Globálne prebudenie...28.09.2015

Das globale Erwachen – Die ( R )Evolution der (Bedingungslosen) Liebe

Globálne prebudenie – ®evolúcia bezpodmienečnej lásky

Teil 3: Der herannahende Höhepunkt des Erwachens. Blížiaci sa vrchol prebudenia

In der gleichen Zeit als sich die Inkarnationen der Lichtarbeiter mehrten und mit ihnen die großen Lehrmeister unserer Religionen und Kulturen erschienen, versank unsere Welt in den dunkelsten Zeitalter dem Kali Yuga. Die erleuchteten Lehrmeister Krisna, Buddha, Christus und Mohamed unserer großen Religionen, formten die Lehrmeinungen dieser auf dem Prinzip der Bedingungslosen Liebe aufgebauten Religionen in unterschiedlichen Zeiträumen. Alle Lehrmeister haben jedoch eines gemeinsam, die Lehre der Bedingungslosen Liebe. Sie hinterließen uns ein Wissen, welches bis heute gültig ist und erst in unserer Zeit, des globalen Erwachens von einer immer grösser werdenden Anzahl von Menschen verstanden und gelebt wird. Viele ,welche nach den großen Lehrmeistern kamen, formten Religionen, infiltriert durch die dunklen Mächte, und verdrehten das Wissen und nutzten die Gläubigkeit der Menschen aus um ihre eigene Macht zu stärken.

V čase kedy sa množili inkarnácie svetelných pracovníkov a objavili sa s nimi tí veľkí učitelia našich náboženstiev a kultúr sa náš svet potápal do najtmavšieho obdobia- Kali Yuga. Osvietení majstri našich náboženstiev ako Krisna, Budha, Christus a Mohamed formovali učitelské mienky na základe bezpodmienečnej lásky v rozličných časových obdobiach. Zanechali nám vedomosti, ktoré sú do dnes platné a až dnes porozumené a žité stúpajúcim počtom ľudí snažiacich sa o globálne prebudenie. Mnohí, ktorí prišli po tých veľkých majstroch formovali náboženstvá infiltrované tmavými silami a prekrútili tie vedomosti a využívali dôveru/vieru ľudstva na posilnenie vlastnej moci.

Svetelní pracovníci vždy pracovali na udržaní bezpodmienečnej lásky vo vedomí ľudstva. Tmavé sily dosiahli v minulosti tri krát víťazstvo nad svetelnými silami. Hlboko v srdci všetkých ľudí sa uchovalo vedomie toho, že ten posledný najväčší, rozhodujúci boj proti tmavým silám leží pred nami. K tomu strachu z časov intergalaktických bojov/vojen sa pripojil strach z doby – kedy sa Atlantída ponorila do mora. Technológia Atlantov dosiahla vyššiu frekvenciu ako bola frekvencia srdcí atlantov. Neboli v stave tie vibrácie vyrovnať a tým neboli v stave zadržať ich zánik. Z toho vyplývajúci strach zapríčinil hlbšie ponorenie do hustoty hmoty. Už sme stratili tri Svety v prospech tmavých síl. Každá strata spôsobila hlbšie ponorenie do matérie. Tmavé sily využívali hlboko v nás sediaci strach a podporovali ho. Oddelenie od Boha bezpodmienečnej lásky, od nášho otca/matky Boha stúpalo a tým aj naša bolesť toho oddelenia. Tmavé sily vytvorili trestajúceho, ničivého, žiarlivého Boha, ktorého sme sa báli ešte viac.

Die Lichtarbeiter arbeiteten immer daran das Grundwissen der Bedingungslosen Liebe zu erhalten, diese zu leben und damit im Gedächtnis der Menschheit zu behalten. Die dunklen Mächte hatten in der Vergangenheit bereits dreimal den Sieg über das Licht errungen. Tief im Inneren wusste jeder Mensch, dass die letzte alles entscheidende Schlacht gegen die Mächte der Finsternis noch vor uns lag. Zu der Furcht, welche tief im Herzen allen Menschen noch aus der Zeit der Intergalaktischen Kriege stammte, kam die tiefverwurzelte Furcht aus der Zeit als Atlantis im Meer versank. Die Technologie der Atlanter hatte eine höhere Schwingung erreicht, als die Schwingung der Herzen der Atlanter hatte. Die Atlanter konnten die verschiedenen Schwingungen nicht ausgleichen und waren außerstande den Untergang aufzuhalten. Die entstandene Furcht, hervorgerufen durch die gewaltige Zerstörung, lies die Menschheit tiefer in die Dichte der Materie sinken. Wir hatten bereits drei Weltalter an die Mächte der Finsternis verloren. Jeder Verlust lies uns tiefer in die Dichte der Materie sinken. Die dunklen Mächte nutzten unsere tief in uns verwurzelte Furcht und schürten unsere Ängste. Die Trennung, welche wir vom Gott der Bedingungslosen Liebe, unseren Vater / Mutter Gott vorgaben, wurde immer grösser, somit auch der Schmerz der Trennung. Die dunklen Mächte erschufen einen strafenden, zerstörerischen, eifersüchtigen Gott, welchen wir umso mehr fürchteten.

