Enthüllungen Aktuell: Impfen – Ungeheuerlichkeiten werden publik! (23.Januar 2020) Aktuálne odhalenia: očkovanie - príšernosti sa zverejňujú!

Veröffentlicht am Januar 23, 2020 von erstkontakt blogImpfen – Ungeheuerlichkeiten werden publik ! 

Tu by som rád položil niekoľko otázok!

 Vyrábate vírusy vo svojich laboratóriách, stále ich geneticky naladíte na konečný vírus a označujete ho za pandémiu?

Alebo súčasný pandemický pokus vírusu koróny

Prečo ortuť a ľudské fetálne bunky patria do vakcín?

Ortuť je príčinou:

Degeneratívne choroby staroby

zdroj https://erstkontakt.files.wordpress.com/2020/01/7849f-aids.jpg

Asi dve desaťročia zaznamenala medicína rýchly nárast degeneratívnych chorôb v starobe. Tieto choroby, medzi ktoré patria ALS, Alzheimerova choroba, Creutzfeldt-Jakob, demencia a Parkinsonova choroba, boli doteraz nedostatočne preskúmané a konvenčná medicína neponúka žiadne riešenia.

Je zaujímavé, že niekoľko štúdií, ktoré ponúkajú riešenia, pramení z práce outsiderov. Významné poznatky sa napríklad týkajú organického poľnohospodára M. Purdeya, ktorý bol jediným farmárom v Spojenom kráľovstve, ktorý odmietol zaočkovať svoje kravy a ako jediný unikol epidémii BSE celým svojím dobytkom. BSE, tiež známa ako choroba šialených kráv, je živočíšnym variantom Creutzfeldt Jakob. Vakcína obsahovala ortuť a chelát, ktorý extrahoval meď z tela.

Purdey zistil, že k prepuknutiu choroby museli viesť štyri zložky:

▪ otravy ortuťou

▪ nedostatok medi

▪ Piezoelektrické nanočastice

▪ Otrava ťažkými kovmi, najmä báriom, stronciom, olovom, hliníkom

Purdey predpokladal nasledujúci mechanizmus: Je známe, že ortuť ničí tubulin, tenkú ochrannú pokožku nad receptorovými bunkami nervového tkaniva. Ak je tubulín zničený, sú odkryté nervové dráhy. Tieto nervové dráhy pozostávajú z medených reťazcov s proteínovými priónmi. Ak telo trpí nedostatkom medi, meď sa uvoľní z reťazcov a nervy sa rozpadnú na proteínové priónové členy, ktoré sa kombinujú s inými ťažkými kovmi. Novovytvorené organokovové zlúčeniny môžu teraz nahradiť staré nervové tkanivo, pričom toto tkanivo potom reaguje zvonka na elektromagnetické polia, pretože reaguje feromagneticky inak ako s meďou. Alebo reťazce ťažkých kovov s proteínovými priónmi rastú na existujúcich jadrách kryštalizácie, v tomto prípade by to boli piezo kryštály. Rozsah známych degeneratívnych chorôb staroby - podľa Purdey - teraz odráža iba dostupné ťažké kovy. Podľa tohto prístupu by hliník spôsobil Alzheimerovu chorobu, olovo ALS, bárium a stroncium Creutzfeldt Jakob, ľudsko-lekársky variant BSE, mangán je spojený s Parkinsonovou chorobou atď.

Hlavným dôvodom, prečo sa AG timeloop zaoberal týmto komplexom, je skutočnosť, že piezoelektrické nanočastice ako Morgellons sú syntetické látky, ktoré pochádzajú z geoinžinierstva, a že existuje počiatočné podozrenie, že tu boli vyvinuté úmyselne použiteľné chemické látky ako technológia tajnej služby, s cieľom získať elektromagnetický prístup k ľudskému nervovému systému; sa už používajú.

Riešenie nájdené pomocou timeloopu je profylaktické, to znamená, že vyvinuté prostriedky sa snažia neutralizovať primárne príčiny, takže opísané klinické obrázky sa nemôžu dokonca vyskytnúť. To znamená, že rozumná preventívna zdravotná starostlivosť by mala zahŕňať: odmietnutie ortuti, zlepšenie dodávky medi, odmietnutie ťažkých kovov a odmietnutie piezoelektrických nanočastíc.

Radionické testovanie tiež ponúklo použitie bieleho Goa, minerálneho oleja, ktorý bol naposledy extrahovaný z Modeny v Taliansku v 17. storočí, s ktorým AG prišla do kontaktu ako súčasť výskumu Back Goo. V stredoveku bol tento olej surovinou pre jedinú účinnú liečbu škodcov. Prameň bol považovaný za suchý tri storočia, ale v roku 2014 bola AG schopná získať rádionickú vzorku z ropných filmov, ktoré sa vytvorili na bahenných sopkách neďaleko Modeny.

Výrobky vyvinuté na základe tejto teórie sa v súčasnosti schvaľujú.

A prečo prerušené plody obsahujú bunky vo vakcíne?

Dr. Deisher vysvetľuje pozadie!

"Dr. Theresa Deisher získala doktorát v odbore molekulárna a bunková fyziológia na Stanfordskej univerzite a viac ako 20 rokov strávila v komerčnej biotechnológii.

Vo svojom otvorenom liste zákonodarcom varuje, že vakcínové výrobky obsahujú fragmenty DNA z tkaniva plodu, ktoré nie je možné odfiltrovať. Uskutočnené výskumy naznačujú, že použitie cudzích fragmentov ľudskej DNA má nezamýšľané dôsledky.

Na ilustráciu autoimunitnej povahy veľmi malého množstva fetálnej DNA zvážte nasledovné: Bolesť pri pôrode pri pôrode vyvoláva fetálna DNA plodu dieťaťa, ktorá sa hromadí v krvnom obehu matky a spôsobuje masívne imunitné odmietnutie dieťaťa.

 

Hier möchte ich ein paar Fragen aufwerfen !

 Sie erzeugen in ihren Laboren Viren, stimmen sie noch genetisch auf den Endvirt ab und nennen es Pandemie ?

