Nové rytmy trojitosti...18.10.2015


Steve Rother: Das Zeitalter von Drei ~ Neue Rhythmen der Dreiheit (16.Oktober 2015)

von erst-kontakt @ 2015-10-18 – 09:33:19

Beschreibung: pirit

~ Das Zeitalter von Drei ~ Časová doba trojky -

Neue Rhythmen der Dreiheit – Nové rytmy trojitosti

Grüße liebe Menschen. Zdravím milí ľudia

Einstimmen in mehreren Dimensionen gleichzeitig - Naladiť na viacero dimenzií súčasne

Dnešný deň je veľká radosť lebo vstupujete do novej skutočnosti. Často sme vám vysvetlili, že žijete vo viacdimenzionálnom vesmíre a doslova vidíte len jeden váš fragment/kúsok toho čo ste – pokiaľ robíte skúsenosti na Zemi vo vašom fyzickom tele. Zdá sa nám úžasné, že začínate odhalovať iné aspekty vášho JA. Začínate sa prepájať a nachádzate dokonalosť, s ktorou ste na planétu prišli. Ste si vedomí, moji milí, že Zem je planéta nedokonalosti. Aby ste spirituálne presadili, že ste človek je nutné rozdeliť tú dokonalosť do viacero dimenzií, ktoré máte. To čo sa deje teraz je, že sa nachádzate v procese, v ktorom zbierate časti vášho JA, ktoré ste rozdelili keď ste chceli hrať tú hru. To sa mení rýchlo a je to veľmi zaujímavá situácia. Celé ľudstvo zosúladilo bytie so sústredením do istých oblastí. Milí, v tomto okamihu sú tisíce rádiových-signálov od tisícov a nad-tisícov ochrancov, ktoré prenikajú týmto priestorom. Už sa vás jeden z nich dotkol? Cítite nejaký z tých signálov prenikajúcich priestorom a časom? Nie, keď ste sa na to nenaladili. Všeobecne sa ľudia nemôžu naladiť do žiadneho z tých signálov – potrebujete na to rádio. To ukazuje zretelne, že tie energie sú tu súčasne. Funguje to podobne ako keď všetkých 12 dimenzií sa vyskutujú naraz a vy sa len pomaly, krok za krokom ladíte. To je proces, ktorý sa začína meniť.

Dieser Tag ist eine große Freude, weil ihr in eine neue Wirklichkeit eintretet. Wir haben euch oft erklärt, dass ihr in einer mehrdimensionalen Welt lebt und buchstäblich nur ein Fragment von dem, der ihr Seid seht während ihr eure eigenen Erfahrungen auf der Erde in einem physischen Körper macht. Wir finden es faszinierend, dass ihr begonnen habt die anderen Aspekte von eurem Selbst zu entdecken. Ihr beginnt euch zu verbinden und findet die Vollendung, mit der ihr zum Planeten Erde kamt. Ihr seid euch bewusst, meine Lieben, dass die Erde ein Planet der Unvollkommenheit ist. Um euch spirituell zu behaupten ein Mensch zu sein ist notwendig, jene Vollkommenheit aufzuteilen, die ihr in mehrfachen Dimensionen habt. Was jetzt geschieht ist, dass ihr euch im Prozess befindet, jene Teile eures Selbst einzusammeln, die ihr verteilt habt, um dieses Spiel zu spielen. Dies verändert sich sehr rasch und ist eine sehr interessante Situation. Die gesamte Menschheit hat abgestimmt, mit eurem Fokus in bestimmten Bereichen zu leben. Ihr Lieben, in diesem Moment gibt es Tausende Funk-Signale, die durch diesen Raum gehen, von tausenden und aber-tausenden von Hütern. Hat euch eines davon berührt? Fühlt ihr irgendeines jener Funk-Signale durch Zeit und Raum gehen? Nein, nicht wenn ihr euch nicht darin einstimmt. Menschen können sich in der Regel in kein Funk-Signal einstimmen ~ ihr benötigt ein Radio, um das zu tun. Es veranschaulicht sehr deutlich, dass all diese Energien gleichzeitig hier sind. Es funktioniert fast auf die gleiche Weise, als wenn alle 12 Dimensionen gleichzeitig auftreten, ihr euch aber nur nach und nach einstimmt. Das ist der Prozess, der beginnt sich zu veränder.