Wir lebten im vierten Weltalter, dem Kali Yuga, und die Lichtarbeiter bereiteten die bevorstehende letzte Schlacht vor. Es gab immer wieder Höhepunkte in denen das Licht die Führung übernahm, um dann wieder die Führung an die Mächte der Finsternis abzutreten.

Žili sme vo štvrtom veku – Kali Yuga a svetelní pracovníci pripravoavali ten posledný očakávajúci boj. Opakovane sa vyskytovali vrcholy, v ktorých svetlo prebralo vedenie a museli ho znovu vrátiť tmavým silám.

Mnohé vysokovyvinuté sily prispievali do prichádzjúcich časov k tomu, že sa láska presadzovala stále viac. Nekonečné znášajúce utrpenie ľudstva v priebehu nespočetných vojen, epidémií a prenasledovaní je bezhraničné. Zmnohonásobnila sa aj chamtivosť negatívnych síl, ktoré snažili o nadvládu Sveta. Bolo mnoho pokusov zmocniť sa obrovských ríš a rozšíriť ich moc do nekonečna. Tomu bolo vždy zabránené ich vlastnou chamtivosťou. Vždy súhlasili medzi sebou pri vykorisťovaní ľudstva akýmkoľvek možným spôsobom. Súhlas bol vždy aj v tom, že ľudstvo videli ako ich korisť. Nikdy nesúhlasili s rozdelením tej „koristi človek“ - víťaz dostane všetko. Reptilidné správanie tmavých síl bolo doteraz našou výhodou.

 

Durch die kommenden Zeitalter hindurch trugen viele hochentwickelte Seelen dazu bei, dass die Liebe sich immer weiter durchsetzte. Die Leiden, welche die Menschheit erdulden in den zahllosen Kriegen musste, Seuchen und Verfolgungen ist unermesslich. Unermesslich wurde auch die Gier der negativen Kräfte, die nach der Weltherrschaft strebten. Es gab immer wieder Versuche gewaltige Reiche zu erobern und die Macht unbegrenzt auszuweiten. Dass es immer wieder verhindert wurde, lag an der Gier der dunklen Mächte selbst. Sie waren sich zu allen Zeiten einig, wenn es darum ging die Menschheit in jeder erdenklichen Weise zu missbrauchen. Einigkeit bestand auch immer darin, dass die Menschheit als gemeinsame Beute angesehen wurde. Uneinig waren sich die dunklen Mächte in der Verteilung der Beute. Das reptile Verhalten der Finsteren Mächte erlaubte ihnen keine Einigkeit in der Verteilung der “Beute Mensch”. Der Gewinner bekommt alles! Dieses Verhalten war bisher unser Vorteil, die Uneinigkeit der Kabalen untereinander.

Adam Weisshaupt, der Begründer des Bayrischen Illuminaten Ordens, erhielt von der Rothschild Familie den Auftrag, einen Plan zu erstellen, welcher Einigkeit im Umgang mit der “Beute Mensch” erlangt. Der Plan mit Hilfe von drei Weltkriegen die Voelker dieser Welt für eine Neue Welt Ordnung umzustimmen ist bisher, nachdem er anfangs reibungslos verlief, noch immer unvollendet.

Adam Weisshaupt, zakladateľ bavorských Illunátov dostal od rodiny Rothschild úlohu vytvoriť plán, týkajúci sa zaobchádzania s „korisťou človek“. Vytvoriť NWO/nový svetový poriadok pomocou troch svetových vojen zostáva nedokončený aj keď začiatkom prebiehal bez komplikácií.

