ĽUDSKÁ FRATERNITA...

APOŠTOLICKÁ CESTA JEHO SVÄTOSTI PÁPEŽA FRANTIŠEK

A SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

(3-5 FEBRUARY 2019)

DOCUMENT ON

 

ĽUDSKÁ FRATERNITA

PRE SVETOVÝ MIER A ŽIVOT SPOLU

ÚVOD 

Viera vedie veriaceho, aby v druhom videl brata alebo sestru, aby boli podporovaní a milovaní. Prostredníctvom viery v Boha, ktorý vytvoril vesmír, stvorenie a všetky ľudské bytosti (rovnaké na základe jeho milosrdenstva), sú veriaci vyzvaní aby vyjadrili toto ľudské bratstvo chránením stvorenia a celého vesmíru a podporou všetkých osôb, najmä tých najchudobnejších a tých, ktorí sú najviac v núdzi.

Táto transcendentálna hodnota slúžila ako východisko pre niekoľko stretnutí charakterizovaných priateľskou a bratskou atmosférou, kde sme zdieľali radosti, bolesti a problémy nášho súčasného sveta. Urobili sme to tým, že zvažujeme vedecký a technický pokrok, terapeutické úspechy, digitálnu éru, masmédiá a komunikáciu. Zamerali sme sa aj na úroveň chudoby, konfliktov a utrpenia bratov a sestier v rôznych častiach sveta ako dôsledok zbrojenia, sociálnej nespravodlivosti, korupcie, nerovnosti, morálneho úpadku, terorizmu, diskriminácie, extrémizmu a mnohých iných príčin.

Z našich bratských a otvorených diskusií stretnutia, ktoré vyjadrilo hlbokú nádej v jasnej budúcnosti pre všetky ľudské bytosti, bola koncipovaná myšlienka tohto dokumentu o ľudskom bratstve. Je to text, ktorý dostal čestné a vážne myšlienky, aby bol spoločným vyhlásením o dobrej a úprimnej ašpirácii. Je to dokument, ktorý vyzýva všetky osoby, ktoré majú vieru v Boha a vieru v ľudské bratstvo aby sa zjednotili a spolupracovali tak, aby slúžili ako sprievodca pre budúce generácie na presadzovanie kultúry vzájomného rešpektu vo vedomí veľkej božskej milosti, robí všetky ľudské bytosti bratov a sestry.

DOKUMENT

V mene Boha, ktorý vytvoril všetky ľudské bytosti rovnocenné v právach, povinnostiach a dôstojnosti a ktorý ich povolal žiť spoločne ako bratia a sestry, čím naplnil Zem aby spoznali hodnoty dobra, lásky a mieru;

V mene nevinného ľudského života, ktorý Boh zakázal zabíjať, potvrdzujúc, že ​​ten kto zabije človeka, je ten, kto zabije celé ľudstvo a ten, kto zachraňuje človeka, je ten, kto zachráni celé ľudstvo;

V mene chudobných, opustených, marginalizovaných a tých, ktorí najviac potrebujú, ktorým Boh nám prikázal pomôcť im ako povinnosť, ktoré vyžaduje od všetkých osôb, najmä bohatých a žida prostriedky;

V mene siroty, vdovy, utečencov a tých, ktorí boli vyhnaní zo svojich domovov a z ich krajín; v mene všetkých obetí vojny, prenasledovania a nespravodlivosti; v mene slabých, tých, ktorí žijú v strachu, vojnových zajatcov a tých, ktorí sú mučení v ktorejkoľvek časti sveta bez rozdielu;

V mene ľudí, ktorí stratili svoju bezpečnosť, mier a možnosť spoločného života, ktorí sa stali obeťami ničenia, kalamity a vojny;

V mene ľudského bratstva, ktoré objíma všetky ľudské bytosti, spája ich a robí ich rovnohodných;

V mene tohto bratstva, roztrhnutého politikami extrémizmu a rozdelenia systémami neobmedzeného zisku alebo nenávistnými ideologickými tendenciami, ktoré manipulujú akcie a budúcnosť mužov a žien;

V mene slobody, ktorú Boh dal všetkým ľuďom, aby ich vytvoril a rozlišoval týmto darom;

V mene spravodlivosti a milosrdenstva, základov prosperity a základného kameňa viery;

V mene všetkých osôb dobrej vôle prítomných v každej časti sveta;

V mene Boha a všetkého, čo je doteraz uvedené; Al-Azhar al-Sharif a moslimovia Východu a Západu spolu s katolíckou cirkvou a katolíkmi Východu a Západu vyhlásili, že ako cesta je prijatá kultúra dialógu; vzájomnej spolupráce ako kódexu správania; vzájomného porozumenia ako metódy a normy.

