Energia-syntéza...

Lisa Renee: Energie-Synthese PLASMA (14.April 2016)

Veröffentlicht am April 20, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: ttps://i1.wp.com/torindiegalaxien.de/a-lisa16/lisaapril.jpg

Liebe Aufsteigende Familie. Milá vzostupujúca rodina.

Plasmy sú najčastejšie formy hmoty, ktoré zasahujú viac ako 99% priestoru vo viditelnom vesmíre. Plasma preniká celou slnečnou sústavou ako tiež medzi -hviezdnymi a medzi-galaktickými okoliami. Ale len máloktorí ľudia sú si plasmy vedomí alebo vedia čo to je. Keď pozorujeme mliečnu dráhu, hviezdy alebo žiarivú hviezdu na oblohe tak vidíme žiariace gule plasmy, ktoré sú spolu-udržiavané ich vnútorným magnetickým polom. Zemi najbližšia žiariaca guľa plasmy je Slnko.

Plasmen sind die häufigste Form der Materie, die mehr als 99 % des Raumes im sichtbaren Universum umfassen. Plasma durchdringt das gesamte Sonnen-System, sowie die interstellare und intergalaktische Umgebungen. Aber nur sehr wenige Menschen sind sich des Plasma bewusst, oder was es ist. Wenn wir die Milchstraße beobachten, die Sternenbilder oder einen hellen Stern am Nachthimmel, sehen wir leuchtende Kugeln von Plasma, die von ihrem eigenen internen magnetischen Feld zusammengehalten werden. Die nächste sichtbare leuchtende Kugel von Plasma auf der Erde ist die Sonne.

Plasmy sú elektromagnetické systémy zo spojených častíc, ktoré ukazujú rozsiahle nulové-netto-nabytie v ich kolektívnom výsledku. Plasma môže byť tiež označená ako ionizovaný plyn, ktorý pozostáva z nespojených pozitívnych a negatívnych častíc v jednom elektrickom médiu alebo v skupinách. Plasmy sú extrémne vodivé, nosia elektrické toky a vytvárajú magnetické polia.  Plasma je štvrtý stav hmoty, je akýsi druh plynovej substancie, pozostávajúca z iónov a voľných elektrónov. Ale plyny  a plasmy sú rôzne stavy hmoty. Plasmy ukazujú rozličné vlastnosti a komplexity, ktoré ležia nad plynmi a inými stavmi hmoty. Jednou označujúcou kvalitou plasmy je, že má kolektívne správanie a mení jej účinok/vplyv založený na celistvosti. Je ťažké študovať plasmu lebo je extrémne horúca a nemá istý obsah alebo tvar, okrem, že by bola uzatvorená do nádoby. Zohrianím môže plasma vytvárať plyn, môže sa hmota stať silou alebo vytvorí elektromagnetické signály. Zohriata plasma zníži alebo zvýši počet elektrónov, ktoré vytvárajú pozitívne alebo negatívne nabité čiastice nazývané ióny. Keď sa plasma ochladí tak sa prepoja pozitívne ióny a elektróny do atómov , ktoré vytvárajú obyčajný plyn. Plasmy sú extrémne horúce a ochladené strácajú ich náboj a zmenia ich stav. Ľudské telo pozostáva z atómov a iónov. Tým je ľudské telo schopné biologického ionizačného procesu, ktorý vytvára plasmu vtedy keď je vystavené istým silám. Počas cyklu vzostupu zažíva telo potenciálne alchymistický proces, ktorý vytvára vnútorné plasma-svetlo.  To buduje éterickú svetlo-telo-štruktúru pre vyššie vedomie-telo-štruktúry-funkcie. Pre vytvorenie nášho vnútorného plasma-svetla potrebujeme veľa energie. Pre príjem množstva energie musíme venovať našu osobnú energiu priamo nášmu vedomiu a riadiť tým náš spirituálny vývoj. V hmotnom svete udržíme našu energiu aby sme mohli usmerniť viac energie do rozšírenia nášho vedomia. Tým spôsobom sa učíme budovať a vymieňať naše energetické polia s božským zdrojom. Pokiaľ meditujeme a budujeme trpezlivo naše vnútorné energie dosiahneme vnútornú rovnováhu, zastavíme zlodejov-energie a zneužívanie/mrhanie energie. Automaticky zvýšime prepojenie s božským zdrojom, ktorý nám pomáha usmerniť našu osobnú energiu k prebudeniu plasma-svetla. Silikát-matrix-DNA-šablóna je originálna krištalínová modrá-pauza, ktorá sa v ľudskom tele aktivuje v okamihu kontaktu alebo prepojením s plasma-svetlom.