Galaktickí priatelia a svetelné sily mohli ten plán zničiť. Prečo napriek všetkému mohli spôsobovať tie strašné diania proti ľudstvu na dosiahnutie ich cieľa leží na negatívnej karme ľudstva, ktorá musí byť spracovaná a ľudstvo od nej oslobodené. Nevedome pomohli tmavé sily ľudstvu pri odstraňovaní negatívnej karmy.

Immer wieder haben Lichtarbeiter und unsere galaktischen Freunde diesen Plan vereiteln können. Das es trotzdem zu all den schrecklichen Ereignissen kam welche die dunklen Mächte sich für uns ausdachten um ihr Ziel zu erreichen liegt daran das die Menschheit das negative Karma abarbeiten musste um sich von der Last des Karmas zu befreien. Die dunklen Mächte taten, ohne es zu wissen, ihren Teil dazu bei, der Menschheit zu helfen negatives Karma abzuarbeiten.

In all den Äonen von Zeit studierten die dunklen Mächte das menschliche Gehirn um immer ausgereiftere Methoden der Manipulation zu Erlangen. Manipulation hat heute ihren Höhepunkt erreicht. Wir können es in allen unseren Medien erleben. Wir sind praktisch nirgends vor Manipulation sicher, welche uns in der “Box” gefangen halten sollen.

Äony študovali tie tmavé sily ľudský mozog na dosiahnutie dokonalejšej manipulácie dokonalejšími metódami. Tá manipulácia dosiahla dnes vrchol. Môžete to vidieť vo všetkých našich médiách. Prakticky nie sme nikde zachránení pred manipuláciou, ktorá nás má udržiavať v „boxe“.

Anunnaki z planéty Nibiru nás zotročili genetickou manipuláciou. Na spirituálnej úrovni sme s tým súhlasili. Tým, že naše DNA zmenšili z 12 na 2 a rozpoltili náš mozog na dve polovice – čo nám umožnilo hrať hru duality a predstierali sme, že sme od Boha a od nás oddelení. Zabudli sme kto sme, odkiaľ pochádzame a prečo sme tu - Dokázal Zecharia Sitchin v jeho diele 12-ta planéta a kronika Keme. Mnohe koreňové rasy nám dali časti ich DNA a tým vytvorili ľudstvo. Niektoré úpravy/manipulácie mali garantovať naše prebudenie a umožniť transformáciu/zmenu keď nastal čas. Medzičasom bdiali naši galaktickí priatelia nad nami. Tak isto naši, nás vždy sprevádzajúci anjeli. Tí negatívni reptiloidi manipulovaní štvordimenzionálnymi negatívnymi bytosťami nikdy nepochopili lľudské emócie ako lásku, ktorú ľudia nosia v srdci. Chýba im akékoľvek pochopenie pre emócie. To bola vždy výhoda ľudstva a tým aj svetelných pracovníkov. Nepoznajú žiadnu lásku. Niečo také ako bezpodmienečná láska je mimo ich pochopenia.

Die Anunnaki vom Planeten Nibiru hatten uns durch Genmanipulationen versklavt. Wir hatten diesen Manipulationen auf spiritueller Ebene zugestimmt. Dadurch, dass unsere einstmals 12 DNS Stränge auf zwei Stränge reduziert wurden und unsere Gehirnhälften getrennt wurden, ermöglichte es uns, das Spiel der Dualität zu spielen, wobei wir vorgaben von Gott und uns getrennt zu sein. Zecharia Sitchin geht in seinem Werk, der 12 Planet und den Erdchroniken auf diese Manipulationen ein. Wir vergaßen wer wir waren, woher wir kamen und warum wir sind. Viele verschiedene Wurzelrassen gaben uns Teile ihrer eigenen DNS und schufen so die Menschheit. Einige Manipulationen sollten unser Erwachen garantieren und eine Transformation ermöglichen sobald die Zeit gekommen ist. In der Zwischenzeit wachten unsere Galaktischen Freunde über uns. Ebenso unsere Schutzengel, welche uns ständig an unserer Seite begleiten. Die negativen reptiloiden Außerirdischen, welche von 4 Dimensionalen negativen Wesenheiten manipuliert werden, haben menschliche Emotionen wie die Liebe, welche im Herzen der Menschen verborgen ist, niemals verstehen gelernt. Ihnen fehlt jedes Verständnis für menschliche Emotionen. Darin lag zu allen Zeiten der Vorteil der Menschheit und damit der Lichtarbeiter. Sie konnten unsere Beweggründe nicht verstehen, Liebe ist ihnen völlig unbekannt. Dass es so etwas wie Bedingungslose Liebe gibt, liegt für sie außerhalb jedes Verständnisses.

