verstand und das Heilige Herz. Der physische Verstand, früher vom Ego-Wunsch-Körper der Persönlichkeit kontrolliert, wird jetzt durch das höhere Frequenz-Bewusstsein des Seelen-Selbst gesteuert.

Jede Heilige Triade wurde im Licht-Quotienten vermindert, je weiter er sich hinaus in die Leere und Dichte der Schöpfung bewegte. Zu Beginn der fünfdimensionalen Phase ~ der dichtesten ersten Sub-Ebene ~ wird ein Fokus auf den mentalen Körper und die Integration des Göttlichen Willens initiiert. Spezifische Entwicklungs-Gesetze gelten für jede Sub-Ebene sowie auf jeder vollen Ebene des Bewusstseins.

Jede HEILIGE/SPIRITUELLE TRIADE enthält die Essenz der Drei Gottes-Strahlen für dieses Sub-Universum: GÖTTLICHER WILLE * LIEBE/INTUITION * INTELLIGENZ IN AKTION.

DIE GESETZE VON SPIRIT INNERHALB DER FÜNFTEN DIMENSION BEINHALTEN:Zu lernen, wie ihr die Energie in der physischen materiellen Welt mit den drei Gottes-Strahlen von innerhalb eures GOTTES-SAAT-ATOMS über die HEILIGE TRIADE der ersten Sub-Ebene der fünften Dimension benutzt, mit der ihr allmählich abgestimmt werdet. Es ist auch notwendig, dass ihr lernt innerhalb des stillen Punkts des Unendlichkeits-JETZT-Moment ~ der Gottes-Macht ~ zentriert zu bleiben.

Každá SVÄTÁ/SPIRITUÁLNA TRIÁDA obsahuje esenciu troch Lúčov Boha pre tento sub-vesmír: BOŽIA VÔĽA, LÁSKA/INTUÍCIA/INTELIGENCIA V AKCII. ZÁKONY SPIRITU V PIATEJ DIMENZII OBSAHUJÚ: učiť sa ako použijete a pomaly prispôsobíte energie vo fyzickom hmotnom svete s Boh-lúčmi piatej dimenzie vo vašom BOH-SEMENO-ATÓME cez SVÄTÚ TRIÁDU prvej sub-úrovne piatej dimenzie. Je nutné aby ste sa učili v tichom bode nekonečného-TERAZ-momente – božskej moci – a zostali centrovaní/sústredení.

Troj-jednoty- aspekt tretej/štvrtej dimenzie – TELO/ROZUM/SPIRIT – BUDÚ PERFEKTNÁ DVOJITA (?), dušou prsiaknutá osobnosť, plne vedomá duša na fyzickej úrovni.

Od toho bodu je dušou-presiaknutá osobnosť priamo prepojená s päťdimenzionálnou oblasťou prístupu, svätou triádou, ktorá je prepojená so všetkými vyššími frekvenciami svätej triády všetkých multi-dimenzií. Na ukončenie tej fázy vývoja nebude už žiadna nad-duša/vyššie Ja v tretej a štvrtej dimenzii

HLAVA: SVÄTÁ TRIÁDA – VÔĽA/ÚČEL

SRDCE: DUŠE-MÚDROSŤ/INTUÍCIA

SOLÁR-PLEXUS (brucho): DUŠOU-PRESIAKNUTÁ OSOBNOSŤ (to sa deje potom keď sa ego-želanie-telo vrátilo ako sluha duše a tak môže byť potom vložené do SOLÁR-PLEXUS-CENTRA).

Primárnym cieľom duše je príprava jeho fyzickej nádoby/hostiteľa aby malo dostatočne veľa svetla pre nižšiu päťdimenzionálnu úroveň a aby mohlo povzdvihnúť sa z (nad) troj-/štvordimenzionálneho okolie/prostredie. Na tom bode bude fyzická nádoba dušou-presiaknutá alebo dospelá duša v lichotivom tele. Ten ašpirant už nie je len ľudská bytosť s podporujúcou dušou. Každý človek je miniatúr-štrúdľa v oceáne dynamickej, vibrujúcej energii stvoriteľa.

Der DREIEINIGKEITS-Aspekt der dritten/vierten Dimension ~ KÖRPER / VERSTAND / SPIRIT ~ werden eine perfekte Zweiheit, eine Seelen-durchdrungene Persönlichkeit, eine voll bewusste Seele auf der physischen Ebene.

