MICHAEL 29.12.2014...


Botschaft von Erzengel Michael: „Unendlichkeit trifft Materie“ (durch Meredith Murphy) - 25.Dezember 2014

von erst-kontakt @ 2014-12-29 – 09:06:28

„Unendlichkeit trifft Materie“

„Nekonečnosť stretáva hmotu“

Zdravím milí priatelia a buďte srdečne vítaní. Je na čase pozvať vás na usmernenie vašej pozornosti do vášho vnútra. Pozívame vás usadiť vašu pozornosť a usmerniť tú energiu, ktorá vteká/vstupuje do vášho pola. Zatvorte oči a sústreďte sa na vaše energetické-pole aby ste mohli spoznať, cítiť a vnímať..., ako vzniká tá vibrácia, vyžarovanie a tok vášho BYTIA.

Grüße geliebte Freunde und herzlich Willkommen. Es ist Zeit für uns euch einzuladen eure Aufmerksamkeit nach innen zu wenden. Wir laden euch ein, eure Aufmerksamkeit zu platzieren und den Fluss der Energie, die in euer Feld eintritt, auszurichten. Schließt eure Augen und setzt euren Fokus in euer Energie-Feld, um euch zu erlauben zu erkennen, zu spüren und wahrzunehmen…, wie auch immer für euch die Schwingung, Ausstrahlung und der Fluss eures Seins entsteht.

Pokiaľ venujete tomu vašu pozornosť rozpoznáte, že to je jemná vec a to preto, že vyššie frekvečné vibrácie sú subtilnejšie/citlivejšie. Sú to tie vyššie frekvenčné energie, ktoré čisto a priamo vtekajú do vás. O čo viac sa obrátite k vášmu vnútornému vedomiu/vedomostiam a vašu pozornosť usmerníte na vnímanie a usmernenie s tými energiami o to viac sa otvorí vaša schopnosť môcť ich vnímať.

Während ihr eure Aufmerksamkeit darauf setzt, werdet ihr erkennen, dass dies eine feine Sache ist und zwar deshalb, weil höhere Frequenz-Energien subtiler sind. Es sind die höheren Frequenz-Energien, die rein und direkt in euch fließen. Je mehr ihr euch eurem inneren Wissen zuwendet und eure Aufmerksamkeit auf die Wahrnehmung und Ausrichtung mit diesen Energien lenkt, umso mehr öffnet sich eure Fähigkeit sie wahrzunehmen.

S týmto vedomím pre vaše čisté energie, ktoré prichádzajú do vášej oblasti aj vtedy keď si to jednoducho len predstavíte, nadýchnite sa hlboko a vytvorte úmysel otvoriť sa ešte viac.

Mit dem Bewusstsein für die reine Energie von euch, die in euren Bereich kommt und, selbst wenn ihr fühlt, dass ihr es euch einfach nur vorstellt, nehmt einen tiefen Atemzug und setzt die Absicht euch weiter zu öffnen.

Seid bereit, mehr zu empfangen.

Buďte ochotní prijímať viac.

Pozorujte tie pocity vo vašej telesnosti, ktoré vytvárajú tieto presuny vašim rozhodnutím a sústredením, tým si uvedomíte vaše schopnosti a dovolíte vašej schopnosti zjemniť sa a nechajte tie veci pohybovať sa ľahšie.

Keď ste naladení na ten energetický výraz vašej bytosti všimnete si, že sa to pociťuje ako veľmi jemné. Dôvodm je, že nejakým spôsobom ste krehký. Je to tým , že vaše vedomie je v podstate z tej vyššej frekvencie subtilnej energie a je to tá energia, ktorá preniká vašou fyzikalitou a vytvára vaše stelesnenie.

Beobachtet die Empfindungen in eurer Körperlichkeit, die diese sehr feinen Verschiebungen durch eure Wahl und Fokus schaffen, werdet euch eurer Fähigkeiten bewusst und erlaubt eurer Fähigkeit weich zu werden und lasst die Dinge sich leichter bewegen.

Wenn ihr zu diesem energetischen Ausdruck eures Wesens abgestimmt seid, werdet ihr bemerken, dass es sich sanft anfühlt. Der Grund ist nicht, weil ihr in irgendeiner Weise zerbrechlich seid. Es ist, weil euer Bewusstsein im Grunde diese höhere Frequenz subtiler Energie ist und es ist diese Energie, die eure Physikalität durchdringt und eure Verkörperung schafft.

