Cestovanie vnútorným vesmírom... 07.09.2015


Noetik - Raumfahrt durchs innere Universum

von erst-kontakt @ 2015-10-07 – 10:22:04

Noetik: Raumfahrt durchs innere Universum

             Cestovanie vnútorným vesmírom

Beschreibung: itelbild

Die Naturwissenschaft beweist nach und nach die Macht des Geistes.

Prírodná veda pomaly dokazuje moc ducha.

Z dôvodu seba-poznania niekedy musíme cestovať ďaleko. To sa obzvlášť týka Edgara Mitchela. Ten astronaut bol členom posádky Apollo 14 a ako 6. človek vstúpil na Mesiac (1971). Pri spätnom lete vesmírom - mal ten inžinier a racionálny človek jednu emocionálne-spirituálnu skúsenosť, ktorá mala zmeniť celý jeho život: „Zrazu sa nad okrajom Mesiaca objavili dlhé spomalené záznamy/javy plné ušľachtilosti, iskriaci modrobiely poklad/drahokam, jedna jemnemodrá sféra presietená bielymi závojmy a zrazu pomaly stúpa ako perla do mora čiernych mystérií“, písal neskôr. „Trvalo to niekoľko momentov až si uvedomíme, že to je Zem –ten domov“. Keď som vo výške 380.000 kilometrov pri návrate videl tie hviezdy a planétu, z ktorej som pochádzal, zrazu  som pociťoval vesmír ako inteligentný, láskyplný, plný harmónie. K Mesiacu sme cestovali ako technici a ako humanisti sme sa vrátili“.

V tej kovovej kapsuli vysoko nad pozemským nebom urobil Edgar Mitchel skúsenosť, ktorá skôr alebo neskôr sa zjaví každému duchovne hľadajúcemu: spoznanie, že Boha nemusíme myslieť, ale cítiť. „Keď som videl planétu ako gigantickú prázdnosť plujúcu vesmírom tak mi prítomnosť božského pripadala dotknutelná/dosiahnutelná a vedel som, že život vo vesmíre nie je nehoda náhodných procesov“.

Manchmal muss man ganz weit weg reisen, um sich selbst zu erkennen. Das trifft auf Edgar Mitchell ganz besonders zu. Der Astronaut war Mitglied der Besatzung von Apollo 14 und betrat als sechster Mensch den Mond (1971). Auf seinem Rückflug durchs All machte der Ingenieur und Rationalist eine emotional-spirituelle Erfahrung, welche sein ganzes Leben verändern sollte: „Plötzlich erhebt sich hinter dem Rand des Mondes in langen Zeitlupenaufnahmen voller Erhabenheit ein funkelnder blauweißer Juwel, eine helle zarthimmelblaue Sphäre verbrämt mit langsam wirbelnden weißen Schleiern, und steigt allmählich wie eine kleine Perle in einem dichten Meer schwarzer Mysterien auf“, schreibt er später. „Es dauert einige Momente, bis man sich voll darüber im Klaren wird, dass das die Erde ist – das Zuhause. Als ich bei der Rückreise durch über 380‘000 Kilometer All auf die Sterne und den Planeten blickte, von dem ich gekommen war, empfand ich das Universum auf einmal als intelligent, liebevoll, voller Harmonie. Wir fuhren als Techniker zum Mond, als Humanisten kehrten wir zurück.“

In jener Metallkapsel hoch über dem irdischen Himmel machte Edgar Mitchell eine Erfahrung, die jedem geistig Suchenden früher oder später zuteil wird: die Erkenntnis, dass man Gott nicht denken, sondern fühlen muss. „Als ich den Planeten Erde in der gigantischen Leere des Alls treiben sah, wurde die Gegenwart des Göttlichen beinahe greifbar, und ich wusste, dass das Leben im Universum nicht nur ein Unfall aufgrund zufälliger Prozesse ist.“

