vedomie novej doby... 23.05.2015

Bewusst-Sein für die neue Zeit – Vedomie pre nový čas

( Frank Neubauer, Maxii Energii) Wir sind die, auf die wir gewartet haben - Die Menschheit befindet sich an einem Wendepunkt. Die aktuelle  Zeitqualität läßt sich nur als “herausfordernd” bezeichnen. Wir leben in einem Zeitalter des Paradigmenwechsels mit allen Begleiterscheinungen.

My sme tí, na ktorých sme čakali - ľudstvo sa nachádza na bode zmeny. Aktuálna kvalita času sa môže nazvať len ako „vyzývajúca“. Žijeme v čase zmeny paradigmov so všetkými vedľajšími účinkami.

Farmaceutický priemysel by k tomu napísal na sprievodnom lístku:

Vedľajšie účinky: pokusy manipulácie Elitou cez Mainstream-médiá

Otrava obyvateľstva geneticky-zmenenými potravinami

Otrava atmosféry a zeme pomocou Chemtrails

Ovplyvňovanie masy pomocou HAARP, mobilfunk...

Tá listina by sa dala oveľa viac zväčšiť.

Die Pharmaindustrie würde dazu auf ihren Beipackzettel schreiben:

Nebenwirkungen:  -  Manipulationsversuche der Elite durch die Mainstream-Medien
Vergiftung der der Bevölkerung durch genveränderte Lebensmittel
Vergiftung der Atmosphäre und Böden durch Chemtrails
Beeinflussung der Massen durch HAARP, Mobilfunk etc. …

Die Liste ließe sich erheblich erweitern.

Es geht um den Kampf der Köpfe und damit der Beeinflussung des Massenbewusstseins.

Fieberhaft wird an verborgenen Orten an Geräten gearbeitet welche die „Freie Energie“ zur Verfügung stellen.
Warum sind diese immer noch nicht da und bringen die völlige Unabhängigkeit?

Eben darum geht es. Unabhängigkeit, Autarkie und damit Souveränität. Der Name sagt es eigentlich schon: Freie Energie.

Ide o bitku hláv a tým o ovplyvňovanie masového vedomia.

Kŕčovo sa pracuje na tajných miestach na výrobe prístrojov, ktoré dajú k dispozícii „voľnú energiu“. Prečo ešte stále nie sú tu a prinesú nám celkovú slobodu?                                                                A práve o to ide. Nezávislosť, a sloboda. To meno same to už vyslovuje: Voľná energia.

Voľná energia pre zotročených ľudí neexistuje. Tá (r)evolúcia nepríde z materiálnej, hmotnej úrovne ale z duchovnej. Každý človek bez výnimky je úplná stvoriteľská bytosť. Nachádzame sa v časovej kvalite, ktorá je poznačená vlastnosťou „rozdelenie“.

Oddelenie od prírody, od nášho vlastného JA. Nežijeme v alebo s prírodou. My sme príroda a máme voľbu rozpoznať tie zákony stvorenia a použiť ich alebo ignorovať – ako to toho času väčšina ľudstva vytrvalo robí.

Freie Energie für geknechtete und versklavte Menschen gibt es nicht. Die (R)evolution kommt nicht aus der materiellen sondern aus der geistigen Ebene.
Jeder Mensch ist ohne Ausnahme ein vollkommenes Schöpferwesen. Wir befinden uns in einer Zeitqualität welche gekennzeichnet ist von der Eigenschaft der „Trennung“.

Trennung von der Natur, von unserem wahren Selbst. Wir leben nicht in oder mit der Natur.
Wir sind die Natur und haben nur die Wahl die Schöpfungsgesetze zu erkennen und anzuwenden oder wie der größte Teil der Menschheit es zurzeit noch tut standhaft zu ignorieren.

Nur unbewußte Schöpferwesen lassen sich manipulieren und damit kontrollieren.
Dieses Wissen ist seit Tausenden von Jahren nur wenigen bekannt. Deshalb werden wir ständig „des-informiert“, „ver-führt“ und es wird alles getan befreiendes Wissen zu verstecken oder in das Gegenteil zu verdrehen.
Die Natur selbst ist es welches den Ent-Wicklungsprozeß nun beschleunigt fördert und Betrug und Lüge an die Oberfläche bringt.

