Sternenbotschaft: Der Rat der Neun (durch Eliza Ayres) – 22.November 2015

Veröffentlicht am November 26, 2015von erstkontakt blog

Beschreibung: er Rat der Neun

~  ~ Der Rat der Neun ~ Rada deviatich -  ~

Wir sind die Pleiader. Wir sind eure Schwestern und eure Brüder. Seit langer Zeit haben wir euch aus der Ferne zugesehen, aber jetzt bewegen wir uns – als Menschen – mitten unter euch. Wir sind hier.

In unseren Herzen singen wir in Ehrerbietung für euren Planeten, der die menschliche Rasse so liebevoll unterstützt, trotz all’ der fortdauernden Anstrengungen jener – die nicht von dieser Welt und aus anderen Galaxien sind -, die diesen Planeten zerstören wollen.

Sme Plejáďania. Sme vaše sestry a bratia. Už dlho sa vám prizeráme z dialky, ale teraz sa pohybujeme – ako ľudia – medzi vami. Sme tu.

V našich srdciach spievame úctu k vašej planéte, ktorá tak láskyplne podporuje napriek opakovaným námahám tých – ktorí nie sú z tohto sveta a sú z iných galaxií -, ktorí túto planétu mienia zničiť.

Osloboďte vašu planétu z tyranie nenávisti, zúfalstva a hnevu. Zmeňte tento svet do atmosféry uznania, lebo každý jeden z vás ste jedineční – v jeho/jej výraze – a predsa ste súčasťou medzi sebou prepojenej jednoty. Rozumieme vašu bolesť a utrpenie v a z jedného Sveta, ktorý pochádza z ignorancie. Zabudli ste svätú zmluvu so Zemou, Nebom medzi sebou. Opustite vaše strachy.

Befreit eure Welt von der Tyrannei des Hasses, der Verzweiflung und der Wut. Verwandelt diese Welt in eine Atmosphäre der Akzeptanz, denn ein jeder von euch ist so einzigartig – in seinem / ihrem Ausdruck -, und doch seid ihr Teil einer miteinander verbundenen Einheit. Wir verstehen euren Schmerz und euer Leiden in und aus einer Welt, die der Ignoranz entspringt. Ihr habt euren heiligen Bund zur Erde, zum Himmel und zueinander vergessen. Entlasst eure Ängste.

Lasst die Träume eurer Kindheit wieder Einzug in euer ERWACHsenes Gedächtnis halten und befreit euch von der vermeintlichen Notwendigkeit, untereinander wettzueifern und // oder euch gegenseitig übervorteilen zu wollen.

Es gibt ein grundlegendes, ein sehr profundes Missverständnis in eurer Welt, ein Missverständnis, das aus dem tiefen Verlust innerhalb eures Seelengedächtnisses – über den heiligen Beginn des Weltalls – rührt. Ihr seid euch eures eigenen Anfangs nicht mehr bewusst. Und eure wahre Herkunft wurde vor euch verborgen gehalten.

Dovoľte aby sa vrátili do vášho dospelého vedomia sny z vášho detstva a osloboďte sa od zbytočných nutností, zo súperenia medzi sebou a /alebo od potreby zhadzovať jeden druhého.

Existuje základné, veľmi hlboké nedorozumenie, ktoré pochádza z hlbokej straty v pamäti duše – týkajúca sa svätého začku vesmíru. Vášho počiatku nie ste si už vedomí. A váš skutočný pôvod bol pred vami utajovaný.

Mnohí z vás sa vidia oddelení od zdroja, ako túlajúci pes, vysadená mačka alebo zanedbané dieťa alebo zabudnutý starec. A predsa ste nikdy neboli od zdroja oddelení, lebo vaše svetlo žije vo vás, horí v tajných, svätých priestoroch vo vašich srdciach. Tam si JEDEN so stvoriteľom, zdrojom, s otcom a matkou Boh.

Viele von euch sehen sich selbst als getrennt von der Quelle, verloren, wie ein streunender Hund, wie eine ausgesetzte Katze, wie ein verwahrlostes Kind, oder ein vergessener Greis. Doch ihr seid nie von der Quelle getrennt worden, denn euer Licht lebt in euch, es flammt innerhalb des geheimen, geheiligten Raumes in eurem Herzen. Dort bist du EINS mit dem Schöpfer, mit der Quelle, mit Vater und Mutter Gott.