Ste vedomie, ktoré je jemné a zdá sa éterické. Ste v poslednom čase tak sústredení na stelesnenie vášho ľudského života, že my chceme byť s vami v tomto priestore, v priestore, v ktorom cjceme vaše vedomie znova priniesť k tomu

Kto skutočne ste a teraz povedať:“To je to, čomu vydávate formu!“

Ihr seid dieses Bewusstsein, das zart und ätherisch scheint. Ihr seid in letzter Zeit so sehr darauf konzentriert euer Menschenleben zu verkörpern, dass wir in diesem Raum mit euch zusammen sein möchten, in dem wir euer Bewusstsein wieder zu dem zurückbringen,

wer ihr wirklich seid und jetzt zu sagen: "Das ist, was ihr in Form bringt!"

Ihr werdet ermutigt euch auszudehnen, damit diese feine Energie euer Leben und eure Welt bereichern kann. Das ist das Vermischen, von dem wir sprechen.

Ste povzbudení rozšíriť sa aby tá energia mohla obohatiť váš život a svet. To je to premiešanie, o ktorom hovoríme.

Väčšina z vás je v tomto okamihu veľmi uvoľnená a to zľahčuje väčší tok. Mnoho, týkajúce sa tej schopnosti sa dosiahne vašim duševným stavom. Keď ste rozrušení alebo vášniví, pokojní, nadšení a šťastní, plní lásky alebo uznania, tak tá energia tečie jednoducho, rýchlo a priamo. Keď sa cítite menej dobre vytvárate odpor. V tom okamihu filtrujete váš vlastný tok energie.

Die meisten von euch sind in diesem Moment sehr entspannt und das erleichtert einen größeren Fluss. Vieles von dieser Fähigkeit zu fließen wird durch euren Geisteszustand erreicht. Wenn ihr aufgeregt seid oder leidenschaftlich, friedlich, begeistert und glücklich, voll von Liebe oder Anerkennung seid, fließt eure Energie einfach, schnell und direkt. Wenn ihr euch weniger gut fühlt, schafft ihr Widerstand. In dem Moment filtert ihr euren eigenen Fluss.

Wenn ihr euch weniger gut fühlt, möchten wir darauf hinweisen, dass euch etwas verwirrt hat. Ihr seid dann nicht wirklich im Einklang mit dem eigenen Bewusstsein. Ihr habt irgendwie euer Bewusstsein verlassen. Ihr habt den vorläufigen Spielplatz zu eurer "Wirklichkeit" gemacht, und ihr habt euch aus der Wahrheit eures Seins zurückgezogen. Ihr habt vielleicht den vorübergehenden Aufständen mehr Dauerhaftigkeit oder Bedeutung in dieser Erfahrung der Ausrichtung gegeben.

Keď sa cítite menej dobre chceli by sme vás upozorniť, že vás niečo poplietlo. Vtedy nie ste v súlade s vašim vlastným vedomím. Nejakým spôsobom ste vaše vedomie opustili. Urobili ste prechodné ihrisko k vašej „skutočnosti“ a stiahli ste sa z pravdy vášho BYTIA. Možno ste dali viac významu alebo trvalosti tým prechodným nepokojom v usmernení tej skúsenosti.

Keď sa cítite nešťastní, štresovaní alebo znechutení, ste bolestní tak vás povzbudzujeme tým čo my sme práve robili a vás povzbudzujeme identifikovať sa znova s vašim vlastným pravdivým JA. Vráťte sa k vašej energii a k vášmu vlastnému polu – to je skutočné – je to to, čo/kto vlastne ste. Vaše vedomie. Vy ste vedomie s touto fyzikalitou a skúsenosťou – vašim sústredením formujúc veci.

Wenn ihr euch unglücklich fühlt, gestresst oder entmutigt, im Schmerz seid, ermutigen wir euch zu machen, was wir gerade machten und euch mit eurem eigenen wahren Selbst wieder zu identifizieren. Kehrt zu eurer eigenen Energie zurück und zu eurem eigenen feinen Feld, das ist wirklich, wer ihr seid. Ihr seid Bewusstsein. Ihr seid Bewusstsein, das in diesem Moment eine sich vermischende Verkörperung erfährt, eine Durchdringung eures Bewusstseins, mit dieser Physikalität und Erfahrung durch euren Fokus Dinge formend.

Wenn ihr wieder zum Bewusstsein zurückkommt, dem Bewusstsein, das ihr seid und dem Bewusstsein, das sich zu eurem Fokus formt und ewig vorhanden ist, schafft ihr in diesem Moment eine neue Beziehung. Eines, das sich wieder mächtig, friedlich, expansiv und frei anfühlt.

Keď sa vrátite späť k vedomiu, k tomu vedomiu, ktoré ste a k tomu vedomiu, ktoré sa formuje vašim  sústredením a ktoré vždy existuje, tak vytvárate v tom momente nový vzťah. Jeden, ktorí sa pociťuje znova ako mocný, kľudný, expanzívny a slobodný.