Oder der aktuelle Versuch der Pandemie durch den Coronavirus

Warum gehöhren Quecksilber und Zellen menschlicher Föten in Impfstoffe?

Quecksilber ist eine Ursache für:

Degenerative Alterserkrankungen

Quelle

Seit etwa zwei Dekaden verzeichnet die Medizin einen rasanten Anstieg der degenerativen Alterserkrankungen. Diese Krankheiten, zu denen ALS, Alzheimer, Creutzfeldt-Jakob, Demenz und Parkinson gezählt werden müssen, sind bisher unzulänglich erforscht und die Schulmedizin bietet keine Lösungen an.

Die wenigen Untersuchungen, die Lösungsansätze bieten, entstammen interessanterweise den Arbeiten von Aussenseitern. Massgebliche Erkenntnisse gehen zum Beispiel auf den Biobauern M. Purdey zurück, der als einziger Landwirt in GB eine Pflichtimpfung seiner Kühe verweigerte und somit als einziger mit seinem vollständigen Viehbestand der BSE-Epidemie entkam. BSE, auch als Rinderwahn bekannt, ist die tierische Variante von Creutzfeldt Jakob. Der Impfstoff hatte Quecksilber enthalten und ein Chelat, dass dem Körper Kupfer entzieht.

Purdey entdeckte, dass vier Komponenten zum Ausbruch der Seuche geführt haben müssen:

  • Quecksilbervergiftung
  • Kupfermangel
  • Piezoelektrische Nanopartikel
  • Schwermetallvergiftungen, insbesondere mit Barium, Strontium, Blei, Aluminium

Purdey postulierte folgenden Mechanismus: Das Quecksilber zerstört bekanntlich das Tubulin, die dünne Schutzhaut über den Rezeptorzellen des Nervengewebes. Ist das Tubulin zerstört, liegen die Nervenbahnen frei. Diese Nervenbahnen bestehen aus Protein-Prion-Kupferketten. Leidet der Körper unter Kupfermangel, so wird das Kupfer aus den Ketten herausgelöst, und die Nerven zerfallen in Protein-Prion-Glieder, die mit vorhandenen anderen Schwermetallen rekombinieren. Die so neu entstandenen Organometallischen Verbindungen können nun entweder das alte Nervengewebe ersetzen, wobei dieses Gewebe dann nach aussen hin auf elektromagnetische Felder reagiert, da es anders als mit Kupfer ferromagnetisch reagiert. Oder aber die Protein-Prion-Schwermetallketten wachsen an vorhandenen Kristallisationskeimen an, das wären in diesem Fall die Piezokristalle. Die Palette der bekannten degenerativen Alterserkrankungen – so Purdey – spiegelt nun lediglich die verfügbaren Schwermetalle wieder. Aluminium würde diesem Gedankenansatz folgend Alzheimer verursachen, Blei ALS, Barium und Strontium Creutzfeldt Jakob, die humanmedizinische Variante von BSE, Mangan wird mit Parkinson assoziiert, usw.

Der Hauptgrund warum sich die AG timeloop mit diesem Komplex beschäftigt hat, ist die Tatsache, dass die piezoelektrischen Nanopartikel wie die Morgellons synthetische Agenten sind, die aus dem Geoengineering stammen, und dass ein Anfangsverdacht besteht, dass hier absichtlich waffenfähige chemische Agenten als Geheimdiensttechnik entwickelt worden sind und mit dem Ziel einen elektromagnetischen Zugriff auf das menschliche Nervensystem zu bekommen bereits angewendet werden.

Der von timeloop gefundene Lösungsansatz ist prophylaktisch, das heisst die entwickelten Mittel versuchen die primären Ursachen auszuhebeln, so dass es gar nicht erst zu den beschriebenen Krankheitsbildern kommen kann. Das heisst eine sinnvolle Gesundheitsvorsorge sollte umfassen: Quecksilberausleitung, Verbesserung der Kupferversorgung, Schwermtallausleitung und die Ausleitung der piezoelektrischen Nanopartikel.

Beim radionischen Testen hat sich zudem die Verwendung von White Goo angeboten, ein Mineralöl, das zuletzt im 17ten Jahrhundert bei Modena in Italien gefördert wurde, mit dem die AG im Rahmen der Back Goo-Forschung in Kontakt gekommen war. Dieses Öl war im Mittelalter der Grundstoff für das einzige wirksamen Pestmedikament der damaligen Zeit. Die Quelle galt für drei Jahrhunderte als versiegt, im Jahr 2014 konnte die AG jedoch eine radionische Probe aus Ölfilmen gewinnen, die sich an den Schlammvulkanen bei Modena gebildet hatten.

Aus dieser Theoriebildung entwickelte Produkte sind derzeit im Zulassungsprozess.

 

Und wozu müssen von abgetriebenen Föten Zellen in den Impfstoff?

Quelle

Dr. Deisher erklärt die Hintergründe !

„Dr. Theresa Deisher erhielt ihren Doktortitel in Molekularer und Zellulärer Physiologie von der Stanford University und hat über 20 Jahre in der kommerziellen Biotechnologie verbracht.

In ihrem Offenen Brief an den Gesetzgeber warnt sie davor, dass Impfstoffprodukte DNA-Fragmente aus fötalem Gewebe enthalten, die nicht herausgefiltert werden können. Die durchgeführten Untersuchungen legen nahe, dass die Verwendung fremder, menschlicher DNA-Fragmente unbeabsichtigte Folgen hat.

Um die Autoimmunfähigkeit sehr kleiner Mengen fötaler DNA zu veranschaulichen, bedenken Sie Folgendes: Die Wehen bei der Geburt werden durch fötale DNA des Babys ausgelöst, die sich im Blutkreislauf der Mutter ansammelt und eine massive Immunabstoßung des Babys auslöst, wenn es soweit ist. Das sind [normale] Wehen. (Quelle)(Quelle)

BEZÜGLICH DNA IN MMR, HEP-A

Der MMR-II-Impfstoff von Merck (sowie die Windpocken-, Pentacel- und alle Hep-A-haltigen Impfstoffe) wird mit Hilfe von menschlichen fötalen Zelllinien hergestellt und ist durch den Produktionsprozess stark kontaminiert [und ist] dafür bekannt, den Toll-like-Rezeptor 9 (TLR9) zu aktivieren, der Autoimmunattacken verursacht.