Die innere und äußere Welt miteinander verbinden

Vnútorný a vonkajší svet medzi sebou prepojiť

Dva roky neskôr (1973) založil Mitchell Institut of Noetic Science, krátko IONS. Tým začal s tou istou náruživosťou skúmať vnútorný vesmír – tak ako to robil vo vonkajšom svetovom priestore. Meno vedy Noetiky sa odvádza od gréckeho slova noesis alebo noetos, ktoré približne znamená duchovné vnímanie/intuícia. Už grécky filozof Platón používal to slovo keď písal o bytosti človeka. Kalifornské mesto Petulama je domovom IONS a venuje sa skúmaniu vedomia a chce pomocou presných vedeckých metód vytvoriť spojenie medzi makrokosmom  a MIKROKOSMOM a tiež medzi vonkajším a vnútorným svetom. Je to cieľ, ktorý je absolútne totožný so storočia starými hermetickými učeniami.

Zwei Jahre später, 1973, gründete Mitchell das Institute of Noetic Sciences, kurz IONS. Damit begann er mit derselben Leidenschaft das innere Universum zu erforschen, wie er es einst mit dem äußeren Weltall getan hatte. Der Name dieser neuen Wissenschaft der Noetik leitet sich vom griechischen Wort noesis oder noetos ab, welches in etwa geistige Wahrnehmung/Intuition bedeutet. Schon der griechische Philosoph Platon hatte dieses Wort gebraucht, als er über das Wesen des Menschen schrieb. Das im kalifornischen Ort Petulama gelegene IONS widmet sich der Erforschung des Bewusstseins und möchte mit Hilfe exakter wissenschaftlicher Methoden eine Verbindung zwischen dem Mikrokosmos und dem Makrokosmos sowie zwischen der inneren und äußeren Welt herstellen. Ein Ziel, das sich vollkommen mit den hermetischen Lehren früherer Jahrhunderte deckt.

Die Wissenschaftler am IONS beschäftigen sich unter anderem nicht nur mit dem Thema der Reinkarnation, sondern auch intensiv mit Quantenphysik. In der Welt kleinster Teilchen treten Phänomene auf, die Albert Einstein noch als „spukhafte Fernwirkung“ bezeichnete. Heute spricht man von Quantenverschränkung: Die Wissenschaft lernt allmählich, dass Partikel anscheinend selbst über große Entfernungen miteinander „kommunizieren“ können. Die sogenannte Quantenteleportation ist ein Vorgang, durch den eine Informationseinheit von einem Teilchen auf ein anderes Teilchen übertragen werden kann, unabhängig von Ort oder Entfernung. Da drängt sich natürlich die Schlussfolgerung auf, dass auch unser Verstand mit anderen Partikeln außerhalb unseres Körpers kommunizieren kann.

Vedci IONS-u sa predovšetkým zaoberajú nie len reinkarnáciou ale tiež intenzívne s Quantovou fayzikou. Vo svete najmenších častíc sa vyskytujú fenomény, ktoré Einstein označil ako „strašiaci dialkový vplyv“. Dnes sa to nazýva quantové posilnenie.: veda sa pomaly učí, že čiastice aj na väčšie vzdialenosti medzi sebou „komunikujú“. Takzvaná quantová teleportácia je priebeh cez ktorú sa môže jedna informačná jednotka preniesť z jedenj častice do druhej, nezávisle od miesta vzdialenosti. Tu sa nám núti samozrejme ako výsledok, že aj náš rozum môže komunikovať s inými časticami mimo tela.

Edgar Mitchel si zvolil za životnú úlohu dokázať nepredstavitelnú moc ľudského vedomia a „tú vedomosť použiť k blahu ľudstva a životnej kvality na tejto planéte“. Iste nebol prvý na tej ceste, ktorú nám predali staré mystériá.

Edgar Mitchell machte es zu seiner Lebensaufgabe, die unvorstellbare Macht des menschlichen Bewusstseins zu beweisen und „dieses Wissen zur Verbesserung des Wohls der Menschheit und der Lebensqualität auf diesem Planeten einzusetzen“. Er war beileibe nicht der erste Pilger auf diesem Pfad, den die alten Mysterien vorgegeben haben.

