Deň vedomých stvoriteľov...

Steve Rother: “Tag der bewussten Schöpfer” (18.Januar 2016)

Veröffentlicht am Januar 24, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: ttps://i1.wp.com/torindiegalaxien.de/Bilder-neu20-02-11/li-arb/arktu240515.jpg

~ Tag der bewussten Schöpfer ~ Eine neue Balance zwischen Spirit und Menschen

Deň vedomých stvoriteľov – Nová rovnováha medzi spirit/duchom a človekom

Pozdravy z domova

Zdravíme s veľkou radosťou! Keď by ste boli schopní vidieť našimi očami tak by ste rozumeli veľkej úcte a neuveritelnej láske, ktorú cítime ku každému jednému z vás. Je prekvapivé vidieť vás na vašej ceste a pozorovať to čo sa deje pokiaľ vy začínate uznávať tie prepojenia, ktoré ste spravili len preto aby ste sa pripravili na to čo teraz robíte. Milí, dovolte nám niečo oznámiť. Na planéte Zem sa deje niečo magické. Vieme, že často trčíte v zlých správach a ste sústredení na problémy lebo na planéte je ich veľa. Neznepokojujte sa kvôli tomu – lebo všetko je ako má byť. Existuje veľa vecí, ktoré sa začínajú chvieť/kolísať, odsunovať aby sa našla esencia toho čo už nejaký čas zažívate. Teraz sa chce pripojiť na jadro-esencie všetko a ľahko, ešte rýchlejšie ako krátko predtým. My to nazývame „Deň vedomých stvoriteľov“

Grüße von zu Hause.

Wir begrüßen euch mit großer Freude! Wenn ihr fähig wäret nur für einen Moment durch unsere Augen zu sehen, würdet ihr die Ehrfurcht und unglaubliche Liebe verstehen, die wir für jeden einzelnen von euch haben. Es ist erstaunlich, euch auf dieser Reise zu sehen und zu beobachten was stattfindet, während ihr beginnt die Verbindungen anzuerkennen, die ihr alle gemacht habt, nur um euch auf das vorzubereiten, was ihr jetzt macht. Nun, ihr Lieben, lasst uns euch etwas mitteilen. Etwas magisches findet auf dem Planeten Erde statt. Wir wissen, dass ihr oft in schlechten Nachrichten steckt und in der Fokussierung auf all die Probleme, denn es gibt viele auf dem Planeten Erde. Seid nicht verwirrt darüber, denn alles ist, wie es sein sollte. Es gibt so viele Dinge, die anfangen zu wackeln, abgeschüttelt werden, um die Essenz dessen zu finden, was ihr seit einiger Zeit erlebt habt. Es ist jetzt möchte, sich an die Kern-Essenz von fast allem direkt und leicht zu machen, noch schneller, als nur in kurzer Zeit zuvor. Wir nennen es den “Tag der bewussten Schöpfer”.

Tag der bewussten Schöpfer Deň vedomých stvoriteľov

Je to jednoduché milí. Pobehovali ste hrajúc tú úžasnú hru, predstierajúc, že ste človek. Navzájom ste sa strkali a zakopli/potkli jeden o druhého volajúc tento človek je „správny“ alebo iný „nesprávny“, všetko s odôvodnením – kde ste a čo ste mohli vidieť z obmedzenej perspektívy. Čo sa teraz deje je magické lebo tá prerspektíva sa začína veľmi rýchlo otvárať. Pozrite si všetky veci, ktoré ste v živote robili. Pozorujte zákony, ktoré boli v posledných rokoch platné a všetky zmeny, o ktorých ste mysleli, že sa nikdy nestanú – medzičasom sú štandardné. Sú to vzrušujúče časy pre všetkých – a pre nás, ktorí sa prizeráme – pokiaľ tá hra na planéte Zemi sa vyvíja do nasledujúceho stupňa.