My, ktorí veríme v Boha a na záverečnom stretnutí s ním a jeho úsudkom, na základe našej náboženskej a morálnej zodpovednosti a prostredníctvom tohto dokumentu, vyzývame sami seba, vodcov sveta, ako aj architektov medzinárodnej politiky a svetovej ekonomiky, aby sa usilovne usilovali o šírenie kultúry tolerancie a spoločného života v mieri; zasiahnuť pri najbližšej príležitosti, aby zastavila vylučovanie nevinnej krvi a ukončila vojny, konflikty, rozklad životného prostredia a morálny a kultúrny úpadok, ktorý svet v súčasnosti prežíva.

Vyzývame intelektuálov, filozofov, náboženských predstaviteľov, umelcov, profesionálov z oblasti médií a mužov a žien kultúry v každej časti sveta, aby znovu objavili hodnoty mieru, spravodlivosti, dobroty, krásy, ľudského bratstva a koexistencie s cieľom potvrdiť význam týchto hodnôt ako ukotvenie spásy pre všetkých a propagovať ich všade.

Táto deklarácia, ktorá vychádza z hlbokého posúdenia našej súčasnej reality, oceňuje jej úspechy a solidaritu s jej utrpením, katastrofami a kalamitami, pevne verí, že medzi najdôležitejšie príčiny krízy moderného sveta je znecitlivené ľudské svedomie, vzdialením sa od náboženských hodnôt a prevažujúceho individualizmu sprevádzaného materialistickými filozofiami, ktoré zbožňujú ľudskú osobu a predstavujú svetské a hmotné hodnoty namiesto najvyšších a transcendentálnych princípov.

Hoci uznáme pozitívne kroky našej modernej civilizácie v oblasti vedy, techniky, medicíny, priemyslu a blahobytu, najmä v rozvinutých krajinách, chceme zdôrazniť, že v súvislosti s takýmto historickým pokrokom, ktoré sú skvelé a cenné ako sú, však existuje ako morálne zhoršenie, ktoré ovplyvňuje medzinárodnú činnosť a oslabenie duchovných hodnôt a zodpovednosti. To všetko prispieva k všeobecnému pocitu frustrácie, izolácie a zúfalstva, ktoré mnohých vedie k tomu, že spadajú buď do víru ateistického, agnostického alebo náboženského extrémizmu, alebo do slepého a fanatického extrémizmu, ktorý nakoniec podporuje formy závislosti a individuálne alebo kolektívne sebazničovanie.

História ukazuje, že náboženský extrémizmus, národný extrémizmus a tiež neznášanlivosť sa vo svete, či už na východe alebo na západe, stali známymi ako príznaky "tretej svetovej vojny, ktorá sa čiastočne bojuje ". V niekoľkých častiach sveta a za mnohými tragickými okolnosťami sa tieto príznaky začali bolestne prejavovať ako v situáciách, v ktorých nie je známy presný počet obetí, vdov a sirôt. Vidíme okrem toho aj ďalšie regióny, ktoré sa pripravujú stať sa divadlami nových konfliktov s vypuknutím napätia a nárastom zbraní a streliva a to všetko v globálnom kontexte zatieneného neistotou, rozčarovaním, strachom z budúcnosti a kontrolou úzkoprsými ekonomickými záujmami.

Takisto potvrdzujeme, že veľké politické krízy, situácie nespravodlivosti a nedostatočné spravodlivé rozdeľovanie prírodných zdrojov - z ktorých profitujú len bohaté menšiny na úkor väčšiny národov na Zemi - vytvorili a naďalej vytvárali obrovský počet chudobných, invalidných a zosnulých osôb. To vedie ku katastrofickým krízam, ktorými sa rôzne krajiny stali obeťami napriek ich prírodným zdrojom a vynaliezavosti mladých ľudí, ktoré charakterizujú tieto národy. Vzhľadom na také krízy, ktoré vedú k úmrtiam miliónov detí - zbytočne preč od chudoby a hladu - je na medzinárodnej úrovni neprijateľné ticho.