Chceme dnes hovoriť trochu o tom, čo sa stane, keď sa cítite nešťastní alebo štresovaní alebo keď máte zdravotné problémy, pocity bezmocnosti, lebo niektorí začínajú pociťovať sklamanie, ktoré je spôsobené rozličnými spoločenskými presvedčeniami/štruktúrami, pocity, príhody a skúsenosti, ktoré môžu spôsobiť ťažký vzťah k týmto sviatkom.

Wir möchten heute ein wenig über das sprechen, was geschieht, wenn ihr euch unglücklich oder gestresst fühlt, oder wenn ihr Gesundheits-Probleme erfahrt, Gefühle der Entmutigung, weil einige von euch beginnen die Enttäuschung zu fühlen, die ihr wegen der unterschiedlichen gesellschaftlichen Überzeugungen habt, Gefühle, Geschichten und Erfahrungen, die alle ein schwieriges Verhältnis zu den Feiertagen schaffen können.

Einige von euch sind mehr alleine, als ihr spürt, dass ihr es sein möchtet. Alleine hinsichtlich auf Pläne haben und Dinge zu tun, und diese Dinge mit Menschen zu teilen. Einige von euch möchten diese Feiertage als Besonders fühlen, aber es gibt schwierige Herausforderungen im menschlichen Leben, die im Moment aufkommen. Einige von euch möchten mit mehr verwandten Seelen sein. Ihr möchtet an diesen Feiertagen in mehr Gesundheit kommen, damit ihr sie mit mehr Wohlgefühl genießen könnt. Einige von euch möchten diese Feiertage in einer tieferen substanzielleren Art fühlen. Eine Art von Anerkennung und miteinander teilen, dieses wundervolle Leben mit Liebe und Freundschaft, Verdingung und Erblühen, und doch ist es noch nicht wirklich hier.

Niektorí z vás sú viac sami ako by si to mohli želať. Sami v zmysle plánov a robenia vecí, ktoré by radšej robili s nejakou osobou. Niektorí chcú tie sviatky pociťovať ako niečo mimoriadne, ale ťažké výzvy v ľudskom živote to zabraňujú. Niektorí chcú byť s príbuznými dušami. Chcete byť zdravší v tých sviatkoch aby ste mali krajší pocit. Niektorí chcú tie sviatky cítiť v základnej podstate. Chcú cítiť jeden druh uznania a podeliť sa o ten prekrásny život s láskou a priateľstvom, uspokojením a rozkvetom a predsa to tu nie je.

Keď ste niekto, kto to spozoroval a niekto, kto tie vyzývajúce pocity pre sviatky má – tak chceme vám pripomenúť, že sviatky nemôžu byť použité ako skúšobné body pre úspech,.... a predsa to tak prebieha. Často, keď prídu sviatky bude to označenie existovania pokiaľ pozorujete svoj život a spôsob a rozmýšľate nad tým čo funguje dobre a čo nie.

Wenn ihr jemand seid, der dies bemerkt hat und jemand, der diese herausfordernden Gefühle für die Feiertage hat ~ wir möchten euch erinnern, dass Feiertage nicht als Prüfungspunkte für den Erfolg verwendet werden können…, und doch ist es das, was geschieht. So oft, wenn Feiertage kommen, wird es diese äußere Markierung geben, wenn ihr euer Leben und eure Art betrachtet und euch überlegt was gut funktioniert und was nicht.

Wir möchten euch ermutigen dies nicht zu tun und wenn ihr euch in irgendeiner Weise fühlt, dass eure Freude wegen der bevorstehenden Feiertage und der nächsten Erfahrungen verringert wird, nehmt stattdessen eine neue Geisteshaltung an. Ihr seid die Gestalter eurer Erfahrungen, benutzt also diese Fähigkeiten zu eurem Vorteil.

Chceme vás povzbudiť k tomu aby ste to tak nerobili keď sa takým spôsobom cítite, že vaša radosť by mohla byť zmenšená s tými prichádzajúcimi skúsenosťami sviatkov. Miesto toho zvolte nový duševný postoj. Vy ste tvoritelia vašich skúseností, tak používajte tie schopnosti vo váš prospech.

Čo by ste robili, keď ten sviatok by bol v júli? Cítili by ste sa obmedzení vo vašom živote a vo vašich plánoch, keď by to bol týždeň/sobota v júli? Mohli by ste sa pohrať s vašou predstavivisťou, a pokúsiť sa vidieť to týmto spôsobom a vidieť ako to váš potenciál podvedome ovplyvňuje? Voľte ten emocionálny stav a vaše skúsenosti podvedome priebehom roka a zapíšete si spoločenské očakávania a tiež váš vzťah k tomu vo vašom živote a začnete hodnotiť váš život a úspech?