Plasmen sind elektromagnetische Systeme aus Zusammenschlüssen von Teilchen, die eine umfassende Null-Netto-Ladung in ihrem kollektiven Ergebnis zeigen. Plasma kann auch als ein ionisiertes Gas bezeichnet werden, das innerhalb eines elektrisch neutralen Mediums oder in Gruppen von ungebundenen positiven und negativen Teilchen besteht. Plasmen sind extrem leitfähig, tragen elektrische Ströme und erzeugen magnetische Felder. Plasma, der vierte Zustand der Materie, ist eine Art von gasförmiger Substanz, bestehend aus Ionen und freien Elektronen. Allerdings sind Gase und Plasmen verschiedene Zustände der Materie. Plasmen zeigen sehr unterschiedliche Eigenschaften und Komplexitäten, die weit über jenen in Gasen oder anderen Zuständen der Materie liegen. Eine kennzeichnende Qualität des Plasma ist, dass es kollektives Verhalten, seine Auswirkung, in einem Bereich verändert, basierend auf das Ganze. Plasma ist schwierig zu studieren, weil es extrem heiß ist und keine bestimmte Form oder bestimmtes Volumen hat, außer es wird in einen Behälter eingeschlossen. Durch Erhitzen kann Plasma Gas erzeugen, Materie zu einer starken Kraft werden oder elektromagnetische Signale schaffen. Erhitztes Plasma verringert oder erhöht sich in der Anzahl der Elektronen, welche positiv oder negativ geladene Teilchen schaffen, so genannte Ionen. Wenn das Plasma abgekühlt wird, verbinden sich die positiven Ionen und die Elektronen zu Atomen, die ein gewöhnliches Gas produzieren. Plasmen sind extrem heiß und wenn sie sich abkühlen, werden sie ihre Ladung verlieren und ihren Zustand umwandeln.

Der menschliche Körper besteht aus Atomen und Ionen. Damit ist der menschliche Körper zu einem biologischen Ionisierungs-Prozess fähig, der Plasma erzeugt, wenn er bestimmten Kräften ausgesetzt ist. Während des Aufstiegs-Zyklus erfährt der menschliche Körper potentiell den alchemistischen Prozess, der das innere Plasma-Licht erzeugt. Es ist das, was die ätherische Licht-Körper-Struktur für die höheren Bewusstseins-Körper-Funktionen aufbaut. Um inneres Plasma-Licht und unseren Licht-Körper aufzubauen, benötigen wir eine Fülle von Energie. Um eine Fülle von Energie zu empfangen, müssen wir unsere persönliche Energie dem widmen unser Bewusstsein direkt auszurichten, um unsere spirituelle Entwicklung zu leiten. Wir behalten unsere Energie in der materiellen Welt bei, damit wir mehr Energie in die Erweiterung unseres Bewusstseins lenken können. Auf diese Weise lernen wird Energie-Felder mit der Gottes-Quelle aufzubauen und auszutauschen. Während wir meditieren und geduldig unsere innere Energie aufbauen, erreichen wir innere Balance, stoppen Energie-Räuber und das Verschwenden von Energie. Wir erhöhen unsere direkte Verbindung zur Gottes-Quelle, die uns dabei hilft, persönliche Energie zu lenken, um das plasmatische Licht zu wecken. Die Silikat-Matrix-DNA-Schablone ist das Original menschlicher kristalliner Blaupause, die im menschlichen Körper aktiviert wird, wenn Kontakt oder Verbindung mit dem Plasma-Licht aufgenommen wird.