Wer sagt, dass die fötale DNA, die unsere Impfstoffe kontaminiert, harmlos ist, weiß entweder nichts über Immunität und Toll-like-Rezeptoren oder er sagt nicht die Wahrheit…

Quelle und weiter: http://www.freigeist-forum-tuebingen.de/2020/01/impfen-ungeheuerlichkeiten-werden-publik.html

 

 

 

Enthüllungen: Neue Weltordnung – die illegitime königliche Rothschild-Blutlinie & die unantastbaren Bankster von Goldman Sachs (29.Dezember 2018)

Odhalenie: Nový svetový poriadok - nelegálna kráľovská Rothschild pokrvná línia a nedotknuteľný bankrón/bankster Goldman Sachs (29. december 2018)

Veröffentlicht am Dezember 29, 2018von erstkontakt blog

nthüllungen Aktuell LOGO

Neue Weltordnung: Die illegitime königliche Rothschild-Blutlinie & die unantastbaren Bankster von Goldman Sachs

Nový svetový poriadok - nelegálna kráľovská Rothschild pokrvná línia a nedotknuteľný bankrón/bankster Goldman Sachs

 

Rodina Rothschild urobila históriu ako jedna z najbohatších rodín na svete. Udržiavajú úzke väzby s kráľovskými rodinami Európy a s ich (zjavnými/údajnými) demokratickými vládami.

Sú kritizovaní za ich utajenie a často sa hovorí, že financovali vojny, ktoré v posledných 200 rokoch sužovali Európu.

Ďalšia významná banka, Goldman Sachs, si získala proslulosť prostredníctvom obrovských ziskov, ktoré urobila počas finančnej krízy v roku 2008, "stávkovaním" na zrútenie hypotekárneho trhu.

Dokumentárny film Goldman Sachs: Majster sveta? [Goldman Sachs: vládca sveta] tvrdil, že status zasvätených bánk s vládami, vrátane Spojených štátov, ktoré zaistia, že masívny globálny kolaps by nemal žiadne negatívne účinky a stále sú všetci rukojemníkmi svojich špekulatívnych transakcií predávajú (War(vojny-finančník Rothschild predáva obchod - bývalý Rothschildov bankár Macron šokuje Trumpa).  (Kriegsfinanzier Rothschild verkauft Treuhandgeschäfte – Ex-Rothschild-Banker Macron brüskiert Trump)

Kráľovské umelé konšpirácie: Britská monarchia sa prelína s Novým svetovým poriadkom

Rodina Rothschildovcov je centrom storočia v centre európskej moci a dokonca má spojenie s predkami kráľovnej Alžbety II.

Spoločnosť bola založená v šesťdesiatych rokoch 18. Storočia Mayerom Amschelom Rothschildom.

Od skromných začiatkov ako obchodník s mincami a medailou si urobil meno ako "zakladateľ medzinárodných financií".

Preniesol šťastie na svojich päť synov, ktorí sa stali najbohatšími mužmi na svete.

Založili pobočky v Londýne, Paríži, vo Frankfurte, vo Viedni a v Neapole a spoločnosť sa stala prvou nadnárodnou bankou.

Bratia predstavili vládne dlhopisy a financovali napoleonské vojny, o ktorých sa vie, že "podporujú obe strany". Nathan v Londýne sa stal najbohatším z bratov.

Historici hovoria: "Nathanova schopnosť znížiť ceny akcií pomocou siete agentov na šírenie povestí - pravdivé alebo nepravdivé - a potom kúpiť akcie po predaji v panike bola legendárna."

Týmto spôsobom dokázal počas napoleonských vojen ovládnuť britský akciový trh.

Neprekonateľná informačná sieť spoločnosti viedla k tvrdému mýtu o bitke pri Waterloo.

Napriek tomu, že to popierali historici, hovorí sa, že Nathan Rothschild skutočne vedel o porážke Napoleona 24 hodín pred zvyškom Londýna a využil svoje vedomosti na ovplyvnenie obchodu.

Kontroverzná citácia, ktorá mu bola pripísaná v tomto momente v histórii, znie: "Muž, ktorý ovláda britské peniaze, kontroluje Britskú ríšu a kontroluje britskú peňažnú zásobu."

V roku 1826 spoločnosť zachránila Bank of England.

Žiadna iná banka odvtedy nemohla súťažiť s bohatstvom, ktoré získala v devätnástom storočí, hoci presné počty sú ešte stále tajomstvom.

Hoci dnešný bankový dom je (údajne) len samým sebou v porovnaní s jeho predchodcami, odhady jeho majetku sú stále v biliónach.

Rodina bola nástrojom v britskej kráľovskej histórii odvtedy, čo Nathan sa stal bankárom princa Regenta, neskôr sa stal neúprosným hráčom a notoricky známym výtržníkom.

Kráľovský záväzok Rothschildov pokračoval keď sa oženil s princeznou Charlottou, dcéra Juraja IV., Leopolda zo Saxe-Coburgu a Gothu.

Pracovali pre Leopolda zo Saska-Coburgu a Goty a pre jeho synovca Alberta, ktorý sa mal stať Prince Consort kráľovnej Viktórie.

Dokument Dynastia Rothschildovcov [Rothschild dynastie] poznamenáva, že obaja Rothschildovci a Sasko-Coburg "boli dve veľké nemecké rodiny, ktoré sa objavili v priebehu 19. storočia z tmy ku sláve".

Počas celého storočia mali takmer "symbiotický" vzťah, čím sa stali dvoma najdôležitejšími rodinami na svete.

Rothschildovci dali samotným rodinám v období od 1837 do 1842 pôsobivých 3,5 milióna guldenov.

Navyše podporu, ktorú Rothschildovia poskytli kráľovskej rodine pri výstupe na trón v celej Európe, ktorá bola neoceniteľná.

Financovali otca Victorie, keď odišiel do Nemecka aby sa oženil s Victoriou Saxe-Coburg a Gotha.