V tomto kontexte je jasné, rodina ako základné jadro spoločnosti a ľudstva má zásadný význam pri výchove detí vo svete, výchove, vzdelávaní a poskytovaní pevnej morálnej formácie a domácej bezpečnosti. Útočiť na inštitúciu rodiny, považovať ju za pohŕdanú alebo pochybovať o jej dôležitej úlohe je jednou z najhorších zmien našej éry.

Potvrdzujeme tiež dôležitosť prebudenia náboženského povedomia a potrebu oživiť toto uvedomenie v srdciach nových generácií prostredníctvom zdravého vzdelávania a dodržiavania morálnych hodnôt a spravodlivého náboženského učenia. Týmto spôsobom môžeme čeliť tendenciám, ktoré sú individualistické, sebecké, konfliktné a riešia aj radikalizmus a slepý extrémizmus vo všetkých jeho formách a prejavoch.

Prvým a najdôležitejším cieľom náboženstiev je veriť v Boha, ctiť ho a vyzvať všetkých mužov a ženy aby verili, že tento vesmír závisí od toho, kto ho riadi. On je Stvoriteľ, ktorý nás stvoril so svojou božskou múdrosťou a dal nám dar života, aby ho ochránil. Je to dar, ktorý nikto nemá právo odobrať, ohroziť alebo manipulovať, aby sa mu vyhovovalo. Vskutku musí každý chrániť tento dar života od jeho začiatku až po jeho prirodzený koniec. Preto odsudzujeme všetky postupy, ktoré ohrozujú život, ako je genocída, teroristické činy, nútené vysídľovanie, obchodovanie s ľuďmi, potraty a eutanázia. Takisto odsudzujeme politiky, ktoré podporujú tieto postupy.

Okrem toho rozhodne vyhlásime, že náboženstvá nikdy nesmú podnecovať vojnu, nenávistné postoje, nepriateľstvo a extrémizmus, ani nesmú podnecovať násilie alebo zbavovanie krvi. Tieto tragické skutočnosti sú dôsledkom odchýlky od náboženského učenia. Vyplýva to z politickej manipulácie s náboženstvami a z interpretácií náboženských skupín, ktoré v priebehu dejín využili silu náboženského sentimentu v srdciach mužov a žien aby mohli konať takým spôsobom, ktorý nemá nič spoločné s pravdou náboženstva. To sa robí za účelom dosiahnutia cieľov, ktoré sú politické, ekonomické, svetské a krátkozraké. Vyzývame preto všetky zainteresované strany, aby prestali používať náboženstvá na podnecovanie nenávisti, násilia, extrémizmu a slepého fanatizmu a zdržali sa používania mena Boha na ospravedlnenie vraždy, exilu, terorizmu a útlaku. Žiadame to na základe našej spoločnej viery v Boha, ktorý nevytvoril mužov a ženy na to aby boli zabití alebo bojovali medzi sebou  navzájom a aby neboli mučení ani ponižovaní v ich životoch a okolnostiach. Boh, Všemohúci nemusí byť obhajovaný nikým a nechce aby bolo jeho meno použité na terorizáciu ľudí.

Tento dokument v súlade s predchádzajúcimi medzinárodnými dokumentmi, ktoré zdôraznili dôležitosť úlohy náboženstiev pri budovaní svetového mieru, potvrdzuje nasledovné:

- pevné presvedčenie, že autentické učenie náboženstiev nás vyzýva, aby sme zostali zakorenení na hodnotách mieru; brániť hodnoty vzájomného porozumenia, bratské vzťahy medzi ľuďmi a harmonické spolužitie; obnoviť múdrosť, spravodlivosť a lásku; a znovu prebudiť náboženské povedomie medzi mladými ľuďmi, aby mohli byť budúce generácie chránené pred oblasťou materialistického myslenia a nebezpečnými politikami bezuzdnej chamtivosti a ľahostajnosti, ktoré sú založené na sile násilia a nie na sile zákona;

