Náboženstvo a spiritualita...

von erst-kontakt @ 2015-05-14 – 11:35:09

7 Unterschiede zwischen Religion und Spiritualität

7 rozdielov medzi náboženstvom a spiritualitou

gefunden bei in5D.com, geschrieben von Dejan Davchewski, übersetzt von Antares

Viele Menschen verwechseln Spiritualität mit Religion oder einigen geheimnisvollen, übernatürlichen Erscheinungen. Manche denken dabei sogar an eine Sekte, dies jedoch wegen ihres Mangels an Wissen und aus Angst, manipuliert zu werden.

Mnohí ľudia považujú spiritualitu za náboženstvo alebo niektoré tajuplné, nadprirodzené javy. Niektorí myslia pri tom dokonca na sekty ale to len z nedostatku vedomosti a zo strachu pred manipuláciou.

Keď pozorujeme minulosť a pokúsime sa vnímať a porozumieť čo spiritualita vlastne je – prídeme k záveru, že spiritualita nie je nič tajuplné alebo nadprirodzené alebo je nejakým spôsobom prepojená s nejakou sektou.

Wenn wir die Vergangenheit betrachten und versuchen, wahrzunehmen und zu verstehen, was Spiritualität eigentlich ist, kommen wir zu der Erkenntnis, dass sie nichts Geheimnisvolles oder Übernatürliches beinhaltet, noch in irgendeiner Art und Weise mit einer Sekte verbunden ist.

Beschreibung:  Differences Between Religion And Spirituality  in5d in 5d in5d.com <a  data-cke-saved-href=http://in5d.com/" width="501" height="334" />

Diese 7 Unterschiede zwischen Religion und Spiritualität werden euch helfen zu verstehen, was Spiritualität tatsächlich ist.

Tých 7 rozdielov medzi náboženstvom a spiritualitou vám pomôžu porozumieť čo spiritualita je.

1. Religion macht euch zum Knecht – Spiritualität macht euch frei

Religion verlangt, dass ihr einer Ideologie folgt und bestimmten Regeln gehorcht oder ihr werdet ansonsten bestraft. Spiritualität erlaubt euch, eurem Herzen zu folgen und dem, was ihr denkt, dass es richtig für euch ist. Sie macht euch frei, um das zu sein, was ihr wirklich seid, ohne sich zu allem oder jedem hin zu verbiegen, zu dem ihr nicht so richtig in Resonanz seid, denn wir sind alle eins. Es liegt in jedem Falle alles an euch zu entscheiden, was ihr wohlwollend ehrt, um es göttlich zu machen.

  1. Náboženstvo z vás robí služobníka – spiritualita vás oslobodzuje

Náboženstvo vyžaduje aby ste nasledovali istú ideológiu a poslúchali isté pravidlá, alebo budete trestaní. Spiritualita vám dovolí nasledovať vaše srdce a tomu čo myslíte, že je pre vás správne. Robí vás slobodnými na to, čo v skutočnosti ste bez toho, že by ste sa museli obzerať k tomu čo nie je v rezonancii s vami, lebo sme jeden. Rozhonutie je u vás, čo dobroželajúc ctíte – si vážite aby ste to urobili/vytvorili božské.

  1. Náboženstvo vás učí strachovať sa – spiritualita vás učí byť odvážni

Učí vás čoho sa musíte obávať a následky toho. Spiritualita vám uvedomuje všetky následky ale nesústreďuje sa na strach. Ukazuje vám ako môžete pokračovať napriek obavám, ako to môžete urobiť a ukáže vám správnu cestu. Ukáže ako môžete konať v láske a bez strachu, ukazuje vám ako zaobchádzať so strachom a získať z toho výhody.