Die Menschheit wächst als Kollektiv – Ľudstvo rastie ako kolektív

Milí, pred nedávnom prešlo ľudstvo cez zmenu vývoja, v ktorom ste sa pohybovali zo singularity do duality. To bol veľký pokrok pre ľudí vo všetkých oblastiach života. Bolo úžasné pozorovať ako ste tú energiu priniesli k Zemi a začali ju používať aby ste mohli hrať hru duality. Tam ste sa naučili strach pred temnotou a pred vašim vlastným tieňom, lebo ste videli to jedno alebo druhé. Videli ste všetko hore alebo dole, svetlé albo tmavé, dobré alebo zlé, správne a nesprávne, čierne alebo biele. To všetko je ilúzia vášho naladenia, milí. Keď sa ľudia učia novú vlastnosť tak je to úžasné, ale nie keď sa to nenaučil aj kolektív, že je to možné, že je k dispozícii pre všetkých. Vo vašich vedách existuje niečo také ako „teória-stej-opice“. Aj keď to je len jedna teória tak je to základný koncept – keď sa jedna naučí nové správanie, potom sa to naučí druhá, atď. Ale časom sa to naučí aj ten stý a potom to poznajú všetci. Niektoré dáta sa odlišujú, ale to je len ilustračné porovnanie. Ten základ je však pravdivý – absolútne pravdivý, že ľudia rastú kolektívne spoločne - do spolku.

Ihr Lieben, vor einer Weile ging die ganze Menschheit durch eine Entwicklungs-Veränderung, in der ihr euch aus der Singularität in die Dualität bewegtet. Dies war ein großer Fortschritt für die Menschen in allen Bereichen des Lebens. Es war wunderbar, zu beobachten, wie ihr diese Energie zur Erde brachtet und begannt sie zu benutzen, um das Spiel der Dualität zu erleben. Dort lerntet ihr die Furcht vor der Dunkelheit und euren eigenen Schatten, weil ihr alles als das eine oder andere saht. Ihr habt alles gesehen, Licht oder Dunkel, oben oder unten, gut und schlecht, richtig oder falsch und schwarz oder weiß. All dies ist eine Illusion eurer Abstimmung, ihr Lieben. Wenn ein Mensch ein neues Attribut lernt, ist es wunderbar, aber das ist es nicht, bis das Kollektiv lernt, dass das gleiche Attribut für jeden verfügbar ist. In euren Wissenschaften gibt es etwas, was die "Einhundertste-Affen-Theorie" genannt wird. Auch wenn es nur eine Theorie ist, hier das grundlegende Konzept ~ wenn ein Affe ein neues Verhalten lernt, dann lernt es ein anderer Affe und wieder ein anderer usw. Doch mit der Zeit lernt ein Hundertster Affe das Verhalten und alle Affen kennen das Verhalten. Einige der tatsächlichen Daten variieren, doch ist diese Erklärung nur für Illustrations-Zwecke. Allerdings ist die Basis davon völlig wahr ~ es ist absolut wahr, dass Menschen kollektiv zusammenwachsen.

Im Zeitalter von Drei – Doba troch

Čo sa udialo, že ľudstvo je ochotné kráčať do -existencie týmto spôsobom. Vykročiť a opustiť staré koncepty duality jedno ako dobré, zlé, správne a všetky obmedzujúce vízie boli. Milí, to sú tie veci, ktoré vás vedú na okraj vašich schopností a vedomia. Vy môžete skutočne vidieť len veci vtedy keď ich vezmete do extrému. Keď niečo je biele alebo čierne, znamená to, že existujú len šedé odtiene. Keď začnete vidieť z väčšej perspektívy, tak sa stiahnete z tých obmedzujúcich polí duality a začnete vstupovať do trojitosti. Čo je iné v trojitosti? Ako to zmení život ľudí na planéte Zem?  Teda, milí, existuje sada atribútov. Aj keď o nich hovoríme ako „nových“ – tak celkom nové nie sú. Ten rozdiel spočíva v tom, že ľudstvo môže tie atribúty/vlastnosti dosiahnuť novým spôsobom, začať prepájať tie chýbajúce časti vašich iných dimenzií. V priebehu budúcich štyroch mesiacoch budete mať príležitosť tie tri vidieť. Budú sa javiť všade. Budete ich vidieť, či ich vidíte alebo len jednoducho pozorujete. Začne sa to ukazovať na rôznych miestach aby vám to kozmické mrkanie pripomenulo ako strážcovi, ktorí ste, že ste vy a ľudstvo na správnej ceste smerom k Bohu, domov a svetlu.