Es ist sehr einfach, ihr Lieben. Ihr seid herumgelaufen, dieses wunderbare Spiel spielend, vorzugeben ein Mensch zu sein. Einander stoßen und übereinander stolpern, rufen dieser Mensch ist “richtig” oder dieser Mensch ist “falsch”, alles in einer Rechtfertigung wo ihr seid und alles aus ihr aus eurer begrenzten Perspektive sehen könnt. Was jetzt geschieht ist magisch, denn diese Perspektive beginnt sich jetzt sehr schnell zu öffnen. Schaut euch alle Dinge an, die ihr in eurer Lebenszeit gemacht habt. Betrachtet die Gesetze, die in den letzten Jahren bestanden haben und alle Änderungen, von denen ihr dachtet, sie würden niemals stattfinden, mittlerweile sind sie Standard. Dies sind aufregende Zeiten für alle ~ und für uns, die zuschauten ~ während sich das Spiel auf dem Planeten Erde in die nächste Stufe der bewussten Schöpfung entwickelt.

Verantwortung übernehmen prevziať zodpovednosť

Celý ten čas ste boli stvoritelia, dokonca aj na začiatku keď ste si toho neboli vedomí. To JE  tá hra, to je dôvod prečo to pre nás všetkých, spolu s inými vo vesmíre je tak fascinujúce pozorovať. Čo vy uvidíte je odzrkadlenie – lebo ste hrali hru stvoriteľa. Milí, vy cítite, že tu musíte byť. Ale môžete byť ľahko kontrolovaní a ťahaní a tak vaša energia môže byť označená a použitá proti vám. Všetky tie veci sa menia pokiaľ začína dovoliť vám vaša nová prespektíva vidieť všetko z perspektívy vášho domova. Predtým než s tým začnete musíte sa vrátiť ešte raz do vášho života a prevziať zodpovednosť za každý jediný bod. Zneje jednoducho, ale nie je. Obzvlášť preto lebo čas to ešte zhoršuje, dá vám čas racionalizovať vaše myšlienky a konania. To sa s ľuďmi deje celú dobu a je úžasné pozorovať to. Jednoducho meníte hru a tvoríte z novej perspektívy. Fantastické! „ČO CHCETE TVORIŤ?“ A to je najdôležitejší element  - rozhodnúť, pokiaľ začínate rozumieť, že ste celú tú dobu spoločne tvorili. Pokiaľ si to uvedomujete môžete začať používať to pozitívnym spôsobom. Teraz príde úplne nová lúštenka/hádanka s radou opcií/možností. Nám sa zdá veľmi prekvapujúce keď vidíme ako sa prebúdzate z toho sna a zisťujete, že máte magické sily. Pre nás to je neuveritelné lebo nikdy sme nemysleli, že sa to stane, nie v tej miere ako to teraz na planéte Zem je. Je magické pozorovať to, pokiaľ vy odhalujete a pomáhate si navzájom. Čo teda sú tie otázky, ktoré sa vynárajú?

Ihr seid die ganze Zeit Schöpfer gewesen, sogar am Anfang, als ihr euch dessen nicht bewusst wart. Das IST das Spiel, das ist der Grund, warum es für uns alle, zusammen mit anderen im Universum, so faszinierend zu beobachten ist. Was ihr sehen werdet ist eine Spiegelung, denn ihr habt unbewusst ein Spiel des Schöpfers gespielt. Ihr Lieben, ihr fühlt, dass ihr hier sein müsst. Allerdings konntet ihr auch leicht kontrolliert und gezogen werden, so konnte eure Energie markiert und manchmal gegen euch verwendet werden. All diese Dinge verändern sich, während eure neue Perspektive beginnt euch zu erlauben aus der Perspektive von zu Hause zu sehen. Wenn ihr damit anfangt, müsst ihr zuerst einmal in euren Leben zurückgehen und die Verantwortung für jeden einzelnen Punkt übernehmen. Klingt zwar einfach, ist es aber nicht. Besonders, weil Zeit es in der Regel noch schlimmer macht, euch Zeit gibt, eure Gedanken und eure Handlungen zu rationalisieren. Dies geschieht die ganze Zeit mit den Menschen, und es ist einfach wunderbar zu beobachten. Ihr verändert ganz einfach das Spiel und schafft aus einer neuen Perspektive. Fantastisch! Nun, was möchtet ihr schaffen? Ahh, das wird das wichtigste Element für euch alle, zu entscheiden, während ihr beginnt zu verstehen, dass ihr die ganze Zeit gemeinsam geschaffen habt. Während ihr euch dessen bewusst werdet, könnt ihr anfangen es auf eine sehr positive Weise zu benutzen. Jetzt kommt ein völlig neues Rätsel mit einer ganzen Reihe von Optionen auf euch zu. Wir finden dieses absolut erstaunlich, zu beobachten, wie ihr erwacht aus dem Traum und feststellt, dass ihr magische Kräfte habt. Das ist für uns unglaublich, weil wir niemals dachten, dass es geschehen würden, nicht in diesem Ausmaß auf dem Planeten Erde. Es ist so magisch zu beobachten, während ihr alles entdeckt und euch gegenseitig helft. Was sind also die neuen Fragen, die heraufkommen werden?

