Gaia Agust 2016 ...

Botschaft von Gaia (durch Barbara Bessen) – Juli/August 2016

Veröffentlicht am August 4, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: utter Erde

Gaia-Channeling August 2016 – Gaia-chaneling august 2016

Som Gaia, to, čo ty nazývaš Zem. Ako krásne môcť znova hlboko vniknúť do tvojho vedomia. Kto som? Kto si ty? Sme od seba oddelení? Nie. My sme JEDEN. To čo robíš so mnou - robíš pre teba, s tebou a pre mňa. Pri presnom pohľade to znamená, že všetko to dobré alebo zlé čo zažijeme spoločne má následky na všetkých. Mnohí hovoria o Zemi akoby bola niečo vzdialené, akoby som bola niečo mimo. A predsa sme JEDEN. Nikto napríklad nemôže ísť niekam keď na mne je inkarnovaný bez toho, že by niečo nespôsobil. Bohužiaľ si to neuvedomujú mnohí politici a ľudia na dôležitých pozíciách a robia rozhodnutia v tom zmysle a vedome. Trochu experimentovať s mojimi súčiastkami, trochu vplyvu na môj kolo-obeh – myslia: komu to môže zaškodiť?

Dôležité by bolo porozumieť, že mám tak ako ty rôzne telá. Tá škoda, ktorej som vystavená nie je len fyzická ale aj na mojich iných úrovniach, ktoré nemôžeš vidieť. A mnohí nevedia, že sa experimentuje aj v mnohých vyššie vibrujúcich úrovniach. Tí,ktorí vedome vystupujú z ich tela a účinkujú v astrálnych a mentálnych úrovniach môžu cieľovo určovať nápady/myšlienky a udržať ich, tie, ktoré majú vplyv na fyzickú úroveň nášho bytia.  To bolo známe vo všetkých dobách a robilo sa to. Dualita je niečo, čo sa v tomto vesmíre potrebuje na nazbieranie skúseností. Čo by bol svet bez dobra a zla? Nie to čo tí Bohovia stvoritelia chcú: skúsiť sa vo fyzis (v tele).. Teraz však kráčame do inej doby. Tá zmena prináša vedomie. Aj toho, že pozemské bohatstvo neprináša naplnenie/zmysel, ktoré sa očakáva. Peniaze sú podriadené dualite a koná zodpovedajúcim spôsobom – raz dobre a milo, raz manipulatívne a zle. Uvedom si teraz na moment, jedným obrazom, že všetci sme prepojení. Ľudia, zvieratá a všetky iné hmoty sme vložení do jedného BYTIA – fyzicky, astrálne alebo mentálne.  Je to ako jedno pole v poli všetkého čo je. Tak je najmenší ná/výdych lásky ako pierko, ktoré sa vznáša a rozpína každým smerom. Toky nenávisti, ktoré sa niekedy vyvíjajú sú tak isto cítitelné v celom tom poli. Tí citliví z vás to vedia. Treba sa len otvoriť, zrelaxovať/uvoľniť, otvoriť astrálne oči a už sa vie, čo sa práve deje. Dá sa cítiť a inštinktívne vedieť čo to spôsobuje.

Ja sa mením a vy tú cestu idete so mnou. Vedome alebo nevedome, či to chcete alebo nie. My sa zaplietame späť do vyššie vibrujúcich úrovní. Tam, odkiaľ pochádzame. Vezmeme so sebou všetky skúsenosti, sú to vzácne poklady pre naše vyššie aspekty. Budú transformované/zmenené a v nás prepletené, nestratia sa. Súčasne stratia ich dualitu. Jednoducho sú, bez hodnotenia. Skúsenosti. Cítiš ako všetko sa medzi sebou spletá, ako veci, ktoré sa dejú vonku strácajú silu v okamihu vnímania, DOBRO A ZLO sú dve strany tej istej veci a stále strácajú ich silu a výraz, jednoducho sú.

Ty osobne zistíš stále viac, že to čo vyzeralo súkromné a osobné sa spája/mieša so všetkým. Koniec koncov už nie je nič tajné, súkromné či osobné, nič čo by ostatní nemohli vedieť. Prijať to spoznanie nie je ľahké lebo ako sa má žiť tu na Zemi keď všetci vedia kto sme, čo myslíme a aké máme ciele? To sa mnohí pýtajú. Práve možno spozoruješ, že v tebe stúpa strach, hanba alebo otras? Tvoja osobnosť sa chce vedieť ako niečo jedinečné a tak byť aj uznávaná. Je to tak? Správne, každý z nás je zvláštny, individuálny a predsa výraz jedného celku. Práve ten celok, ktorý sa vysťahoval aby sa zažil/skúsil.