In der Plasma-Physik wird Plasma im Allgemeinen nicht als fester Körper betrachtet. Wenn sich allerdings Teilchen mit Plasma mischen, können feste Zustände von plasmatisch infundierter Materie geschaffen werden. Dies geschieht durch die Erweiterung des Bewusstseins in den aufsteigenden menschlichen Körpern auf der Erde. Plasmen können vermehrt in fester Materie durch angewandte elektromagnetische Kräfte von Hitze und Energie fortgepflanzt werden, die von der natürlichen bio-spirituellen Funktion des menschlichen Körpers geschaffen werden. Der menschliche Körper ist ein natürlicher Resonator, der interagiert und auf harmonische Schwingungen oder die schwingenden Systeme von Energie in der Umwelt reagiert.

V plasmovej fyzike nie je plasma všeobecne považovaná za hmotu. Ale keď sa častice zmiešajú s plasmou tak môžu vzniknúť pevné stavy plasmatickej infundovanej hmoty. To sa stane rozšírením vedomia vo vzostupujúcom ľudskom tele na Zemi. Plasmy môžu byť pestované v pevnej hmote pomocou elektromagnetickej sily,  teploty a energie, ktoré sú vytvorené prirodzenou bio-spirituálnou funkciou ľudského tela. Ľudské telo je prirodzený rezonátor, ktorý „komunikuje“ a reaguje na harmonické vibrácie alebo vibračné systémy energie v prostredí/okolí.

Všeobecne to znamená, že ľudské telo – keď je v jeho priorodzenom stave – je schopné zostať v rovnováhe a harmonizovať sa. Keď sa telo dostane z rovnováhy vystavením sa neharmonickým a zlomitelným energetickým silám tak sa snaží o znovu-vytvorenie jeho prirodzených síl a energetickej rovnováhy. Keď telo dostane prístup k veľkej ponuke životnej energie tak sa začne automaticky liečiť same. To znamená, že musíme robiť všetko čo môžeme na udržanie nášho autentického a prirodzeného stavu bytia tým, že sa zdržíme denne v meditatívnom stave a vo vnútornom kľude. Ukľudníme náš rozum  tým, že odpútame naše myšlienky od negatívneho ega a/alebo od Mind-program kontroly, ktorej sme vystavení. Keď držíme súčasný moment-vedomia bez myšlienok tak sme autenticky v našej prirodzenosti. Keď predĺžime náš prirodzený stav bytia v teraz-momente tak zažijeme sily znovu-vytvorenia, ktoré prinesú späť do rovnováhy naše telo. Keď nastane energetická rovnováha tak spektrum-farebných-vĺn a frekvencia krištalínového vzorca tej hmoty tak sa presunie v našom tele do krištalínového vzorca a komplexnejšieho zaradenia farieb.

Generell bedeutet dies, dass der menschliche Körper, wenn er sich in seinem natürlichen Zustand befindet, fähig ist, in Balance zu bleiben und sich zu harmonisieren. Wenn der Körper aus seinem Gleichgewicht gebracht wird, durch Aussetzung von unharmonischen oder zerbrechenden energetischen Kräften, wird sich der Körper um Wiederherstellung seiner natürlichen Kräfte und energetischen Balance bemühen. Bekommt der Körper Zugang zu einem reichlich vorhandenen Angebot der Lebens-Energie, beginnt er automatisch sich selbst zu heilen. Das bedeutet, dass wir tun müssen was wir können, um unseren authentischen und natürlichen Zustand des Seins zu halten, indem wir täglich einen meditativen Zustand der inneren Stille halten. Wir beruhigen unseren Verstand, indem wir unsere Gedanken weg vom negativen Ego und der Mind-Control umprogrammieren der wir ausgesetzt wurden. Wenn wir das gegenwärtige Moment-Bewusstsein ohne einen Gedanken halten, sind wir authentisch in unserer wahren Natur.

Während wir unseren natürlichen Zustand des Seins im Jetzt-Moment verlängern, erleben wir Kräfte der Wiederherstellung, die unser Bewusstsein und unseren Körper zurück in die Balance wandeln. Wenn diese energetische Balance geschieht, wird das Farb-Wellen-Spektrum und der Frequenz-Zustand dieser Materie unseren physischen Körper in kristallines Muster und komplexere Farben-Anordnung verschieben.