Eine neue Balance zwischen Spirit und Menschen

– Nová rovnováha medzi spiritom a človekom

Jednou prvou otázkou, ktorý si každý robí je: „Čo urobím s mojou mocou?“ Vašou prvou reakciou bude začať tvoriť, niečo z vašej náruživosti, niečo čo vám bude slúžiť. Vtedy začne váš vagus-nerv otvárať všetky nervy okolo. Pocítite vaše požiadavky a spýtate sa či všetku tú energiu nemáte sústrediť/použiť pre iných ľudí. Fascinujúca možnosť! Milí, my vám povieme, že neexistuje nič správne alebo nesprávne. Ale prosíme vás uspokojiť najprv seba v týchto dňoch. Rozpoznáte, že existuje rovnováha, ktorú musíte udržať aby ste udržali vašu moc. Aj keď možno myslíte na rovnováhu medzi svetlom a temnotou – my sa nakláňame nazvať to skorej na rovnováhu medzi spirit a človek. Obe nie sú ani správne ani nesprávne. Je to veľmi jednoduché – je to rovnováha, ktorú musíte udržať. U každého človeka je teraz rovnováha naklonená pokiaľ sa sťahuje zá/clona, ktorú ste dlho videli a teraz vidíte, že ste magické bytosti. Áno milí, vy ste vždy mali ruku v každom stvorení, ktoré ste na Zemi zažili. Z toho dôvodu vás prosíme najprv prevziať zodpovednosť pre tie veci tým, že vždy si poviete: „Áno, ja som to skutočne dostal do neporiadku“. A to je cesta zábavy alebo prizerania. Pripomeňte si, že na planéte Zem nie je nič čo by sa nedalo zmeniť.

Eine der ersten Fragen, die sich jeder einzelne von euch stellt ist: “Was mache ich mit meiner Macht?” Eure ersten Reaktionen wird sein anzufangen zu schaffen, etwas aus eurer eigenen Leidenschaft, etwas, was euch dienen würde. Dann wird sehr schnell euer Vagus-Nerv beginnen alle anderen um euch herum zu erschließen. Ihr werdet ihre Bedürfnisse fühlen und euch fragen, ob ihr vielleicht nicht all diese Energie auf andere Menschen konzentrieren solltet. Faszinierende Möglichkeiten! Wir sagen euch, ihr Lieben es gibt kein richtig oder falsch dabei. Allerdings bitten wir euch, zuerst euch selbst in diesen Tagen zufrieden zu stellen. Ihr werdet erkennen, dass es eine Balance gibt, die ihr aufrechterhalten müsst, um eure Macht zu halten. Obwohl ihr vielleicht daran als eine Balance zwischen Licht und Dunkel denkt, haben wir eine Tendenz dazu es als“zwischen Spirit und Mensch” zu bezeichnen. Keines von beiden ist richtig oder falsch. Es ist ganz einfach, es gibt Balancen, die gehalten werden müssen. Für jeden einzelnen Menschen ist die Balance jetzt gekippt, während der Schleier weggezogen wird, gerade lange genug für euch um zu sehen, dass ihr wirklich magische Wesen seid. Ja, ihr Lieben, ihr hattet eine Hand in jeder Schöpfung, die ihr im Spiel auf der Erde erfahren habt. Aus diesem Grund bitten wir euch, zuerst die Verantwortung zu übernehmen, und zwar in einer liebevollen Weise. Der Hüter übernimmt manchmal Verantwortung für Dinge indem er sagt: “Ja, ich brachte wirklich dies in Unordnung.” Und das ist der Weg darüber zu scherzen oder es sich anzuschauen. Erinnert euch, es gibt nichts, was auf dem Planeten Erde nicht veränderbar ist.

