Pocit viny - Dzogchen...

von erst-kontakt @ 2015-04-12 – 08:11:57

Dzogchen – die große Vollkommenheit

Dzogchen – veľká dokonalosť

 

Beschreibung: zogchen

www.shenpendeutschland.org

Wie können wir mit Schuld umgehen und sie ­los­lassen? Der siebte Dzogchen Rinpoche erläutert im Interview mit Anna Georgiew und Beate Schöttler, was der tibetische Buddhismus zum ­Thema Schuld und Vergebung sagt.

Ako dokážeme zaobchádzať s vinou a pustiť ju? Siedmy Dzogchen Rinpoche vysvetlí v rozhovore s Annou Gergiew a Beátou Schöttler čo je dôležité v tibetskom Budhizme k téme vina a odpustenie.

Život nie je vždy bohužiaľ taký ľahký ako by sme si želali. Ťažké zážitky v našom detstve alebo aj neskoršie môžu byť spúšťačom pre bolestné emócie, štres a nezdravé spôsoby života. Potom krúžia myšlienky okolo tých negatívnych skúseností  alebo sa zaoberáme s odsunom tej skúsenosti. Mnohí z nás to poznajú, trpia tým a napriek tomu to znova a znova opakujú. Prečo je to tak? Existuje východisko?

Das Leben ist leider manchmal nicht so leicht und glücklich, wie wir uns das alle wünschen. Schwerwiegende Erlebnisse in unserer Kindheit oder auch im späteren Leben können Auslöser für schmerzhafte Emotionen, Stress und ungesunde Lebensgewohnheiten sein. Die Gedanken kreisen dann um die negativen Ereignisse oder wir sind damit beschäftigt, die Erinnerung abzuwehren. Viele von uns kennen das, leiden darunter und wiederholen es trotzdem immer wieder. Warum ist das so? Gibt es einen Ausweg?

Der tibetische Buddhismus und speziell die Linie des Dzogchen hat ein Jahrhunderte altes Wissen darüber, wie unser Geist und unser Bewusstsein funktionieren. Wie in anderen buddhistischen Traditionen wird auch hier in der Meditation der Geist untersucht, beobachtet und studiert. Zum einen, um ihm auf die Schliche zu kommen, die eigenen Muster zu erkennen und damit frei vom Leid zu sein.

Tibetský Budhizmus a predovšetkým línia Dzogchen má storočia dlhé vedomosti o tom ako funguje náš duch a vedomie. Ako iné budhistické tradície sa skúma, pozoruje a študuje meditáciou ľudský duch. Na jednej strane príjsť mu na triky, rozpoznať jeho vlastné vzory a tým byť slobodní od utrpenia.

Na druhej strane ale sa pokúša „ukľudniť ducha, nechať v kľude“ a zažiť skutočnú prírodu nášho ducha. Tým je myslená príroda-Budhu, ktorá býva/žije v každej bytosti a ktorá je dokonalá, slobodná od akéhokoľvek utrpenia a zranenia. Nazývajú to prebudenie/osvietenie. Preto znamená slovo Dzogchen v tibetskom tiež „veľká dokonalosť“

Zum anderen aber wird versucht, den Geist „ruhen zu lassen“, um die wahre, die wirkliche Natur unseres Geistes zu erfahren. Damit ist die Buddhanatur gemeint, die jedem fühlenden Wesen innewohnt und die vollkommen ist, frei von jeglichem Leid und von Verletzung. Im Dzogchen ist das Erfahren unserer perfekten Buddhanatur die Erleuchtung. Deswegen heißt das Wort Dzogchen, das aus dem Tibetischen kommt, auch “große Vollkommenheit”.

Hier im Westen spielt die Schuldfrage eine große Rolle.
Wie ist Schuld aus buddhistischer Sicht zu sehen?
Was bedeutet es, wenn ich mich schuldig fühle?

Tuná na západe hraje vina veľkú úlohu. Ako vidí vinu Budhizmus? Čo toznamená keď sa cítim vinný?

Všeobecne znamená vina, že sme niečo urobili zle a nemôžeme to napraviť. Z pohľadu Dzogchen nie je vina nič nezmenitelné. My si priznáme naše nesprávne skutky – tibetsky Shakpa – pred nami samými a nie pred inými osobami alebo nejakou  mocou. Vidíme naše skutky a ich následky úprimne. Tým uznaním nášho nesprávneho správania – skutkov alebo myšlienok -  vytvoríme, že sa môžeme oslobodiť od pocitu viny a negatívnej karmy.

Im Allgemeinen bedeutet Schuld, dass wir etwas Falsches getan haben, das wir nicht mehr korrigieren können. Aus der Sicht des Dzogchen ist Schuld aber nichts Unveränderbares. Wir bekennen unsere falschen Handlungen, auf Tibetisch Shakpa, gegenüber uns selbst und nicht gegenüber einer außenstehenden Person oder Macht. Wir betrachten unsere Handlungen ganz aufrichtig und erkennen ihre Folgen an. Durch das Erkennen unseres Fehlverhaltens, seien es nun Gedanken oder Taten, schaffen wir es, uns von Schuldgefühlen und negativem Karma zu befreien.

Können uns Schuldgefühle schaden? – môže pocit viny škodiť?

Pocit viny môže škodiť keď nespoznáme jeho zmysel. Vina môže byť užitočná keď rozpoznáme následky našich škodlivých skutkov a emócií. Keď si skutočne uvedomíme, ľutujeme a začneme niečo proti tomu robiť.

Schuldgefühle können schaden, wenn wir ihren Zweck nicht erkennen. Schuld kann nützlich sein, wenn wir die Auswirkung unserer schädigenden Handlungen und Emotionen auf andere erkennen. Wenn wir uns das wirklich bewusst machen, bedauern wir es und werden beginnen, etwas dagegen zu tun.

Können wir überhaupt vermeiden, ­etwas Falsches zu tun und schuldig zu werden? Môžeme sa vôbec vyhnúť tomu, že robíme niečo nesprávne a cítiť sa vinní.

Áno. Keď necháme nášho ducha v kľude a tým na/sledujeme naše srdce, zakladajú sa naše myšlienky na múdrosti a nie nemúdrosti. „Nechať ducha v kľude“ znamená – nie intelektuálne o niečom premýšľať ale uvoľnené vedomie o vnútorných procesoch – aby sa naša múdrosť vôbec mohla vynoriť.

Ja. Wenn wir unseren Geist ruhen lassen und und damit unserem Herzen folgen, basieren unsere Taten und Gedanken auf Weisheit und nicht auf Unwissenheit. „Den Geist ruhen lassen” bedeutet, nicht intellektuell über etwas nachzudenken, sondern eher ­eine entspannte Bewusstheit über die inneren Prozesse zu haben, damit ­unsere innere Weisheit überhaupt ­auftauchen kann...

Quelle und weiter: https://www.sein.de/dzogchen-die-grosse-vollkommenheit/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19