Pri narodení budúcej kráľovnej Viktórie sa Nathan ponáhľal ponúknuť rodinné finančné poradenstvo a svoju exkluzívnu kuriérnu službu.

V dokumente sa uvádza, že mali "budúcnosť v očiach" keď sa britská postupnosť na trón dostala do ťažkej situácie. Prvý z nich je, že Leopold Rothschild, syn Nathana mohol byť v skutočnosti otec Victorie.

Victoriin pôvod bol sporný bola dedičom, ako jediné dieťa Georgea IV., Princezná Charlotte, zomrela bez priamych potomkov.

Teoretici poukazujú na neobvyklý výskyt hemofílie u kráľovského rodu, možný indikátor.

Hemofília sa objavila v kráľovskom súlade s narodením Victoriinho syna, ale dedičná choroba predtým zostala v rodine.

Neexistuje však žiaden dôkaz, že choroba sa vyskytuje v rodine Rothschildovcov.

Potom prišla povesť o Natty, Leopoldov syn a vnuk Nathan tvrdením, že v skutočnosti mal deti z Queen Victoriou, bol svedkom, že Albert toho nebol schopný.

Počas svojho pôsobenia Victoria Nathana synovia Antony a Lionel robila jej Baronet alebo baróna.

New World Order prezrádza: "nedotknuteľný Goldman Sachs je mocnejší než stáť"

Podľa USA-autora Goldman Sachs nemusí starať o žiadny negatívny vplyv, pretože jeho "trestné" činy z dôvodu svojho postavenia a dôverných informácií zo strany vlád sveta.

Dokumentácia Amazon Prime od roku 2011 sa zaoberá otázkou ako banka bola založená v roku 1869 podľa nemeckých prisťahovalcov do Spojených štátov a stala sa jednou z najsilnejších bánk na svete.

Chris Hedges, autor knihy The World ako to je [svet, ako to je] hovorí o tom, ako zamestnanci Goldman Sachs hrajú kľúčovú úlohu v politickom systéme Ameriky.

Hovorí, že v americkej politike existuje "veľký počet" bývalých partnerov spoločnosti Goldman Sachs.

"Môže sa naozaj povedať, že je nemožné v tejto krajine rozhodnúť v rozpore so záujmami Goldman Sachs," dodal.

Medzi bývalými zamestnancami Goldman Sachs v kľúčových globálnych pozíciách politiky v súčasnej dobe patrí americký minister financií Steven Mnuchin, guvernér Bank of England, Mark Carney a prezident Európskej centrálnej banky Mario Draghiho (iba v štyroch krajinách bez Rothschild centrálnej banky zanechal (videá)).

Hedges pokračuje: "Goldman Sachs má silu priniesť, ekonomiky, ako je Grécko k pádu."

Banka vraj získala až 500 miliónov amerických dolárov [436] miliónov eur z radia gréckej vlády na komplexných investičných transakciách, aby sa dlh krajiny javil menší.

"Keď vyhlási určitá vláda úpadok, to znamená drastické následky, pretože nútia vládu k uloženiu takých úsporných opatrení, ktoré ochromili grécku spoločnosť a paralyzujú Spojené štáty -, aby aj naďalej brali od nich pôžičky," pokračuje Hedges pokračovanie (kartel: Morgans, Rockefellerovcov a Rothschildovcov - Ruský televízny kanál odhaľuje silu Rothschildovcov (videa)).

"Všetci sme rukojemníkmi tejto špekulatívnej hry."

Dokument tiež požiadal živé ploty o vypočutie amerického Senátu, boli účtované na manažérov Goldman Sachs pred vyšetrovacím výborom.

V roku 2010, generálny riaditeľ Lloyd Blankfein a Fabrice Tourre manažér vypovedal ako svedok o obchodných účtoch banky počas úverovej krízy 2018th

The New York Times vyznačuje Goldman Sachs 'transakcie počas krízy ako sériu komplexných transakcií, aby bolo možné ťažiť z kolapsu hypotekárneho trhu domácností.'

Avšak Hedges odmieta rokovania ako "politické divadlo", a dodáva: "Akonáhle zhasnú svetlá dolu a kamery opustia miestnosť, títo ľudia idú všetci spoločne na obed."

verejný obraz banky bol vážne poškodený po rokovaní v Senáte, a firma dostala pokutu 550 miliónov dolárov [480 miliónov EUR], pretože jeho akcií v priebehu finančnej krízy.

Avšak Hedges hovorí, že to nemalo žiadne skutočné dôsledky pre Goldman Sachs pretože budú naďalej sledovať ako obvykle ich podnikania.

"Od pádu roku 2008 sú tieto inštitúcie nedotknuteľné. Nemôžeme nič urobiť aby sme ich zastavili, "hovorí.

Oni vylúpili Ministerstvo financií USA a prevádzkovali rovnaký typ špekulatívnej transakcie - kasíno kapitalizmus -  urobili aby bublina praskla, a vymazali 17 biliónov dolárov mzdy a úspory malých investorov a bežných Američanov z (Rothschildovcov a Rockefellerovcov: Jediní miliardári na svete (videá)).

Títo ľudia sú zločinci. V 17. storočí boli takí speváci obesení.

Ďalej v pozadí zlúčeniny Rothschild-Hitler-Merkel a ďalšie pokrvné príbuznosti sa dozviete vo výbušnej knihe odhalení "Illuminatenblut: okultné obrady elity" Illuminatenblut: Die okkulten Rituale der Elite” von Nikolas Pravda, darunter einige von Suchmaschinen zensierte Texte.

 Nikolas Pravda, vrátane niektorých cenzurovaný vyhľadávačov textov.

 

 

 

 

Die Familie Rothschild ist als eine der reichsten Familien der Welt in die Geschichte eingegangen. Sie unterhalten enge Verbindungen sowohl zu den Königsfamilien Europas als auch zu ihren (schein)demokratischen Regierungen.

Sie haben aufgrund ihrer Geheimhaltung Kritik auf sich gezogen, und es wird vielfach behauptet, sie hätten die Kriege finanziert, die Europa in den letzten 200 Jahren heimgesucht haben.