Plasma, wenn magnetischen Feldern ausgesetzt, verbindet sich mit Form-Filament-Strukturen, mit Form-Bändern, die mit allen anderen Dingen der Materie in Zusammenhang stehen. Deshalb entwickelt ein aufsteigender Mensch die Fähigkeit Plasma-Licht zu verkörpern, die Fäden werden direkt als verbundene Linien von Licht erfahren, das sich mit allem und jedem in Verbindung setzt. Dies schließt den Zustand des Bewusstseins ein, der wirklich als Einheit oder Einssein erfahren werden kann.

Keď je plasma vystavená magnetickým poliam tak sa prepojí s formou-filament-štruktúrou, s form/tvar-pásmy, ktoré súvisia so všetkými inými vecami hmoty. Preto vytára vzostupujúci človek schopnosť stelesniť plasma-svetlo, farby budú priamo zažívané ako línie svetla, ktoré prepoja so všetkým a všetkými. To zahrňuje aj stav vedomia, ktoré môže zažiť byť jedným ako celok alebo jednotu.

To je – ako dostaneme solídnu plasmu, je to umožnené tým prekvapujúcim alchemistickým procesom vzostupu ľudského tela. Tým, že vedomím dáme nášmu telu pokyn priniesť do prepojenia tak sanaše čiastice prepoja s plasma-svetlom, elektrónmi poháňajú tie čiastice a začnú vytvárať plasmovú krištalínovú štruktúru, ktorý buduje filamenty, ktoré sa prepoja so všetkými vecami a komunikujú.

Dies ist, wie wir solides Plasma bekommen, es wird durch den erstaunlichen alchemistischen Prozess des aufsteigenden menschlichen Körper ermöglicht. Indem wir unser Bewusstsein anweisen unseren Körper in Verbindung zu bringen, verbinden sich unsere Teilchen mit dem Plasma-Licht, Elektronen treiben die Teilchen an und beginnen eine plasmatische kristalline Struktur zu schaffen, die Filamente aufbaut, die sich mit allen Dingen verbinden und kommunizieren.

Bio-Plasma und Seelen-Spirit Bio-plasma a duše-spirit

Rozumieme, že plasma je najčastejšia substancia v našom vesmíre, preniká celým stvorením. Dozvedeli sme sa, že plasma vytvára filamenty ako šnúry, ktoré sú medzi sebou prepojené a komunikujú so všetkými vecami a majú vzťah k dosiahnutiu stavu vedomia jednoty. Tým je plasma rezový-bod ku komunikácii s inteligentnou energiou celého stvorenia. Naša osobná iskra plasmy je náš priamy rezový-bod k spojeniu s masívnym plasma-jadrom vesmíru alebo s tým čo nás spája s kozmickým rozumom božského-zdroja.

Wir verstehen, dass Plasma die häufigste Substanz in unserem Universum ist, da es alles in der Schöpfung durchdringt. Wir erfuhren, dass Plasma Filamente wie Schnüre schafft, die miteinander verbunden sind und mit allen anderen Dingen kommunizieren, und einen Bezug auf die Erreichung des Zustands des Bewusstseins der Einheit hat. Damit ist Plasma die Schnittstelle zur Kommunikation mit der intelligenten Energie der gesamten Schöpfung. Unser persönlicher innere Funken, der Plasma ist, ist unsere direkte Schnittstelle zur Verbindung mit dem massiven Plasma-Kern des Universums, oder dem, was uns mit dem kosmischen Verstand der Gottes-Quelle verbindet.

Der universelle Kern ist eine enorme Menge von Plasma, nach außen rotierend, von dem viele kleinere Plasma-Funken von Licht oder Bewusstseins-Einheiten wurden spiralförmig nach außen projiziert und aus dem inneren Kern der Schöpfung ausgestoßen. Wir sind die Sonnen, Sterne und Funken dieses Universellen Plasma-Seelen-Spirits, die sich in die niedrigsten Partikel-Dimensionen projiziert haben, weg von unserer direkten Verbindung zum Kern oder der Gottes-Quelle. Je weiter wir fort vom Universellen Kern reisen, umso weniger direkte Verbindung haben wir und umso weniger Plasma-Energie ist für uns verfügbar, um unseren persönlichen plasmatischen spirituellen Körper und Bewusstsein aufzuladen.