- Sloboda je právo každého človeka: každý má slobodu viery, myšlienky, prejavu a konania. Pluralita a rozmanitosť náboženstiev, farby, pohlavia, rasy a jazyka sú v Bohu v dobrej vôli, prostredníctvom ktorej stvoril ľudské bytosti. Táto božská múdrosť je zdrojom, od ktorého pochádza právo na slobodu viery a slobodu byť odlišný. Preto musí byť odmietnutá skutočnosť, že ľudia sú nútení k dodržiavaniu určitého náboženstva alebo kultúry, rovnako ako ukladanie kultúrneho spôsobu života, ktoré iní neprijímajú;

- spravodlivosť založená na milosrdenstve je cesta, ktorú treba nasledovať aby sme dosiahli dôstojný život, na ktorý má každá ľudská bytosť právo;

- Dialóg, porozumenie a rozšírené presadzovanie kultúry tolerancie, akceptácie iných a pokojného spoločného života by výrazne prispeli k zníženiu mnohých hospodárskych, sociálnych, politických a environmentálnych problémov, ktoré tak vážne vážia vo veľkej časti ľudstva.

- Dialóg medzi veriacimi znamená spojiť sa v rozsiahlom priestore duchovných, ľudských a spoločných spoločenských hodnôt a odtiaľ prenášať najvyššie morálne cnosti, o ktoré sa náboženstvá usilujú. To tiež znamená vyhnúť sa neproduktívnym diskusiám;

- Ochrana miest bohoslužieb - synagógy, kostoly a mešity - je povinnosťou garantovanou náboženstvami, ľudskými hodnotami, zákonmi a medzinárodnými dohodami. Každý pokus o útok na miesta uctievania alebo ich vyhrážanie násilnými útokmi, bombardovaním alebo ničením je odchýlka od učenia náboženstiev, ako aj jasné porušenie medzinárodného práva;

- Terorizmus je poľutovaniahodný a ohrozuje bezpečnosť ľudí, či už na východe alebo na západe, na severe alebo na juhu a rozširuje paniku, terorizmus a pesimizmus ale to nie je dôsledkom náboženstva, ani keď ho teroristi používajú. Je to skôr v dôsledku nahromadenia nesprávnych interpretácií náboženských textov a politík spojených s hladom, chudobou, nespravodlivosťou, útlakom a hrdosťou. Preto je nevyhnutné prestať podporovať teroristické hnutia podporované financovaním, poskytovaním zbraní a stratégiou a pokusmi ospravedlniť tieto pohyby aj prostredníctvom médií. Všetky tieto skutočnosti treba považovať za medzinárodné zločiny, ktoré ohrozujú bezpečnosť a svetový mier. Taký terorizmus musí byť odsúdený vo všetkých jeho formách a prejavoch;

 • Pojem občianstvo je založený na rovnosti práv a povinností, podľa ktorých všetci majú spravodlivosť. Preto je nevyhnutné vytvoriť v našich spoločnostiach koncepciu plného občianstva a odmietnuť diskriminačné používanie pojmu menšiny, ktoré vyvoláva pocity izolácie a menejcennosti. Jeho zneužitie otvára cestu nepriateľstvu a nesúladu; znižuje akékoľvek úspechy a zbavuje náboženské a občianske práva niekoho - dobré vzťahy medzi Východom a Západom sú bezpochyby nevyhnutné pre obe strany. Nesmieme ich zanedbávať, aby každá mohla byť obohatená kultúrou druhej prostredníctvom plodnej výmeny a dialógu. Západ môže objaviť na východe opravné prostriedky pre tie duchovné a náboženské choroby, ktoré sú spôsobené prevažujúcim materialismom. A východ môže nájsť na Západe veľa prvkov, ktoré ho môžu pomôcť oslobodiť od slabosti, rozdelenia, konfliktu a vedeckého, technického a kultúrneho úpadku. Je dôležité venovať pozornosť náboženským, kultúrnym a historickým rozdielom, ktoré sú dôležitou súčasťou formovania charakteru, kultúry a civilizácie na východe. Rovnako dôležité je posilniť prepojenie základných ľudských práv s cieľom pomôcť zabezpečiť dôstojný život pre všetkých mužov a ženy na východe a na západe a vyhnúť sa politike dvojitých noriem;

 