Von diesem Zeitpunkt an ist die Seelen-durchdrungene Persönlichkeit direkt mit der fünfdimensionalen Zugangs-Ebene verbunden, Heilige Triade, die mit allen höheren Frequenzen Heiliger Triaden der gesamten Multi-Dimensionen verbunden ist. Nach Abschluss dieser Phase der Entwicklung wird es keine Über-Seele/Höheres Selbst innerhalb der dritten und vierten Dimension geben.

KOPF: HEILIGE TRIADE * WILLE/ZWECK

HERZ: SELLEN-*WEISHEIT/INTUITION

SOLAR-PLEXUS: SEELEN-DURCHDRUNGENE PERSÖNLICHKEIT (dies geschieht, nachdem der Ego-Wunsch-Körper zu seiner Rolle als Diener der Seele zurückgekehrt ist, so dass es dann ins SOLAR-ENERGIE-ZENTRUM integriert werden kann)

Das primäre Ziel der Seele ist die Vorbereitung seines physischen Gefäß-Wirts um genug Schöpfer-Licht für die niedrige fünfdimensionale Ebene zu integrieren, um seine Frequenzen aus der drei-/vierdimensionalen Umgebung anzuheben. An diesem Punkt wird das physische Gefäß Seelen-durchdrungen oder eine mündige Seele innerhalb eines schmeichelhaften Gefäßes. Der Aspirant ist nichtmehr nur ein menschliches Wesen mit einer unterstützenden Seele. Jeder Mensch ist wie ein Miniatur-Strudel in einem Ozean dynamischer, wirbelnder Energie des Schöpfers.

DIE HEILIGE TRIADE IST EIN AUSDRUCK VON EUREM GOTTES-SAAT-ATOM. DAS SEELEN-SAAT-ATOM IST EIN AUSDRUCK / EINE FACETTE DER HEILIGEN TRIADE. DIE PERSÖNLICHKEIT IST EIN AUSDRUCK DER SEELE.

Während ihr die Sub-Ebenen der fünften Dimension durchquert, sind innerhalb einer jeden der Sieben Sub-Dimensionalen-Ebenen eine Heilige Triade stationiert, jede in Größe und Licht-Kraft von der höheren vermindert. Alle Heiligen Triaden wurden direkt innerhalb des Herz-Kerns eures Gottes-Saat-Atoms ausgesandt, und sie wurden ~ den ganzen Weg hinunter zur niedrigsten der ersten Sub-Ebene ~  in jeder Sub-/dimensionalen Ebene der Fünften Dimension voll stationiert. Alle menschlichen Wesen ~ Spirit/Seele/Physischer Körper ~ sind mit dem Willen geschaffen, einem Gefühl für einen Zweck, instinktiven Ansporn und einer komplexen Natur. Jeder Mensch hat einzigartige Stimmungen, Wünsche, Qualitäten, Komplexität und Hemmungen, denn jede Inkarnation ist die Gesamtsumme der größeren Aspekte aus Tausenden von Lebens-Erfahrungen eines Menschen. Die Seele wird durch die Persönlichkeit reflektiert, bis die Seelen-Integration vollständig ist, das ist der Zeitpunkt, an dem die Seele die Persönlichkeit Überlichtet und sich direkt durch sie ausdrückt.

SVÄTÁ TRIÁDA JE VÝRAZ VÁŠHO BOHA-SEMENO-ATÓMU. DUŠE-SEMENO-ATÓM / VZHĽAD SVÄTEJ TRIÁDY. OSOBNOSŤ JE VÝRAZ DUŠE.

Pokiaľ prechádzate sub-úrovniami piatej dimenzie – sú tam umiestnené v každej z tých sedem sub-úrovní sväté triády, každá zmenšená voči vyššej. Všetky sväté triády boli vyslané priamo do vašich srdce-jadier vášho Boha-semeno-atómu a boli – celou cestou nadol k nižším sub-úrovniam – úplne umiestnené do každej sub/-dimezionálnej úrovne. Všetky ľudské bytosti – spirit/duša/fyzické telo – sú vytvorené vôľou, jedným citom pre účel, inštinktívnym pohonom a komplexnou prírodou. Každý človek má jedinečné štimulácie, želania, kvality, komplexitu/celistvosť a zábrany lebo každá inkarnácia je súčet väčších aspektov z tisícov životných skúseností jedného človeka. Duša je reflektovaná osobnosťou až dokedy je dokonalá, to je bod, na ktorom duša presvieti osobnosť a vyjadrí sa priamo cez osobnosť.