Was würdet ihr an diesem Tag fühlen, wenn er stattdessen im Juli wäre? Würdet ihr euch in eurem Leben und euren Plänen für diese Woche entmutigt fühlen, wenn es im Juli eine reguläre Woche wäre? Wenn dies im Juli ein Samstag wäre? Könnt ihr mit eurer Denkweise spielen, um es auf diese Weise zu sehen, wie sehr euer Potential unbewusst beeinflusst wird? Wählt ihr euren emotionalen Zustand und eure Erfahrungen unbewusst durch die Jahreszeit und schreiben die gesellschaftlichen Erwartungen sowie eure Beziehung in eurem Leben euch etwas vor und initiiert eine Auswertung euer Leben und Erfolg?

Wenn ihr mehr verwandte Beziehungen möchtet, mehr Wohlergehen, mehr Fülle, mehr Vitalität und mehr Klarheit von irgendetwas…. Und viele von euch werden mehr schaffen wenn es tatsächlich Juli wäre und ihr lernt mehr zu schaffen und ihr arbeitet stetig auf diese Dinge zu, und ihr fühlt, dass ihr einige Fortschritte macht, dass die Dinge sich in die richtige Richtung bewegen, dass ihr euch nicht schlecht fühlen würdet. In der Tat vermuten wir, dass ihr euch wirklich stolz fühlen würdet und wir möchten euch ermutigen euch damit auszurichten, weil wir möchten, dass ihr euch immer gut fühlt. Dass ihr nicht diese äußeren Dinge wie Feiertag als Kontrollpunkt für euren Erfolg anwendet oder definiert. Erinnert euch daran, dass ihr euch selbst liebt ~ ihr liebt euch. Nicht manchmal sondern ständig. In diesem Zustand und in dem Zustand, zu dem ihr euch entwickelt, liebt ihr euch. Wir möchten, dass ihr euch die ganze Zeit gut fühlt.

Keď chcete viac príbuzných vzťahov, viac spokojnosti, viac blahobytu, viac vitality a jasnosti o niečom... A mnohí by mohli dokázať viac keby to bolo v júli a naučíte sa dokázať viac a pracujete neustále tým smerom a pocítite, že robíte pokroky a že tie veci pokračujú správnym smerom a že sa nebudete cítiť zle. Skutočne predpokladáme, že sa budete cítiť hrdí a chceme vás v tom povzbudiť lebo chceme aby ste sa vždy cítili dobre. Pripomeňte si, že sa milujete – vy seba milujete. Nie len niekedy, ale vždy. V tom stave, do ktorého sa vyvíjate – milujete sa. Chceme aby ste sa vždy cítili dobre.

Vráťme sa do tej zmesi, ktorú tvoríte.

Nasmerujte sa znovu do súladu s tými jemnými energiami, ktoré sú pravda toho kto ste. Dovoľte rozšíriť sa z vášho stredu ako vedomie vašej bytosti. Prosíme vás urobiť to teraz. Pokiaľ sa vraciate k tým energiám, ktoré ste a pokiaľ sa z vášho centra rozširujete ako vedomie vašej bytosti, spozorujete, ako sa do všetkých smerov dokážete roztiahnuť?

Aj keď to vašim fyzickým stavom vnímate bez toho, že by ste niečo počuli alebo videli. Napriek tomu máte pocit vašej nekonečnej šírky a vaše vedomie sa môže rozšíriť do nekonečna.

Kommen wir zurück zu diesem Vermischen, das ihr schafft.

Richtet euch mit der feinen Energie wieder aus, welche die Wahrheit dessen ist, wer ihr Seid. Lasst euch als Bewusstsein vom Zentrum eures Wesens erweitern. Wir bitten euch, dies jetzt zu tun. Zu dieser feinen Energie zurückkehrend, die ihr seid, und während ihr euch als bewusstes Bewusstsein vom Zentrum eures Wesens ausdehnt, bemerkt ihr, wie ihr euch unendlich nach außen in alle Richtungen ausdehnen könnt?

Auch wenn ihr die Dinge über euren physischen Zustand ohne zu hören oder zu erblicken deutlich wahrnehmen könnt, habt ihr immer noch ein Gefühl, ein Gefühl der eigenen Weite, während euer Bewusstsein sich einfach endlos ausdehnen kann.

Es gibt eine Unendlichkeit, die euer tatsächliches Bewusstsein ist.

Existuje nekonečno, ktoré v skutočnosti je vaše vedomie.

Pozorujete tú cestu ako sa na vonok môže roztiahnuť a ako všetko v tom vedomí vzniká. Všetko čo prežívate vzniká v tom vedomí. Vaše vedomie je ten ponúkač, v ktorom vznikajú všetky zážitky a to môže byť pre vás skutočnejšie keď ste v súlade s tými energiami. Potom môžete jednoznačne rozpoznať, že všetky konflikty/nedorozumenia a všetky výzvy sú v tom vedomí dočasné.