 

Die neue Harmonik ~ Zunächst platziert euch Selbst

Nová harmónia – najprv umiestnite seba

Niektoré veci potrebujú viac energie ako iné ale my vás prosíme uložiť rovnováhu vašich tvorení na vás samých. To je nová harmónia, ktorá sa musí udiať, lebo na planéte Zem existujú tóny a podtóny, ktoré chcú byť počuté. Aj keď už vždy existujú ako prirodzené formácie vlnových vzorcov – teraz môžete začať ich cítiť a používať ako časť vašich liečebných techník. Je mnoho možností, milí. Keď sa začiatočník začal učiť spievať tak chcel najprv zistiť či je baritón, bass alebo tenor. Našiel spôsob, ktorým to bolo ľahké a hral sa s tým výberom/ponukou. Ale tiež počuje niečo mimo dosahu a chce to nejakým spôsobom vyjadriť. Možno to bola obľúbená pieseň v rádiu ale vedel, že tú melódiu netrafí presne. Keď teda by prišiel nejaký náznak tak by možno trafil harmóniu/súlad toho a bol by ešte schopný pridať rozsiahlu peknú energetickú vlnu. To je to - čo teraz je možné.

Einige Dinge benötigen mehr Energie als andere, aber wir bitten euch darum, die Balance eurer Schöpfungen zuerst auf euch zu platzieren. Dies ist die neue Harmonik, die stattfinden muss, da es Töne und Untertöne auf dem Planeten Erde gibt, die jetzt gehört werden können. Obwohl sie immer als natürliche Formationen der Wellen-Muster existierten, könnt ihr sie mit eurer jüngsten Entwicklungen zu fühlen beginnen, und sie als Teil eurer Heilungs-Techniken benutzen. Es gibt viele Möglichkeiten, ihr Lieben. Als der Keeper lernte im Gymnasium zu singen, versuchte er herauszufinden, ob er ein Bariton, Bass oder Tenor war. Er fand eine Art, die für ihn etwas bequem war und spielte in dieser Auswahl. Allerdings hört er ab und zu etwas aus einer Auswahl außerhalb seiner Reichweite und er möchte es in einer gewissen Weise zum Ausdruck bringen. Vielleicht war es ein beliebtes Lied im Radio, aber er wusste, dass er die Melodie nicht ganz genau treffen konnte. Wenn dieser Hinweis also käme, würde er eine Harmonik treffen und wäre noch fähig, es auszudrücken oder die umfassend schöne Welle hinzuzufügen. Das ist, was jetzt möglich ist.

 

Die Schwingungen der Liebe – Vibrácie lásky

Mnohí z vás majú liečitelské schopnosti, ktoré sú v tom výbere/ponuke. Teraz je ten výber možno len niekoľko biliardov vibračných krokov, alebo možno aj väčší. Dovolte nám povedať, že priemerná ponuka reprezentuje približne štyri palce. Keď tú oblasť netrafíte tak to znamená, že nemôžete z tej oblasti dosiahnuť liečitelské schopnosti? Nie, vôbec nie lebo môžete trafiť tú, v tom existujúcu harmóniu/súlad. To je tá pekná časť toho – mágia. Teraz môžete začať vidieť vo svete váš vplyv, v tom okamihu keď preberiete zodpovednosť za vlastné stvorenie/tvorby. Môžete začať vidieť ako môžu byť používané tie harmónie/nadtóny aby mali veľký vplyv vo svete.