Vaša planéta je teraz priamo prepojená so srdca-jadrom veľkého centrálneho Slnka mliečnej dráhy. Tie nové kozmické vlny stvoriteľa-svetla sú veľký dar pre prebudené duše na Zemi. Aj ke’d tie zjemnené vyššie  lúče frekvencie nie sú vysielané do nižších troj-/štvordimenzionálnych úrovní – napriek tomu pomaly presiaknu tie premieňajúce frekvencie svetla  a ovplyvňujú každého v a na Zemi.

Euer Planet wird jetzt direkt mit dem Herz-Kern der Großen Zentralen Sonne innerhalb der Milchstraße verbunden. Die neuen kosmischen Wellen des Schöpfer-Lichts sind ein großes Geschenkt für die erwachten Seelen auf der Erde. Auch wenn diese verfeinerten höheren Frequenz-Strahlen nicht direkt in die niedrigeren vier- und dreidimensionalen Unter-Ebenen ausgestrahlt werden, werden die sich umwandelnden Frequenzen des Lichts allmählich einsickern und jeden und alles innerhalb und auf der Erde beeinflussen.

Als ein Ergebnis seiner Ausrichtung mit dem Galaktischen Zentrum und die Einstimmung mit der Großen Zentralen Sonne der Galaxie, ist die Erde im Begriff sich auf ihre Frequenz-Muster ~ ihr Seelen-Lied ~ einzustimmen, so kann sie wieder zu ihrem Status als Heilige Erde zurückkehren. Dieses Sub-Universum wird ebenfalls in den Schwingungs-Frequenzen verbessert, was ein Ergebnis durch das Bombardieren mit den Diamant-Partikeln des Schöpfer-Lichts durch unseren universellen Vater-Mutter-Gott ist.

Výsledkom usmernenia s galaktickým stredom a naladenie s veľkým centrálnym Slnkom galaxie sa chystá Zem naladiť sa – na jej pôvodnú pieseň duše a tak sa znova môže vrátiť do štátusu svätej Zeme. Tento sub-vesmír je tiež zlepšovaný tými vibračnými frekvenciami, čo je výsledok bombardovania stvoriteľa-svetla cez nášho Otec-Matka-Boha.

Milí ten proces, ktorý sa deje teraz sa nazýva dýchaním stvorenia. Na vašej planéte zaznelo mocné a všetko zahrňujúce volanie fanfár a milióny na to volanie odpovedali. Zbierame naše sily, ktorých súčasťou ste aj vy – pokiaľ sú robené prípravy, ktoré rozšíria stvorenie do veľkého prázdna. To vyžarovanie stvoriteľa je teraz konatelné a aktívne vo vašej galaxii, slnečnej sústave a na planéte Zem a vy môžete z tej zjemnenej Lásky/svetla stiahnuť toľko, koľko vaše telo môže udržať – pokiaľ vy všetko ťaháte k vyššiemu dobru.

Pýtajte sa nás a my vás budeme vo všetkých námahách podporovať. Volajte nás a my budeme podporovať vašu odvahu a zľahčíme vaše ťažkosti. Vedzte, že tie dni pred vami sú jasné/svetlé, my vám sľubujeme – vy idete cestou majstrov. My vás zasypávame v plnej miere s vyžarovaním od nášho Otec-Matka-Boha.

Ihr Lieben, der Prozess, der jetzt stattfindet, wird das Einatmen der Schöpfung genannt. Ein neuer, mächtiger und allumfassender Fanfaren-Ruf erklang auf eurem Planeten und Millionen haben den Ruf beantwortet. Wir sammeln unsere Kräfte, von denen ihr ein integraler Teil seid, während die Vorbereitungen getroffen werden, die Schöpfung hinaus in die große Leere auszudehnen. Das Ausstrahlen des Schöpfers ist jetzt in eurer Galaxie, Sonnen-System und auf dem Planeten Erde durchführbar und aktiv und ihr könnt so viel von dieser verfeinerten Liebe/Licht ziehen, wie euer physischer Körper halten kann, währen ihr alles nur zum höheren Guten zieht.