Univerzálne/vesmírne jadro je obrovské množstvo plasmy rotujúce navonok, od tých sú navonok špirálovito projektované mnohé malé plasma-iskry svetla alebo čiastice-vedomia  a vyhodené/vyrazené z vnútorného jadra stvorenia. My sme Slnká, hviezdy a iskry toho univerzálneho Plasma-duše-spiritu, ktoré sa projektovali do najnižších častíc-dimenzií, ďaleko od jadra alebo božského zdroja. O čo ďalej cestujeme od univerzálneho jadra, o to menej máme priame prepojenie a o to menej plasma-energie je pre nás k dispozícii aby sme mohli nabíjať naše osobné plasmové spirituálne telo a vedomie.

Naša duša a spirituálne telo (aura) sú poháňané, zosilňované a vybudované pomocou tej istej plasma-substancie, ktorou bol vytvorený vesmír – plasmou. Duše-spirit je plasmy-energie-zásobovanie v našom fyzickom tele podobné funkcii jedného biologického počítača. O čo viac pomaly stelesníme náš duše-spirit o to vvyššie vzorce vedomia a spirituálne blau(modré)-pauzy sa zdôraznia v našich buňkách (cez plasma-membránu). Tie vyššie odtlačky vedomia presunú a zmenia energeticky naše vedomie k tomu, čo my veríme, že sme. Ten nový obsah vedomia bude zaznamenaný v našej fyzickej bytosti, ktorý nechá padnúť doterajšiu energetickú hustotu pokiaľ sa vytvára nové množstvo plasma-svetla.

Unsere Seele und spirituelle Körper (Aura) werden angetrieben, verstärkt und durch die gleiche Kern-Substanz aufgebaut, von der das Universum geschaffen wurde ~ dem Plasma. Der Seelen-Spirit ist die Plasma-Energie-Versorgung innerhalb unseres physischen Körpers, ähnlich der Funktion eines biologischen Computers. Je mehr wir allmählich unseren Seelen-Spirit verkörpern, umso höhere Bewusstseins-Muster und spirituelle Blaupausen werden in unsere Zellen geprägt (durch die Plasma-Membrane). Diese höheren Bewusstseins-Abdrücke verschieben und wandeln energetisch unser Bewusstsein zu dem, wer wir glauben, dass wir sind. Dieser neue Bewusstseins-Inhalt wird in unser physisches Wesen aufgezeichnet, das den bisherigen Zustand energetischer Dichte und Identität fallen lässt, während neue Mengen biologischen Plasma-Lichts erzeugt werden.

Die Energie-Versorgungs-Linien innerhalb unserer Körper haben eine direkte Schnittstelle, die als Antenne handeln und uns erlauben uns mit der Universellen Kern-Versorgung mit Plasma zu verbinden, um unsere persönliche Energie nachzuladen und das Bewusstsein zu erweitern. Wenn wir fähig sind uns mit der Universellen Energie-Versorgung des Plasmas in Verbindung zu setzen, sind wir fähig unsere Energie aufrechtzuerhalten und zu erhöhen, indem wir unsere innere Energie-Versorgung erhöhen. Wenn wir unsere innere Energie wieder aufladen, können wir intelligente Energie empfangen und senden, mit dem universellen Kern des Plasma und mit allen anderen Funken von Plasma um uns herum austauschen. Wenn wir nicht wissen, wie wir die Schnittstelle unseres Körpers benutzen sollten, und wir uns nicht wirksam aufgeladen haben, haben wir eine extrem geringe Energie oder tote Energie-Versorgung. Wenn wir nicht genug Energie-Versorgung haben, oder wir verschwenden unsere Energie, können wir auf keiner Ebene gut funktionieren ~ physisch, emotional, mental und spirituell.