Ein anderes bedeutendes Bankhaus, Goldman Sachs, erlangte Bekanntheit durch die riesigen Gewinne, die es während der Finanzkrise von 2008 durch das „Wetten“ auf einen Zusammenbruch des Hypothekenmarktes erzielte.

Der Dokumentarfilm Goldman Sachs: Master of the World? [Goldman Sachs: Beherrscher der Welt?] behauptet, dass der Insider-Status der Bank bei Regierungen, einschließlich der USA, dafür gesorgt habe, dass der massive globale Zusammenbruch keine negativen Auswirkungen hatte und wir weiterhin alle Geiseln ihrer Spekulationsgeschäfte sind (Kriegsfinanzier Rothschild verkauft Treuhandgeschäfte – Ex-Rothschild-Banker Macron brüskiert Trump).

Königliche Verschwörung: Die britische Monarchie ist mit der „Neuen Weltordnung“ verflochten

Die Familie Rothschild steht seit Jahrhunderten im Zentrum der europäischen Macht und hat sogar Verbindungen zu den Vorfahren von Königin Elisabeth II.

Das Unternehmen wurde in den 1760er Jahren von Mayer Amschel Rothschild gegründet.

Aus bescheidenen Anfängen als Münz- und Medaillenhändler machte er sich als „Gründervater des internationalen Finanzwesens“ einen Namen.

Er gab sein Vermögen an seine fünf Söhne weiter, die zu den reichsten Männern der Welt werden sollten.

Sie gründeten Niederlassungen in London, Paris, Frankfurt, Wien sowie Neapel, und das Unternehmen wurde zur ersten multinationalen Bank.

Die Brüder führten Staatsanleihen ein und finanzierten die Napoleonischen Kriege, die bekanntermaßen „beide Seiten unterstützen“. Nathan in London wurde der reichste der Brüder.

Historiker stellen fest: „Nathans Fähigkeit, die Aktienkurse zu senken, indem er ein Netzwerk von Agenten dazu verwendete, um Gerüchte zu verbreiten – ob wahr oder falsch – und dann nach Panikverkäufen die Aktien aufzukaufen, war legendär.“

Auf diese Weise konnte er während der Napoleonischen Kriege den britischen Aktienmarkt kontrollieren.

Das unübertroffene Informationsnetzwerk des Unternehmens führte zu einem hartnäckigen Mythos über die Schlacht von Waterloo.

Obwohl von Historikern bestritten, wird erzählt, dass Nathan Rothschild tatsächlich 24 Stunden vor dem Rest Londons von Napoleons Niederlage wusste, und sein Wissen dazu nutzte, um den Handel zu beeinflussen.

Ein umstrittenes Zitat, das ihm zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte zugeschrieben wird, lautet: „Der Mann, der die britische Geldmenge kontrolliert, kontrolliert das britische Imperium, und ich kontrolliere die britische Geldmenge.“

1826 rettete das Unternehmen die Bank von England.

Keine andere Bank kann sich seitdem mit dem Reichtum messen, den sie im 19. Jahrhundert angehäuft hat, obwohl die genauen Zahlen sowohl damals wie heute von einem Geheimnis umgeben sind.

Obwohl das Bankhaus von heute im Vergleich zu früher (angeblich) nur den Schatten seiner selbst darstellt, gehen Schätzungen seines Vermögens immer noch in die Billionen.

Die Familie war maßgeblich an der britischen Königsgeschichte beteiligt, seit Nathan zum Bankier des Prinzregenten wurde, dem späteren c, einem unnachgiebigen Spieler und berüchtigten Verschwender.

Das königliche Engagement der Rothschilds setzte sich fort, als Prinzessin Charlotte, die Tochter von Georg IV., Leopold von Sachsen-Coburg und Gotha heiratete.

Sie arbeiteten für Leopold von Sachsen-Coburg und Gotha und seinen Neffen Albert, der zum Prinzgemahl von Königin Victoria werden sollte.

Die Dokumentation The Dynasty of Rothschild [Die Rothschild-Dynastie] stellt fest, dass sowohl die Rothschilds als auch die Sachsen-Coburgs „zwei deutsche Großfamilien waren, die im Verlauf des 19. Jahrhunderts aus der Dunkelheit zu Ruhm aufgestiegen sind“.

Sie hatten im Laufe des Jahrhunderts eine fast „symbiotische“ Beziehung, durch die sie zu zwei der wichtigsten Familien der Welt werden sollten.

Die Rothschilds liehen der Familie allein in der Zeit von 1837 bis 1842 beeindruckende 3,5 Millionen Gulden.

Darüber hinaus war die Unterstützung, die die Rothschilds den Mitgliedern des Königshauses gewährten, als sie in ganz Europa den Thron bestiegen, von unschätzbarem Wert.

Sie finanzierten den Vater von Victoria, als er nach Deutschland ging, um Victoria von Sachsen-Coburg und Gotha zu heiraten.

Bei der Geburt der künftigen Königin Victoria machte sich Nathan eilig daran, der Familie Finanzberatung und seinen exklusiven Kurierdienst anzubieten.

In der Dokumentation heißt es, sie hatten „die Zukunft im Blick“, als die britische Thronfolge in eine missliche Lage geriet.

Dies führte zu noch ungeheuerlicheren Theorien über die Familie, diesmal in Verbindung mit Königin Victoria.

Die erste ist, dass Leopold Rothschild, der Sohn von Nathan, in Wirklichkeit Victorias Vater sein könnte.

Victorias Abstammung war umstritten, indem überstürzt ein Thronerbe gebraucht wurde, als das einzige Kind von Georg IV., Prinzessin Charlotte, ohne direkte Nachkommen starb.

Theoretiker weisen auf das ungewöhnliche Auftreten der Hämophilie in der Königslinie als möglichen Hinweis hin.

Die Bluterkrankheit tauchte in der königlichen Linie mit der Geburt von Victorias Sohn auf, aber die Erbkrankheit war zuvor in der Familie ausgeblieben.

Es gibt jedoch keinen Beweis dafür, dass die Erkrankung in der Familie Rothschild auftritt.