Len nevedomé stvoriteľské bytosti sa nechajú manipulovať a tým aj kontrolovať. Vedomie toho je len menšine ľudí známe už tisícročia. Preto sme neustále des-informovaní, zvádzaní a robí sa všetko pre skrývanie toho oslobodzujúceho vedomia alebo sa prevracia do opaku.

Príroda sama je ten proces-vývoja, ktorý teraz vyžaduje zrýchlenie a prinesie podvod a klamstvo na povrch.

Stále viac ľudí sa rozpoznáva ako to, čo v skutočnosti sú.

Stále viac ľudí ide do seba-zodpovednosti a začínajú – na začiatku váhavo – ale s „vedomým“ rozhodnutím ísť cestou suverenity/nezávislosti.

Immer mehr Menschen erkennen sich als das an, was sie in Wahrheit sind.
Immer mehr Menschen gehen in die Eigenverantwortung und beginnen zu Anfang zögerlich aber mit jeder „bewussten“ Entscheidung entschlossener den Weg in die Souveränität zu gehen.

Wie zeigt sich mir der Wendepunkt, und wo geht die Menschheit hin?

Ako sa mi ukáže ten bod zmeny a kam ide ľudstvo?

Podľa mojej mienky sa bod zmeny ukazuje vnútorným nepokojom. Nutkaním k zmene sa zosilňuje a časom je nemožné ignorovať to, alebo utláčať.

Ľudstvo ako celok sa pohybuje ku kolektívnej túžbe po slobode, ktoré skončí v masívnom prelome na všetkých úrovniach. Miesto Ega bude teraz srdcová-energia tou pohonnou silou.

Všeobecne je ten prelom nazývaný ako proces-vzostupu.
Meines Erachtens zeigt sich der Wendepunkt in einer inneren Unruhe des Menschen.
Der Drang zur Veränderung wird immer stärker und lässt sich nunmehr immer schwieriger ignorieren bzw. unterdrücken.
Die Menschheit als Ganzes bewegt sich zu einem kollektiven Freiheitsbedürfnis hin, welches in einem massiven Umbruch auf allen Ebenen münden wird. Statt dem Ego wird von nun ab die Herzensenergie die treibende Kraft sein.
Im Allgemeinen wird dieser Umbruch als Aufstiegsprozeß bezeichnet.

Warum gibt es noch keine Freien Energiegeräte, wenn daran so fieberhaft gearbeitet wird?

Prečo ešte stále neexistujú prístroje voľnej energie, keď sa tak kŕčovo na tom precuje?

V skutočnosti existuje celosvotovo 8 000 patentov na tému „voľná energia“.len v Spojených Štátoch ich je 4 000 s poznámkou „národná bezpečnosť“ zapečatených. Voľná energia veľmi úzko súvisí so štátusom „voľní ľudia“. Pokiaľ kolektívne vedomie sa pohybuje v rámci bežného otrockého systému a doslova sa nezaujíma o globálnu alebo osobnú slobodu – tak tie patenty sa len s veľkou námahou budú presadzovať.
In der Tat gibt es weltweit mehr als 8000 Patente, welche mit dem Thema „Freie Energie“
zu tun haben. Allein in den USA sind zirka 4000 Patentschriften mit dem Vermerk „Nationale Sicherheit“ gesperrt.
Freie Energie hängt sehr eng mit dem Status „Freie Menschen“ zusammen. Solange das kollektive Massenbewusstsein sich im Rahmen des herkömmlichen Sklavensystems bewegt und buchstäblich weder an der eigenen bzw. globalen Freiheit interessiert ist, werden diese Patente nur mit größter Mühe zum Einsatz kommen.

Was muss passieren, damit wir die Freien Energiegeräte bekommen?

Čo sa musí stať aby sme tie prístroje voľnej energie dostali?

Mali by sme pracovať na vlastnej suverenite/nezávislosti. Keď každý jednotlivec sa sústredí na slobodu a tým prepojenou voľnou energiou – tak to želanie menšiny bude tak mocné, že podľa zákona „100. Opice“ morfologického poľa sa postará o to aby tie informácie zasiahli všetkých nevedomých ľudí. Skutočne to nepotrebuje veľa ľudí. Astrofyzik Gregg Braden v mnohých pokusoch dokázal, že promile môže pohnúť/dať do pohybu globálnu zmenu.
Wir sollten an der eigenen Souveränität arbeiten. Wenn jeder Einzelne sich auf Freiheit und damit verbunden auf Freie Energie konzentriert, wird der Wunsch von wenigen so mächtig, dass nach dem Gesetz des „Hundertsten Affen“ das morphogenetische Feld dafür sorgt, dass die Informationen alle unbewussten Menschen erreicht. Es braucht dazu nicht wirklich viele Menschen. Der Astrophysiker Gregg Braden hat in vielen Versuchen ermittelt, das Ein Promille das Auslösen globaler Veränderungen bewirken kann.

