4 rady...

 

Spiritualität & Erwachen: 4 Tipps, um während der galaktischen Wellen zentriert zu bleiben

4 rady pre možnosť zostať centrovaný počas galaktických vĺn

Veröffentlicht am November 26, 2015von erstkontakt blog

von untwine, auf recreatingbalance1.blogspot; übersetzt von Taygeta

Während sich die Energien intensivieren, auf Grund des kosmischen Zyklus in dem wir uns befinden, wird alles ans Tageslicht kommen. Alle Dunkelheit wird hervortreten, um umgewandelt zu werden, und das Licht wird sich verbreiten und die ganze Schöpfung erreichen.

Pokiaľ sa intenzivujú tie enrgie na základe kozmického cyklu, v ktorom sa nachádzame sa všetko vynorí na povrch. Vyjde všetka temnota aby bola zmenená a svetlo sa rozšíri a zasiahne celé stvorenie.

Visieť na zvykoch, ktoré nie sú v súlade môže časti toho procesu sťažovať. Tuná sú 4 rady, ktoré môžu pomáhať preniesť sa cez tú intenzívnu dobu.

An Gewohnheiten zu hängen, die nicht stimmig sind, kann Teile des Prozesses ziemlich schwierig machen. Hier sind 4 Tipps, die während dieser sehr intensiven Zeit helfen können.

Beschreibung: our Tipps 1

Respektiere den freien Willen in allen Fällen und unter allen Umständen

Rešpektuj slobodnú vôľu vo všetkých prípadoch a za akýchkoľvek okolností

Dies mag selbstverständlich klingen, aber tatsächlich respektieren viele Menschen in der Praxis den freien Willen in jenen Dingen, die sie als unbedeutend empfinden, nicht. Es kann sein, dass du sehr sicher bist, dass du Recht hast, aber es steht im Gegensatz zum universellen Gesetz zu versuchen eine Person etwas tun zu lassen, das sie nicht will, egal welches die Situation ist, oder von welcher Art die Bindung oder Beziehung ist, die du zu dieser Person hast. Respekt ist bedingungslos, denn sonst ist es nicht Respekt, sondern Anspruch.

To môže znieť samozrejmé ale v praxi nerešpektujú mnohí ľudia slobodnú vôľu v tých veciach, ktoré považujú za bezvýznamné. Môže byť, že si myslíš, že máš pravdu ale je to v protiklade s vesmírnym zákonom keď sa pokúsiš nechať jednu osobu robiť to čo nechce – jedno aká to je situácia alebo akého druhu je ten vzťah, ktorý s tou osobou máš. Rešpekt je bezpodmienečný, lebo inak to nie je rešpekt ale požiadavka.

Samozrejme nie je  v poriadku keď sa slobodná vôľa zraní násilým, ale tiež nie je v poriadku keď sa používajú subtílne/podvedomé manipulácie a klamstvá.

Niekedy môže byť obtiažne robiť hranice a preto je dôležité pomyslieť na to, že sa slobodná vôľa uplatní len u seba samého a na vlastné tvorby (čo zahŕňa všetko vlastníctvo, obsahujúc tiež intelektuálne a umelecké). Každý má nárok/právo tvoriť jeho vlastnú realitu jeho slobodnou vôľou a rozhodnúť pre seba robiť to a to má byť rešpektované. Pokúsiť sa prevziať za niekoho zodpovednosť nikomu nepomáha, ani tej osobe, ktorá chce pomáhať.

Keď si niekto nevšíma (zanedbá) slobodnú vôľu iného tak má byť zastavený. To je to čo je das Event.

Natürlich ist es nicht in Ordnung, den freien Willen mit Gewalt verletzen, aber es ist auch nicht okay, den freien Willen zu verletzen, indem man subtile Manipulationen und Lügen anwendet.

