Dovoliť zmenu vibrácie...

von erst-kontakt @ 2015-08-12 – 13:29:46

Die Schwingungsveränderung zulassen

Dovoliť/pripustiť zmenu vibrácie

geschrieben von Zen Gardener, gefunden auf in5D.com, übersetzt von Krovax.

Viele der Symptome, die wir an den Menschen um uns herum wahrnehmen, können anhand der Schwingungsveränderung, die wir durchlaufen, erklärt werden. Die Veränderung findet statt und die Menschen reagieren darauf indem sie sie auf allen Ebenen entweder offen empfangen oder sich dagegen zur Wehr setzen. Es ist ein wirklich faszinierendes Phänomen, aber auch ein wenig verstörend, da die Menschen, die es nicht verstehen, sich gegen jeglichen Einfluss wehren, den sie für den Übeltäter halten, der für ihre Desorientierung verantwortlich ist.

Mnohé symptómy, ktoré vnímame na ľuďoch, ktorí nás obklopujú môžu byť vysvetlené zmenou vibrácie, ktorou práve prechádzame. Tá zmena sa deje a ľudia reagujú tým, že ju otvorene príjmu na všetkých úrovniach alebo sa proti nej bránia. Je to fascinujúci f ale trochu rušitelný lebo ľudia tomu nerozumia, bránia sa akémukoľvek vplyvu – (považujú ho zlí) – enomén, ktorý je zodpovedný za des-orientáciu.

Beschreibung: llowing The Vibrational Change

Faszinierendes Material, aber untrennbar mit dem verbunden, was hier auf der Oberfläche passiert.

Am wichtigsten ist das persönliche Ausmaß der Transformation, die stattfindet, ob die Menschen es nun anerkennen wollen oder nicht. Gegen den strukturellen Verfall alter Paradigmen zu kämpfen ist immer eine schmutzige Angelegenheit, mit scheinbar wenig, dass unsere alten Sichtweisen unterstützt, außer dem verzweifelten Festhalten an alten Denkmustern und daraus resultierenden Verhaltensweisen, die unsere Leben geformt haben. Aber so ist der Tod des Alten.

Najdôležitejší je osobný rozsah tej premeny, ktorá prebieha nezávisle od toho či ľudia to uznajú alebo nie. Proti štruktúrnemu rozpadu starých paradigma bojovať je vždy špinavá záležitosť – zdánlivo je to málo čo podporuje naše predstavy – okrem zúfalého udržiavania starých vzorcov myslenia a z toho vyplývajúceho spôsobu správania, ktoré formujú náš život. Ale tak je smrť toho starého.

Ten ohromujúci, mocný aspekt toho čo ľudstvo prežíva je kompltné oslobodenie od „starobou zoslabebeného“ kontrolného systému do vnútra Sveta, ktorý sníva/túži po skúmaní a radosti a prinesie so sebou ríše transformácie, o ktorých sme sa neodvážili ani snívať.

Der überwältigende, ermächtigende Aspekt dessen, was die Menschheit erlebt, ist die komplette Befreiung von altersschwachen Kontrollsystemen, in eine Welt hinein, die sich nach Erforschung und Freude sehnt und mit sich Reiche der Transformation bringt, von denen wir nie zu träumen gewagt haben.

Der Rhythmus der Veränderung  - Rytmus tej zmeny

Tá zmena sa deje bez ohľadu nato či ľudstvo verí alebo nie. Je to tak nezadržitelné ako hudba sfér, ako ju popisoval veľký filozof a matematik Pythagoras. To zázračné odhalenie odrozlúštitelného vzorca stvorenia na každej úrovni má hlbokosiahajúce následky, ktoré preniknú každou úrovňou nášho Bytia.

Ob die Menschheit es nun mag, glaubt, bereit ist oder auch nicht, die Veränderung findet statt. Es ist so unaufhaltbar wie die Musik der Sphären, wie sie vom großen Philosophen und Mathematiker Pythagoras bezeichnet wurde. Diese wundersame Entdeckung der entschlüsselbaren, fundamentalen Rhythmusmuster der Schöpfung auf jeder Ebene hat profunde Folgen, die jede Ebene unseres Seins durchdringen.