 

2.Religion lehrt euch, euch zu fürchten – Spiritualität lehrt euch, mutig zu sein

Religion sagt euch, wovor ihr euch fürchten müsst und die Konsequenzen dessen. Spiritualität macht euch all die Konsequenzen bewusst, jedoch konzentriert sich nicht auf die Angst. Sie zeigt euch, wie ihr standhalten könnt, auch wenn ihr etwas befürchtet, wie ihr fortfahren könnt das zu tun, was ihr für den richtigen Weg haltet. Sie zeigt euch, wie ihr in Liebe und angstfrei handelt, sie zeigt euch, wie ihr mit Ängsten umgeht und den besten Nutzen daraus zieht.

3. Religion sagt euch, was die “Wahrheit” ist – Spiritualität lässt sie euch entdecken

Religion sagt euch, was ihr glauben sollt und was richtig ist. Spiritualität lässt euch die Wahrheit selbst entdecken und sie auf eure eigene Art und Weise verstehen. Damit könnt ihr euch an euer Höheres Selbst anbinden und mit eurem eigenen Kopf sehen, was Wahrheit ist, denn die Wahrheit ist insgesamt für jeden von uns gleich. Sie lässt euch an eure eigene Wahrheit durch die eigene Wahrnehmung eures Herzens glauben.

3. Náboženstvo vám hovorí čo je „pravda“ – Spiritualita vás nechá odhaliť ju

Náboženstvo vám hovorí čo máte veriť a čo je správne. Spiritualita vás nechá odhaliť pravdu a porozumieť ju vašim spôsobom. Tým sa môžete napojiť na vaše vyššie JA a vidieť vašou vlastnou hlavou čo je pravda, lebo pravda je celkovo videné pre nás všetkých rovnaká. Dovolí vám veriť vašu vlastnú pravdu cez vaše vlastné vnímanie vášho srdca.

4. Náboženstvo je od iných náboženstiev oddelené – Spiritualita ich spája

Všade v našom svete je veľa  náboženstiev a hovoria, že ich dejiny/príbeh sú tie správne. Spiritualita vidí pravdu vo všetkých náboženstvách a prepája ich, lebo pravda napriek našim rozdielom a našej jedinečnosti je tá istá pre každého jedného z nás. Je sústredená na božskú správu a nie na tie rozdelujúce rozdiely v detailoch ich pôvodu – o ktorom hovoria.

4. Religion ist von anderen Religionen getrennt – Spiritualität vereint sie

Überall in unserer Welt gibt es viele Religionen und sie alle predigen, dass ihre Geschichte die richtige Geschichte ist. Spiritualität sieht die Wahrheit in allen von ihnen und vereint sie, denn die Wahrheit ist trotz all unserer Unterschiede und unserer Einzigartigkeit dieselbe für jeden von uns. Sie ist auf die Qualität der göttlichen Botschaft konzentriert und nicht auf die trennenden Unterschiede in den Details der Geschichten, über die sie sprechen.

5. Religion macht euch abhängig – Spiritualität macht euch unabhängig

Ihr werdet nur dann als ein religiöser Mensch gesehen und als jemand, der der Glückseligkeit würdig ist, wenn ihr an religiösen Veranstaltungen teilnehmt. Spiritualität zeigt euch, dass ihr nichts Bestimmtes braucht oder es von konkreten Dingen abhängt, glücklich zu sein. Glück ist stets tief in uns selbst zu finden, und nur wir sind dafür verantwortlich. Wir befinden uns immer dort, wo es für uns richtig ist und nicht nur während der Teilnahme an einigen Veranstaltungen oder dem Aufenthalt in bestimmten Gebäuden. Die Göttlichkeit ist in uns, und deshalb sind wir ihr immer würdig.

5. Náboženstvo vedie k závislosti – Spiritualita nás robí nezávislých

Budete považovaní ako veriaci človek a ako niekto kto je hodný šťastia vtedy keď sa zúčastníte náboženských podujatí. Spiritualita vám ukazuje, že pre šťastie nepotrebujete nič zvláštne alebo by ste boli od niečoho závislí. Šťastie sa vždy nájde hlboko v nás a len my sme za to zodpovední. Sme vždy tam kde je to pre nás správne a nemusíme byť prítomní pri nejakom podujatí alebo zdržiavať sa v istých budovách. Božskosť je v nás a preto sme vždy hodní.