Čo sú nadtóny? Najprv pozorujte tie rozsiahle vibrácie lásky. Tu máte lásku k jednej osobe. Potom máte lásku k niečomu čo vám robí radosť – ako spievať a malovať. Alebo možno k jednému zvieraťu, ktoré vstúpilo do vášho života a odzrkadluje hlboko tie najkrajšie formy stvorenia. Existuje veľa vibrácií lásky. Nájdite jednu a na tom budujte – ako v harmónii/súlade tak tiež v iných oblastiach. Keď vyžaruje láska do vášho okolia – tak čo myslíte sa bude vracať späť? Jednoducho milujte každého aj keď sa nepokúsia milovať vás. Vy ste jednoducho vytvorili najvyšší stupeň vibrácie tam kde žijete a vyjadrujete vaše svetlo. Hrajte sa s tým. Pozorujte to. Uvedomte si, že ste vedomí stvoritelia a rozpoznáte tú harmóniu. Keď povieme „VY“ tak nehovoríme špeciálne o každom jednom. Väčšina z vás, ktorí čítate túto správu prišli načas aby tie dvere otvorili, udržujú pekné myšlienky na tomto mieste aby ich v priebehu času akceptovali aj iní. Vy ste priekopníci. Keď hovoríme o vás, tak hovoríme o kolektíve ľudstva a o najvyššej vibrácii až po tú najniššiu, o palete, ktorá sa musí presunúť do spolku. Povedali sme, že ľudia môžu ísť vpred len tak rýchlo ako rýchlo sa pohybuje najnižšia vibrácia na planéte Zemi.

Viele von euch haben heilende Fähigkeiten, die in dieser Auswahl sind. Jetzt ist diese Auswahl vielleicht nur einige Billiarden Schwingungs-Schritte, oder vielleicht sogar noch größer. Lasst uns sagen, dass die durchschnittliche Auswahl ungefähr vier Zoll repräsentiert. Wenn ihr diesen Bereich nicht ganz treffen könnt, bedeutet es, dass ihr heilende Fähigkeiten aus diesem Bereich nicht erreichen könnt? Nein, überhaupt nicht, denn ihr könnt die Harmonik treffen. Das ist der schöne Teil davon ~ die Magie. Jetzt könnt ihr anfangen eure eigene Wirkung in der Welt zu sehen, solange ihr die Verantwortung für eure eigenen Schöpfungen übernehmt. Ihr könnt beginnen zu verstehen, wie jene Harmoniken/Obertöne benutzt werden können, um sich in einer sehr großen Weise auf eure Welt auszuwirken.

Was sind Obertöne? Betrachtet zunächst die weiten Schwingungen der Liebe. Hier habt ihr die Liebe für eine Person. Dann habt ihr dort die Liebe für etwas, das euch Spaß macht, wie Singen oder Malen. Oder, vielleicht habt ihr die Liebe für ein Tier, das euer Leben betreten hat und euch in den schönsten Formen zutiefst reflektiert. Es gibt viele Schwingungen der Liebe. Findet eine und baut darauf auf, sowohl in der Harmonik als auch in anderen Bereichen. Wenn Liebe in eure ganze Umgebung ausgestrahlt wird, was vermutet ihr, wird zurück reflektiert? Ihr liebt einfach jeden, auch wenn sie versuchen euch nicht zurück zu lieben. Ihr habt einfach den höchsten Schwingungs-Punkt geschaffen, in welchem ihr lebt und euer Licht ausdrückt. Spielt damit herum. Betrachtet es. Werdet euch bewusst, dass ihr bewusste Schöpfer seid und die Harmonik erkennt. Wenn wir “euch” sagen, sprechen wir nicht speziell mit jedem einzelnen von euch. Die meisten von euch, die diese Mitteilung hören, sind früh gekommen um die Tür zu öffnen, schöne Gedanken an diesem Ort zu halten, so dass andere sie im Laufe der Zeit akzeptieren konnten. Ihr seid die Wegbereiter. Wenn wir über euch sprechen, sprechen wir vom Kollektiv der Menschheit und von der allerhöchsten Schwingung bis zur absolut niedrigsten, eine Bandbreite, die sich zusammen verschieben muss. Wir haben gesagt, dass die Menschen nur so schnell vorwärts kommen können, wie die niedrigste Schwingung auf dem Planeten Erde voran kommt.