Es waren aber gerade die menschlichen Emotionen der Bedingungslosen Liebe, welche es erlaubten, dass das Licht der Liebe sich unaufhaltsam ausbreiten konnte.

Ale boli to práve ľudské emócie bezpodmienečnej lásky, ktoré dovolili aby sa svetlo lásky mohlo neustále rozširovať.

Negatívnym správaním ľudí sa vytvorilo množstvo karmy, ktoré muselo byť odbúrané predtým než mohol začať vzostup do vyšších dimenzií. 20. Storočie s dvomi veľkými vojnami ako tiež mnohé iné vojny, vraždy ľudstva, prírodné katastrofy a epidémie pomohli istým spôsobom odbúrať negatívnu karmu doteraz neobyčajným spôsobom. Súčasne mala hrať rolu v rozšírení svetla emócia ľudskej lásky, súcit. Rozmnožovanie cez médiá, televízie a rádia mohli byť ľudia svedkami tých drám vo Svete bez toho, že by boli priamo postihnutí. Zľutovanie/ľútosť poslucháčov a pozorovatelov malo pomáhať k zjednoteniu srdcí. Negatívni mocnári chceli tým vlastne rozširovať strach, držať ľudstvu pred zrkadlo ohrozenia a tým udržať vo Svete strach.

Durch das negative Verhalten der Menschen wurde eine gewaltige Menge an Karma erzeugt, welche bevor der Aufstiegsprozess zurück in die höheren Dimensionen beginnen konnte, abgebaut werden musste. Das 20 Jahrhundert mit den beiden großen Kriegen, sowie die Zahlreichen anderen Kriege, Völkermorde, Naturkatastrophen und Seuchen haben geholfen negatives Karma in einer nie dagewesenen Weise abzubauen. Die finstere Machtelite trug auf diese Weise bei, uns einen großen Dienst zu erweisen, indem sie uns halfen Karma in einem Masse, wie es anders nicht möglich war, in einer so kurzen Zeit abzubauen. Gleichzeitig sollte eine menschliche Emotion der Liebe, die Erbarmung eine wesentliche Rolle der Ausbreitung des Lichts spielen. Mit der Verbreitung der Massenmedien, Fernsehen und Rundfunk konnten Menschen in allen Ländern, ohne selbst direkt betroffen zu sein, Zeuge des sich in aller Welt abspielenden Dramas werden. Das Erbarmen, welche der Zäherer und Zuschauer dieser täglich übertragenen Tragödien entwickelte, sollte die Herzen der Menschen vereinen helfen. Die negativen Mächte wollten mit dem Übertragen all dieser Nachrichten des Leidens die inneren Ängste der Zuschauer/Zäherer schüren, ihnen den Spiegel der eigenen Bedrohung vor Augen halten und die Furcht aufrecht erhalten.

Mit dem Einsatz zweier Atombomben über Japan lenkten die dunklen Mächte ungewollt das Interesse der Galaktischen Föderation auf sich. Die zerstörerischen Kräfte der Atombomben hatten auch große Zerstörung in anderen Dimensionen und Universen zur Folge gehabt. Das universelle Gesetz des nicht Einmischens folgend, hatten sich die Mitglieder der Galaktischen Föderation zuvor nicht in unsere Angelegenheiten eingemischt und unseren freien Willen respektiert. Die Bedrohung durch Atomwaffen war nicht nur für uns eine Bedrohung geworden, sondern für viele andere Wesen in anderen Welten auch. Es wurde den Regierungen durch unsere galaktischen Freunde verboten Atomwaffen in Kriegen einzusetzen.

Nechtiac privolali pozornosť Galaktickej Federácie zhodením dvoch atomových bômb do Japonska. Tie ničiace sily atómových bômb mali za následok veľké zničenie v iných dimenziách. Univezálny zákon nevmiešania zabránil členom Galaktickej Federácie v zákroku lebo rešpektovali našu slobodnú vôľu. Atómová hrozba sa nestala len našim ohrozením ale aj pre mnohé iné Svety. Našimi Galktickými priateľmi bolo vládam zakázané používať atomové zbrane.