Es kann manchmal schwierig sein, die Grenze zu ziehen, und daher ist es wichtig zu bedenken, dass man den freien Willen nur bei sich selbst und auf die eigenen Schöpfungen anwendet (was alle Besitztümer umfasst, einschließlich des intellektuellen und künstlerischen Eigentums). Jeder hat ein Recht, mit seinem freien Willen seine eigene Realität zu erschaffen, und was er für sich selbst entscheidet zu tun soll respektiert werden. Zu versuchen für jemanden Verantwortung zu übernehmen hilft niemandem, auch nicht der Person die helfen will.

Wenn jemand den freien Willen von anderen nicht beachtet, dann kann und soll er gestoppt werden. Dies ist, was das Event ist.

Um ein Problem zu lösen, konzentriere dich darauf, die Ursache zu lösen

Na riešenie problému sa sústreď na riešenie dôvodu

Wenn wegen eines Lecks dein Haus überschwemmt wird, dann wird das Problem nicht dadurch gelöst, dass man nur Wasser abpumpt. Nur das Stopfen des Lecks an seiner Quelle wird die Situation bereinigen.

Keď sa zaplaví tvoj dom kvôli poruche v potrubí tak sa to nevyrieši tým, že sa odpumpuje voda. Len zatvorenie toho zdroja/diery tú situáciu zachráni.

Liečiť len náznaky choroby nevyrieši ten skutočný problém a keď sa neodstráni dôvod tak tie symtómy sa ukážu na inom mieste a iným spôsobom.

Nur die Symptome einer Krankheit zu heilen wird das eigentliche Problem nicht lösen, und wenn die Ursache nicht behoben wird, dann werden die Symptome nur an einer anderen Stelle oder auf eine andere Weise erscheinen.

Príklad: príliš veľa ľudí sa sústreďuje celou svojou energiou na boj proti symptómom temnoty tým , že používajú svoju energiu pre malé boje medzi hviezdnymi-semenami. Aj keď sa niekto úplne mýli alebo je agentom desinformácie – tak je to symptóm. Čo to potrebuje je, že sa všetci sústredíme na dôvod tej choroby a to sú tmavé sily – primárna anomália. V okamihu keď sa vyriešilo to – budú vyliečení všetci a všetci sa nakoniec stretnú vo svetle. To sa stane, lebo je to v prírode Zdroja.

Ein Beispiel: Viel zu viele Menschen fokussieren sich darauf und verwenden ihre ganze Energie darauf, die Symptome der Finsternis zu bekämpfen, indem sie beispielsweise ihre Energie für kleinliche Kämpfe zwischen Sternen-Saaten aufwenden. Selbst wenn jemand komplett falsch liegt oder ein Agent der Desinformation ist, ist dies nur ein Symptom. Was es braucht ist, dass wir uns auf die Ursache der Krankheit konzentrieren, und das sind die dunklen Mächte, die primäre Anomalie. Sobald dies gelöst ist, dann werden alle geheilt werden und alle werden sich schließlich im Licht treffen. Dies wird geschehen, weil es in der Natur der Quelle liegt.

Lerne loszulassen und verwende alle deine Kraft zur Erreichung deines Ziels

Nauč sa pustiť a použi celú tvoju silu na dosiahnutie tvojho cieľa

Eine möglichst kraftvolle Entscheidung zu treffen ist die wichtigste Sache, um eine korrekte Manifestation zu erreichen.

Podľa možnosti trafiť silné rozhodnutie je najdôležitejšia vec na dosiahnutie správnej manifestácie/splnenia.

Druhá najdôležitejšia a sily-plná vec je – pustiť všetko a súčasne pracovať smerom toho čo chceš dosiahnuť. Pustiť neznamená vzdať sa a zrušiť, lebo to by znemožnilo manifestáciu/splnenie – znamená to uvoľniť sa, prenechať tým veciam voľný priestor aby sa stali a mohli dýchať a pevne veriť, že všetko bude dobre. Lebo všetko čo robíš je správne (preto je dôležité vopred zistiť, že to čo chceš je správne).