Dann entstand ein Gerücht über Natty, Leopolds Sohn und Nathans Enkel, indem er behauptete, dass in Wirklichkeit er die Kinder von Königin Victoria gezeugt hätte, da Albert dazu nicht in der Lage war.

Während ihrer Amtszeit machte Victoria Nathans Söhne Antony und Lionel zu Baronet bzw. Baron.

Neue Weltordnung enthüllt: „Unantastbares Goldman Sachs ist mächtiger als der Staat“

Laut eines US-amerikanischen Autors hat Goldman Sachs aufgrund seines Insider-Status durch die Regierungen der Welt keine negativen Auswirkungen wegen seiner „kriminellen“ Handlungen zu befürchten.

Die Dokumentation von Amazon Prime aus dem Jahr 2011 beschäftigt sich mit der Frage, wie das 1869 von einem deutschen Einwanderer in die USA gegründete Bankhaus zu einer der mächtigsten Banken der Welt wurde.

Chris Hedges, der Autor von The World as It Is [Die Welt, wie sie ist], spricht darüber, wie die Mitarbeiter von Goldman Sachs eine Schlüsselrolle im politischen System Amerikas spielen.

Er sagt, es gebe eine „große Anzahl“ ehemaliger Goldman Sachs-Partner in der US-Politik.

„Man kann wirklich sagen, dass es in diesem Land unmöglich ist, gegen die Interessen von Goldman Sachs zu entscheiden“, fügte er hinzu.

Zu den ehemaligen Goldman Sachs-Mitarbeitern in wichtigen globalen politischen Positionen zählen derzeit der US-Finanzminister, Steven Mnuchin, der Gouverneur der Bank von England, Mark Carney, und der Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi (Nur noch vier Länder ohne Rothschild-Zentralbank übrig (Videos)).

Hedges fährt fort: „Goldman Sachs hat die Macht, Volkswirtschaften wie in Griechenland zu Fall zu bringen.“

Die Bank soll bis zu 500 Millionen US-Dollar [436 Millionen Euro] aus der Beratung der griechischen Regierung bei komplexen Anlagegeschäften verdient haben, um die Schulden des Landes geringer erscheinen zu lassen.

„Wenn sie eine bestimmte Regierung für zahlungsunfähig erklären, zieht dies drastische Konsequenzen nach sich, weil sie die Regierung zwingen, solche Sparmaßnahmen zu verhängen, die die griechische Gesellschaft lahmgelegt haben und die die USA lähmen – um weiterhin Kredite aufnehmen zu können“, fährt Hedges fort (Das Kartell: Die Morgans, Rockefellers & Rothschilds – Russischer Fernsehsender entlarvt Macht der Rothschilds (Videos)).

„Wir sind alle Geiseln dieses Spekulationsspiels.“

Der Dokumentarfilmer befragt weiterhin Hedges über die Anhörung des US-Senats, bei der Führungskräfte von Goldman Sachs vor einen Untersuchungsausschuss geladen wurden.

Im Jahr 2010 sagten der CEO Lloyd Blankfein und der Manager Fabrice Tourre als Zeuge über die Handelsabschlüsse der Bank während der Kreditkrise von 2018 aus.

Die New York Times charakterisierte Goldman Sachs’ Transaktionen während der Krise als „eine Reihe komplexer Geschäfte, um vom Zusammenbruch des Hypothekenmarkts für Privathaushalte zu profitieren.“

Hedges lehnt die Anhörung jedoch als „politisches Theater“ ab und fügt hinzu: „Sobald die Lichter ausgehen und die Kameras den Raum verlassen, gehen diese Leute alle zusammen Mittagessen.“

Das öffentliche Ansehen der Bank wurde nach der Anhörung im Senat schwer beschädigt, und dem Unternehmen wurde wegen seiner Maßnahmen während der Finanzkrise eine Geldstrafe von 550 Millionen US-Dollar [480 Millionen Euro] auferlegt.

Hedges sagt jedoch, dass es für Goldman Sachs keine echten Konsequenzen gab, indem sie wie üblich weiter ihren Geschäften nachgehen.

„Seit dem Zusammenbruch von 2008 sind diese Institutionen unantastbar. Wir können nichts tun, um sie aufzuhalten“, sagt er.

Sie haben das US-Finanzministerium geplündert und betreiben die gleiche Art von Spekulationsgeschäften – den Kasinokapitalismus –, die sie vor dem Platzen der Blase getätigt haben, und löschten 17 Billionen Dollar an Löhnen und Ersparnissen von Kleinaktionären und gewöhnlichen Amerikanern aus (Die Rothschilds und Rockefellers: Die einzigen Billionäre der Welt (Videos)).

Diese Leute sind Verbrecher. Im 17. Jahrhundert wurden Spekulanten gehängt.

Weitere Hintergründe zu der Verbindung Rothschild-Hitler-Merkel und anderen Blutlinien erfahren Sie im brisanten Enthüllungsbuch “Illuminatenblut: Die okkulten Rituale der Elite” von Nikolas Pravda, darunter einige von Suchmaschinen zensierte Texte.

Aktuálne odhalenia...


Enthüllungen Aktuell: Anonymous hackt NASA… Chemtrails sind nun Tatsache (18.Februar 2016)

Veröffentlicht am Februar 18, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: nthüllungen Aktuell LOGO

Anonymous hackt NASA… Chemtrails sind nun Tatsache

Anonymous prenikol do NASA... teraz sú chemtrail skutočnosť

Beschreibung: ttps://i0.wp.com/www.matrixblogger.de/wp-content/uploads/Anonymous-hacks-NASA.jpg

Známa skupina aktivistov „Anonymous“ nepomáha len pri boji virtuálne zabrániť vojnám tým, že vnikajú do internetových účtov u Twitter a v iných sieťach ale tiež pomocou príbuznej skupiny nezývanej „AnomSec“ vnikli do NASA a priniesli na svetlo neuveritelné dokumenty a dáta vo veľkosti 276 GB, ktoré medzičasom boli zverejnené. Anonymus o sebe hovorí, majú byť nazývaní ako opravdiví hackeri lebo chcú dať ľudstvu k dispozícii všetky tajné informácie vlád. Pritom sa orientujú na filme „V – vendeta“, v ktorom celý národ porazí diktátorský systém tým, že nosia masky. Na ceste tam sa im podarilo vniknúť do NASA... tá korisť obsahuje nespočetné E-maily, worddokumenty, adresy a telefónne čísla viac ako 2400 zamastnancov NASA ako tiež 630 vídeo-záznamov s úžasným obsahom ako napríklad používané drohny na tajné mísie, manipuláciu klímya jasné potvrdenie existencie „geo-inžinierstva“ a to čo je známe pod menom chemtrails.