Über die Quantenphysik und den kosmischen Psalter

O quantovej fyzike a kozmickom Psalter-i

Predchádzali mu napríklad otcovia quantovej fyziky. Ako Schroedinger, Heisenberg a obaja čítali Upanišády – 2500 rokov staré sväté Hindu-texty vo Védach – a nechali sa inšpirovať k ich vedeckým teóriám. Rakušan Erwin Schroedinger platí ako zakladateľ quantovej mechaniky a v roku 1933 dostal nobelovú cenu fyziky. Werner Heisenberg bol tiež významný a nobelovou cenou odmenený fyzik 20. Storočia. V roku 1927 formuloval heisenbergovu nejasnosť-reláciu, že sa pri subatomárnych čiaticiach nedá presne určiť miesto a impuls lebo sa javia ako častice alebo pohyb.

Ihm vorangegangen sind beispielsweise die Väter der modernen Quantenphysik. Sowohl Schrödinger wie Heisenberg hatten beide die Upanishaden gelesen – 2500 Jahre alte heilige Hindu-Texte der Veden – und sich von ihnen zu ihren wissenschaftlichern Theorien inspirieren lassen. Der Österreicher Erwin Schrödinger gilt als Begründer der Quantenmechanik und erhielt 1933 den Nobelpreis für Physik (Nobelpreis für Physik – Das Problem mit Schrödingers Katze). Werner Heisenberg war ebenfalls einer der bedeutendsten und mit einem Nobelpreis geehrten Physiker des 20. Jahrhunderts. Er hatte 1927 die Heisenbergsche Unschärferelation formuliert, eine fundamentale Aussage der Quantenmechanik. Der Deutsche hatte herausgefunden, dass man bei subatomaren Teilchen nicht gleichzeitig Ort und Impuls genau bestimmen kann, weil es sich entweder als Teilchen oder als Bewegung manifestiert.

To bol začiatok jedného dôležitého poznania quantovej fyziky: pozorovateľ pôsobí jeho vedomím neodvrátitelne na ten pozorovaný predmet a zmení ho. Absolútne objektívna veda teda nie je možná. Z toho vyplýva, že bádatel to má do istej miery v jeho ruke ako bude vyzerať výsledok jeho bádania. A to robí rozdiel v tom, či ten výsledok je pozitívny alebo negatívny. Aj keď necháme stranou úmyselné manipulácie vedeckých výsledkov – tá dnes je široko-rozšírená – tak by len tie quantové-mechanické súvislosti vysvetlili prečo nie všetci vedci prídu k totožným výsledkom za tých istých laboratórnych podmienok.

Dies war der Beginn einer sehr wichtigen Erkenntnis der Quantenphysik: Der Beobachter wirkt mit seinem Bewusstsein unweigerlich auf das beobachtete Objekt ein und verändert es. Eine absolut objektive Wissenschaft ist somit gar nicht möglich. Daraus folgt aber auch, dass der Forscher es bis zu einem gewissen Grad in der Hand hat, wie das Resultat seiner Forschung ausfällt. Und dass es einen Unterschied macht, ob er den erwarteten Ergebnissen positiv oder negativ gegenübersteht. Selbst wenn wir die absichtsvolle Manipulation von Forschungsresultaten außer Acht lassen, die heute leider erschreckend weit verbreitet ist, so würden allein diese quantenmechanischen Zusammenhänge erklären, weshalb nicht alle Forscher unter den genau gleichen Laborbedingungen immer zu identischen Ergebnissen gelangen.