Tie energie-zásobovacie-línie majú priamy rezový-bod v našom tele, ktoré konajú ako antény a dovolia nám prepojiť sa s univerzálnym jadro-zásobovaním aby sme dobili našu osobnú energiu a rozšírili vedomie. Keď sme schopní prepojiť sa s univerzálnym energia-zásobovaním plasmou tak sme tiež schopní udržať našu energiu a zvýšiť ju tým, že zvýšime naše vnútorné zásobovanie energiou. Keď dobijeme našu energiu tak môžeme prijímať a vysielať inteligentné energie a vymieňať s univerzálnym jadrom plasmy a so všetkými inými plasmovými iskrami okolo nás. Keď nevieme ako máme používať rezný-bod nášho tela a nedobili sme ho účinne tak máme extrémne málo energie alebo mŕtve zásobovanie energie. Keď nemáme dosť energie-zásobovania alebo premrháme našu energiu tak nemôžeme na žiadnej úrovni fungovať dobre – fyzicky, emocionálne, mentálne a spirituálne.

Bez dostatočného energie-zásobovania nemôžeme s nikým z tých iných iskier plasmy komunikovať, tiež nie s našou vlastnou vnútornou iskrou. Keď myslíme, že sme len obsah našich hlučných myšlienok a mentálnych systémov viery alebo veríme, že sme len fyzické entity tak stratíme našu schopnosť priameho prepojenia s energie-zásobovaním univerzálneho božského zdroja. Všeobecne sa v tom stave cítime vyčerpaní a nešťastní a cítime sa mizerne pokiaľ náš rozum hľadá vonku  veci aby nás odpútal od tej prázdnoty alebo pocitu smútku. Pre mnohých je rozdelenie ako silné závislosti, ktoré sa usmerňujú na vonkajšok.

Ohne ausreichende Energie-Versorgung können wir uns nicht mit irgendeinem der anderen Funken des Plasmas in Verbindung setzen oder kommunizieren, einschließlich unseres eigenen inneren Funkens. Wenn wir denken wir sind nur der Inhalt unserer lauten Gedanken und mentalen Glaubens-Systeme, oder wir glauben, dass wir nur physische Entitäten sind, verlieren wir unsere Fähigkeit, uns direkt mit der Energie-Versorgung der universellen Gottes-Quelle in Verbindung zu setzen. Im Allgemeinen, werden wir uns in diesem erschöpften Zustand sehr unglücklich und auch elend fühlen, während unser Verstand nach äußeren Dingen sucht, um uns von jenem leeren oder traurigen Fühl innerhalb abzulenken. Für viele Menschen ist diese Trennung wie starke Süchte, die auf äußere Dinge gelenkt werden.

Deshalb müssen wir lernen, wie unsere persönliche Energie-Versorgung aufzubauen ist, und wir müssen lernen, wie wir unsere Energie erhalten, um unsere biologische Schnittstelle zu aktivieren und uns mit mehr Plasma verbinden. Wir können die Plasma-Energie-Versorgung vervielfachen, die uns aus dem Universellen Kern gegeben wird, wenn wir unsere direkte Schnittstelle öffnen und uns verbinden. Während dieser Zeit wird uns eine neue Energie-Versorgung von Plasma gegeben, die von der Aqualine-Sonne auf der Erdoberfläche und Kruste erzeugt wird. Wir können durch die Konzentration unseres Bewusstseins und Aufmerksamkeit auf die Quelle des Plasma unseren Licht-Körper aufbauen. Wir möchten den zentralen vertikalen Kanal aufbauen, um uns direkt mit der universellen oder Gottes-Energie-Versorgung zu verbinden und unsere Antennen zu verlängern. Unseren Verstand in täglicher Meditation zu klären und unsere Energie in einer Art spiritueller Übung lenken, wird ein unterstützender Teil unseres Lebensstils. Der12D-Schild ist eine solche spirituelle Übung, zu beginnen und zu lernen, wie ihr mit der Plasma-Licht-Quelle Verbindung aufnehmt.