Keine Geheimnisse mehr Už žiadne tajnosti

Teraz máte tuná niekoľko vecí vo váš prospech, vrátane technológií, ktoré vám bez tajností dajú peknú dobu. Je pre nás prekvapujúce lebo ste vedomí stvoritelia a veľmi dôležití, takže môžete vidieť, rozumieť to čo nazývate „tajomstvo“. Každý má tajomstvá. Je to časť anonymity a vášho autonómneho správania – je to to o čom často myslíte, že vás od iných delí. My neposudzujeme vaše tajomstvá, jednoducho hovoríme, že sú teraz ťažko držatelné na planéte Zem. Nie je to úžasné? Áno, je to povzdvihnutie ľudstva. Aj keď to nie je perfektné a určite nie podobné u iných ľudí alebo je rozdelené cez časti sveta – tak teraz môžete vidieť tú vlnu, ktorá mení celé ľudstvo. Vy ste skvelí vodomí stvoritelia. Spomínate si na väčšinu prípadov vašich dejín – jednoducho z dôvodu, že to pravdepodobne prichádza k vám na vašej ceste. Áno, môže vám to dať dôveru ale tiež má sklon viesť vás skratkami. Bolo to vaše rozhodnutie, skrývať vašu vlastnú minulosť a úžasnosť. Teraz sa začínate vynárať z neuveritelnej vlny temnoty, čo vám prináša svetlo. Nosili ste ho dopredu a zazvonili ste novú dobu svetla. Sú to magické časy milí, a vy ste tí kúzelníci. Udržujte v pohybe tú veľkú prácu. Dovolte si rozumieť, že každým krokom je možné tvoriť vedome. Nebojte sa vytvárať pre seba  lebo najprv sa musíte umiestniť vy (udržať vašu vlastnú rovnováhu) – to je najdôležitejší element/vec pre vstup do vašej moci ako vedomý stvoriteľ.

Tá doba je už tu. Vitajte doma. Vitajte na novej Zemi.

Najväčšou česťou nám je prosiť vás aby ste sa navzájom potkávali s úctou. Navzájom sa tým kŕmte a hrajte tú hru spoločne.

Ihr habt jetzt einige Dinge zu euren Gunsten hier, einschließlich eurer Technologien, die euch eine schöne Zeit ohne Geheimnisse mehr gegeben haben. Das ist erstaunlich für uns zu sehen, denn ihr seid bewusste Schöpfer und es ist wichtig, dass ihr verstehen könnt, was ihr “Geheimnisse” nennt. Nun, jeder hat Geheimnisse. Es ist ein Teil eurer Anonymität und eures autonomen Verhaltens ~ es ist das, was ihr oft denkt, dass es euch von anderen Menschen trennt. Wir urteilen nicht über Geheimnisse, ihr Lieben, wir sagen euch einfach, dass sie jetzt sehr schwer auf dem Planeten Erde zu halten sind. Ist das nicht wunderbar? Ja, das ist eine Anhebung der Menschheit. Auch wenn es nicht perfekt ist und sicherlich nicht gleichmäßig auf andere Menschen oder andere Teile der Welt  verteilt ist, könnt ihr jetzt die Welle sehen, die die ganze Menschheit verändert. Ihr seid großartige bewusste Schöpfer. Ihr erinnert euch in den meisten Fällen an eure Geschichte aus dem einfach Grund, weil es wahrscheinlich auf eurem Weg hereinkommt. Ja, es würde euch Vertrauen geben, aber es würde auch dahin tendieren, euch zu Abkürzungen zu führen. Es war eure Entscheidung, eure eigene Vergangenheit und eure Großartigkeit zu verbergen. Jetzt beginnt ihr, aus einer unglaublichen Welle von Dunkelheit aufzutauchen, das Licht mit euch bringend. Ihr habt es vorwärts getragen und ein neues Zeitalter des Lichts eingeläutet. Dies sind magische Zeiten, ihr Lieben, und ihr seid die Zauberer. Haltet die große Arbeit in Bewegung. Erlaubt euch zu verstehen, dass es in jedem Schritt möglich ist, dass ihr bewusst schafft. Fürchtet euch nicht für euch zu schaffen, weil ihr euch zuerst platziert, das ist eines der wichtigsten Elemente um in eure Macht als bewusste Schöpfer zu treten.

Die Zeiten sind hier. Willkommen zu Hause. Willkommen auf der Neuen Erde.

Es ist mit der größten Ehre, dass wir euch bitten einander mit Respekt zu begegnen. Nährt einander zu jeder Gelegenheit, und spielt dieses Spiel gut zusammen.

Espavo, Ihr Lieben

Das Wort Espavo ist ein Lemurischer Gruß und bedeutet “Vielen Dank für Eure Energie”

The Group durch Steve Rother, 18.01.2016

Übersetzung: Shana http://www.torindiegalaxien.de/

Quelle deutsch: http://torindiegalaxien.de/eem16/sr0116.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58