To falošné pozemskej VEDY. ...

To falošné pozemskej VEDY.

 

Tí, ktorí sú u moci, ktokoľvek sú, to jediné na čom im záleží je  mať väčšiu moc a väčšiu kontrolu ako už majú, takže záujmy pre spoločné blaho sú veľmi ďaleko od ich mysle. "Teória relativity nie je nič viac než hromada hnoja zabalená do farebnej celofánovej matematiky " (Nicola Tesla) "Ak máte  vedomie a vnímanie veľkosti škatuľky jeho realitou a vesmír bude ten správny rozmer aby zapadli do vnútra uvedenej krabičky. Ak máte väčšie vedomie a vnímanie tak vaša realita bude následne v primeranom rozsahu; Rozšírené. Čím väčšie je vedomenie, tým väčšie je vnímanie reality. Je to priamo proporcionálne. "(Swaruu de Erra)" Viera nie je nič iné ako myšlienka, ktorej jedinec dal veľkú emocionálnu a emocionálnu nálož. "" Vedci musia mať živú a intuitívnu predstavivosť pretože nové myšlienky nie sú generované/vytvárané dedukciou (vysvetlením/uvažovaním), ale umelecky tvorivou fantáziou "(fyzik Max Planck) z článku" Swaruu of Erra ". Taygejskej rasy Plejád Plejádia Messier 45. Systém: Taygeta 19 Tauri Aa. Planety triedy "M" Erra a Temmer, hlavne.

Das Falsche der terrestrischen Wissenschaft. Diejenigen, die an der Macht sind, wer auch immer sie sind, das einzige, was ihnen wichtig ist, ist mehr Macht und mehr Kontrolle zu haben und das zu erhalten, was sie bereits haben, damit die Interessen des Gemeinwohls bei weitem nicht in ihren Köpfen sind. „Die Relativitätstheorie ist nichts anderes als ein Haufen Mist in bunter Zellophan math verpackt“ (Nicola Tesla) „Wenn Sie ein Bewusstsein und die Wahrnehmung der Größe einer kleinen Box seiner Realität und das Universum wird genau die richtige Größe in die Box passen. Wenn du ein erweitertes Bewusstsein und eine erweiterte Wahrnehmung hast, wird deine Realität konsequent und in gleichem Maße sein; Mehr erweitert. Je größer das Bewusstsein, desto größer die Wahrnehmung der Realität. Es ist direkt proportional "(Swaruu de Erra)" Ein Glaube ist nichts anderes als eine Idee, zu der der Einzelne eine große emotionale und emotionale Ladung gegeben hat. "Wissenschaftler müssen eine lebhafte und intuitive Einbildungskraft haben, weil neue Ideen nicht durch Deduktion, sondern durch eine künstlerisch kreative Imagination erzeugt werden" (Physischer, Max Planck) Artikel von "Swaruu de Erra". der Taygetischen Rasse der Plejaden Plejaden Messier 45. System: Taygeta 19 Tauri Aa. Planeten Klasse "M" Erra und Temmer, hauptsächlich.

Si se tiene una conciencia y percepcion del tamaňo de una pekeňa cajita su realidad a su universo será dolo del tamaňo adecaudao para caber dentro de dicha cajita. Si tiene una conciencia y percepcion maás expandida su realidas será por consiguiente a en la misma medida; la percepcion de la realidad. Es directamente proporcional

Ak máte vedomie a vnímanie veľkosti malého boxu tak vaša realita vo vašom vesmíre bude mať veľkosť primeranej veľkosti aby sa zmestili do vnútra tohto boxu. Ak máte väčšie vedomie a vnímanie, vaša realita bude preto v prispôsobenom rozsahu; vnímanie reality. Je to priamo proporcionálne (vnímanie reality sa prispôsobuje rozsahu vedomia)

Wenn Sie ein Bewusstsein und die Wahrnehmung der Größe einer kleinen Box haben, wird Ihre Realität in Ihrem Universum die Größe der richtigen Größe haben, um in diese Box zu passen. Wenn Sie ein erweitertes Bewusstsein und eine erweiterte Wahrnehmung haben, werden Ihre Realitäten daher in demselben Ausmaß sein; die Wahrnehmung der Realität. Es ist direkt proportionalDeterminismus gründet alles auf Materialismus für die Person

Materialismo, que sostiene que nada existe fuera de lo material y observable.

Reduccionismo, que es el método de analizar algo complejo por la suma de sus partes.

Determinismo, que es en donde se sostiene que todos los eventos a toda accion incluyendo la humana tiene como causa algo externo a la voluntad del individuo se ha llegado a sostener que el ser humano no tiene nigún control sobre nada a que no se puede juzgar como responsable de sus propios actos.