Keď pôjdeme ešte krok ďalej do multidimenzionálneho bytia, ktoré je našim cieľom tak pribudnú potom synchronicity/súlady – aj v tvojom živote. Mnohé veci sa spájajú a zapadajú do seba ako vedené kúzelníckou rukou. Potrebuje to od teba viac otvorenosti a dôvery. Aj častejšie budeš vedieť čo myslia iní, už ti nemôžu nič predstierať, oklamať ťa alebo manipulovať. Ako by bolo keby sme všetci boli otvorení, jasní a dali na javo naše potreby a žiadosti? Možno je potom všetko jednoduchšie lebo zistíme, že nie sme s tými želaniami sami, že ich majú aj tí druhí? Lebo napriek všetkej individuality majú všetky bytosti, ktoré sa tuná zažívajú a skúšajú, vyjadrujú potrebu uznania a chcú byť milovaní. Pravda?

Hovorím o tom tuná lebo sa blíži prah, ktorý nás čoskoro dosiahne, kde niektoré multidimenzionálne fenomény sa budú javiť silnejšie. Čo môžeš robiť? Buď si jednoducho vedomý, že si jeden z mnohých aspektov Božskosti, ktorý sa tu vyjadruje/pôsobí. Pri presnom nahliadnutí budeš vedieť, väčšinou sa to zrazu precíti, vtedy keď myslíte na iných ľudí, že skutočne sa delíme o to isté pole.  Nič nie je rozdelené. Ty si ten pijúci sused, ten usmievajúci sa pekár, to krívajúce dievča, ten vražedný terorist, fanatický fotbaista, skorumpovaný bankár. Ako sa preciťuje to spoznanie? Nepríjemné? Tak potom máš ešte niekoľko starostí s tým pustením/uvoľnením. Radím ti  premýšľať o týchto riadkoch. Zaoberaj sa tým. Ty nie si lepší alebo horší ako my všetci. Jednoducho si. Možno sa raz budeš smiať na tom spoznaní, že si božská iskra, ktorá sa prechádza s mnohými inými v pozemskej polievke. Chceme spolu vytvoriť nový svet? Jeden, ktorý vyššie vibruje, v ktorom sa už nič nemusí skrývať, kde vieme, že každý má podobné potreby, kde hrdzavia zbrane a kde všetci ľudia sa znovu môžu smiať? Podaj mi tvoju ruku, cíť, my sme JEDEN. Opri sa a pusť tvoje starosti. Vlastne nemáš žiadne, ktoré by boli skutočne dôležité a robia ťažké tvoje srdce, je to pravda?

Ja som Gaia a vždy po tvojom boku, čo iné by som mala robiť...

Ich bin Gaia, das, was du die Erde nennst. Wie schön, einmal wieder tief in

dein Bewusstsein dringen zu dürfen. Wer bin ich? Wer bist du? Sind wir

getrennt voneinander? Nein. Wir sind EINS. Was du mit mir tust, tust du für

dich, mit dir und für mich. Das heißt, bei genauen Hinschauen, dass all das Gute

und all das Schlechte, das wir gemeinsam erleben, Auswirkungen auf alle hat.

Viele Menschen sprechen von der Erde, als wäre ich etwas Entferntes, etwas,

das ausserhalb wäre. Doch, wir sind immer EINS. Niemand kann beispielsweise

irgendwo hingehen, wenn er auf mir oder in mir inkarniert ist, ohne etwas zu

bewirken. Leider ist das vielen Politikern und Menschen, die an wichtigen

Positionen sitzen und Entscheidungen treffen, nicht in dem Ausmaße bewusst.

Ein bisschen experimentieren mit meinen Ingredenzien, ein bisschen Einfluss

nehmen auf meinen Kreislauf, denken sie sich, wie und wem soll das schon

schaden?

Wichtig zu verstehen ist, ich habe wie du verschiedene Körper. Der Schaden,

der mit mir entsteht, ist nicht nur in meinem physischen Sein, auch in meinen

anderen Ebenen, die du nicht sehen kannst. Und, das wissen viele Menschen

nicht, auch in der höher schwingenden Erde wird experimentiert. Die, die

bewusst aus dem Körper treten und in der astralen und mentalen Ebene agieren,

können gezielt Ideen setzen und fest halten, die sich auf die physische Ebene

unseres Seins auswirken. Das wusste man zu allen Zeiten und tat dies.