 • - Základnou požiadavkou je uznať právo žien na vzdelanie a zamestnanie a uznať ich slobodu výkonu svojich vlastných politických práv. Okrem toho je potrebné vynaložiť úsilie na oslobodenie žien od historickej a sociálnej kondície, ktorá je v rozpore so zásadami ich viery a dôstojnosti. Je tiež potrebné chrániť ženy pred sexuálnym zneužívaním a byť považované za tovar alebo predmety potešenia alebo finančného zisku. V súlade s tým musí byť ukončený všetok neľudský a vulgárny postup, ktorý poškodzuje dôstojnosť žien. Je potrebné vyvinúť úsilie na úpravu tých zákonov, ktoré ženám bránia plne využívať ich práva;
 •  
 • - Ochrana základných práv detí, ktoré vyrastajú v rodinnom prostredí, dostávajú výživu, vzdelanie a podporu, sú povinnosťami rodiny a spoločnosti. Takéto povinnosti musia byť zaručené a chránené tak aby neboli prehliadnuté ani odmietané žiadnemu dieťaťu v akejkoľvek časti sveta. Všetky postupy, ktoré porušujú dôstojnosť a práva detí, musia byť odsúdené. Je rovnako dôležité aby sme boli obozretní proti nebezpečenstvu, ktorému sú vystavení, najmä v digitálnom svete a považovali za zločin obchodovanie so ich nevinnosťou a všetkým porušovaním ich mladosti;
 •  
 • - Ochrana práv starších, slabých, postihnutých a utláčaných je náboženská a sociálna povinnosť, ktorú treba zaručiť a obhajovať prostredníctvom prísnych právnych predpisov a vykonávania príslušných medzinárodných dohôd.
 •  
 • Za týmto účelom katolícka cirkev a Al-Azhar na základe vzájomnej spolupráce oznamujú a sľubujú, že tento dokument odovzdávajú orgánom, vplyvným vodcom, náboženským osobám po celom svete, príslušným regionálnym a medzinárodným organizáciám, organizáciám v rámci občianskej spoločnosti, náboženským inštitúciám a vedúcim mysliteľom. Ďalej sa zaväzujú, že budú informovať o princípoch obsiahnutých v tejto deklarácii na všetkých regionálnych a medzinárodných úrovniach, pričom budú žiadať, aby sa tieto zásady premietli do politík, rozhodnutí, legislatívnych textov, študijných programov a materiálov, ktoré sa majú rozširovať.
 •  
 • Al-Azhar a Katolícka cirkev žiadajú, aby sa tento dokument stal predmetom výskumu a reflexie vo všetkých školách, univerzitách a inštitúciách formácie a tak napomáha vzdelávaniu nových generácií, aby prinášali dobro a mier druhým a aby boli obhajcovia všade utláčaných a najmenej hájených našich bratov a sestier.
 •  
 • Na záver, naša snaha je, že:
 •  
 • táto deklarácia môže predstavovať pozvanie na zmierenie a bratstvo medzi všetkými veriacimi, dokonca medzi veriacimi a neveriacimi a medzi všetkými ľuďmi dobrej vôle;
 •  
 • táto deklarácia môže byť odvolaním sa na každé spravodlivé svedomie, ktoré odmieta žalostné násilie a slepý extrémizmus; vyzvať tých, ktorí si vážia hodnoty tolerancie a bratstva, ktoré propagujú a povzbudzujú náboženstvá;
 •  
 • táto deklarácia môže byť svedkom veľkosti viery v Boha, ktorá spája rozdelené srdcia a povznáša ľudskú dušu;
 •  
 • táto deklarácia môže byť znakom blízkosti medzi Východom a Západom, medzi severom a juhom a medzi všetkými, ktorí veria, že Boh nás stvoril, aby sme sa navzájom chápali, spolupracovali navzájom a žili ako bratia a sestry, ktoré sa navzájom milujú.

To je to, čo dúfame a snažíme sa dosiahnuť s cieľom nájsť univerzálny mier, ktorý všetci môžu mať v tomto živote.

Abu Dhabi, 4. februára 2019

Jeho Svätosť Pápež Francis

Veľký imám z Al-AzharAhmad Al-Tayyeb rých občanov, ktorí sú takto diskriminovaní;

 •  

 

APOSTOLIC JOURNEY OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS 
TO THE UNITED ARAB EMIRATES
 
(3-5 FEBRUARY 2019)

 

A DOCUMENT ON 

HUMAN FRATERNITY

FOR WORLD PEACE AND LIVING TOGETHER

 

[Multimedia]


 

INTRODUCTION

Faith leads a believer to see in the other a brother or sister to be supported and loved. Through faith in God, who has created the universe, creatures and all human beings (equal on account of his mercy), believers are called to express this human fraternity by safeguarding creation and the entire universe and supporting all persons, especially the poorest and those most in need. 