Was geschah ist, dass die Menschheit bereit ist, auf eine neue Weise in die Dreiheit zu schreiten. Heraustreten und Freigeben alter Konzepte der Dualität wie gut, schlecht, richtig, falsch und alle begrenzenden Visionen von nur schwarz und weiß. Ihr Lieben, es sind jene Dinge, die euch zum entferntesten Rand eurer Fähigkeit und Bewusstsein bringen. Ihr könnt nur Dinge wirklich sehen, wenn ihr es bis an die äußersten Extreme nehmt. Wenn dies schwarz ist und das weiß, bedeutet es, dass es eigentlich kein schwarz noch weiß gibt, sondern nur Grautöne. Sobald ihr beginnt aus einer größeren Perspektive zu sehen, entzieht ihr euch dem einschränkenden Feld der Dualität und beginnt die Dreiheit zu betreten. Was ist an der Dreiheit anders? Wie verändert es das Leben eines jeden Menschen auf dem Planeten Erde? Nun, ihr Lieben, es gibt einen neuen Satz von Attributen. Auch wenn wir von ihnen als "neu" sprechen um sie zu veranschaulichen, sind sie nicht so ganz neu. Der Unterschied ist, dass die Menschen jetzt diese Attribute in einer neuen Weise erreichen können, anfangen können die fehlenden Teile eurer anderen Dimensionen zu verbinden. In den nächsten vier Monaten habt ihr die Gelegenheit diese Drei zu sehen. Sie werden überall erscheinen. Ihr werdet sie sehen, ob ihr die drei seht oder einfach beobachtet. Dies wird beginnen sich in unterschiedlichen Orten zu zeigen, um euch dieses kosmische Zwinkern als ein Hüter zu geben, der ihr seid, dass ihr auf dem richtigen Weg seid und die Menschheit sich in Richtung Gott, Heimat und Licht bewegt.

To je nová doba na planéte Zem, milí. Také príležitosti ste nikdy nemali – vstúpiť do vašej sily a zažiť vedome váš život ako prebudený stvoriteľ. Úžasné! Samozrejme to odhalí výzvy, lebo to je to ako sa ľudia učia: idete z jednej úrovne do druhej. Na jednej úrovni máte príležitosť najprv sa učiť ako vstúpiť do vlastných stvorení a potom s tými stvoreniami/výtvormi iných harmonizovali. Tam je skutočná mágia, milí. Keď dokážete harmonizovať novým spôsobom vaše kreatívne schopnosti, vtedy sa otvorí pole troch.

Dies ist eine neue Zeit auf dem Planeten Erde, ihr Lieben. Ihr habt noch niemals zuvor solche Gelegenheiten gehabt in eure Kraft zu treten und das Leben bewusst als erwachte Schöpfer zu erfahren. Wie wunderbar! Natürlich wird dies andere Herausforderungen aufdecken, weil es das ist, wie Menschen lernen, indem ihr von einer Ebene zu nächsten geht. Auf einer Ebene habt ihr eine Gelegenheit zuerst zu lernen, wie ihr in eure eigenen Schöpfungen eintretet und dann mit den Schöpfungen von allen anderen um euch harmonisiert. Das ist, wo wirklich die Magie ist, ihr Lieben. Wenn ihr auf eine neue Weise mit euren kreativen Fähigkeiten harmonieren könnt, erschließt sich das Feld der Drei.