Fragt uns und wir werden euch in allen Bemühung unterstützen. Ruft uns und wir werden euren Mut unterstützen und eure Lasten erleichtern. Wisst, dass die Tage vor euch hell sind, wir versprechen euch, ihr geht den Weg der Meister. Wir überhäufen euch in einem vollen Maß mit der Ausstrahlung von unserem Vater-Mutter-Gott.

ICH BIN Erzengel Michael

LM-04-2016, EE Michael durch Ronna Herman, Übersetzung: SHANA

Quelle deutsch: http://torindiegalaxien.de/eem16/lm0416.html

Passend zum Thema:

 

Michael 04.04.2016...

 


Botschaft von Erzengel Michael: „Der Finsternis-Zyklus beginnt“ (durch Meredith Murphy) - 11.September 2015

von erst-kontakt @ 2015-09-16 – 09:11:03

Beschreibung: eschreibung: rzengel Michael

„Der Finsternis-Zyklus beginnt“ – Začína cyklus zatmenia

Grüße, Göttliche Einen. Zdravím, božskí.

Cyklus zatmenia začal pri nove a čiastočnom zatmení Slnka. Chceme vám ponúknuť trochu energetickej podpory na to usmernenie. Ak sa vám bude páčiť tak teraz urobte na okamih prestávku a vstúpte do vášho vnútra. Prepojte so stredom pŕs – vašou srdečnou čakrou – s vašim otvorením. Kľudný pokoj. Robiť to znamená otvoriť vstupnú cestu ku všetkému čo ste. Môžete to vidieť ako výzvu na vaše božské JA. Tým, že to robíte môžete  v istom zmysle energeticky povedať: „Halo – teraz sa usmerním na naše prepojenie.... a zosilním a vedome vás zmocním (dám vám moc) zúčastniť sa môjho stelesneného života.“. môžete telepaticky pozdraviť všetko čo ste aby to prepojenie bolo vedome aktivované. Myslite na všetko, ako na jedného fantastického spojenca, ktorý je vždy pre vás tu. Je to pravda a vy to viete.

Der Finsternis-Zyklus beginnt an diesem Wochenende mit einem Neumond und einer teilweisen Sonnenfinsternis. Wir möchten euch ein wenig energetische Unterstützung für diese Ausrichtung anbieten, wenn euch dies gefallen würde, macht jetzt bitte für einen Moment eine Pause und geht bitte nach innen. Verbindet das Zentrum der Brust ~ euer Herz-Chakra ~ mit eurer Offenheit. Eine ruhige Stille. Dies zu tun bedeutet, einen Zugangs-Weg zu allem zu erschließen was ihr seid. Ihr könnt dies als Aufforderung an euer göttliches Selbst sehen. Indem ihr dies tut, könnt ihr in einem gewissen Sinn energetisch sagen: "Hallo ~ ich richte mich jetzt mit unserer Verbindung aus…, und ich verstärke und ermächtige euch bewusst, an meinem verkörperten Leben vollständiger teilzunehmen." Ihr könnt telepathisch alles begrüßen das ihr seid, um diese Verbindung zu beschwören oder bewusst zu aktivieren. Denkt an alles was ihr seid, wie an einen super fantastischen Verbündeten, der immer für euch da ist. Es ist wahr, ihr wisst es.

Nun, in diesem ruhigen Punkt innerhalb eures Seins und bewusst mit allem verbunden das ihr seid ~ wenn ihr möchtet ~ öffnet ihr euch für eine direkte Verbindung mit den himmlischen Reichen. Ihr schafft es mit Phantasie oder inneren telepathischen Gesprächen, oder wie auch immer ihr es haben möchtet. Eure Konzentration ist mächtig kreativ. So sind Optionen wie diese einfach Schritte, die wir beschreiben, die Dinge geschehen zu lassen. Wirklich!

Nun, wenn ihr es wünscht, bekommt ihr himmlische Unterstützung für diesen Finsternis-Zyklus. Ladet die Fülle eures Seins ein zu vermitteln und dies zu unterstützen. Ihr könnt alles was euch helfen sollte anweisen die Ausdehnung zu erfahren, die Umwandlung, Klarheit, Heilung, Unterstützung, Liebe, Verständnis, Loslassen ~ alles was ihr vielleicht am meisten zu dieser Zeit benötigt. Ihr könnt alles einladen, was ihr seid, euch mit relevanten und nützlichen Erfahrungen und Energien zu versorgen und auch, dass ihr Unterstützung durch die himmlischen Reiche zur Erleichterung erhaltet.