This transcendental value served as the starting point for several meetings characterized by a friendly and fraternal atmosphere where we shared the joys, sorrows and problems of our contemporary world. We did this by considering scientific and technical progress, therapeutic achievements, the digital era, the mass media and communications. We reflected also on the level of poverty, conflict and suffering of so many brothers and sisters in different parts of the world as a consequence of the arms race, social injustice, corruption, inequality, moral decline, terrorism, discrimination, extremism and many other causes.

From our fraternal and open discussions, and from the meeting that expressed profound hope in a bright future for all human beings, the idea of this Document on Human Fraternity was conceived. It is a text that has been given honest and serious thought so as to be a joint declaration of good and heartfelt aspirations. It is a document that invites all persons who have faith in God and faith in human fraternity to unite and work together so that it may serve as a guide for future generations to advance a culture of mutual respect in the awareness of the great divine grace that makes all human beings brothers and 
sisters. 

 

DOCUMENT

In the name of God who has created all human beings equal in rights, duties and dignity, and who has called them to live together as brothers and sisters, to fill the earth and make known the values of goodness, love and peace;

In the name of innocent human life that God has forbidden to kill, affirming that whoever kills a person is like one who kills the whole of humanity, and that whoever saves a person is like one who saves the whole of humanity; 

In the name of the poor, the destitute, the marginalized and those most in need whom God has commanded us to help as a duty required of all persons, especially the wealthy and of means; 

In the name of orphans, widows, refugees and those exiled from their homes and their countries; in the name of all victims of wars, persecution and injustice; in the name of the weak, those who live in fear, prisoners of war and those tortured in any part of the world, without distinction;

In the name of peoples who have lost their security, peace, and the possibility of living together, becoming victims of destruction, calamity and war;

In the name of human fraternity that embraces all human beings, unites them and renders them equal;

In the name of this fraternity torn apart by policies of extremism and division, by systems of unrestrained profit or by hateful ideological tendencies that manipulate the actions and the future of men and women; 

In the name of freedom, that God has given to all human beings creating them free and distinguishing them by this gift;

In the name of justice and mercy, the foundations of prosperity and the cornerstone of faith;

In the name of all persons of good will present in every part of the world;

In the name of God and of everything stated thus far; Al-Azhar al-Sharif and the Muslims of the East and West, together with the Catholic Church and the Catholics of the East and West, declare the adoption of a culture of dialogue as the path; mutual cooperation as the code of conduct; reciprocal understanding as the method and standard.

We, who believe in God and in the final meeting with Him and His judgment, on the basis of our religious and moral responsibility, and through this Document, call upon ourselves, upon the leaders of the world as well as the architects of international policy and world economy, to work strenuously to spread the culture of tolerance and of living together in peace; to intervene at the earliest opportunity to stop the shedding of innocent blood and bring an end to wars, conflicts, environmental decay and the moral and cultural decline that the world is presently experiencing.

We call upon intellectuals, philosophers, religious figures, artists, media professionals and men and women of culture in every part of the world, to rediscover the values of peace, justice, goodness, beauty, human fraternity and coexistence in order to confirm the importance of these values as anchors of salvation for all, and to promote them everywhere.

This Declaration, setting out from a profound consideration of our contemporary reality, valuing its successes and in solidarity with its suffering, disasters and calamities, believes firmly that among the most important causes of the crises of the modern world are a desensitized human conscience, a distancing from religious values and a prevailing individualism accompanied by materialistic philosophies that deify the human person and introduce worldly and material values in place of supreme and transcendental principles.

While recognizing the positive steps taken by our modern civilization in the fields of science, technology, medicine, industry and welfare, especially in developed countries, we wish to emphasize that, associated with such historic advancements, great and valued as they are, there exists both a moral deterioration that influences international action and a weakening of spiritual values and responsibility. All this contributes to a general feeling of frustration, isolation and desperation leading many to fall either into a vortex of atheistic, agnostic or religious extremism, or into blind and fanatic extremism, which ultimately encourage forms of dependency and individual or collective self-destruction. 