Schwingungsfrequenz beeinflusst alles. Dies wurde demonstriert, indem man Muster in Wasser, Sand und Metallspäne nicht nur durch Schall erzeugt hat, die sich mit Änderung der Frequenz ebenfalls veränderten, sondern es findet auch dann statt, wenn Gedanken, Emotionen und Absichten angewendet werden, wie der kürzlich verstorbene, große Masaru Emoto gezeigt hat.

Vibračné frekvencie prenikajú všetkým. To bolo predvedené vzorcami vo vode, pieskom a kovovými hoblinami, ktoré sa menili zmenou frekvencie. Nedávno zosnulý veľký Masaru Emoto dokázal niečo ohromujúce: nové vzorce vplyvom zmeny myšlienok, emócií a úmyslom: https://www.youtube.com/watch?v=wmpQBU5DZro

Zem vibruje Schumanovou-frekvenciou, ktorá pôvodne bola vypočítaná na 7,83Hz. Teraz neustále stúpa. A to je len jeden indikátor. Čo všetko sa mení okolo nás? Do akých ohromujúcich vzorcov sa zmenia základné štruktúry v procese zmeny frekvencie?

To asi pre skeptikov neznamená nič, ale pre toho skúseného to bude niečo prekrásne.

Vplyv zmeny frekvencie na soľ: http://www.youtube.com/watch?v=e-WUAEw7nnE

Die Erde schwingt mit der so genannten Schumann-Frequenz, die zuerst auf 7,83Hz berechnet wurde. Und diese Frequenz verändert sich jetzt und steigt an. Und das ist nur ein Indiz von vielen. Was verändert sich noch in und um uns herum? In welche großartigen, neuen Muster verwandeln sich unsere Grundstrukturen während sich diese Schwingungsänderung vollzieht?

Dies wird dem Skeptiker nichts bedeuten, aber für den Erfahrenden wird es etwas Wundervolles sein.

Verlasse das Theater – Opusť to divadlo

Pokiaľ pozornosť Sveta sa sústreďuje na opakovania Matrix-filmu v divadle, mení a pohybuje sa to divadlo presne tak ako svet, ktorý nás obklopuje. Keď ľudia sa konečne zdvihnú z ich stoličiek, na ktorých sedia a pôjdu von, tak zažijú pekné prekvapenie. Už to nie je to isté miesto, ktoré opustili keď vstúpili do divadla a aj potom sa ešte zmení. Tí, ktorí si pozerajú tie nahrané opakovania a tiež to očarené publikum je dôkazom tej zmeny – to nikdy neuvidia. Bez ohľadu na to, že príroda tej zmeny frekvencie je intuitívna, tie dôkazy sú tu. Zmena ročných období potrebuje svoj čas a je to pomalý proces, ale jar príde po zime aj vtedy keď to niekedy vyzerá tak, že zima nikdy neskončí.

 

Während die Weltaufmerksamkeit auf Wiederholungen des Matrix-Films im Theater des Lebens fixiert ist, verändert und bewegt sich das Theater, genauso wie die Welt, die es umgibt. Wenn die Menschen sich endlich von ihren Sitzen erheben und nach draußen gehen, werden sie eine ganz schöne Überraschung erleben. Es ist nicht mehr derselbe Ort, der es war bevor sie ins Theater gegangen sind und selbst dann noch wird er sich verändern. Diejenigen, die sich die aufgenommenen Wiederholungen ansehen und auch das verzauberte Publikum als Beweis für diese Veränderung, werden es niemals sehen. Abgesehen davon, dass die Natur dieser Frequenzveränderung intuitiver Natur ist, aber die Beweise liegen vor. Der Wechsel der Jahreszeiten nimmt seine Zeit in Anspruch und ist ein allmählicher Prozess, aber der Frühling folgt immer auch dem Winter, selbst dann wenn es scheint, dass der Winter niemals enden würde.