A teraz, keď si želáte dostanete Nebeskú podporu pre cyklus zatmenia. Pozvite nás sprostredkovať vám plnosť vášho Bytia a podporovať to. Môžete všetkému čo by vám mohlo pomôcť rozkázať zakúsiť to rozšírenie, premenu, jasnosť, liečbu, podporu, lásku, pochopenie, (o)pustenie – všetko čo v tomto čase môžete potrebovať. Môžete pozvať všetko čo ste aby vás to zásobilo s užitočnými skúsenosťami a energiami a tiež aby ste na zľahčenie dostali podporu od nebeských ríš.

My v nebeských ríšach milujeme byť s vami. Sme tu pre vás. Sme tu v mene všetkého a všetkých, ktorí sme – na podporu božského výrazu v ľudskej skúsenosti. Keď to povieme rozumieme: Sme tu aby sme vám pomohli byť úplní/kompletní. Vy ste tí božskí, ktorí sa chcú vyjadriť v tomto živote. Životný spôsob, ktorý dostáva túto správu a Meredith prekladá – táto verzia vás je jednoducho rozsiahle prepracovanie všetkého čo ste. Tak ste vy zdrojom vašej bytosti, na ktorú sa sústreďujete, usmerníte a v tomto okamihu otvárate.

Wir in den himmlischen Reichen lieben es, mit euch zu sein. Wir sind für euch da. Wir sind hier im Namen aller und allem, die wir sind, zur Unterstützung des göttlichen Ausdrucks in der menschlichen Erfahrung. Wenn wir dies sagen meinen wir: Wir sind hier, um euch zu helfen vollständig zu werden. Ihr seid die Göttlichen, die sich durch dieses Leben ausdrücken wollen. Die Lebensform, die diese Mitteilung erfährt, die Meredith übersetzt ~ diese Version von euch, ist einfach eine ausführliche Ausarbeitung von allem was ihr seid. So seid ihr die Quelle eures Wesen auf die ihr euch konzentriert, ausrichtet und im Moment erschließt.

In dieser mächtigen Ausrichtung könnt ihr die Unterstützung problemlos bekommen, die ihr für euch sehr nützlich finden werdet. In dieser mächtigen Ausrichtung könnt ihr euch von allem befreiten, was euch im Leben stört, und ihr könnt euch in eine Energie verschieben, die mit allem in Resonanz sein wird, was ihr sucht. Als euer göttliches Selbst drückt ihr bereits alles aus, was ihr gewählt habt und wünscht sich als offensichtliche Erfahrung zu entfalten. Deshalb ist dieses Göttliche das Mittel, durch das alles was ihr zu erfahren wünscht, in euer offensichtliches Leben fließen kann, in das, was ihr die Realität nennt. Erkennt, dass euch viele Wirklichkeiten zur Verfügung stehen und eure Ausrichtung ist wie der Ingenieur auf einem Mehrspuren-Bahnhof der verändert, welche Spur die offensichtliche Erfahrung bei euch abliefert. Ihr ruft diese Zeitlinien. Euer inneres Wesen kann das ändern, was in eurer "Station des Lebens" ankommt ~ mit dem ihr mehr in Ausrichtung seid. Eure Ausrichtung erleichtert eurem göttlichen Selbst oder innerem Wesen, mehr mit dem in Ausrichtung zu sein, was ihr versucht zu erfahren.

Tým mocným usmernením môžete bez problémov dostať podporu, ktorú považujte za užitočnú. V tom mocnom usmernení sa môžete oslobodiť od všetkého čo vám vo vašom živote vadí/ruší a môžetepresúvať energiu, ktorá je v rezonancii s tým čo hľadáte. Ako božské JA už vyjadrujete to č oste zvolili a čo si želáte vyvinúť ako zretelnú skúsenosť. Preto je to božské prostriedkom, ktorý vás vedie cez všetko čo si želáte zažiť, čo môže vtekať do vášho zretelného života, do toho čo vy nazývate realita. Rozpoznajte, že máte k dispozícii mnoho realít a vaše usmernenie je ako inžinier na viac-kolajovej stanici, ktorý vám hovorí, ktorá kolaj vám dodá zretelnú skúsenosť. Vy voláte tie časové línie. Vaša vnútorná bytosť môže zmeniť čo príde do „vašej stanice života“ – to, s čím viac ste usmernení. Vaše usmernenie zľahčuje vášmu božskému JA alebo vašej vnútornej bytosti byť viac usmernení na to čo si želáte zažiť.