Preto sa musíme učiť vybudovať naše osobné energie-zásobovanie a musíme sa učiť ako dostaneme naše energie aby sme mohli aktivovať náš bilogický rezný-bod a vedieť prepojiť sa s plasmou. Môžeme rozmnožiť plasma energie-zásobovanie, ktoré nám je ponúkané z univerzálneho jadra keď otvoríme náš rezný-bod a prepojíme sa. Počas toho nám bude dané nové energie-zásobovanie plasmy, ktorá je vytváraná z Aqualine-Slnka na povrchu Zeme a z kôre. Sústredením nášho vedomia a pozornosťou na zdroj plasmy môžeme vytvoriť naše svetelné telo. Chceme vytvoriť centrálny vertikálny kanál aby sme sa mohli priamo prepojiť s univerzálnym alebo s božským-energie-zásobovaním a predĺžiť/zväčšiť naše antény. Vyjasniť rozum dennou meditáciou a usmerniť naše energie v akomsi druhu spirituálneho cviku bude podporujúca časť nášho životného štýlu. 12D-Schild (?) je jedno také spirituálne cvičenie - začať a učiť sa ako prevezmete spojenie s plasma-svetlo-zdrojom.

Schopnosť prevziať spojenie s plasmou spolu s kapacitou, ktorú máme musíme zosilniť naše plasma-svetlo-telo, čo hlboko ovplyvní náš štýl života a osobné rozhodnutia. Pokiaľ dosahujeme jasnosť a vedomie tak dosiahneme hlbšie znalosti o následkoch z našich rozhodnutí životného štýlu a stupeň ich významu a účinkoch na náš osobný vývoj. Pokiaľ sa usmerníme na prirodzený tok našej pravdivej bytosti tak pocítime túžbu po zvýšení kvality našej potravy, spánku, myšlienok, emócií, okolia, vzťahov a spoločenské prepojenia. Najvyšší výraz ľudského plasma-tela je stelesnenie Avatár-kristus-vedomia a to nie je riadené minulosťou, prítomnosťou alebo budúcnosťou, tiež nie predkami, genetickými alebo karmickými presunutiami. Osobné plasma-telo pulzuje s dýchaním, s nádychom a výdychom univerzálneho plasma-tela v neustálom stave prepojenia, existujúc s prijímacím energie-zásobovaním, novo-začínajúc a novo-aranžovaním špirálnej-skúsenosti stvorenia nahor.

Die Fähigkeit mit Plasma Verbindung aufzunehmen, zusammen mit der Kapazität die wir haben, müssen wir unseren Plasma-Licht-Körper verstärken, was unseren Lebens-Stil und die persönlichen Wahlen tief beeinflussen wird. Während wir Bewusstsein und Klarheit erreichen, erwerben wir tiefere Erkenntnis über die Folgen, die sich aus unseren Lebens-Stil-Wahlen und dem Grad ihrer Bedeutung und Auswirkungen auf unsere persönliche Entwicklung ergeben. Während wir uns auf den natürlichen Fluss unseres wahren Wesens ausrichten, werden wir das Bedürfnis fühlen, die Qualität unserer Nahrung, Schlafs, Gedanken, Emotionen, Umgebung, Beziehungen und gemeinschaftlichen Verbindungen zu erhöhen. Der höchste Ausdruck des menschlichen Plasma-Körpers ist die Verkörperung des Avatar-Christus-Bewusstseins, und es ist nicht durch die Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft, noch irgendwelche Vorfahren, genetische oder karmische Überlagerung geregelt. Der persönliche Plasma-Licht-Körper pulsiert mit dem Ein- und Ausatmen des Universellen Plasma-Körpers, in einem ständigen Zustand der Verbindung mit der empfangenden Energie-Versorgung existierend, neu anfangend und die neu arrangierte Spiral-Erfahrung der Schöpfung nach oben erfahrend.