Bemerkt ihr den Weg, wie es sich nach außen unendlich ausdehnen kann und wie alles in diesem Bewusstsein entsteht, wie wir oft sagen. Alles was ihr erlebt entsteht innerhalb dieses Bewusstseins. Euer Bewusstsein ist der Anbieter, in dem alle Erfahrungen entstehen und dies kann für euch wirklicher sein, wenn ihr mit den feinen Energien abgestimmt seid. Dann könnt ihr wirklich eindeutig erkennen, dass alle Konflikte und alle Herausforderungen temporär innerhalb dieses Bewusstseins sind.

Ihr werdet auch erkennen, dass alles in eurem Bewusstsein gelöst werden kann. Alles was ihr anders wollt, kann tatsächlich anders in eurem Bewusstsein entstehen. Die ganze Schönheit des Lebens kann in eurem Bewusstsein erkannt werden.

Spoznáte, že všetko môže byť vyriešené vo vašom vedomí. Všetko čo by ste chceli inak, môže skutočne byť vytvorené inak vo vašom vedomí. Celá krása života môže byť vo vašom vedomí spoznaná.

V každom okamihu sa dá robiť mnoho ďalej a povstať, to je krásne a slúži vám a je VŠETKO ČO JE a v podstate je všetko padajúce a stúpajúce odstránené a predsa je vaše vedomie večná vec.

Zu jedem gegebenen Moment gibt es so viel weiterzumachen und sich zu erheben, das ist schön und nützt euch und Alles Was Ist, und im Grunde ist alles steigende und fallende entfernt, und doch ist euer Bewusstsein die ewige Sache.

Wenn wir euch in dieser Weise führen, sind es keine Tricks um euch von dem abzulenken, was ihr als Probleme seht. Dies sind Wege, um die genauere Beziehung zu eurer Existenz zu erschließen, die euch zeigt, auf was ihr euch als Problem bezieht, die eigentlich eine vorübergehende Erfahrung ist und das ist definitiv nicht, wer Ihr seid.

Nie sú to žiadne triky na rozptýlenie od toho, čo vy vidíte ako problémy, keď vás týmto spôsobom sprevádzame. Sú to cesty, ktoré vám umožnia lepší vzťah k vašej existencii, ktoré vám ukážu na čo sa váš problém vzťahuje, ktoré sú v podstate prechodné skúsenosti a to nie je to, čo vy ste.

Povzbudzujeme vás, to vedomie vedome udržať pokiaľ ste stelesnený. Byť zmiešaný znamená prijať vaše BYTIE človeka, pokiaľ my vás povzbudzujeme prijať stvorenie najkrajšej a navýraznejšej slobodnej a povzdvihujúcej skúsenosti v ľudskom živote.

Wir ermutigen euch, dieses Bewusstsein bewusst beizubehalten, während ihr verkörpert seid. Vermischt zu sein bedeutet, euer Mensch-sein anzunehmen, während wir euch dazu ermutigt haben, die Schöpfung der schönsten und ausdrucksvollsten freien und erhöhenden Erfahrung im menschlichen Leben einzunehmen.

Euer Sein zu mischen tritt auf, indem das Bewusstsein kultiviert wird, das ihr als diese feine Energie seid, diese feine, sich ausdehnende und in diesem Menschenleben ewig fließende Energie. Als euer Bewusstsein lasst ihr die Auswirkungen dieser breitere bedeutsamen Form eurer Erfahrungen gestalten, während ihr euch grundsätzlich dazu auf das Leben und euch bezieht und euch voll und ganz verwickelt.

Zmiešanie vášho BYTIA vzniká tým, že sa kultivuje vedomie, ktoré ste vy ako tá jemná energia, tá jemná rozšírujúca sa a v tomto ľudskom živote večne plujúca energia. Ako vaše vedomie dovoľte vytvárať tie účinky tej širšej dôležitej formy a skúsenosti pokiaľ vy sa základne sústredíte na život a tým sa docela spletiete do jednoty.

Dosiahnuť to je trvalý cvik – žiť ako zmiešaný človek. Je to cvičenie, ktorá integrruje svetlo do formy a hmote dá energiu, pokiaľ uvoľňuje paradigmy lásky a celku. Ste pre ľudí poslanci toho paradigmu celkovosti. Spoznajte, že to je celkom nová skúsenosť – byť človekom a sa vzťahovať na váš život ako celok. Ste prvá kolektívna ľudská skúsenosť, ktorá sa ako celok vidí. Presne ako už dosť dobrý a už schopný.

Dies zu erreichen ist eine andauernde Übung ~ als vermischtes Wesen zu leben. Es ist eine Übung, die Licht in die Form integriert und der Materie Energie gibt, während es Paradigmen der Liebe und Ganzheit befreit. Ihr seid die Botschafter für dieses neue Paradigma der Ganzheit für die Menschen. Erkennt ihr, dass dies eine ganz neue Erfahrung ist, ein Mensch zu sein und euch auf euer Leben als ganz zu beziehen? Ihr seid die erste kollektive menschliche Erfahrung, die sich als Ganz sieht. Genau wie bereits gut genug, bereits fähig.