Zatmenie v týchto dňoch vám môže pomáhať pri vašej snahe, ktorú máte osobne alebo spirituálne. Energia Slnka a Mesiaca ovplyvňuje život na Zemi a vašich planétach. Vy ste časť tých polí, ktoré sa rozlične koncentrujú – ako vaša planéta, vaša galaxia, váš vesmír. Vy realizujete aby tie mocné polia boli v istom zmysle rozšírená verzia vás samých. Tie polia ako galaxia a vesmír sú vo vás uložené (uhniezdené) vo vašom obrovskom celku, vy vnímate, že by ste mohli hrať na rozličných úrovniach vedomia. Učiť sa žiť na rozličných úrovniach vedomia a stelesniť vyššie frekvencie – to zľahčuje skúsenosti vyšších, obrovských polí vedomia – jeden z tých potenciálov, ktorá vám sú k dispozícii. Cyklus zatmenia vám ponúka progresívnu príležitosť vybudovať väčšiu kapacitu aby ste tie vyššie frekvencie mohli stelesniť a tým mať širšie menu vedomia.

Die Finsternis an diesem Wochenende kann euch bei den Bestrebungen helfen, die ihr persönlich oder spirituell habt. Die Energie von der Sonne und dem Mond beeinflusst das Leben auf der Erde und euren Planeten. Ihr seid Teil dieser Felder, die sich auf unterschiedliche Weise konzentrieren ~ wie euer Planet, eure Galaxie, euer Universum. Ihr realisiert, das diese gewaltigen Felder in einem gewissen Sinn erweiterte Versionen von euch sind. Diese Felder, wie die Galaxie und das Universum, nisten, sozusagen, innerhalb eures eigenen riesigen Ganzen, ihr bemerkt, dass ihr auf vielen anderen Ebenen des Bewusstseins spielen könnt. Zu lernen, auf verschiedenen Ebenen des Bewusstseins zu leben und höhere Frequenzen zu verkörpern, erleichtert die Erfahrungen der höheren, riesigen Felder des Bewusstseins ~ eines der Potentiale, das für euch zur Verfügung steht. Dieser Finsternis-Zyklus bietet euch eine progressive Gelegenheit an, mehr Kapazität aufzubauen, um diese höheren Frequenzen zu verkörpern und damit ein breiteres Menü des Bewusstseins für euch zu haben.

Das Bewusstsein ist dynamisch. Euer Zustand des Seins generiert kontinuierlich euer Bewusstsein. Eure Wahl des Fokus und die Qualität schafft euren Zustand des Seins. Denkt daran ~ wie ihr die Dinge betrachtet hat eine besondere Frequenz und dies bestimmt euren Zustand des Seins. Dieser Zustand des Seins ist wie ein energetischer Ort, und als solcher, Zugang zu bestimmten Sichten und Erfahrungen. Ihr könnt dies mit eurem Fokus oder der dem, worauf ihr achtet, wählen und durch die Qualität dieser Aufmerksamkeit. Eine höhere Qualität der Aufmerksamkeit ~ eine, die neutraler und bedingungslos ist ~ wird euch umfassende Möglichkeiten für Perspektive, Verständnis, Weisheit und Manifestationen geben, die euch die größte Freude bringen.

Vedomie je dynamické. Váš stav Bytia generuje neustále vaše vedomie. Vaša voľba sústredenia a kvalita vyrába stav vášho Bytia. Myslite na  - ako tie veci vidíte/pozorujete má zvláštnu frekvenciu a tá určuje stav Bytia. Stav Bytia je ako energetické miesto a ako také má prístup k istým pohľadom a skúsenostiam. Vy to môžete voliť vašim sústredením, tým na čo myslíte a tiež kvalitou tej pozornosti. Vyššia kvalita pozornosti – jedna, ktorá je neutrálna a bezpodmienečná – prejaví rozsiahle možnosti perspektívy, porozumenia, múdrosti a manifestácie, ktoré vám prinesú väčšiu radosť.