Eure menschliche Rasse ist einst dem Licht entsprungen und zum Licht sollt ihr zurückkehren. Der Pfad der Rückkehr hat begonnen. Das Ereignis, von dem so viele von euch sprechen, geschieht JETZT, indem immer mehr Menschen sich bewusst dazu entscheiden ihr Leben zu verändern und diesen heiligen Raum in sich aufzusuchen. Und wenn sich ihre Herzen öffnen, können sie plötzlich ihren Nachbarn und ihren Mitmenschen in einem völligen neuen Licht wahrnehmen.

Das Licht beleuchtet alles und es führt die göttliche Weisheit in seinem Geleit. Diese Weisheit war immer da, aber sie blieb nach dem Fall – in die Dichte der Dunkelheit – verborgen.

Vaša ľudská rasa kedysi vznikla zo svetla a k svetlu sa máte vrátiť. Cesta návratu začala. Tá udalosť, o ktorej mnohí z vás hovoria sa deje TERAZ tým, že  stále viac ľudí sa vedome rozhoduje zmeniť ich život a navštíviť to posvätné miesto v sebe/vo svojom vnútri. A keď sa vaše srdcia otvoria tak budete vašich spolu-ľudí, susedov vnímať v úplne inom svetle.

To svetlo osvieti všetko a sprevádza ho božská múdrosť. Tá múdrosť tu bola vždy – ukrytá v hustote temnoty.

Prosíme vás vnoriť sa do vedomostí a učení domorodých národov tejto Zeme. Lebo oni nosia tie tajomstvá v ich srdciach a chránia ich lebo vedeli, že tie vedomosti budú čoskoro potrebné - aj keď Zem už vyzerala tak, že čoskoro bude vymazaná.

Ten(to) starý svet zomiera. Svet, v ktorom mnohí z vás vyrástli a svet, ktorý bol upravený a inštrumentovaný, ten/to svet sa rozpadáva. Tmavé sily a moci ešte sa pokúšajú odolať tlaku pribúdajúceho svetla a vydržať. A naďalej sa pokúšajú udržať ľudstvo v zajatí temnoty tým, že držia v rukách opraty moci a vlád a pokúšajú sa udržať kontrolu nad, už k stroskotaniu odsúdený celosvetový obchod a vlády.

Wir bitten euch in das Wissen und in die Lehren der indigenen (eingeborenen) Völker dieser Erde einzutauchen. Denn sie sind es, die die Geheimnisse in ihren Herzen tragen und diese schützten, weil sie wussten, dass dieses Wissen einst gebraucht werden würde, obschon die Welt aussah, als würde sie alsbald ausgelöscht sein.

Die(se) alte Welt stirbt. Die Welt, in der viele von euch groß geworden sind, und die Welt, in der ihr instrumentalisiert und konditioniert wurdet, diese Welt fällt jetzt auseinander. Dunkle Kräfte und Mächte versuchen noch immer dem zunehmenden Druck des Lichts zu widerstehen und standzuhalten. Und sie setzen alles daran die Menschheit weiter in ihrem Bann der Dunkelheit zu halten, indem sie fortwährend die zum Scheitern verurteilte Anstrengung unternehmen, die Zügel der Regierungen und des weltweiten Handels unter Kontrolle zu halten.

Es ist jedem Menschen selbst überlassen, ob sie / er sich dazu entschließt frei zu sein, oder eben auch nicht, ob sie ihr Leben verändern wollen und den nächsten Schritt machen möchten, oder auch nicht.

Dein Transformationsprozess wird zu (d)einer spirituellen Reise, auf dessen Pfad du dich all’ deiner alten Glaubensvorstellungen entledigst. Um wieder ganz und heil zu werden durchlebst und transformierst du viele Schichten, und mit jeder weiteren Schicht löst du dich aus dieser einstigen, alten, klebrigen Energie. Indem du diese alten Schichten löst, befreist du dein Energiefeld. Dabei durchläufst und erlebst du eine komplette Reinigung deiner persönlichen / individuellen, deiner familiären, deiner kulturellen und deiner karmischen Muster und Strukturen, so dass die Menschheit nicht noch einmal ein Leben in einem sich wiederholenden negativen Kreislaufs aus Leid, Elend, Mangel und Angst erfahren muss. Du unterbrichst diesen Kreis und du durchbrichst das Rad. Du nimmst dein Ruder in die Hand.