Materializmus, podľa ktorého neexistuje nič mimo hmoty a neexistuje nič čo nie  je možné pozorovať.

Redukcionizmus, je metódou analýzy niečoho zložitého/komplexného súčtom jeho častí.

Determinizmus, v ktorom sa argumentuje tým, že všetky udalosti na akúkoľvek činnosť vrátane ľudskej príčiny je niečo, čo je mimo vôle jednotlivca, dospeli k záveru, že ľudská bytosť nemá žiadnu kontrolu nad ničím a preto je nemožné súdiť ho ako zodpovedného za svoje vlastné činy.

Materialismus, was besagt, dass nichts außerhalb des Materiellen und Observablen existiert.

Reduktionismus, der die Methode ist, etwas Komplexes durch die Summe seiner Teile zu analysieren.

Determinismus, wo argumentiert wird, dass alle Ereignisse für jede Handlung einschließlich der menschlichen Ursache als etwas, das dem Willen des Individuums fremd ist, zu dem Schluss gelangt sind, dass der Mensch keine Kontrolle über etwas hat, das nicht als beurteilt werden kann verantwortlich für seine eigenen Handlungen.

Materialismo, que sostiene que nada existe fuera de lo material y observable.

Reduccionismo, que es el método de analizar algo complejo por la suma de sus partes.

Determinismo, que es en donde se sostiene que todos los eventos a toda accion incluyendo la humana tiene como causa algo externo a la voluntad del individuo se ha llegado a sostener que el ser humano no tiene nigún control sobre nada a que no se puede juzgar como responsable de sus propios actos.

Materialismo ocasiona que nada fisico tenga valor alguno para la sociedad y esto traerá como consecuencia la inevitable infelicidad y desesperación de la población al solo poderles satisfacer sus necesidades más basicas ignorando todo aspeckto de crecimiento espiritual real.

El reduccionismo limita la ciencia al ambito fisico e inmediatamente comprobable en donde las cosas se explican por la suma de sus partes. Ignirando con ello el funcionamiento del todo que incluye aspectos no materiales, de otros planos existanciales o espirituales, una vez mas limitando sus posibilidades y resulatados. 

Determinismo cimienta todo al materialismo a la persona

Determinismo cemienta todo al materialismo y al reducionismo quitando todo valor al persona y a la conciencia que simplemente no tiene validez para sus sytemas del pensamiento. Esto ocasiona que las personas entren en un estado constante de victima, donde no tienen ningún control sobre sus vidas, no tienen control sobre nada. Por lo tanto cederan el control sobre todo a una autoridad que promete resorverles sus problemas.

Materializmus spôsobuje, že nič fyzické nemá pre spoločnosť žiadnu hodnotu, čo ako následok prináša nevyhnutné nešťastie a zúfalstvo obyvateľstva, aby bolo schopné uspokojiť len svoje najzákladnejšie potreby a ignoruje záujem o všetky aspekty skutočného duchovného rastu.

Redukcionizmus obmedzuje vedu na fyzické a okamžite overiteľné prostredie, kde sa veci vysvetľujú súčtom ich častí. Tým, že ignoruje fungovanie celku, ktorý obsahuje nemateriálne aspekty, od iných existenčných či duchovných úrovní, opäť obmedzuje svoje možnosti a výsledky.

Determinizácia základov všetkého pre materializmus človeku

Determinizmus viaže všetko na materializmus a redukcionizmus čím odstraňuje všetku hodnotu osoby a vedomie, ktoré jednoducho nemá platnosť pre ich sytemy myslenia. To spôsobuje, že ľudia vstupujú do neustáleho stavu obete kde nemajú žiadnu kontrolu nad svojim životom, nemajú žiadnu kontrolu nad ničím. Preto budú odovzdávať kontrolu nad všetkým autorite, ktorá sľubuje, že vyrieši ich problémy.

Der Materialismus bewirkt, dass nichts Physisches einen Wert für die Gesellschaft hat und dies wird in der unvermeidlichen Unzufriedenheit und Verzweiflung der Bevölkerung resultieren, nur in der Lage zu sein, ihre grundlegendsten Bedürfnisse zu befriedigen und jegliches Interesse an echtem spirituellen Wachstum zu ignorieren.

Reduktionismus beschränkt die Wissenschaft auf die physische und unmittelbar nachprüfbare Umgebung, in der die Dinge durch die Summe ihrer Teile erklärt werden. Ignoriere damit das Funktionieren des Ganzen, das nicht-materielle Aspekte einschließt, von anderen existentiellen oder spirituellen Ebenen, was wiederum seine Möglichkeiten und Ergebnisse einschränkt.