Die bekannte Aktivistengruppe „Anonymous“ hilft nicht nur dabei, die Terroristengruppe ISIS virtuell zu bekämpfen und somit Krieg zu verhindern, indem sie deren Internetkonten bei Twitter und anderen sozialen Medienplattformen aufgespürt und gehackt haben, sondern die Splittergruppe von Anonymous namens „AnonSec“ hackte nun auch die NASA und brachte unglaubliche Dokumente zum Vorschein sowie Daten mit einer Größe von 276 GB, die zwischenzeitlich veröffentlicht wurden. Anonymous sagt von sich, dass sie als wahre Hacker zu bezeichnen seien, da sie jedwede Geheiminformationen der Regierungen, die nicht länger dem Volk, sondern nur sich selber dient, allen Menschen zugänglich machen möchten. Dabei orientieren sie sich an den Film der Wachowski-Geschwister mit dem Titel „V – wie Vendetta„, in dem ein ganzes Volk mit Masken ein diktatorisches System besiegt. Auf dem Weg dorthin ist es ihnen nun gelungen, die NASAzu hacken…

Die Beute von AnonSec sind unzählige E-Mails, Worddokumente, Adressen und Telefonnummern von über 2400 NASA-Mitarbeitern sowie über 630 Videos mit brisantem Inhalt, wie beispielsweise über eingesetzte Drohnen mit geheimen Missionen, Klimamanipulation und die klare Bestätigung der Existenz von „Geo-Engineering“, was auch bekannt ist unter dem Begriff „Chemtrails“.

Ursprünglich hatte AnonSec nicht versucht, irgendetwas über Drohnen und Chemtrails herauszufinden und waren über den Fund sogar überrascht. Nicht einmal das Hacking war geplant gewesen, sondern basierte vielmehr auf den Zufall, dass ein Trojaner über eine Million Computer infiziert und sich darunter ein Gerät der NASA befunden hatte. Über diesen Trojaner konnten sie sich in einen der Computer einhacken, der sich vorwiegend mit dem Thema Drohnenüberwachung und Klima beschäftigt.

Pôvodne sa AnonSec nepokúšal nájsť niečo o drohnoch a chemtrailoch, tým nálezom boli prekvapení. Tiež neplánovali hackovať, viac menej to bola náhoda, že jeden trojánsky kôň infikoval milión počítačov a náhodou bola medzi nimi NASA. Tým trojánskym koňom chceli vniknúť do jedného počítača, ktorý sa hlavne zaoberá témou kontrola drohnov a klíma.

Anonymous vysvetlil na ich web-strane a časopisu „Zine... mali sme dosah na všetky počítače NASA a urobili sme kópie dát, ktoré neustále do počítačov posielajú drohny a ako boli premenované aby vyzerali ako normálne nenápadné dáta. V našej skupine sme mali rozhovor či tie drohny zhodíme alebo nie. Niektorí boli proti, lebo by to spôsobilo škodu 227 miliónov dolárov a my by sme iste boli prehlásení za teroristov.  Ale napriek tomu sme pokračovali“.

K tomu zverejnil AnonSec nimi ovplyvnenú letovú cestu drohnov aby sa zrútili. NASA-piloti drohnov na zemi sa potom pokúsili znova-dosiahnuť kontrolu.

„My sme sa potom pokúsili zhodiť tých drohnov do tichého oceánu keď sa zrazu zjavil tok dát, ktorý my môžeme nazvať len „divná premávka dát“. Nevedeli sme s tým nič robiť. Keď sme sa po niekoľkých dňoch pokúsili znova vniknúť do ich systému tak už to nebolo možné. Tí, ktorí to čítajú si možno myslia, že taká bezpečnostná diera  u NASA-y je možno prekvapujúca – ale z našej skúsenosti môžeme povedať, že je to normálne“.

Die betroffene Anonymous-Gruppe erklärte auf ihrer Webseite und dem Magazin „Zine„:„Wir hatten Zugriff auf sämtliche NASA-Geräte und machten Kopien der Logdateien, die die Drohnen unentwegt an ihre Computer senden und wie sie diese automatisch umbenannten, damit sie wie normale und unauffällige Index-Dateien aussahen. Wir hatten in unserer Gruppe einen Disput, ob wir nun die Drohne abstürzen lassen sollten oder nicht. Einige waren dagegen, weil das einen Schaden von 227 Millionen Dollar verursacht hätte und wir daraufhin gewiss als Terroristen abgestempelt worden wären… Nun, wir haben trotzdem weitergemacht!“

Hierzu veröffentlichte AnonSec den von ihnen beeinflussten Flugweg der Drohne, um sie abstürzen zu lassen. Drohnenpiloten der NASA am Boden haben daraufhin versucht, die Kontrolle wiederzuerlangen.

Wir versuchten daraufhin, die Drohne in den Pazifik abstürzen zu lassen, als plötzlich ein von außerhalb der NASA kommender unerklärter Datenstrom auftauchte und den Absturz vereitelte. Die Analyse dieser Daten können wir nur als ’seltsamer Datenverkehr‘ bezeichnen. Für uns war damit nichts anzufangen. Als wir ein paar Tage später noch einmal versuchten, in das System einzudringen, hatten wir absolut keinen Zugang mehr. Die, die das hier lesen, finden ein solches Sicherheitsloch der NASA vielleicht überraschend, aber aus unserer Erfahrung heraus können wir sagen, dass dies normal ist.“

Die gehackten Videodateien zeigen viele Eislandschaften und weitere Klimastudien sowie Abflugzeitpunkte, Drohnenmodell- und Missionsbezeichnungen, Sensordaten und GPS-Koordinaten. In einigen der Logdateien aus dem Jahre 2014 finden sich Daten über Untersuchungen zu Effekten, die bei sekundären Betankungen von Flugzeugen auftreten können und dessen Auswirkungen auf Contrails und anderen Emissions-Projekten. Es scheint, als hätte die NASA Untersuchungen angestellt, wie sich Flugzeuge verhalten, wenn man neben den normalen Benzintanks noch weitere einbaut, die offensichtlich etwas anderes enthalten sollten als normales Flugbenzin.