Wie kann ich mein Bewusst-Sein trainieren?

Ako môžem trénovať moje vedomie?

Platí zmeniť štátus  „nevedomý stvoriteľ“ na „vedomého stvoriteľa“. Kto svoje energie neriadi bude riadený inými, ktorí nie vždy majú tie najlepšie úmysly. Tá najdlhšia cesta vedie z hlavy do srdca. Každý deň robiť stále viac „vedomých“ rozhodnutí na úrovni srdca pomáha dať do pohybu netušiteľné svetelné energie. Každý jediný je oveľa mocnejší ako tuší.
Es gilt, den Status zu wechseln vom „unbewussten Schöpfer“ zum „bewussten Schöpfer“.
Wer seine eigenen Energien nicht lenkt, wird eben von anderen gelenkt, welche nicht immer die besten Absichten haben. Der längste Weg, den ein Mensch zurücklegen kann, ist der Weg vom Kopf in das Herz. Jeden Tag ein bisschen mehr „bewusste“ Entscheidungen treffen auf der Ebene des Herzens, hilft ungeahnte Lichtenergien in Bewegung zu setzen.
Jeder Einzelne ist weitaus mächtiger als er ahnt.

Welche Hilfsmittel stehen mir für ein bewussteres Leben zur Verfügung?

Aké pomocné prvky mám k dispozícii pre môj vedomý život?

Pomocné prvky, ako to meno už hovorí sú prostriedky, ktoré nám dávajú podporu v akomkoľvek procese. Žijeme v zdraviu škodiacom prostredí, kde mimo silného eletro-smogu sú tiež znehodnotené potraviny, jedovaté medikamenty/lieky, skoro mŕtvu vodu... naše životné prostredie by sme kúsok za kúskom mali pozitívne meniť.

Začína to vedomou voľbou zdravých potravín, energetizovanou vodou a systémami harmonizovania, ktoré sú v stave dať vyššie energetické hodnoty nášmu prostrediu.
Hilfsmittel sind, wir der Name schon sagt, Mittel welche uns eine Unterstützung im jeweiligen Prozess bieten. Leben wir in einem gesundheitsschädlichem Umfeld (und dies trifft mittlerweile in unterschiedlichen Abstufungen fast überall zu), wo neben starkem Elektrosmog auch wertlose Nahrungsmittel, giftige Medikamente, fast totes Wasser etc. unser Lebensumfeld ausmachen, sollten wir Stück für Stück daran arbeiten, dies positiv zu ändern.
Das beginnt mit dem bewussten Wählen von gesunden Lebensmitteln, energiereichem Wasser bis zu Harmonisierungssystemen, welche in der Lage sind, unser Umfeld energetisch wieder aufzuwerten.

Wie kann man sich vor den Verführungen, Desinformationen usw. schützen?

Ako sa môžem chrániť pred zvádzaním a desinformáciou?

Ultimatívna ochrana neexistuje. Ale my môžeme znova používať náš „vnútorný kompas“. Každý človek má vnútorný kompas, ktorý mu spoľahlivo ukazuje celý život, ktroré informácie sú falošné, správne a dôležité. Vedomý človek používa neustále ten kompas pre pohyb/navigáciu medzi momentálne vládnucou informačnou vojnou.