Obwohl ihr euch vollständiger mit eurer nicht-physischen Zeitlosigkeit identifiziert, und obwohl einige von euch kämpfen mögen um diesen Zustand konsequent beizubehalten, habt ihr seine Wahrheit geschmeckt. Ihr habt Momente, in denen ihr dieses Wissen fühlt. Ihr entwickelt die Fähigkeit, in eurem Körper mit diesem Wissen noch konsequenter zu sein, und ihr benutzt tägliche Übungen, um die Gewohnheiten umzuformen, um eure eigene Erfahrung neu zu gestalten.

Aj keď sa už identifikujete/stotožňujete s vašou ne-fyzickou bezčasovosťou a aj keď niektorí z vás môžu ešte bojovať o udržanie toho stavu, už ste skúsili/ochutili jeho pravdu. Máte chvíle, v ktorých tú vedomosť cítite. Vyvíjate tú schopnosť vo vašom tele - byť ešte konzekventnejší s tým vedomím/vedením a používate denné cviky na premenu zvykov za účelom vytvorenia vlastnej novej skúsenosti.

Pokiaľ inak žijete, sa inak správate, žijete životný štýl s orientáciou na vašu dokonalosť, tým sa mení aj váš smer, mení sa vaše DNA a tak môžete zažiť rozličné skúsenosti kapacitou vášho ľudského tela a robiť celkom iné zážitky budúceho človeka. Tí budúci ľudia sú aj niektorí z vás. Veje prekrásny komplexný/celistvý duch spolu-stvorenia a to je možné medzi iným aj vašim vedomím, ktoré sa otvára pokiaľ vy ste v tej stelesnenej ľudskej skúsenosti.

Während ihr anders lebt, euch anders verhaltet, den Lebensstil des Menschseins eher mit einer Orientierung zu eurer Vollständigkeit lebt, verändert sich mit diesem vorübergehenden Ausdruck eure Ausrichtung, verändert sie auch die menschliche DNA, so dass ihr mehr und unterschiedliche Erfahrungen durch die Kapazität eures menschlichen Körpers erleben werdet und die künftigen Menschen eine ganz andere Erfahrung machen. Diese künftigen Menschen schließen auch einige von euch ein. Es weht ein wunderbarer komplexer Geist der Mit-Schöpfung und es ist unter anderem durch euer Bewusstsein, das sich öffnet, während ihr in dieser verkörperten menschlichen Erfahrung seid.

Übt, euch selbst als verkörpertes Bewusstsein bewusst zu sein.

Cvičte, aby ste si uvedomili vás ako stelesnené vedomie.

Povzbudzujeme vás užívať si to prekrásne, živé tvorenie, okamihy ľudstva s tým cítením vás samých kombinovať, cítiť to jemné, večné rozširujúce sa vedomie a hrať sa s tým na nájdenie rovnováhy oboch (tela a vedomia) a tak častejšie a presnejšie cítiť vedomie pre plnosť.

Spoznajte ako vaša nekonečnosť, vaše vedomie pluje na povrch. To je milovať, je tá hra.

Som Michael

Wir ermutigen euch, dieses wunderbare, lebendige Tun zu genießen, Momente der Menschheit mit diesem Gefühl von euch selbst zu kombinieren, dieses feine, ewige sich ausdehnende Bewusstsein zu fühlen und damit zu spielen, eine Balance zu finden in Bezug auf beides, so dass ihr ein Bewusstsein für die Fülle von euch immer öfter und immer präziser fühlt.

Erkennt, wie sehr eure Unendlichkeit, euer Bewusstsein, hervor fließen kann. Das ist Lieben, ist das Spiel.

Ich bin Erzengel Michael

EE Michael durch Meredith Murphy, 25.12.2014, http://www.expectwonderful.com/
Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/1214/25eem.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

 

 

Wir möchten heute ein wenig über das sprechen, was geschieht, wenn ihr euch unglücklich oder gestresst fühlt, oder wenn ihr Gesundheits-Probleme erfahrt, Gefühle der Entmutigung, weil einige von euch beginnen die Enttäuschung zu fühlen, die ihr wegen der unterschiedlichen gesellschaftlichen Überzeugungen habt, Gefühle, Geschichten und Erfahrungen, die alle ein schwieriges Verhältnis zu den Feiertagen schaffen können.