Tým dá pustenie/uvoľnenie voľný priestor silám jednoty, tým najvyšším silám na podporu manifestácie tvojho cieľa. Tie sily sú vo všetkom a súčasne nad všetkým a preto môžu vytvoriť splnenie/manifestáciu. Nemôžu byť ľahko vysvetlitelné, najlepšie je zažiť ich.

Die zweitwichtigste und kraftvolle Sache ist es, alles loszulassen, und gleichzeitig auf das hinzuarbeiten, was du erreichen willst. Loszulassen bedeutet in diesem Zusammenhang nicht aufgeben und abbrechen, denn dies würde die Manifestation verunmöglichen, es bedeutet zu entspannen, den Dingen Raum zu lassen, damit sie geschehen und atmen können, und fest daran zu glauben, dass alles gut werden wird, denn das was du tust ist korrekt (deshalb ist es natürlich wichtig, dass du zunächst sicherstellst, dass du das Richtige tust).

So wird das Loslassen den Kräften der Einheit, den höchsten Kräften in der Schöpfung, Raum geben, um deine Manifestation zu unterstützen. Diese Kräfte sind in allem enthalten und gleichzeitig über allem stehend, und daher können sie etwas geschehen machen. Sie können nicht leicht erklärt werden und das Beste ist, sie direkt zu erfahren.

Beschreibung: em Geist, der still geworden ist, übergibt sich das ganze Universum

Wisse immer und in allen Situationen, dass du die Quelle bist, dass du die Einheit bist

Vždy a vo všetkých situáciách vedz, že ty si Zdroj, že si tá jednota

Tvoja identita ako bytosť, človek, jedna duša je v istom zmysle pravda, ale tá pravda nie je kompletná, je obmedzená a nie je v súlade s najvyššou pravdou.

Deine Identität als ein Wesen, ein Mensch, eine Seele ist in einem gewissen Sinne wahr, aber diese Wahrheit für sich ist unvollständig, begrenzt und nicht mit der höchsten Wahrheit übereinstimmend.

Wenn du wirklich weisst, dass du die Quelle bist, gleichzeitig eine Schöpfung und ein Schöpfer, dann ist alles möglich, dann bist du mit der Quelle aller Kräfte auf einer Linie.

Tatsächlich auf diese eine Quelle und ihre Kräfte ausgerichtet zu sein erfordert, dass man auf ihre Qualitäten abgestimmt ist, wie zum Beispiel auf die Liebe, für das Wohl aller zu arbeiten, Respekt zum Ausdruck zu bringen usw. Um ausgerichtet zu bleiben ist es wichtig, sich dauernd zu überprüfen und zu hinterfragen.

Keď skutočne vieš, že si Zdroj, súčasne stvorenie a stvoriteľ tak potom je všetko možné, vtedy si v jednej línii so Zdrojom všetkých síl.

Byť sústredený na ten Zdroj a jeho sily v skutočnosti vyžaduje byť naladený na jeho kvality ako napríklad lásku, pracovať pre blaho všetkých, vyjadriť rešpekt/úctu atď. Pre udržanie toho usmernenia je dôležité sa nepretržite skúšať a pýtať sa.

Neber nič osobne – jedno či pozitívne (som tak dobrý) alebo niečo negatívne (som zlý), lebo tým blokuješ tok života. Vedieť a vysvetliť si, že si dôležitá nádoba pre Zdroj a to ti dovolí zostať sústredný na Jedinú silu, Stvoriteľa, Zdroj.

Nehme nichts persönlich, ob es sich um etwas Positives (ich bin so gut) oder etwas Negatives (ich bin so schlecht) handelt, denn dies blockiert den Fluss des Lebens. Zu wissen und zu erklären, dass du ein wichtiges Gefäss bist für die Quelle erlaubt es dir ausgerichtet zu bleiben auf die einzige Kraft, den Schöpfer, die Quelle.

Quelle und mehr: http://transinformation.net/4-tipps-um-waehrend-der-galaktischen-wellen-zentriert-zu-bleiben/

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19