History shows that religious extremism, national extremism and also intolerance have produced in the world, be it in the East or West, what might be referred to as signs of a “third world war being fought piecemeal”. In several parts of the world and in many tragic circumstances these signs have begun to be painfully apparent, as in those situations where the precise number of victims, widows and orphans is unknown. We see, in addition, other regions preparing to become theatres of new conflicts, with outbreaks of tension and a build-up of arms and ammunition, and all this in a global context overshadowed by uncertainty, disillusionment, fear of the future, and controlled by narrow-minded economic interests.

We likewise affirm that major political crises, situations of injustice and lack of equitable distribution of natural resources – which only a rich minority benefit from, to the detriment of the majority of the peoples of the earth – have generated, and continue to generate, vast numbers of poor, infirm and deceased persons. This leads to catastrophic crises that various countries have fallen victim to despite their natural resources and the resourcefulness of young people which characterize these nations. In the face of such crises that result in the deaths of millions of children – wasted away from poverty and hunger – there is an unacceptable silence on the international level. 

It is clear in this context how the family as the fundamental nucleus of society and humanity is essential in bringing children into the world, raising them, educating them, and providing them with solid moral formation and domestic security. To attack the institution of the family, to regard it with contempt or to doubt its important role, is one of the most threatening evils of our era. 

We affirm also the importance of awakening religious awareness and the need to revive this awareness in the hearts of new generations through sound education and an adherence to moral values and upright religious teachings. In this way we can confront tendencies that are individualistic, selfish, conflicting, and also address radicalism and blind extremism in all its forms and expressions.

The first and most important aim of religions is to believe in God, to honour Him and to invite all men and women to believe that this universe depends on a God who governs it. He is the Creator who has formed us with His divine wisdom and has granted us the gift of life to protect it. It is a gift that no one has the right to take away, threaten or manipulate to suit oneself. Indeed, everyone must safeguard this gift of life from its beginning up to its natural end. We therefore condemn all those practices that are a threat to life such as genocide, acts of terrorism, forced displacement, human trafficking, abortion and euthanasia. We likewise condemn the policies that promote these practices. 

Moreover, we resolutely declare that religions must never incite war, hateful attitudes, hostility and extremism, nor must they incite violence or the shedding of blood. These tragic realities are the consequence of a deviation from religious teachings. They result from a political manipulation of religions and from interpretations made by religious groups who, in the course of history, have taken advantage of the power of religious sentiment in the hearts of men and women in order to make them act in a way that has nothing to do with the truth of religion. This is done for the purpose of achieving objectives that are political, economic, worldly and short-sighted. We thus call upon all concerned to stop using religions to incite hatred, violence, extremism and blind fanaticism, and to refrain from using the name of God to justify acts of murder, exile, terrorism and oppression. We ask this on the basis of our common belief in God who did not create men and women to be killed or to fight one another, nor to be tortured or humiliated in their lives and circumstances. God, the Almighty, has no need to be defended by anyone and does not want His name to be used to terrorize people. 

This Document, in accordance with previous International Documents that have emphasized the importance of the role of religions in the construction of world peace, upholds the following: 

- The firm conviction that authentic teachings of religions invite us to remain rooted in the values of peace; to defend the values of mutual understanding, human fraternity and harmonious coexistence; to re-establish wisdom, justice and love; and to reawaken religious awareness among young people so that future generations may be protected from the realm of materialistic thinking and from dangerous policies of unbridled greed and indifference that are based on the law of force and not on the force of law; 

- Freedom is a right of every person: each individual enjoys the freedom of belief, thought, expression and action. The pluralism and the diversity of religions, colour, sex, race and language are willed by God in His wisdom, through which He created human beings. This divine wisdom is the source from which the right to freedom of belief and the freedom to be different derives. Therefore, the fact that people are forced to adhere to a certain religion or culture must be rejected, as too the imposition of a cultural way of life that others do not accept; 

- Justice based on mercy is the path to follow in order to achieve a dignified life to which every human being has a right;

- Dialogue, understanding and the widespread promotion of a culture of tolerance, acceptance of others and of living together peacefully would contribute significantly to reducing many economic, social, political and environmental problems that weigh so heavily on a large part of humanity;

- Dialogue among believers means coming together in the vast space of spiritual, human and shared social values and, from here, transmitting the highest moral virtues that religions aim for. It also means avoiding unproductive discussions; 