Einige von euch sind mehr alleine, als ihr spürt, dass ihr es sein möchtet. Alleine hinsichtlich auf Pläne haben und Dinge zu tun, und diese Dinge mit Menschen zu teilen. Einige von euch möchten diese Feiertage als Besonders fühlen, aber es gibt schwierige Herausforderungen im menschlichen Leben, die im Moment aufkommen. Einige von euch möchten mit mehr verwandten Seelen sein. Ihr möchtet an diesen Feiertagen in mehr Gesundheit kommen, damit ihr sie mit mehr Wohlgefühl genießen könnt. Einige von euch möchten diese Feiertage in einer tieferen substanzielleren Art fühlen. Eine Art von Anerkennung und miteinander teilen, dieses wundervolle Leben mit Liebe und Freundschaft, Verdingung und Erblühen, und doch ist es noch nicht wirklich hier.

Wenn ihr jemand seid, der dies bemerkt hat und jemand, der diese herausfordernden Gefühle für die Feiertage hat ~ wir möchten euch erinnern, dass Feiertage nicht als Prüfungspunkte für den Erfolg verwendet werden können…, und doch ist es das, was geschieht. So oft, wenn Feiertage kommen, wird es diese äußere Markierung geben, wenn ihr euer Leben und eure Art betrachtet und euch überlegt was gut funktioniert und was nicht.

Wir möchten euch ermutigen dies nicht zu tun und wenn ihr euch in irgendeiner Weise fühlt, dass eure Freude wegen der bevorstehenden Feiertage und der nächsten Erfahrungen verringert wird, nehmt stattdessen eine neue Geisteshaltung an. Ihr seid die Gestalter eurer Erfahrungen, benutzt also diese Fähigkeiten zu eurem Vorteil.

Was würdet ihr an diesem Tag fühlen, wenn er stattdessen im Juli wäre? Würdet ihr euch in eurem Leben und euren Plänen für diese Woche entmutigt fühlen, wenn es im Juli eine reguläre Woche wäre? Wenn dies im Juli ein Samstag wäre? Könnt ihr mit eurer Denkweise spielen, um es auf diese Weise zu sehen, wie sehr euer Potential unbewusst beeinflusst wird? Wählt ihr euren emotionalen Zustand und eure Erfahrungen unbewusst durch die Jahreszeit und schreiben die gesellschaftlichen Erwartungen sowie eure Beziehung in eurem Leben euch etwas vor und initiiert eine Auswertung euer Leben und Erfolg?

Wenn ihr mehr verwandte Beziehungen möchtet, mehr Wohlergehen, mehr Fülle, mehr Vitalität und mehr Klarheit von irgendetwas…. Und viele von euch werden mehr schaffen wenn es tatsächlich Juli wäre und ihr lernt mehr zu schaffen und ihr arbeitet stetig auf diese Dinge zu, und ihr fühlt, dass ihr einige Fortschritte macht, dass die Dinge sich in die richtige Richtung bewegen, dass ihr euch nicht schlecht fühlen würdet. In der Tat vermuten wir, dass ihr euch wirklich stolz fühlen würdet und wir möchten euch ermutigen euch damit auszurichten, weil wir möchten, dass ihr euch immer gut fühlt. Dass ihr nicht diese äußeren Dinge wie Feiertag als Kontrollpunkt für euren Erfolg anwendet oder definiert. Erinnert euch daran, dass ihr euch selbst liebt ~ ihr liebt euch. Nicht manchmal sondern ständig. In diesem Zustand und in dem Zustand, zu dem ihr euch entwickelt, liebt ihr euch. Wir möchten, dass ihr euch die ganze Zeit gut fühlt.

Kommen wir zurück zu diesem Vermischen, das ihr schafft.

Richtet euch mit der feinen Energie wieder aus, welche die Wahrheit dessen ist, wer ihr Seid. Lasst euch als Bewusstsein vom Zentrum eures Wesens erweitern. Wir bitten euch, dies jetzt zu tun. Zu dieser feinen Energie zurückkehrend, die ihr seid, und während ihr euch als bewusstes Bewusstsein vom Zentrum eures Wesens ausdehnt, bemerkt ihr, wie ihr euch unendlich nach außen in alle Richtungen ausdehnen könnt?

Auch wenn ihr die Dinge über euren physischen Zustand ohne zu hören oder zu erblicken deutlich wahrnehmen könnt, habt ihr immer noch ein Gefühl, ein Gefühl der eigenen Weite, während euer Bewusstsein sich einfach endlos ausdehnen kann.

Es gibt eine Unendlichkeit, die euer tatsächliches Bewusstsein ist.

Bemerkt ihr den Weg, wie es sich nach außen unendlich ausdehnen kann und wie alles in diesem Bewusstsein entsteht, wie wir oft sagen. Alles was ihr erlebt entsteht innerhalb dieses Bewusstseins. Euer Bewusstsein ist der Anbieter, in dem alle Erfahrungen entstehen und dies kann für euch wirklicher sein, wenn ihr mit den feinen Energien abgestimmt seid. Dann könnt ihr wirklich eindeutig erkennen, dass alle Konflikte und alle Herausforderungen temporär innerhalb dieses Bewusstseins sind.