Každému človeku je prenechané či chce byť slobodný alebo nie, či chce zmeniť jeho život a urobiť nasledujúci krok alebo nie.

Tvoj transformačný proces bude tvojou/jednou spirituálnou cestou na ceste odsunu všetkých tvojich starých predstáv viery (nie je myslené len náboženstvo). Aby si znova bol zdravý/celistvý a prežiješ a transformuješ mnohé vrstvy a každou ďalšou vrstvou rozpúšťaš/oddeluješ sa od tých vtedajších, starých, lepivých energií. Tým, že rozpúšťaš tie staré vrstvy – oslobodíš tvoje energetické pole. Pritom prechádzaš a zažiješ kompletnú očistu tvojich osobných/individuálnych, rodinných, kultúrnych a karmických vzorcov a štruktúr preto aby ľudstvo nemuselo ešte raz opakovať ten negatívny kolobeh z utrpenia, nedostatku a strachu. Prerušíš ten okruh a prerazíš to koleso. Vezmeš pádlo do tvojich rúk.

V tvojom, už dávno minulom čase, ešte pred tým než sa uložila hmla nad vašim svetom žili ľudia v harmónii a dôstojnosti na tejto planéte, v rajskom svete v strede Tichého Oceánu. Niektorí z vás si spomínajú ešte na tú Zem známu ako Lemúria alebo Mu. Pričom ľudia ešte neprevzali vtedy fyzický tvar; to nasledovalo neskôr v dobe Atlantídy, keď planéta spadla do hustých nízko-vibrujúcich úrovní.

In einer längst vergangenen Zeit, noch bevor sich die Nebel über eure Welt legten, haben die Menschen in Harmonie und Anmut auf diesem Planeten gelebt, in einem paradiesischen Ort mitten im pazifischen Ozean. Einige von euch erinnern sich an dieses Land als Lemurien oder Mu. Wobei die Menschen zu jener Zeit noch keine physische Gestalt angenommen hatten; dies folgte erst später, zu der Zeit von Atlantis, als der gesamte Planet auf die dichte Frequenzebene hinunterfiel.

Einst beherbergte euer Lichtkörper euer Bewusstsein, doch als der Planet seine Frequenz in der Dichte veränderte und seine Schwingung verlangsamte, nahmen eure Körper physische Gestalt an und sie wurden schwer und dicht.

Was du als physische Angelegenheit betrachtest, ist schlichtweg Schwingung, die sich auf eine Ebene verdichtet hat, in der sie mit menschlichen Sinnen gesehen und wahrgenommen werden kann. In Wahrheit wird eure Welt aus Wellen des Lichtes und des Tones zusammengesetzt, allesamt auf verschiedenen Frequenzen tanzend. Wenn sich die Schwingung verlangsamt, werden die Dinge verdichtet. Und wenn die Schwingung sich erhöht, werden die Dinge l(e)ichter. Töne können als Farbe gesehen werden, und Farben strahlen Klänge aus. Während sich dein Bewusstsein in die höheren Frequenzbereiche ausbreitet, wirst du beginnen, die zu Grunde liegende Musik der Sphären aufzunehmen; jener Melodien, die sich die Planeten und die Sterne gegenseitig zuspielen, so dass auch deine Zellen sich einander zusingen – in einer Frequenz, die weit über dein derzeitiges Hörvermögen hinausgeht.

Vaše svetelné telo kedysi udomácňovalo vaše vedomie ale keď planéta zmenila frekvenciu do hustoty a spomalila jej vibráciu, vtedy prevzalo vaše telo fyzický tvar a stal sa ťažkým a hustým.