Ďalšie pomocné prvky na získanie „pravdivých“ informácií sú napríklad radiastatické prístroje ako kývadlo a tenzor. aj kinesiologický test môže na základe vnútornej a telu-vlastnej inteligencie spoľahlivo rozoznať klamstvo od pravdy.
Einen ultimativen Schutz gibt es wohl nicht. Aber wir können lernen unseren „inneren Kompass“ wieder zu benutzen. Jeder Mensch hat einen inneren Kompass, welcher ihm Zeit seines Lebens zuverlässig zeigt, welche Informationen für einen falsch, richtig und wichtig sind.
Ein bewusster Mensch nutzt diesen unentwegt, um sich durch den momentan herrschenden Informationskrieg sicher navigieren zu lassen.
Weitere Hilfsmittel „wahre“ Informationen zu bekommen sind zum Beispiel radiästhetische Geräte wie das Pendel oder der Tensor.
Auch der kinesiologische Muskeltest kann zuverlässig, auf Basis der inneren und körpereigenen Intelligenz, Wahrheit von Lüge unterscheiden.

Welches sind die wichtigsten Schöpfergesetze?

Ktoré sú najdôležitejšie zákony stvorenia?

Skoro každý pozná porekadlo: „Ako sa do lesa volá – tak to zneje von“. To znamená: správaj sa k iným tak ako by si to očakával od nich. V procese stvorenia je extrémne dôležitý tiež zákon kauzality/následku. „To čo dnes posadíš budeš zajtra zbierať“. Ten zákon platí na všetkých úrovniach stvorenia. Zasaď vedome semeno lásky a nazbieraš lásku.
Fast jeder kennt das Sprichwort: „Wie es in den Wald hineinruft, so schallt es heraus!“
Das bedeutet: Behandle Deine Mitmenschen so, wie Du selbst von ihnen behandelt werden möchtest.
Des Weiteren ist das Kausalitätsgesetz beim Schöpfungsprozess extrem wichtig.
„Das, was Du heute säst, wirst Du morgen ernten.“ Dieses Gesetz gilt auf allen Ebenen der Schöpfung.
Säe bewusst den Samen der Liebe, und Du wirst die Liebe ernten.

Wie kann ich ein bewusstes Schöpferwesen werden?

Ako sa môžem stať vedomou stvoriteľskou bytosťou?

Buť si vedomý tvojho JA. Uvedom si v živote tvoju červenú/vodiacu šnúru a nasleduj ju tvojim vnútorným kompasom (tvojim srdcom). Tie skutočné informácie prídu vždy z tvojho vnútra.  Dýchaj vedome a začni sa bezpodmienečne milovať. Tak ako si TERAZ – si absolútne v poriadku. Tam, kde si – si správne. Pri otázke či a čo máš robiť sa spýtaj seba: ako by konala láska v tej situácii?
Sei Dir Deines Selbst bewusst. (Selbst-Bewusst-Sein). Nimm Deinen roten Faden im Leben wahr, und folge ihm mit Hilfe Deines inneren Kompass (Deines Herzens).
Wahre, Dir dienliche Informationen kommen ausnahmslos immer vom Inneren. Das Äußere spiegelt nur das Innere.
Atme bewusst, und beginne Dich selbst bedingungslos zu lieben. So wie Du JETZT bist, bist Du absolut in Ordnung. Dort wo Du bist, bist Du richtig.  
Sei liebevoll zu Dir.
Bei Fragen des Handelns „Soll ich Dies oder Jenes sagen oder tun“ frage Dich stets: Wie würde in dieser Situation die LIEBE handeln?

Wie erkenne ich die Manipulationen und welchen Schutz gibt es dagegen?

Ako rozpoznám manipuláciu a aká ochrana existuje proti?

Manipulácie sa v podstate rozpoznajú na tom, že sa to „zle“ pociťuje. Chýba esencia lásky. Vždy keď sa v nejakej situácii cítite zle, mali by ste sa pýtať vášho kompasu. Je to pre mňa správne? Je to tá optimálna cesta? Ochrana pred manipuláciou je absolútne pripojenie sa na vlastné Božské JA. Každý človek, ktorý si je vedomý svojej skutočnej prirodzenosti sa nedá manipulovať. Energia lásky je smerník.
Manipulationen erkennt man in der Regel daran, dass es sich „schlecht“ anfühlt. Es fehlt das Leben bzw. die Essenz der Liebe.
Immer wenn ich mich in einer Situation schlecht fühle, sollte ich meinen inneren Kompass befragen.
Ist dies für mich richtig? Ist dies für mich der optimale Weg?
Ein Schutz vor Manipulationen ist die vollständige Anbindung an das göttliche Selbst.
Jeder Mensch, der sich seiner wahren Natur voll bewusst ist, lässt sich nicht manipulieren.
Die Energie der Liebe ist der Wegweiser.