6. V náboženstve sa používa potrestanie – v spiritualite sa rozumie zákon príčiny a účinku.

Náboženstvo hovorí, že keď neposlúchame isté pravidlá – budeme potrestaní na základe tých v nás uložených presvedčení. Spiritualita nás nechá veriť, že každý skutok má svoje následky a my spoznáme, že trest za naše konanie je len reakcia na naše skutky, ktorú my sme dali do pohybu.

6. In der Religion wird Bestrafung angewandt – In der Spiritualität versteht man das Gesetz von Ursache und Wirkung

Religion sagt, dass wenn wir bestimmten Regeln nicht gehorchen es Strafen gibt, die uns aufgrund der in uns ruhenden Überzeugungen erwarten. Die Spiritualität lässt uns verstehen, dass jedes Tun seine Folgen hat und wir erkennen, dass die Ahndung unserer Handlungen lediglich die Reaktion auf die Aktionen ist, die wir in Bewegung gesetzt haben. Es stützt sich ausschliesslich auf die fundamentalen Kräfte des Universums und es ist nicht notwendig an diese Kraft zu glauben, um wahr zu sein.

7. Religion verlangt, den Wegen anderer zu folgen – Spiritualität lässt euch eure eigenen Wege erschaffen

Die Gründung einer Religion ist die Geschichte, die von einem Gott oder Göttern erzählt, ihrer Reise zur Erleuchtung und der Wahrheit, die sie gefunden haben und verlangt, dass ihr euch in deren Fussstapfen bewegt. Die Spiritualität lässt euch eure eigene Reise zur Erleuchtung beschreiten und die Wahrheit in eurer eigenen Weise entdecken, während euer Herz sagt, was richtig ist, denn die Wahrheit ist immer gleich, egal wie wir zu ihr gelangen.

7. Náboženstvo vyžaduje nasledovať cesty iných – Spiritualita vám dovolí vytvoriť vlastné cesty.

Založenie jedného náboženstva je závislé od príbehu cesty k osvieteniu a k pravde, ktorý bol hovorený Bohom alebo Bohmi a bol nájdený/odhalený niekym a vy musíte ísť po jeho stopách. Spiritualita vás nechá ísť k osvieteniu vašou, vami odhalenou vlastnou cestou pokiaľ vaše srdce vám povie čo je správne - lebo pravda je vždy rovnaká – jedno ako k nej prídeme.

Každé náboženstvo vzniklo vždy cez spiritualitu a cestu iného človeka, cez ktorú on dosiahol božské vedomie. Tie detaily toho príbehu nie sú dôležité, len pomáhajú istému charakteru stelesniť pravdu. Správa, cez ktorú sa rozširuje pravda je to čo je dôležité – ten Božský kód ľudského srdca, ktorý harmonicky rezonuje v každom z nás. Z toho dôvodu nesie každé náboženstvo v sebe niečo pravdivé, pravdu.

Jede Religion entstand durch die Spiritualität und durch die Reise eines anderen Menschen, durch die dieser Gottesbewusstsein erlangte. Die Details der Geschichte sind nicht wichtig, sie helfen nur dem jeweiligen Charakter, die Wahrheit nachzuvollziehen. Die Botschaft, durch die die Wahrheit vermittelt wird ist das, was wirklich wichtig ist, der göttliche Code des menschlichen Herzens, der harmonisch in jedem von uns resoniert. Aus diesem Grund trägt jede Religion etwas Wahres in sich, die Wahrheit.

Quelle und weiter: http://transinformation.net/7-unterschiede-zwischen-religion-und-spiritualitaet/

http://erst-kontakt.jimdo.com/home/spiritualit%C3%A4t-erwachen/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

..

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58