Dualität ist etwas, das in diesem Universum gebraucht wird, um Erfahrungen zu

sammeln. Was wäre ein Sein hier ohne Gut und Böse? Nicht das, was die

Schöpfergötter gern wollen: Sich in der Physis erfahren. Nun gehen wir einer

anderen Zeit entgegen. Der Wandel bringt Bewusstheit mit sich. Auch, dass

irdische Güter nicht die Erfüllung bringen, die man sich erhofft. Geld ist der

Dualität unterworfen und agiert dementsprechend, mal gütig und gut, mal

manipulativ und schlecht. Mach dir jetzt einen Moment lang bewusst, gern mit

einem inneren Bild, dass wir wirklich alle verbunden sind. Die Menschen, Tiere

und alle anderen Stoffe sind in meinem Sein eingebunden, ob physisch, astral,

oder mental. Es ist wie ein Feld in dem großen Feld von allem was ist. So ist der

kleinste Hauch von Liebe wie eine Feder, die überall hinschwebt und sich

verbreitet. Ströme von Hass, die sich irgendwo entwickeln sind gleichzeitig

durch das uns umgebene Feld überall spürbar. Die Sensiblen von euch Lesern

wissen das. Man muss sich nur öffnen, sich entspannen, die astralen Augen

öffnen und schon weiß man, wo was gerade geschieht. Man kann es fühlen und

weiß instinktiv, was es bewirkt.

Ich wandle mich, und ihr geht mit mir diesen Weg. Ob bewusst oder unbewusst,

ob gewollt oder nicht. Wir weben uns in die höher schwingenden Ebenen zurück.

Dahin, woher wir kamen. Wir nehmen alle Erfahrungen mit, sie sind kostbares

Gut für unsere Höheren Aspekte. Sie werden transformiert und in uns verwebt,

die Erfahrungen gehen nicht verloren. Gleichzeitig verlieren sie ihre Dualität.

Sie sind einfach, ohne Wertung. Erfahrungen eben. Spürst du, wie sich alles

miteinander verwebt, wie Dinge, die im Außen geschehen, ihre Kraft verlieren

nach ein paar Momenten der Wahrnehmung? Gut und Böse sind zwei Seiten einer

Sache, und sie verlieren nun mehr und mehr ihre Kraft und ihre Aussage, sie sind

einfach.

Du persönlich bemerkst immer mehr, wie das, was man als privat und persönlich

ansah, sich mit allem und allen vermischt. Letztlich gibt es nichts Geheimes,

Privates und Persönliches mehr, was andere nicht wissen dürfen. Diese

Erkenntnis anzunehmen, fällt nicht leicht, denn wie lebt man hier auf der Erde,

wenn alle wissen, wer man ist, was man denkt und welche Ziele man hat? Das

fragen sich viele. Bemerkst du vielleicht gerade, dass Angst in dir hoch kommt,

Scham oder sogar Entsetzen? Deine Persönlichkeit möchte sich als etwas

Einzigartiges wissen und auch so behandelt werden. Ist das so? Richtig ist, ein

jeder von uns ist besonders, ist individuell und dennoch sind wir Ausdruck eines

höheren Ganzen. Eben dieses Ganze, das auszog, sich zu erfahren.

Wenn wir noch einen Schritt weiter gehen in das multidimensionale Sein, das wir

anstreben, dann werden die Synchronizitäten – auch in deinem Leben – zunehmen.

Viele Dinge fügen sich, wie von Zauberhand gelenkt. Es braucht mehr Offenheit

deinerseits und Vertrauen. Auch wirst du öfter wissen, was andere denken, sie

können dir nichts mehr vormachen, dich belügen oder manipulieren. Wie wäre es,

wenn wir alle offen sind, klar, unsere Anliegen und Bedürfnisse zu erkennen

geben? Vielleicht ist dann alles viel einfacher, weil wir bemerken, wir sind nicht

allein mit diesen Wünschen, die anderen haben sie auch? Denn trotz aller

Individualität haben alle Wesen, die sich hier erfahren und ausdrücken, das

Bedürfnis anerkannt und geliebt zu sein. Stimmt, oder?