Tento cyklus zatmenia je výhodný lebo je podobný jednému portálu/bráne, ktorá k vám prenáša koncentrovanú skúsenosť energie. Môžete sa s tým hrať cez rozvoj toho časového rámca aby ste spevnili okolo vás vyššie frkvencie. Chceme vám navrhnúť začnite vzťahom ku všetkému čo ste tým, že sa vnútorne usmerníte na vaše božské JA. Ten vzťah so všetkým čo ste má esenciálny význam pokiaľ siahate na /dosiahnete všetko ostatné.

Mnohí ľudia sa nemilovali dosť na to aby sa mohli/chceli prepojiť s ich vlastným JA. Keď niekto sám k sebe cíti odpor tak sa to projektuje/odráža na vlastné božské JA. Preto existovalo veľa ľudí, ktorí žili s konceptom oddeleného BOHA, alebo od nás – archanjelov – alebo od hviezdnych bytostí, od vzostupených majstrov. Niektoré energetické polia, ktoré sa zdali oddelené a preto nemohli pomáhať. Plnosť vašej bytosti je vstup/prístup ku všetkému. Pokiaľ vy rastiete do seba-lásky – čo robia všetci – začínate mať prepojenie so zdrojom, ktorý ste. Vaše priame prepojenie so zdrojom/stvorením/so všetkým vo vás, stavia vás nad vašu vlastnú energetickú hierarchiu a vám dáva k dispozícii – plnosť vašej bytosti

Dieser Finsternis-Zyklus ist vorteilhaft, weil es ähnlich einem Portal ist, das eine konzentrierte Erfahrung progressiver Energien zu euch überträgt. Ihr könnt damit spielen durch die Entfaltung innerhalb dieses Zeitrahmens, um euch zu höheren Frequenzen zu konditionieren. Wir möchten euch vorschlagen, mit der Beziehung zu allem das ihr seid zu beginnen, indem ihr euch innerlich mit eurem göttlichen Selbst ausrichtet. Diese Beziehung mit allem was ihr seid, während ihr auf alles andere zugreift, ist daher von essentieller Bedeutung.

Viele Menschen haben sich selbst nicht genug geliebt, um mit ihrem höheren Selbst Verbindung aufnehmen zu wollen. Wenn man sich z. B. vor sich selbst ekelt, wird dies wirklich oft auf das Göttliche Selbst projiziert. Deshalb gab es viele Menschen, die sich mit dem Konzept eines getrennten GOTTES verbanden, oder mit uns ~ den Erzengeln ~ oder den Sternen-Wesen, den Aufgestiegenen Meistern. Einige Energie-Felder, die getrennt schienen und deshalb mehr helfen könnten! Die Fülle eures Wesens ist euer Zugang zu allem. Während ihr in die Selbst-Liebe wachst, was alle von euch machen, beginnt ihr die direkte Verbindung mit der Quelle, die ihr seid, zu haben. Eure direkte Verbindung mit der Quelle/Schöpfung/Alles Was Ist in euch, steht euch über eure eigene energetische Hierarchie zu Verfügung ~ der Fülle eures Wesens.

Indem ihr beginnt diese Beziehung zu kultivieren, öffnet ihr euch der großen Weisheit und Führung. Euer Leben kann beginnen leichter für euch zu werden und eure Aufstiegs-Erfahrung wird anmutig sein. Alles fängt an sich zu glätten und ihr fühlt euch friedlicher und ruhig. Wir empfehlen euch, dies in diesem Moment zu beginnen. Legt euch auf euer eigenes Göttliches Selbst als die wichtigste Beziehung in eurem Leben fest und beginnt zu betrachten, dass dies die Quelle eures Wesens ist.

Tým, že začnete kultivovať ten vzťah otvoríte sa väčšej múdrosti a vedeniu. Váš život začne byť ľahší a vaša vzostup-skúsenosť bude pôvabnejšia. Všetko sa začne vyhladzovať a vy sa cítite mierovejší a kľudní. Radíme vám začať to v tomto okamihu. Uložte sa na vaše vlastné božské JA ako na najdôležitejší vzťah vo vašom živote a začnite pozorovať, že to je zdroj vašej bytosti.