 

Der Determinismus zementiert alles dem Materialismus und Reduktionismus, indem er jeden Wert für die Person und das Gewissen entfernt, der für seine Denksysteme einfach keine Gültigkeit hat. Dies führt dazu, dass Menschen in einen ständigen Zustand der Opferrolle eintreten, wo sie keine Kontrolle über ihr Leben haben, keine Kontrolle über irgendetwas haben. Deshalb werden sie die Kontrolle über alles an eine Autorität abgeben, die verspricht, ihre Probleme zu überwinden.

 

To falošné pozemskej VEDY.

Tí, ktorí sú u moci, ktokoľvek sú, to jediné na čom im záleží je  mať väčšiu moc a väčšiu kontrolu ako už majú, takže záujmy pre spoločné blaho sú ďaleko od ich mysle. "Teória relativity nie je nič viac než hromada hnoja zabalená do farebnej celofánovej matematiky " (Nicola Tesla) "Ak máte  vedomie a vnímanie veľkosti škatuľky jeho realitou a vesmír bude ten správny rozmer aby zapadli do vnútra uvedenej krabičky. Ak máte väčšie vedomie a vnímanie tak vaša realita bude následne v primeranom rozsahu; Rozšírené. Čím väčšie je vedomenie, tým väčšie je vnímanie reality. Je to priamo proporcionálne. "(Swaruu de Erra)" Viera nie je nič iné ako myšlienka, ktorej jedinec dal veľkú emocionálnu a emocionálnu nálož. "" Vedci musia mať živú a intuitívnu predstavivosť pretože nové myšlienky nie sú generované/vytvárané dedukciou (vysvetlením), ale umelecky tvorivou fantáziou "(fyzik Max Planck) z článku" Swaruu of Erra ". Taygejskej rasy Plejád Plejádia Messier 45. Systém: Taygeta 19 Tauri Aa. Planety triedy "M" Erra a Temmer, hlavne.

 

Das Falsche der terrestrischen Wissenschaft. Diejenigen, die an der Macht sind, wer auch immer sie sind, das einzige, was ihnen wichtig ist, ist mehr Macht und mehr Kontrolle zu haben und das zu erhalten, was sie bereits haben, damit die Interessen des Gemeinwohls bei weitem nicht in ihren Köpfen sind. „Die Relativitätstheorie ist nichts anderes als ein Haufen Mist in bunter Zellophan math verpackt“ (Nicola Tesla) „Wenn Sie ein Bewusstsein und die Wahrnehmung der Größe einer kleinen Box seiner Realität und das Universum wird genau die richtige Größe in die Box passen. Wenn du ein erweitertes Bewusstsein und eine erweiterte Wahrnehmung hast, wird deine Realität konsequent und in gleichem Maße sein; Mehr erweitert. Je größer das Bewusstsein, desto größer die Wahrnehmung der Realität. Es ist direkt proportional "(Swaruu de Erra)" Ein Glaube ist nichts anderes als eine Idee, zu der der Einzelne eine große emotionale und emotionale Ladung gegeben hat. "Wissenschaftler müssen eine lebhafte und intuitive Einbildungskraft haben, weil neue Ideen nicht durch Deduktion, sondern durch eine künstlerisch kreative Imagination erzeugt werden" (Physischer, Max Planck) Artikel von "Swaruu de Erra". der Taygetischen Rasse der Plejaden Plejaden Messier 45. System: Taygeta 19 Tauri Aa. Planeten Klasse "M" Erra und Temmer, hauptsächlich.

Si se tiene una conciencia y percepcion del tamaňo de una pekeňa cajita su realidad a su universo será dolo del tamaňo adecaudao para caber dentro de dicha cajita. Si tiene una conciencia y percepcion maás expandida su realidas será por consiguiente a en la misma medida; la percepcion de la realidad. Es directamente proporcional

Ak máte vedomie a vnímanie veľkosti malého boxu tak vaša realita vo vašom vesmíre bude mať veľkosť primeranej veľkosti aby sa zmestili do vnútra tohto boxu. Ak máte väčšie vedomie a vnímanie, vaša realita bude preto v prispôsobenom rozsahu; vnímanie reality. Je to priamo proporcionálne (vnímanie reality sa prispôsobuje rozsahu vedomia)

 

Wenn Sie ein Bewusstsein und die Wahrnehmung der Größe einer kleinen Box haben, wird Ihre Realität in Ihrem Universum die Größe der richtigen Größe haben, um in diese Box zu passen. Wenn Sie ein erweitertes Bewusstsein und eine erweiterte Wahrnehmung haben, werden Ihre Realitäten daher in demselben Ausmaß sein; die Wahrnehmung der Realität. Es ist direkt proportionalDeterminismus gründet alles auf Materialismus für die Person

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19