Ich spreche hier darüber, weil eine Schwelle naht, die uns bald erreicht, wo

einige der multidimensionalen Phänomene sich stärker offenbaren. Was du tun

kannst? Sei dir einfach bewusst, dass du einer von vielen vielen Aspekten der

Göttlichkeit bist, die sich hier ausdrücken. Bei genauerem Hinsehen wirst du

wissen, meist erfühlt man das plötzlich, wenn man an bestimmte Menschen

denkt, dass wir alle tatsächlich ein Feld teilen. Nichts ist getrennt. Du bist der

saufende Nachbar, der lächelnde Bäcker, das humpelnde Mädchen, der tötende

Terrorist, der fanatische Fußballer, der korrupte Banker. Wie fühlt sich diese

Erkenntnis an? Unangenehm? Dann hast du noch ein paar Sorgen mit dem

Loslassen. Ich empfehle, über diese Zeilen zu kontemplieren. Beschäftige dich

damit. Du bist nicht besser oder schlechter als wir anderen. Du bist einfach.

Vielleicht lachst du irgendwann über die Erkenntnis, ein Göttlicher Funke zu sein,

der sich mit vielen anderen in der irdischen Suppe tummelt. Wollen wir

gemeinsam eine Neue Welt erschaffen? Eine, die höher schwingt, in der man

nichts mehr verstecken muss, wo wir wissen, alle haben ähnliche Bedürfnisse, wo

die Waffen Rost anlegen und alle Menschen wieder lachen können? Reiche mir

deine Hand, spüre, wir sind EINS. Lehne dich zurück und lass deine Sorgen los.

Eigentlich hast du gar keine, die wirklich wichtig sind und dein Herz schwer

machen, stimmts?

Ich bin Gaia und immer an deiner Seite, was sollte ich anderes tun…

 

Liebe Freunde der monatlichen Botschaften!

Während ich mich für das neue Channeling bereit mache, realisiere ich, ich bin

fest mit beiden Beinen, auch mit meinem ganzen Seinin der Erde verankert. In

und mit diesem wundervollen und wunderbaren Wesen, das uns alle trägt.

Erinnert Ihr Euch, früher sagte man immer, man müsse gut geerdet sein, wenn

man sich mit geistigen Themen beschäftigt? Wir sandten lange Wurzeln aus

unseren Füssen in die Erde, um den physischen Halt nicht zu verlieren. Wir

dachten, es sei ein Unterschied zwischen der physischen und der

höherdimensionalen Erde. Heute, so sagen die geistigen Freunde, ist es eine

multidimensionale Erde, mit der wir uns verbinden sollten. Das ist so zu

verstehen: Die Erde, Gaia verändert sich wie wir, sie geht in eine höher

schwingende Ebene, und wir gehen mit ihr. Es geht jetzt – seit der Harmonischen

Konvergenz mit steigender Energiefrequenz – darum, sich mit dieser, sich

wandelnden Erde, einfach so zu verbinden. Das heißt, sich dieser Verbindung

bewusst zu sein. Wir erfahren meist gut und klar, wenn wir in der Natur sind. Da

wir aber nicht immer draußen und in dieser Naturverbundenheit sein können,

verbinden wir uns geistig mit der Erde, mit Gaia, indem wir an sie denken. Mir

wird immer deutlicher, was Kryon meint, wenn er auf die Frage, was für den

Aufstieg, der Bewusstseinserweiterung zu tun sei, sagt: „Es ist ganz einfach,

seid reinen Herzens, reinen Bewusstseins. Verbindet euch einfach gedanklich mit

dem Höheren Sein, ob du es selbst bist, die Erde, ich oder andere. Halte dies in

deinem Bewusstsein fest.“

Seien wir uns einfach dieser immer währenden Verbindung bewusst. Es ist die

Ausrichtung, die uns hilft, u. a. eben „multidimensional“ geerdet zu sein. Wir

müssen es uns nur merken, dass es so einfach ist. Oft meinen wir, wir müssen viel

mehr für den Wandel tun. Ich arbeite oft, um mir der Einfachheit bewusst zu

sein, mit kleinen Zettelchen, die ich an den PC klebe oder irgendwo liegen habe,

auch im Auto, überall, wo ich mich viel aufhalte. Wir bestimmen mit unserer

Ausrichtung was, wie und wo wir sind.

Herzlich Barbara Bessen

 

Empfangen von Barbara Bessen im Juli 2016: http://www.barbara-bessen.com/
Quelle: http://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2016/08/internet-channeling-august-2016.pdf

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19