Myseľ 5-tej dimenzie...

Váš vyšší duch = Arkturiánska rada

"Zdravím. Sme arkturiánska rada. Sme radi, že sme sa spojili so všetkými.

Začali ste preskúmať synchronicity, ktoré vás vedú po ceste, ktorá vás nakoniec privedie k objaveniu vašej vyššej mysle. Máte myseľ, ktorá pracuje s vašim vyšším JA, vašej piatej dimenzie-rozmerovej mysli, ktorá vidí väčší obraz  (vo väčšom rozmere) a nie je obmedzená tým istým spôsobom  ako je obmedzená fyzická myseľ.

Teraz vyššia myseľ funguje s vedomím, že všetky synchronicity sa dejú naraz a preto všetko čo zažívate je synchronicita nejakého druhu. Keď začnete vidieť spojenia medzi udalosťami, informáciami a globálnymi udalosťami, nehovoriac o astrologických tak budete mať oveľa väčšiu perspektívu obrazu, ktorá vám pomôže prechádzať myšlienky, ktoré sú vám k dispozícii spôsobom, ktorý by fyzická myseľ nikdy nemohla spracovať.

Začnete pristupovať k tejto vyššej mysli a k frekvenciám, ktoré drží a to je veľmi dobrá správa - pretože keď pracujete z tejto perspektívy tak pracujete aj ako vaše vyššie JA. Preto sa informácie, ku ktorým pristupujete, použijú pre túto konečnú agendu presunutia vás do piatej dimenzie - piateho rozmerového rámca. Vaše životy sú dokonale rozpracované a váš objav tohto vyššieho navigačného systému vás jednoducho prinesie k skúsenostiam, ktoré chcete mať.

Už nie ste zaťažení zmluvami, dohodami, karmou alebo plánmi, ktoré ste mali keď ste sa inkarnovali a vaša vyššia myseľ to vie. Vaša vyššia myseľ je usmerňovanie prehliadky a keď k nej pristupujete tým, že si všimnete vzory, pristupujete k vyšším frekvenciám a vidíte synchronizáciu všetkých vecí, to znamená, že keď žijete v piatej dimenzii - piatom frekvenčnom rozsahu tak ste Maják svetla pre ostatných pútnikov, ktorí hľadajú presne ten istý zážitok.

Sme Arkturiáska rada a radi sme sa s tebou spojili. "

 

Ihr Höherer Geist ∞Der 9. Dimensionale Arcturian Council

 

"Grüße Wir sind der arkturische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen zu verbinden.

 

Sie haben begonnen, die Synchronizistiken zu erforschen, die Sie auf einen Weg führen, der Sie schließlich zur Entdeckung Ihres höheren Geistes führt. Sie haben einen Verstand, der mit Ihrem höheren Selbst, einem fünfte-dimensionalen Verstand arbeitet, der das größere Bild sehen kann und ist nicht in der gleichen Weise begrenzt, dass der körperliche Verstand begrenzt ist.

 

Jetzt arbeitet der höhere Geist mit einem Bewusstsein, dass alle Synchronizitäten auf einmal passieren, und daher ist alles, was Sie erleben, eine Synchronizität irgendwelcher Art. Wenn Sie anfangen, Verbindungen zwischen Ereignissen, Informationen und globalen Ereignissen zu sehen, ganz zu schweigen von astrologischen, werden Sie diese größere Bildperspektive haben, die Ihnen hilft, durch die Gedanken zu navigieren, die Ihnen in einer Weise zur Verfügung stehen, die der physische Verstand niemals könnte.

 

Sie fangen an, auf diesen höheren Geist und die Frequenzen zuzugreifen, die es hält, und das ist eine sehr gute Nachricht, denn wenn Sie aus dieser Perspektive arbeiten, sind Sie auch als Ihr höheres Selbst tätig. Daher werden die Informationen, die Sie zugreifen, für diese ultimative Agenda verwendet, um Sie auf das fünfte-dimensionale Framework zu verlagern. Ihr Leben ist perfekt angelegt, und Ihre Entdeckung dieses höheren Navigationssystems wird Sie einfach zu Erfahrungen machen, die Sie haben möchten.

 

Sie sind nicht mehr durch Verträge, Vereinbarungen, Karma oder irgendwelche Blaupausen belastet, die Sie an Ort und Stelle hatten, als Sie inkarnierten, und Ihr höherer Geist weiß das. Ihr höherer Verstand leitet die Show, und wenn Sie darauf zugreifen, indem sie Muster bemerken, indem Sie auf höhere Frequenzen zugreifen, und indem Sie die Synchronisation aller Dinge sehen, ist das, wenn Sie im fünf-dimensionalen Frequenzbereich wohnen, und das ist, wenn Sie sind Ein Leuchtfeuer für andere Wanderer, die genau das gleiche Erlebnis suchen.

 

Wir sind der arkturische Rat, und wir haben es genossen, mit Ihnen zu verbinden

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58