Cyklus zatmenia sa bude energeticky rozvíjať a s podporou vášho božského JA môžete to využiť vo váš prospech. Vaše božské JA vie ako to treba spraviť a tak to nemusíte vedieť vy. Získavate keď sa naladíte/usmerníte s tým väčším. V terajšom momente budete mať všetku vedomosť a v tom prepojení viete, že budete fungovať a prosperovať. Keď si dovolíte usmerniť sa tým spôsobom vzdáte sa vášho plánovania budúcnosti a toho, že na všetko musíte prísť/dozvedieť sa. Rozpoznáte zábavu, radosť a krásu každého okamihu – a vás samých.

Der Finsternis-Zyklus wird sich energetisch aufbauen, und mit der Unterstützung eures Göttlichen Selbst, könnt ihr ihn zu eurem Vorteil nutzen. Euer Göttliches Selbst weiß, wie dies zu tun ist und so müsst ihr nicht wissen wie. Ihr profitiert, wenn ihr euch mit dem größeren Ihr ausrichtet. Im gegenwärtigen Moment werdet ihr das ganze Wissen haben und in dieser Verbindung wisst ihr, dass ihr funktionieren und gedeihen werdet. Wenn ihr euch erlaubt, euch auf diese Weise auszurichten, werdet ihr von der Planung für die Zukunft freigegeben und aus dem alles Herausfinden-müssen. Ihr werdet den Spaß, die Freude und die Schönheit eines jeden Moments erkennen ~ und euch selbst.

Es kann wirklich herrlich sein, diesen Weg zu leben. Nun sind immer mehr von euch zu einem größeren Zustand der Selbst-Liebe zurückgekommen, damit löst sich die Illusion zwischen euch um allem immer mehr auf. Mit diesem Verständnis und Bewusstsein könnt ihr erkennen, dass die direkte Verbindung mit dem Schöpfer das ist, was immer verfügbar für euch gewesen ist, und ihr könnt wählen, eure Beziehung zum größeren IHRE zu kultivieren.

Môže to byť skutočne úžasné, žiť túto cestu. Teraz sa mnohí/stále viacerí z vás vrátili k väčšiemu stavu seba-lásky a tým sa rozpúšťa stále viac ilúzia medzi vami a všetkým. S tým pochopením a vedomím môžete rozpoznať, že to je priame prepojenie so stvoriteľom a vždy bolo k dispozícii a vy ste vždy  mohli voliť či chcete kultivovať váš vzťah k VÁŠMU väčšiemu JA.

Dúfame, že si vezmete k srdcu tie jednoduché návrhy pre vaše usmernenie a budete sa s nimi hrať vo vašom živote. Ten sľub, že budete úplne spojení so všetkým čo ste sa splní. Jednoducho to závisí od vás či sa chcete podielať na stelesnení vášho vedomia a spoločne s vami sa deliť o krásu a vyžarovanie vašej živosti.

Môže vás dobre podporovať tento cyklus zatmenia v tom, že sa viac budete milovať, oslobodzovať aby ste boli kompletnejší v tom kto ste. My vás poznáme ako krásnu, žiarivú dokonalosť svetla a vy ste ctení za účasť v tom božskom rozvoji, ktorí vytvárat.

Wir hoffen, dass ihr euch diese einfachen Vorschläge für eure Ausrichtung zu Herzen nehmt und mit ihnen in eurem Leben spielen werdet. Das Versprechen, vollständiger mit allem was ihr seid verbunden zu sein, wird erfüllt. Es hängt einfach von euch ab, euch an der Fülle des Seins zu beteiligen, vollständiger euer Bewusstsein zu verkörpern und gemeinsam mit euch die Schönheit und Ausstrahlung eurer Lebendigkeit zu teilen.

Möge euch dieser Finsternis-Zyklus gut darin unterstützen, euch mehr zu lieben, euch zu befreien, um vollständiger der zu sein, der ihr Seid. Wir kennen euch als eine schöne, strahlende Vollständigkeit von Licht und ihr werdet so geehrt, an dieser Göttlichen Entfaltung teilzunehmen, die ihr schafft.

Ich bin Erzengel Michael mit den Engel-Legionen

EE Michael durch Meredith Murphy, 11.09.2015, http://www.expectwonderful.com/
Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/

Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0915/11eem.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58