Ihr werdet auch erkennen, dass alles in eurem Bewusstsein gelöst werden kann. Alles was ihr anders wollt, kann tatsächlich anders in eurem Bewusstsein entstehen. Die ganze Schönheit des Lebens kann in eurem Bewusstsein erkannt werden.

Zu jedem gegebenen Moment gibt es so viel weiterzumachen und sich zu erheben, das ist schön und nützt euch und Alles Was Ist, und im Grunde ist alles steigende und fallende entfernt, und doch ist euer Bewusstsein die ewige Sache.

Wenn wir euch in dieser Weise führen, sind es keine Tricks um euch von dem abzulenken, was ihr als Probleme seht. Dies sind Wege, um die genauere Beziehung zu eurer Existenz zu erschließen, die euch zeigt, auf was ihr euch als Problem bezieht, die eigentlich eine vorübergehende Erfahrung ist und das ist definitiv nicht, wer Ihr seid.

Wir ermutigen euch, dieses Bewusstsein bewusst beizubehalten, während ihr verkörpert seid. Vermischt zu sein bedeutet, euer Mensch-sein anzunehmen, während wir euch dazu ermutigt haben, die Schöpfung der schönsten und ausdrucksvollsten freien und erhöhenden Erfahrung im menschlichen Leben einzunehmen.

Euer Sein zu mischen tritt auf, indem das Bewusstsein kultiviert wird, das ihr als diese feine Energie seid, diese feine, sich ausdehnende und in diesem Menschenleben ewig fließende Energie. Als euer Bewusstsein lasst ihr die Auswirkungen dieser breitere bedeutsamen Form eurer Erfahrungen gestalten, während ihr euch grundsätzlich dazu auf das Leben und euch bezieht und euch voll und ganz verwickelt.

Dies zu erreichen ist eine andauernde Übung ~ als vermischtes Wesen zu leben. Es ist eine Übung, die Licht in die Form integriert und der Materie Energie gibt, während es Paradigmen der Liebe und Ganzheit befreit. Ihr seid die Botschafter für dieses neue Paradigma der Ganzheit für die Menschen. Erkennt ihr, dass dies eine ganz neue Erfahrung ist, ein Mensch zu sein und euch auf euer Leben als ganz zu beziehen? Ihr seid die erste kollektive menschliche Erfahrung, die sich als Ganz sieht. Genau wie bereits gut genug, bereits fähig.

Obwohl ihr euch vollständiger mit eurer nicht-physischen Zeitlosigkeit identifiziert, und obwohl einige von euch kämpfen mögen um diesen Zustand konsequent beizubehalten, habt ihr seine Wahrheit geschmeckt. Ihr habt Momente, in denen ihr dieses Wissen fühlt. Ihr entwickelt die Fähigkeit, in eurem Körper mit diesem Wissen noch konsequenter zu sein, und ihr benutzt tägliche Übungen, um die Gewohnheiten umzuformen, um eure eigene Erfahrung neu zu gestalten.

Während ihr anders lebt, euch anders verhaltet, den Lebensstil des Menschseins eher mit einer Orientierung zu eurer Vollständigkeit lebt, verändert sich mit diesem vorübergehenden Ausdruck eure Ausrichtung, verändert sie auch die menschliche DNA, so dass ihr mehr und unterschiedliche Erfahrungen durch die Kapazität eures menschlichen Körpers erleben werdet und die künftigen Menschen eine ganz andere Erfahrung machen. Diese künftigen Menschen schließen auch einige von euch ein. Es weht ein wunderbarer komplexer Geist der Mit-Schöpfung und es ist unter anderem durch euer Bewusstsein, das sich öffnet, während ihr in dieser verkörperten menschlichen Erfahrung seid.

Übt, euch selbst als verkörpertes Bewusstsein bewusst zu sein.

Wir ermutigen euch, dieses wunderbare, lebendige Tun zu genießen, Momente der Menschheit mit diesem Gefühl von euch selbst zu kombinieren, dieses feine, ewige sich ausdehnende Bewusstsein zu fühlen und damit zu spielen, eine Balance zu finden in Bezug auf beides, so dass ihr ein Bewusstsein für die Fülle von euch immer öfter und immer präziser fühlt.

Erkennt, wie sehr eure Unendlichkeit, euer Bewusstsein, hervor fließen kann. Das ist Lieben, ist das Spiel.

Ich bin Erzengel Michael

EE Michael durch Meredith Murphy, 25.12.2014, http://www.expectwonderful.com/
Übersetzung: SHANA, http://www.torindiegalaxien.de/
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/1214/25eem.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58