Verschieben in die Dreiheit – Presun do  troitosti

Teraz sa s vami podelíme o zaujímavý príbeh, ktorý bol prinesený najprv do príbehov Amora k strážcovi. Amor bol chlapec, ktorý žil v dňoch Lemúrie. Ten príbeh sme rozprávali už dlho a podelili sa s tým strážcom o tom ako sa udial ten vývoj. Ten príbeh obsahuje väčšinu právd o novej energii, ktorú ľudia odhaľujú a začínajú s ňou bojovať a učiť sa používať ju. Teraz začnete vidieť tie tri ako v príbehu Amora mu bolo ukázané jeho veľkým učiteľom – prečo je vesmír založený na troch. Na Zemi ste dokázali pracovať na základe 12 a 10, ktoré sú najčastejšie, dokonca decimálny systém je založený na 10. Aj keď to vyzerá tak, že na Zemi to funguje – tak teraz začnete chodtiť do kozmu a zistíte, že všetko je založené na 12 – základná energia smerujúca k trom. To je dôvod prečo mnoho vecí bolo interpretované trojmi – aj niektoré zo starých spisov – otec, syn a duch svätý. Odhalíte, že máte nové schopnosti a to znamená, že môžete uplatniť niektoré z vašich perfekcií, ktoré ste predtým zatienili. Budete vidieť ako sa mení váš život, že prídete k niečomu významnému, v čom ste nikdy predtým neboli dobrí. Zrazu príde niečo úplne prirodzene a všetko čo musíte robiť je sledovať vaše vlastné vedenie. Nasledujte vášmu vlastnému prepojeniu aby ste do tých energií vstúpili úplne novým spôsobom. Vstujete do doby troch, obdobie zmocnenia. Keď to urobíte tak vystúpite z duality do troitosti.

Jetzt teilen wir mit euch eine sehr interessante Geschichte, die zuerst in die Amor-Geschichten zum Hüter gebracht wurde. Amor war ein Junge, der in den Tagen von Lemurien lebte. Wir erzählten die Geschichte über eine sehr lange Zeit, und teilten mit dem Hüter, wie diese Entwicklung stattfand. Diese Geschichte enthält die meisten Wahrheiten der neuen Energie, mit der alle Menschen beginnen zu ringen und aufzudecken, zu lernen und zu benutzen. Jetzt werdet ihr beginnen die drei zu sehen, so wie in der Geschichte von Amor sie von seinem großen Lehrer gezeigt wurde, warum das Universum auf drei basiert. Hier auf der Erde habt ihr es geschafft, auf der Basis von 12 und 10 zu arbeiten, die eigentlich die häufigsten sind, sogar euer Dezimal-System basiert auf 10. Obwohl es auf dem Planeten Erde zu funktionieren scheint, werdet ihr, wenn ihr beginnt in den Kosmos zu gehen, werdet ihr feststellen, dass alles auf 12 basiert ~ die Basis-Energie von allem läuft auf Drei hinaus. Es ist der Grund, dass viele Dinge in drei interpretiert wurden ~ auch einige eurer alten Schriften ~ der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ihr werdet entdecken, dass ihr neue Fähigkeiten habt, und das bedeutet, dass ihr einige eurer anderen Perfektionen behaupten könnt, die ihr in anderen Dimensionen ausgeblendet habt. Ihr werdet eure Leben sich verändern sehen, dass ihr zu etwas Bedeutendem kommt, in dem ihr niemals vorher gut wart. Ganz plötzlich wird etwas ganz natürlich kommen ~ ähnlich einem Channel ~ und alles was ihr machen müsst ist, eurer Führung zu folgen. Folgt eurer eigenen Verbindung, um in diese Energie in einer ganz neuen Weise zu treten. Ihr tretet ins Zeitalter der Drei ein, dem Zeitalter der Ermächtigung. Wenn ihr dies macht, steigt ihr aus der Dualität in die Dreiheit.

Eine stärkere Verbindung zu eurem höheren Selbst - Silnejšie prepojenie s vašim vyšším JA

Ďalšou cestou, ktorou môžeme ísť je podobná tej, ktorú sme ako dualitu pustili a vyhlásili za trojicu/trojitosť. Dualita sa podobá línii s príležitosťami na oboch stranách tej línie. Čo sa stane keby ste pripojili tretí bod k tej istej línii? Potom máte nad nimi tretiu a tretí bod vytvorí pekný trojuholník. Vstúpili ste do pola trojice. Ten tretí bod je silnejšie prepojenie k vášmu vyššiemu JA. Vaše vnútorné vedenie začne pracovať cez vás a nie pre vás. Lebo mnohí z vás sú učitelia, milí. Mnohí z vás sú kanály pre tie vstupujúce informácie a vy ste sa na to rôznymi spôsobmi pripravovali. Mnohí z vás to splnia tým istým spôsobom ako to robí strážca a iní trochu iným spôsobom – vyjadríte sa vašim vlastným spôsobom. Všetci ste prišli s vlastným, zvláštnym lúčom svetla. Našou úlohou nie je len učiť aby ste to videli, ale tiež pomáhať vám používať to a ísť vlastným stvorením. To je krása, ktorú vidíme my a my vám ukážeme tie zázraky. Môžeme vás prosiť aby ste verili a mali vieru v to čo je úžasné, lebo to je zrkadlo vašej vlastnej energie. Každý jeden z vás má teraz príležitosť pristúpiť trochu bližšie a v priebehu nasledujúcich štyroch mesiacov vás tie energie budú pohybovať do tretej ríše. Vitajte v dobe trojitosti tých troch! Vitajte doma, milí. Je to skokanský most, na ktorý všetci v budúcich mesiacoch nastúpite, tak užívajte si to cestovanie. Užívajte si tú cestu ale predovšetkým pokúste si spomenúť kto skutočne ste, lebo to je tá energia, ktorou ste boli zosobnení keď ste prichádzali na Zem.