- The protection of places of worship – synagogues, churches and mosques – is a duty guaranteed by religions, human values, laws and international agreements. Every attempt to attack places of worship or threaten them by violent assaults, bombings or destruction, is a deviation from the teachings of religions as well as a clear violation of international law; 

- Terrorism is deplorable and threatens the security of people, be they in the East or the West, the North or the South, and disseminates panic, terror and pessimism, but this is not due to religion, even when terrorists instrumentalize it. It is due, rather, to an accumulation of incorrect interpretations of religious texts and to policies linked to hunger, poverty, injustice, oppression and pride. This is why it is so necessary to stop supporting terrorist movements fuelled by financing, the provision of weapons and strategy, and by attempts to justify these movements even using the media. All these must be regarded as international crimes that threaten security and world peace. Such terrorism must be condemned in all its forms and expressions;

- The concept of citizenship is based on the equality of rights and duties, under which all enjoy justice. It is therefore crucial to establish in our societies the concept of full citizenship and reject the discriminatory use of the term minorities which engenders feelings of isolation and inferiority. Its misuse paves the way for hostility and discord; it undoes any successes and takes away the religious and civil rights of some citizens who are thus discriminated against; 

- Good relations between East and West are indisputably necessary for both. They must not be neglected, so that each can be enriched by the other’s culture through fruitful exchange and dialogue. The West can discover in the East remedies for those spiritual and religious maladies that are caused by a prevailing materialism. And the East can find in the West many elements that can help free it from weakness, division, conflict and scientific, technical and cultural decline. It is important to pay attention to religious, cultural and historical differences that are a vital component in shaping the character, culture and civilization of the East. It is likewise important to reinforce the bond of fundamental human rights in order to help ensure a dignified life for all the men and women of East and West, avoiding the politics of double standards;

- It is an essential requirement to recognize the right of women to education and employment, and to recognize their freedom to exercise their own political rights. Moreover, efforts must be made to free women from historical and social conditioning that runs contrary to the principles of their faith and dignity. It is also necessary to protect women from sexual exploitation and from being treated as merchandise or objects of pleasure or financial gain. Accordingly, an end must be brought to all those inhuman and vulgar practices that denigrate the dignity of women. Efforts must be made to modify those laws that prevent women from fully enjoying their rights; 

- The protection of the fundamental rights of children to grow up in a family environment, to receive nutrition, education and support, are duties of the family and society. Such duties must be guaranteed and protected so that they are not overlooked or denied to any child in any part of the world. All those practices that violate the dignity and rights of children must be denounced. It is equally important to be vigilant against the dangers that they are exposed to, particularly in the digital world, and to consider as a crime the trafficking of their innocence and all violations of their youth;

- The protection of the rights of the elderly, the weak, the disabled, and the oppressed is a religious and social obligation that must be guaranteed and defended through strict legislation and the implementation of the relevant international agreements. 

To this end, by mutual cooperation, the Catholic Church and Al-Azhar announce and pledge to convey this Document to authorities, influential leaders, persons of religion all over the world, appropriate regional and international organizations, organizations within civil society, religious institutions and leading thinkers. They further pledge to make known the principles contained in this Declaration at all regional and international levels, while requesting that these principles be translated into policies, decisions, legislative texts, courses of study and materials to be circulated. 

Al-Azhar and the Catholic Church ask that this Document become the object of research and reflection in all schools, universities and institutes of formation, thus helping to educate new generations to bring goodness and peace to others, and to be defenders everywhere of the rights of the oppressed and of the least of our brothers and sisters. 

In conclusion, our aspiration is that:

this Declaration may constitute an invitation to reconciliation and fraternity among all believers, indeed among believers and non-believers, and among all people of good will;

this Declaration may be an appeal to every upright conscience that rejects deplorable violence and blind extremism; an appeal to those who cherish the values of tolerance and fraternity that are promoted and encouraged by religions;

this Declaration may be a witness to the greatness of faith in God that unites divided hearts and elevates the human soul;

this Declaration may be a sign of the closeness between East and West, between North and South, and between all who believe that God has created us to understand one another, cooperate with one another and live as brothers and sisters who love one another.

This is what we hope and seek to achieve with the aim of finding a universal peace that all can enjoy in this life. 

Abu Dhabi, 4 february 2019

 

His Holiness 
Pope Francis

 

The Grand Imam of Al-Azhar
Ahmad Al-Tayyeb

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58