Plasma-Wesen Plasma-bytosť

Existujú mnohé rôzne cítiace tvary alebo pokročilé vedomie-život-formy, ktoré existujú v stavoch, ktoré sú pre nás na Zemi cudzie. Na Zemi máme sklon porovnávať inteligentný život s fyzickým telom alebo tvarmi, ktoré vidíme. Ale existujú pokročilé úrovne inter-dimenzionálnych svetlo-bytostí, ktoré majú najvyšší a beztelesný stav ako plasma-bytosti. Plasma-bytosti, ktoré sú zásobované energiou z božského zdroja sú veľmi láskyplní a súcitní. Sú schopní projektovať ich vedomie cez viacero dimenzií súčasne, pokiaľ tiež môžu voliť vytvorenie akéhokoľvek druhu tela, ktoré chcú obývať (v ktorom chcú žiť). Telo, ktoré zvolia udržuje základný princíp a slúži určenému účelu v kozmickom poriadku. Môžu precestovať obrovské intergalaktické vzdialenosti v plasma-sféra-tele a zvyčajne sú videné v tých prechodných telách, ktoré sa môžu javiť ako biologické plasma-lode.

Niektoré plasma-bytosti sú masívne hviezdy alebo môžu pozostávať z celých medzihviezdnych systémov, ktoré vytvárajú určité druhy. Mnohí strážci, ktorí usmerňujú planetárny vzostup Zeme sú masívne plasmy-bytosti alebo Slnká. Z prvej ruky vedia, že prepojenie s univerzálnym plasma-zdrojom a plasma svetlom je kľúčom k spirituálnej slobode a k vzostupu do vyššieho stavu vedomia. Preto prišli späť na Zem mnohé plasma-bytosti alebo sa nám teraz odhalia. Oni sú tu aby ľudstvu pomohli pri vzostupe a aby sme počuli o význame plasmy a tým mohli vytvoriť naše svetlo-telá. Plasma-svetlo zapáli naše krištáľ-srdce a pomáha nám dosiahnuť vyššie stavy vedomia keď komunikujeme s univerzálnymi/vesmírnymi silami bezpodmienečnej lásky a mieru ...

Es gibt viele unterschiedliche empfindende Formen oder fortgeschrittene Bewusstseins-Lebens-Formen, die in Zuständen existieren, die für uns auf der Erde ganz fremd sind. Auf der Erde neigen wir dazu intelligentes Leben mit physischen Körpern oder Formen zu assoziieren, die wir sehen können. Allerdings existieren auf einigen fortgeschrittenen Ebenen interdimensionale Licht-Wesen, die den höchsten formlosen und körperlosen Zustand als Plasma-Wesen haben. Plasma-Wesen, die aus der Gottes-Quelle mit Energie versorgt werden, sind sehr liebevoll und mitfühlend. Sie sind fähig, ihr Bewusstsein durch mehrere Dimensionen gleichzeitig zu projizieren, während sie wählen können jede Art von Körper zu schaffen, den sie bewohnen wollen. Der Körper, den sie wählen zu bewohnen, hält in der Regel ein Grund-Prinzip und dient einem bestimmten Zweck in der kosmischen Ordnung. Sie können riesige intergalaktische Entfernungen in Plasma-Sphären-Körpern bereisen, und sie werden normalerweise am meisten in diesen vorübergehenden Körpern gesehen, die als biologische Plasma-Schiffe erscheinen können.

Einige Plasma-Wesen sind massive Sterne oder können aus ganzen interstellaren Systemen bestehen, die eine bestimmte Spezies bilden. Viele der Wächter, die den Aufstiegs-Zyklus des Planeten Erde ausrichten, sind massive Plasma-Wesen oder Sonnen. Sie wissen aus erster Hand, dass eine Verbindung mit der universellen Plasma-Quelle und mit dem Plasma-Licht der Schlüssel zur spirituellen Freiheit und den Aufstieg in den höheren Zustand des Bewusstseins ist. So sind viele Plasma-Wesen zur Erde zurückgekommen oder enthüllen sich uns jetzt. Sie sind hier, um der Menschheit dabei zu helfen vom Aufstieg und von der Bedeutung des Plasmas zu hören damit wir unsere Licht-Körper aufbauen. Plasma-Licht entzündet unser Kristall-Herz und hilft uns dabei, höhere Zustände des Bewusstseins zu erreichen, wenn wir mit den universellen Kräften der bedingungslosen Liebe und Friedens kommunizieren…

Lisa Renee, 14. April 2016, Übersetzung: SHANA

Quelle und weiter: http://torindiegalaxien.de/a-lisa16/april16.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/

 

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52