To čo považuješ za fyzickú záležitosť je jednoducho vibrácia, ktorá zhustla na úroveň, v ktorej môže byť vnímaná ľudskými zmyslami. V pravde je váš svet zložený z vĺn svetla a tónov, ktoré tancujú na rozličných frekvenciách. Keď sa vibrácia spomalí tak tie veci zhustnú. A keď sa vibrácia zvýši tak tie veci budú ľahšie (svetelnejšie). Tóny sa môžu vidieť ako farby a farby vyžarujú tóny. Pokiaľ sa tvoje vedomie rozširuje do vyšších frekvenčných oblastí tak začneš vnímať základnú hudbu sfér; tej melódie, ktorú si navzájom hrajú planéty, takže aj tvoje buňky si navzájom spievajú – vo frekvencii, ktorá presahuje tvoj terajší zmyslel sluchu.

V okamihu keď tvoje telo je oslobodené od programovaní tak začneš stúpať do vyšších frekvenčných úrovní až tvoje fyzické telo sa zmení do úžasného tela svetla. To je to čo sa stane všetkým tým, ktorí ich a tento život zasvätili procesu vzostupu. Tí úpravári cesty – kroky-robiace duše prežijú svätú cestu zasvätenia, ktorá bola pred masami doteraz utajovaná.

Sobald dein Körper von den alten Programmierungen befreit ist, wirst du beginnen in die höheren Frequenzebenen aufzusteigen, bis dein physischer Körper in einen prachtvollen Körper des Lichts umgestaltet wird. Das ist es, was für all’ jene unter euch geschehen wird, die ihr / und dieses Leben dem Aufstiegsprozess gewidmet haben. Diese Wegbereiter / Schrittmacherseelen durchleben den heiligen Pfad der Einweihung, der einst vor den Mengen verborgen gehalten wurde.

Der Weg ist herausfordernd, aber wir bitten euch stets im Auge zu behalten: Alles was ihr tut, das vollbringt ihr für die gesamte Menschheit. Richte und behalte also fortan immer deinen Fokus auf deinem Wunsch Gott zu erkennen, Gott zu vertrauen, Gott in deine Arme zu schließen. Erlaube den Engeln Gottes für dich zu singen, dich zu begleiten und dich in ihre(r) Gnade einzuhüllen. Dein Wunsch und deine Sehnsucht, die Einheit zu erfahren und zu fühlen, wird dich sicher durch jede Herausforderung bringen, der du dich gegenüber gestellt siehst. Wisse, dass du große Kraft, Macht, Weisheit und Anmut in dir trägst.

Tá cesta je vyzývavá, ale my vás prosíme mať pred očami: Všetko čo robíte – to robíte pre celé ľudstvo. Usmerni a udrž preto tvoje sústredenie na tvoje želanie roz/poznať Boha, dôverovať Bohu, vziať Boha do tvojej náruče. Dovoľ anjelom Boha aby pre teba spievali, teba sprevádzali a by ťa zahalili do ich milosrdnosti. Tvoje želanie a túžba zažiť jednotu a precítiť ju ťa prenesie cez všetky výzvy, ktoré stretneš. Vedz, že nosíš v tebe veľkú silu, moc, múdrosť a dôstojnosť.

V pravde ste všetci ľudskí anjeli, ktorí vstúpili do tohto sveta – príbeh, ktorý sa rozpráva všade. Nespadli ste z milosrdnosti preto, že bol niekto nahnevaný, zlý, zlomyselný, alebo kvôli nepokojom - ale preto, že ste si to želali. TY si mal želanie zažiť tú najhlbšiu úroveň stvorenia, tú úroveň hustoty, nízko-plujúci svet tretej dimenzie. Niektorí z vás dokonca vstúpili ešte hlbšie a prijali postavu/tvar elementárnych bytostí – skaly, stromy a zvieratá. Celý život je inteligentný a živý. Dovoľ tým prírodným elementom podeliť sa s tebou o ich múdrosť, ktorú si privlastnili. Mysli na svätosť tej najmenšej bytosti a na zázračnú tvorbu stvorenia – lebo všetko bolo spravené pre tvoju radosť.