Ein weiterer Weg, den wir beschreiben können, ist ähnlich dem, wie wir zuvor das Freigeben der Unterschiede zwischen Dualität zur Dreiheit erklärten. Die Dualität ähnelt einer Linie mit Gegenteilen auf beiden Seiten dieser Linie. Was würde geschehen, wenn ihr einen Dritten Punkt zu jener gleichen Linie zufügen würdet? Jetzt habt ihr eine Linie darüber, und einen dritter Punkt erzeugt ein schönes Dreieck. Ihr seid jetzt in ein Feld der Dreiheit eingetreten. Der dritte Punkt ist die neue, stärkere Verbindung zu eurem eigenen höheren Selbst. Eure innere Führung kann anfangen durch euch und nicht nur für euch zu arbeiten. Denn viele von euch, meine Lieben, sind Lehrer. Viele von euch sind Kanäle für hereinkommende Informationen und ihr habt euch in vielen unterschiedlichen Weisen darauf vorbereitet. Einige von euch werden dies in der gleichen Weise erfüllen, wie der Hüter es macht, während es die meisten von euch in einer etwas anderen, in eurer eigenen Weise, ausdrücken werden. Ihr alle seid mit einem sehr einmaligen, besonderen Licht-Strahl hereingekommen. Unsere Aufgabe ist es nicht nur euch zu helfen das zu sehen, sondern auch um euch zu helfen es zu benutzen und in die Wirklichkeit der eigenen Schöpfung zu schreiten. Das ist die Schönheit, die wir sehen, und wir zeigen euch die Wunder, ihr Lieben. Wir können euch bitten zu glauben und Glauben zu haben, was besonders wundervoll ist, weil es ein Spiegel eurer eigenen Energie ist. Jeder von euch hat nun eine Gelegenheit ein wenig näher zu treten, und innerhalb von vier Monaten werden euch die Energien in das Dritte Reich bewegen. Willkommen im Zeitalter der Dreiheit und das Zeitalter der Drei! Willkommen zu Hause, ihr Lieben. Es ist ein Sprungbrett, das ihr alle in den nächsten wenigen Monaten betretet, so genießt die Reise! Genießt die Reise und vor allem, versucht euch zu erinnern, wer ihr wirklich seid, denn das ist die Energie, mit der ihr betraut wurdet, als ihr zur Erde kamt.

Je to najvyššia česť, že vás týmto spôsobom môžeme zdraviť, znova vám pripomenúť kto ste a prečo ste tuná. Vedzte, že vás prosíme stretnúť sa s vami samými s úctou a rešpektom. Živte sa navzájom pri každej príležitosti. Je to nová hra, ktorú hrajete. Hrajte spolu dobre.

Espavo, milí

Slovo Espavo je lemúrsky pozdrav a znamená „Veľká vďaka za vašu energiu“

Es ist mit der größten Ehre, dass wir euch auf diese Weise begrüßen und versuchen, euch erneut zu erinnern wer ihr seid und warum ihr hier seid. Wisst, dass wir euch bitten, euch mit Achtung und Respekt zu begegnen. Nährt einander bei jeder Gelegenheit. Es ist ein neues Spiel, das ihr spielt. Spielt gut zusammen.

Espavo, Ihr Lieben

Das Wort Espavo ist ein Lemurischer Gruß und bedeutet "Vielen Dank für Eure Energie"

The Group durch Steve Rother, 16.10.2015, http://transbeacon.lightworker.com/
Übersetzung: Shana http://www.torindiegalaxien.de/

Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/eem12/1015espavo.html

 

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19