Wie kann ich mich wieder mit der Natur verbinden?

Ako sa môžem znova prepojiť s prírodou?                                                                Dýchať. Veľa sa prechádzať v lese avonku. Nie sme od prírody oddelení. MY SME príroda. Keď urobíme niečo zlé stromom alebo zvieratám, tak si ubližujeme sami sebe. Objím strom. On ti má  mnoho čo povedať. Choď vedome bosý a hladkaj každým krokom zem.

 
Atmen. Viele Spaziergänge in Wald und Flur.
Wir sind von der Natur nicht getrennt. Wir SIND die Natur. Tun wir den Bäumen und Tieren was Schlechtes an, so tun wir es im Grunde uns selbst an.
Umarme bewusst einen Baum. Er hat so vieles über uns mitzuteilen. Gehe bewusst barfuss, und liebkose mit jedem Schritt Mutter Erde.

Wie kann ich es schaffen, bei mir zu bleiben und mich nicht immer von den äußeren Umständen (z. Bsp. die Nachrichten, Erkrankungen oder Probleme von Freunden, in der Familie, oder eigene) aus der Balance zu bringen?

Ako dosiahnem zostať pri sebe a izolovať ma od vonkajších okolností (napríklad ochorenia, problémy s priateľmi a rodinou alebo vlastné) a udržať rovnováhu?

Ako pomoc sa v kritických situáciách preukázalo vedomé dýchanie  - kľudne a vedome DÝCHAŤ. Tým sa dosiahne silné prepojenie so sebou samým a vlastnou duchovnou prirodzenosťou. Vzdiaľ sa od posudzovania – niekoho alebo niečo. Každý posudok vytvára polaritu. Neslúži žiadnemu riešeniu situácií.
Es hat sich als äußerst hilfreich erwiesen, in kritischen Situationen erst einmal ruhig und bewusst zu ATMEN. Damit erfolgt wieder eine verstärkte Anbindung zu sich selbst und der eigenen geistigen Natur.
Des Weiteren halte Dich fern, jemanden oder etwas zu be-urteilen oder zu be-werten.
Jede Be-Urteilung ist auch eine Ver-Urteilung und schafft Polarität.
Es dient nicht der Lösung einer Situation.
 
Muss ich Alles (z. Bsp. Glaubenssätze) aufgelöst haben, damit ich auch Aufsteigen darf/kann?

Musím mať rozpustené všetko (napr. presvedčenia) aby som mohol vzostúpiť?

Iste nie. Rozpustené a spoznané majú byť presvedčenia, ktoré vám škodia a tým vášmu okoliu. Najdôležitejšie  nájsť tie presvedčenia, ktoré majú dočinenia so strachom a transformovať ich. Strach je rozhodnutie a nie je prirodzený stav. Vibrácia tela môže byť povzdvihnutá len vtedy keď tie nízko-vibrujúce vzorce strachu sa rozpustia. Strach je vedľa nenávisti a chamtivosti najnižšia vibrácia a láska je všetko-transformujúca najvyššia vibrácia.
Mit Sicherheit nicht.
Es sollten nur die Glaubenssätze erkannt und aufgelöst werden welche mir selbst schaden und damit auch meinem Umfeld.
Das Wichtigste ist, die Glaubenssätze zu finden und zu transformieren welche mit dem Thema ANGST zu tun haben.
Angst, vor was auch immer, ist eine Entscheidung und kein natürlicher Zustand.
Die körpereigene Schwingung kann nur angehoben werden, wenn tief schwingende Angstmuster aufgelöst werden. Im Gegensatz zur Angst, welche neben Hass und Gier die tiefste Schwingung ist, ist die Liebe die alles transformierende höchste Schwingung.
 
Wer entscheidet eigentlich darüber, ob ich aufsteige? Ich selbst oder eine höhere Macht?

Kto rozhoduje či vzostúpim? Ja alebo vyššia moc?

Len ty sám a nikto iný.
Nur Du selbst und niemand anderer.

Muss/sollte ich viel meditieren, um den passenden Zustand für den Aufstieg zu erreichen?

Musím/mám meditovať na dosiahnutie pre vzostup primeraného stavu?