In Wahrheit seid ihr alle menschliche Engel, die vor langer Zeit in diese Welt hinabgestiegen sind – eine Geschichte, die sich überall erzählt wird. Ihr seid nicht aus Böswilligkeit, aus Argwohn, oder Aufruhr / Rebellion aus der Gnade gefallen, sondern es wurde eurem Wunsch entsprochen. DU hattest den Wunsch die tiefste Ebene der Schöpfung zu erfahren, jene Ebene der dichten, niedrig schwingenden Welt der dritten Dimension. Einige von euch sind sogar noch tiefer hinabgestiegen, indem sie die Gestalt elementarer Wesen angenommen haben – Felsen, Bäume und Tiere belebend. Das ganze Leben ist intelligent und lebendig. Erlaube diesen Naturelementen, die Weisheit, die sie sich zu Eigen gemacht haben, mit dir zu teilen. Denke über die Heiligkeit des kleinsten Wesens und das Wunderwerk der Schöpfung nach, denn all’ das wurde zu deiner Freude erschaffen.

Das Leben kann wieder harmonisch und anmutig werden, befreit von Angst, aber zuerst gestatte diesen reinigenden Flammen die Schlacken all’ dieser Missverständnisse zu verbrennen und öffne deine inneren Augen, so dass du die Welt betrachten und dabei sehen kannst, dass es hier in Wahrheit kein Gut und kein Böse gibt. Es gibt nur Bewusstsein. Es kommt ausschließlich auf dein Ur-Teils-Vermögen an, denn durch die Art und Weise, wie du eine Erfahrung bewertest, ziehst du weiterhin gleiche, oder ähnlich geartete Energien an. Lass’ los und betrachte die Welt mit neutralen Augen – voller Mitgefühl. Erlaube deine Erfahrungen und finde darin die tiefere Weisheit deiner Seele, denn alles ist bloß belebtes Licht.

Život môže byť harmonický a dôstojný, oslobodený od strachu ale najprv dovoľ tým čistiacim plameňom aby spálili tie hliene všetkých nedorozumení a otvor tvoje vnútorné oči aby si mohol pozorovať a vidieť svet tak, že v skutočnosti nie je tu nič dobré alebo zlé. Existuje len vedomie. Koniec koncov sa jedná o schopnosť hodnotenia, o to ako hodnotíš skúsenosti a tým priťahuješ naďalej tie isté alebo podobné energie. Uvoľni ich a pozoruj svet neutrálnymi očami – plný súcitu, dovoľ tvoje skúsenosti a nájdi v tom hlbšiu múdrosť tvojej duše, lebo ona je len oživené svetlo.

Osloboď sa od seba-súdenia. Keď myslíš, že si stroskotal tak si daj druhú šancu. Anjeli nesúdia, lebo nemajú ego. Egocentrické myslenie – ľavá strana tvojho mozgu – malo už príliš dlho v ruke žezlo a predsa začalo prepojenie oboch strán – lebo práve sa zapálilo/zažhlo tak dlho deaktivované/neaktívne DNA vašej buňkovej štruktúry – ako odpoveď na vstupujúce vlny pro-ton-ického svetla. Svetlo, ktoré prichádza zo stredu vesmíru. So zlúčením oboch polovíc mozgu sa vrátiš do jednotného vedomia. To je to čo leží skryté v tvojej vlastnej krištalínovej DNA. Ste v procese metamorfózy, odložíte kuklu vašej evolúcie a nachádzate sa – znova – ako anjelskí ľudia, ľudskí anjeli, anjeli v ľudskom oblečení, ktorí sú oveľa viac schopní ako to čo teraz „manažujete“.

Befreie dich von jedem Selbsturteil. Wenn du meinst, du wärst gescheitert, dann gib’ dir eine zweite Chance. Die Engel urteilen nicht, weil sie kein Ego haben. Das egozentrierte Denken – die linke Seite deines Gehirns – hatte schon viel zu lange das Zepter in der Hand, jedoch, die Vereinigung der beiden Hälften hat begonnen, weil sich gerade die so lange deaktivierte / inaktive DNA eurer Zellstruktur – als Antwort auf die eingehenden Wellen des pro-ton-ischen Lichts, entzündet. Licht, das aus der Mitte des Universums kommt. Mit der Verschmelzung dieser beiden Gehirnhälften wirst du ins Einheitsbewusstsein zurückkehren. Das ist es, was tief innerhalb deiner eigenen kristallinen DNA in dir verborgen liegt. Ihr seid im Prozess der Metamorphose, ihr legt den Kokon eurer Evolution ab und seid dabei – wieder – engelhafte Menschen, Menschenengel, Engel in Menschengewand zu werden, die zu so viel mehr fähig sind, als das, was sie heute vollbringt, was ihr heute „managed“.