Tie hackované vídeo-dáta ukazujú mnohé ľadové krajiny a ďalšie klimatické štúdie ako tiež body odletov, modely drohnov a názvy mísií, sensory a GPS-koordináty. V niektorých log-dátach z roku 2014 sa nachádzajú dáta prieskumu efektov chemtrails a iných projektov emísií, ktoré vznikajú pri tankovaní lietadiel. Vyzerá to tak, ako by NASA robila výskum o tom ako sa správajú lietadlá keď sa lietadlám okrem normálnych nádrží na benzín pridajú aj iné.

Anonsec predal všetky informácie ďalej. Je to jedna web-stránka, ktorá tiež sleduje ilegálne tajné projekty vlád. Alex Jones je známy aktivista s mnohými dosiahnutými číslami na internete a má obľúbenú rádio-stanicu s radou emocionálnych vysielaní a srdce lomiacimi komentármi k téme chemtrail. Vyjadruje svoje nepochopenie toho ako niekto dokáže takým spôsobom otráviť ľudí a deti. To zanechalo stopu aj u Anonymous-a.  Tie stiahnuté E-maily, adresy a tel. čísla 2.114 zamestnancov NASA boli preskúmané a potvrdené ako správne. Pri volaniach však neodpovedal ani jeden z tých zamestnancov alebo volal späť, čo naznačuje, že boli informovaní a riadení. Infowars sa tiež spojil s oddelením IT-bezpečnosť NASA a to tiež nemalo ozvenu.

AnonSec hat sämtliche Daten an Alex Jones von Infowars weitergegeben. Eine Webseite, die es sich ebenfalls zur Aufgabe gemacht hat, sämtliche illegalen Geheimhaltungs-vorgänge der Regierungen zu offenbaren. Alex Jones ist ein bekannter Aktivist mit vielen Zugriffszahlen im Internet und führt in den USA einen beliebten Radiosender. Er hatte in einem seiner Sendungen einen sehr emotionalen und herzergreifenden Kommentar zu den Chemtrails abgegeben und seinem Unverständnis, wie man Menschen und Kinder nur derart vergiften könne, unter Tränen Ausdruck verliehen. Dies hatte offenbar auch Eindruck bei Anonymous hinterlassen.

Die heruntergeladenen E-Mails und Postadressen inklusive Telefonnummern der 2.414 NASA-Mitarbeiter wurden daraufhin von Infowars geprüft und als authentisch befunden. Bei den Anrufen hat seltsamerweise kein einziger der NASA-Mitarbeiter geantwortet oder gar zurückgerufen, was darauf schließen lässt, dass sie innerhalb kürzester Zeit dazu instruiert worden waren. Auch setzte sich Infowars in Kontakt mit der IT-Sicherheitsabteilung der NASA, aber darauf wurde ebenfalls nicht reagiert.

Selbst das FBI habe nicht auf Anfragen von seiten Infowars reagiert und ignoriere jedweden Anruf und E-Mails. Das lässt bei Infowars die Vermutung zu, dass die NASA völlig in den Händen des Militärs und der Geheimdienste liegt und sich allesamt untereinander abgesprochen haben, wie auf dieses Hacking reagiert werden sollte. Manche vermuten sogar, dass die Völker dieser Erde absolut und auf rücksichtslose Weise von den Regierungen an der Nase herumgeführt werden und sämtliche Agenturen und das Militär unter einer Führung stehen. Von einer simplen Verschwörung wäre in diesem Fall wirklich nicht mehr zu sprechen, denn wie ist es möglich, dass Agenturen wie FBICIA und NASA, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben, sich derart schnell absprechen könnten?

Aj samotné FBI nereagovalo na otázky Infowars a ignorovali volania a E-maily. To podporuje tušenie, že NASA je v rukách vojska a tajnej služby a všetci sa medzi sebou dohodli ako reagovať na hackingy. Mnohí myslia, že národy sveta sú bezohľadne vedené na nose a všetky agentúry a vojsko sú pod jedným vedením. Už sa v tom prípade nedá hovoriť o spiknutí lebo ako by bolo možné, že agentúry ako FBI, CIA a NASA, ktoré očividne nemajú nič spoločné – sa mohli tak rýchlo dohodnúť?

Anonymous-skupina Anonsec a Infowars prehlasujú, že na základe tých log-dát vychádzajú z toho, že chemtrail-y nie sú teória spiknutia ale skutočnosť. Otázka k tomu je kto tie chemtrail-y na oblohe nechá vytvárať a rozptylovať – je to NASA? - alebo tá len stráži a tie dáta z drohnov len posiela ďalej. Doteraz NASA nezaujala k tomu žiaden postoj, ani k obsahu tých brizantných dát....

Die Anonymous-Gruppe AnonSec und Infowars erklärten hierzu, dass aufgrund der Logdateien deutlich daraus hervorgehe, dass die Existenz von Chemtrails nicht länger als Verschwörungstheorie, sondern als Tatsache betrachtet werden könne. Die Frage hierbei ist, wer die Chemtrails unentwegt am Himmel verteilen lässt und ob die NASA dahintersteckt oder die Ergebnisse der Sprühaktionen einfach nur überwachen und die von den Drohnen gesammelten Dateien an die dafür aufgestellten Server weiterleiten. Die NASA hat bisher weder eine Stellungnahme zu diesem Hacking noch zu dem brisanten Inhalt der Dateien abgegeben…

Quelle und weiter: http://www.matrixblogger.de/anonymous-hackt-nasa-chemtrails-sind-nun-tatsache/

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19