Opakovane žiadali členovia galaktickej Federácie naše vlády udržiavať odstup od samovražedného kurzu/smeru a umlčať všetky zbrane vo svete. Ten tlak tmavých síl na naše vlády bo priveľký na to aby zmenili ich smer. Po druhej svetovej vojne bola nádej na mier veľká a mnohé národy už vojnu nikdy nechceli. Tmavé sily to videli celkom inak a to nezmyselné zabíjanie išlo ďalej.

Immer wieder haben Mitglieder der Galaktischen Föderation unsere Regierungen gebeten von dem selbstzerstörerischen Kurs Abstand zu nehmen und alle Waffen in der Welt zum Schweigen zu bringen. Der Druck der dunklen Mächte auf unsere Regierungen war zu groß, als das diese ihren Kurs geändert hätten.

Nach dem II Weltkrieg war die Hoffnung auf Frieden in dieser Welt so groß geworden, dass viele Voelker, darunter insbesondere das deutsche Volk, nie wieder Krieg wollten. Die dunklen Mächte sahen dies völlig anders und das sinnlose Abschlachten ging weiter. Es sollten noch viele weitere Kriege und Völkermorde folgen.

Die Friedensbewegungen der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts sollten die Liebe auf eine ganz besondere Weise verbreiten. Obgleich die aufbegehrende Jugend mit ihren Ruf nach Frieden und Freiheit Verurteilungen und Verhaftungen ausgesetzt waren, sollte sich das Ausbreiten des Lichts auf eine bis dahin nicht gekannte Art fortsetzen. Während in Ländern wie Vietnam täglich Bomben fielen und Lichtarbeiter wie Dr. Martin Luther King Menschenrechte in den USA einforderten, wurden immer mehr Bewegungen ins Leben gerufen welche sich eine bessere, humanere Welt zum Ziel machten. Viele hatten genug von Helden, die ihr Leben auf dem “Feld der Ehre” riskierten und schauten zu Leute wie Gandhi und King auf, welche wie zuvor der philippinische National Held Dr. Jose Rizal ohne Waffen Veränderungen herbei führen wollten. Die Hippie – und Blumenkinderbewegung, die mit Slogans wie „mach Liebe und keinen Krieg” als 68er Generation Geschichte machten, kamen in die Jahre und wechselten die Generation ab, die gegen sie mit Knüppeln und Wasserwerfern vorging. Auch formten sich nun Lichtarbeiterbewegungen und sogenannte “New Age” Bewegungen um ein neues “Goldenes Zeitalter” zu ermöglichen.

Mierové hnutia 60-tich rokov minulého storočia mali rozširovať lásku iným nezvyčajným spôsobom. Aj keď mládež bola vystavená odsúdeniam a zatýkaniam za ich volanie za mier a slobodu – malo rozširovanie svetla pokračovať nezvyčajným spôsobom. Pokiaľ v krajinách ako Vietnam padali denne bomby a pracovníci svetla ako Martin Luther King žiadali ľudsképráva boli vyzývané k životu nové hnutia, ktoré si urobili cieľom lepší, ľudskejší svet. Mnohí mali dosť hrdinov, ktorí riskovali ich životy v bojovom poli a vzhliadali k ľuďom ako Ghandi a King, ktorí ako predtým filipínsky hrdina Dr. Jose Rizal chceli zmeny bez zbraní. Hippie – hnutie kvetových detí s ich sloganom/heslom „robte lásku a nie vojnu“, proti ktorým sa útočilo s palicami a vodnými hadicami robili dejiny 68-tich rokov. Tiež sa formovali svetelné hnutia a New Age hnutia z dôvodu umožnenia „zlatého veku“.

Začiatkom 70-tich rokov keď bola už urovnaná cesta sa začali rodiť mnohé Indigo deti. Svet bol pripravený/ochotný pre najväčší experiment dovtedy nevidený. Globálny vzostup.

Anfang der 70er kamen, nachdem der Weg für sie geebnet war, in Masse die Indigo Kinder zur Welt. Eine Welt die bereit war für das größte Experiment das die Welt bis dahin gesehen hatte. Den globalen Aufstieg.

 

 

Das globale Erwachen – Die ( R )Evolution der (Bedingungslosen) Liebe Teil 4

 

 

Posted by arameus on 19. April 2012 in Ascension, Aufstieg

 

Geschrieben von Udo Pelkowski

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19