Wenn wir euch ansehen, dann sehen wir eure Vergangenheit, eure Gegenwart und eure Zukunft. Denn wir sind im Jetzt-Moment. Jede/r von euch hat die freie Wahl, entweder auf das Licht zuzugehen, oder sich zurückzuziehen und in der Dunkelheit zu verbleiben. Wir lieben euch, ganz gleich welche Wahl ihr treffen werdet und wir bleiben an der Seite jener, die bereit sind, ihr Leben außerhalb dieser Box zu erforschen. Jenem Kasten, der von gut gemeinten, aber unwissenden Erwachsenen und Lehrern um euch herum geschaffen, euch antrainiert wurde.

Keď sa na vás pozeráme tak vidíme vašu minulosť, prítomnosť a vašu budúcnosť. Lebo sme v teraz-momente. Každý z vás má slobodnú voľbu – ísť v ústrety k svetlu alebo sa stiahnuť a zostať v temnote. My vás milujeme jedno akú voľbu trafíte a my zostaneme pri strane tých, ktorí sú pripravení skúmať život v boxe. Tá skriňa, vytvorená dobre mieniacimi – ale nevedomými dospelými a učiteľmi okolo vás a ktorí vás natrénovali.

Táto cesta je najprv a najvyššie veľmi individuálna cesta ale bude kolektívnou skúsenosťou v okamihu keď sa jeden za druhým človekom otvoria prekvapujúcej pravde, že všetci sú časťou Boha – sú svetelné bytosti, ktoré prechádzajú ľudskou skúsenosťou.

Diese Reise ist zuallererst und zuoberst ein sehr individueller Weg, aber er wird zu einer kollektiven Erfahrung, sobald sich ein Mensch nach dem anderen der erstaunlichen Wahrheit öffnet, dass sie, dass ihr alle ein Teil Gottes seid / sind, ein Lichtwesen, welches eine menschliche Erfahrung durchläuft.

Wir grüßen euch in der Morgendämmerung zu einer neuen Menschheit und einer neuen Menschlichkeit und wir heißen die schöne Freundschaft zwischen unseren beiden Rassen willkommen. Wir sind EINS, weil die Menschen nicht alleine auf der Erde sind. Es gibt viele Rassen, die dieses Sonnensystem, diese Milchstraße und dieses Weltall ihr zuhause nennen. Wenn sich dein Bewusstsein zunehmend weitet, wirst du beginnen dich in diese anderen Welten auszudehnen und mit ihnen zu kommunizieren. Dort werdet ihr als lange verlorene Verwandte begrüßt – was ihr tatsächlich seid..

Zdravíme vás vo svite dňa k novému ľudstvu a novej ľudskosti a vítame priateľstvo medzi oboma rasami. Sme JEDEN, lebo ľudia nie sú sami na Zemi. Je veľa rás, ktoré túto Slnečnú sústavu, Slenečnú dráhu a tento vesmír nazývajú ich domovom. Keď sa vaše pribúdajúce vedomie rozšíri tak sa začneš rozširovať aj v iných svetoch a budeš s nimi komunikovať. Tam budete zdravení/vítaní ako dlho stratení príbuzní – čo skutočne ste....

Uctievame vás pre vašu ochotu preskúmať tie nízke úrovne stvorenia a vítame v spoločnosti hviezd....

Wir ehren euch für eure Bereitwilligkeit, die niedrigeren Ebenen der Schöpfung zu erforschen und heißen euch in der Gemeinschaft der Sterne willkommen.. ~  ~

~~
Namaste,

Der Rat der Neun durch Eliza Ayres, 22.11.2015, http://bluedragonjournal.com/

Übersetzung: Roswitha

Quelle deutsch: https://dasmanuskriptdeslebens.wordpress.com/2015/01/16/eine-geschichte-der-schopfung-teil-2/

Originaltext: http://bluedragonjournal.com/2015/11/21/the-council-of-nine-communique-11-21-2015/

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

Rada deviatich...

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58