Západne orientovaní ľudi sú v podstate „MUSÍŠ alebo MÁŠ“ ľudia. To zodpovedá tiež obrazu výkonovej-spoločnosti. Všetko je merané časom, množstvom a výkonom. Pre zvýšenie vlastnej vibrácie úplne stačí žiť z vlastného srdca, hovoriť a konať s láskou. Vedome dýchať a byť v TERAZ. Keď to robíte tak je to aplikovaná meditácia. Každý okamih by mal byť meditáciou. Medi – znamená stred. A vedomé, vždy prítomné prepojenie so sebou samým vo vlastnom strede sa postará o to, že sú pre „vzostup“ splnené všetky požiadavky.
Westlich orientierte Menschen sind zum großen Teil „MUSS oder SOLLTE“ – Menschen.
Dies entspricht auch dem Bild einer Leistungsgesellschaft.
Alles wird gemessen in Zeit, Menge und Leistung.
Um seine eigene Schwingungsfrequenz zu erhöhen, genügt es völlig, aus dem Herzen zu leben, mit Liebe zu reden und zu handeln. Bewusst zu atmen und im JETZT zu sein.
Wenn man dies tut, dann ist das angewandte Meditation.
Jeder Moment sollte ein Moment der Meditation sein.
Medi- kommt von Mitte. Und die bewusste Verbindung allzeit zu seiner eigenen Mitte sorgt dafür, dass alle Voraussetzungen für den „Aufstieg“ erfüllt sind.
 
Bin ich beim Aufstiegsprozess nur für mich selbst verantwortlich, oder habe ich auch Verantwortung für Kind, Lebensgefährte, Familie und Freunde?

Som pri vzostupe zodpovedný len za seba alebo mám zodpovednosť aj pre deti, životných partnerov, rodinu a priateľov?

Pýtaj sa tvojej vnútornej múdrosti. Moja mi hovorí, že každý človek je sám za seba zodpovedný. Jedno či je v tele dieťaťa alebo dospelého. Aj deti v podstate vedia čo majú robiť a čo nie aby sa cítili skutočne dobre. Chcú cítiť a dať lásku. To stačí.
Frage Deine innere Weisheit.
Meine sagt mir, dass jeder Mensch für sich selbst verantwortlich ist. Egal ob er den Körper eines Kindes oder Erwachsenen besitzt. Auch Kinder wissen im Grunde sehr genau was sie tun und lassen sollen damit es ihnen wirklich gut geht. Sie wollen Liebe fühlen und auch geben. Allein das genügt. 

Welche Hilfsmittel können mich beim Aufstiegsprozess unterstützen?

Aké pomocné prvky môžu proces vzostupu podporovať?

Všetko čo slúži uzdraveniu tela a ducha. Dobrá kniha, krištáľ alebo čokoľvek. Tvoj vnútorný kompas ťa vedie ku všetkému čo ti slúži.
Alles was der Gesundung von Körper und Geist dient. Ein gutes Buch, ein Kristall oder was auch immer. Dein innerer Kompass führt Dich zu allem was Dir dient.
 
Wie erschaffe ich ein gesundes, harmonisiertes und positives Umfeld?

Ako vytvorím zdravé, harmonické a pozítivne prostredie?

Ži tvoj život zo srdca. To posiľňuje vnútorné svetlo a zásobuje tým tvoje okolie/prostredie. Pomocné prvky pre uľahčenie toho sú: zdravá, svetla-plná strava a čistá, energiou nabitá voda. Aj technológie novej doby môžu pomocť –  lebo rešpektujú a podporujú v plnej miere prírodné zákony stvorenia.
Lebe Dein Leben aus dem Herzen heraus. Dies verstärkt das innere Licht und versorgt auch Dein Umfeld damit. Hilfsmittel, um dieses Umfeld etwas leichter zu erreichen, sind gesunde, lichtvolle Nahrung und reines energiegeladenes Wasser.
Auch Technologien der neuen Zeit wie zum Beispiel der MAXiiMUS können eine wertvolle Hilfe sein, da diese die Schöpfungsgesetze in vollem Umfang achten und unterstützen.

Frank Neubauer
maxii Energii

 

Maxii Energii ist Partner bei Quer-Denken.TV

 

Beschreibung: http://quer-denken.tv/images/eye-pixabay.jpg

 

Quelle und mehr: http://quer-denken.tv/index.php/1426-bewusst-sein-fuer-die-neue-zeit

 aktualizované: 24.07.2024 17:17:19