Beschreibung: ild2

(Sephiroth, Sephirot, Sefirot oder Sefiroth ist die hebräische Bezeichnung der zehn göttlichen Emanationen im kabbalistischen Lebensbaum)

Dass solche Phänomene überhaupt möglich sind, beweist einmal mehr, was die alten Mysterien seit Äonen lehren: Alles Leben ist miteinander verbunden und beeinflusst sich gegenseitig. Der englische Dichter John Donne fasste diese Tatsache 1624 in die inzwischen weltberühmten Worte: „Kein Mensch ist eine Insel, ganz für sich allein. Jeder Mensch ist Stück vom Kontinent, Teil des Ganzen. (…) Jedes Menschen Tod zehrt an mir, denn ich bin Teil der Menschheit. Frag also nie, wem die Stunde schlägt – sie schlägt für dich.“

Že také fenomény sú vôbec možné dokazuje, čo staré mystériá učia už Äony: všetok život je medzi sebou prepojený a navzájom sa ovplyvňuje. Anglický básnik John Donne zhrnul tú skutočnosť v roku 1624 do medzičasom svetoznámych slov: „Žiaden človek nie je ostrov, pre seba samého. Každý človek je kúskom kontinentu, časť toho celku/všetkého (....). každá ľudská smrť na mne ťahá/dotýka sa ma, lebo som súčasťou ľudstva. Teda nikdy sa nepýtaj komu bije hodina – bije tebe“.

Ešte existujú súladnosti: Takzvaná Superstring-teória modernej quantovej fyziky vychádza z toho, že náš vesmír pozostáva z desiatich medzisebou prepojených dimenzií. Presne to tvrdil taliansky mních Joachim von Fiore už v 12. storočí, keď maloval v jeho kozmickom Psalteri 10 sfér. Pôvodne nazval svoje dielo Desaťstranový Psalter: Tak, ako struny toho stredovekého inštrumentu/nástroja medzi sú medzi sebou v rezonancii, tak sa navzájom ovplyvňujú aj sféry vesmíru, písal stredoveký teológ dejín.

Predstava, ktorá sa kryje s - v tom čase vzniknutom Zohare (niektorí tvrdia, že Zohar je už tisíce rokov starý). Tá zbierka textov obsahuje desať emanácií Boha, lepšie poznané ako strom Sephirotha. Často je zobrazovaný ako strom života s desiatimi do seba prechádzajúcimi kruhmi.

Es gibt noch mehr Übereinstimmungen: Die sogenannte Superstring-Theorie der modernen Quantenphysik geht davon aus, dass unser Universum aus zehn miteinander verbundenen Dimensionen besteht. Genau dies hatte der italienische Abt und Ordensgründer Joachim von Fiore bereits im 12. Jahrhundert behauptet, als er in seinem Kosmischen Psalter zehn Sphären darstellte. Ursprünglich hatte er sein Werk Den zehnsaitigen Psalter genannt: So, wie die Saiten des mittelalterlichen Zither-Instruments miteinander in Resonanz gehen, würden sich auch die Sphären des Universums gegenseitig beeinflussen, schrieb der mittelalterliche Geschichtstheologe.

Eine Vorstellung, die sich mit dem etwa zur gleichen Zeit entstandenen Zohar deckt (manche Gelehrte behaupten gar, der Zohar sei bereits zwei Jahrtausende alt). Diese Textsammlung des mystischen Judentums enthält die zehn Emanationen Gottes, besser bekannt als Baum der Sephiroth. Oft wird der „Lebensbaum“ mit zehn ineinander verschränkten Kreisen dargestellt.

Literatur:

Das Geheimnis intelligenter Zellen: Die phänomenale Wirkung der Quanten-Intelligenzvon Klaus Medicus

Hochdosiert: Die wundersamen Auswirkungen extrem hoher Dosen von Vitamin D3: das große Geheimnis, das Ihnen die Pharmaindustrie vorenthalten will von Jeff T. Bowles

Die Kinder des neuen Jahrtausends: Das Geheimnis der Indigo-Kinder von Jan Udo Holey

Intelligente Zellen: Wie Erfahrungen unsere Gene steuern von Bruce Lipton

Quellen: PublicDomain/zeitenschrift.com

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58