Beschreibung: 1vibration

Es erinnert mich daran, wie einige Menschen nicht einmal Chemtrails anerkennen wollen. Oder, dass sie glauben, dass hinter der offensichtlichen Koordination hinter den Weltereignissen und dem gefälschten Geldsystem keinerlei Methode liegt. Ihrer Auffassung nach war es immer schon so und es kann einfach keine Alternative dazu geben. Dasselbe trifft auf den Königtums-Betrug zu oder dass die Reichen auf dem Rücken der Armen reiten. Nur, dass es viel profunder als diese oberflächlichen Manifestierungen des alten Kontrollsystems ist. Aber bevor du das Erwachen der Schwingung nicht erlebt hast, ist es kein Bestandteil deiner Realität.

Pripomína mi to ako kedysi ľudia nechceli uznávať chemtrails. Alebo neveria predstave, že za Svetovými udalosťami je koordinácia/spolupráca a že  ten sfalšovaný finančný systém nepodlieha nejakej metóde. Všeobecná predstava je, že to tak vždy bolo a že neexistuje žiadna alternatíva. To isté sa týka kráľovských-podvodov alebo toho, že tí bohatí jazdia na chrbte chudobných. Len to je oveľa hlbšie ako tie povrchné javy starého kontrolného systému. Ale keď nezažiješ prebudenie tej vibrácie – tak to nebude tvoja realita.

V každom prípade si to myslíš.

Je to najúžasnejšia udalosť, je to pra-vlastná príroda vibrácie celého Sveta, v ktorom žijeme. Od nášho DNA, hudby planét v celom vesmíre – tá tranformácia/premena sa deje.

 

Jedenfalls nimmst du das an.

Dies ist das große Ereignis, die ur-eigenste Schwingungsnatur der gesamten Welt in der wir leben, von unserer DNA, bis hin zur Musik des Planeten im gesamten Sonnensystem, die Transformation vollzieht sich.

Loslassen – Pustiť

To by pre niektorých mohlo znieť ezotericky, ale je reálne ako nos v našej tvári. Tie zmeny sa dejú vibráciou a tým tiež emocionálne, mentálne, spirituálne a fyzicky. Preto tie zmäteujúce reakcie na mnohých úrovniach. Veľkou nevýhodou je nízky proces myslenia – že vysvetľujeme tie zmeny satrými kanálmi myslenia a chápania.

Základné je, že tie dva Svety sa nikdy nemajú stretnúť.

Dies könnte für einige sehr esoterisch erscheinen, aber es ist so real wie die Nase in unserem Gesicht. Die Veränderung vollzieht sich durch Schwingung und damit auch emotional, mental, spirituell und physisch. Darum auch die verwirrte Reaktion auf so vielen Ebenen. Der große Nachteil niedriger Denkprozesse ist es, dass wir Veränderungen über alte, ausgetretene Kanäle des Denkens und Verstehens interpretieren.

Um es grundsätzlich zu sagen, diese beiden Welten sollen sich niemals treffen.

Sie können es nicht. Sie sind komplett verschiedene Denkmuster. Und auch das nächste Denkmuster wird sich auflösen, während wir die Reise fortsetzen. Wir lernen durch Veränderung, angefangen mit unserem Willen zu forschen, und dadurch findet Veränderung statt. Es könnte auf viele Art gar nicht einfacher sein, aber wir wurden aufs Stärkste dagegen konditioniert, uns neuen Dimensionen zuzuwenden. Die Konstrukte der Gesellschaft, speziell in diesem hochgradig manipulierten Technofaschismus-Zeitalter, sind unnachgiebig in ihrem Streben von Eindämmung und Kontrolle. Wir sind gezwungen, die „Normalität“ anhand sorgsam manipulierter „Standards“ zu beurteilen, die – sobald man mit ihnen konform geht, sich selbst verstärken. Auf einer massiven Skala wird dies dann zu einer Form freiwilliger Versklavung.

Oni sa stretnúť nemôžu. Sú úplne rozličné spôsoby myslenia. A tiež nasledujúci vzorec myslenia sa rozpustí pokiaľ pokračujeme našou cestou. Zmenami sa učíme, začnúc našou vôľou k výskumu a tým sa tá zmena udeje. Nemohlo by to byť rozličnými spôsobmi jednoduchšie. Boli sme silne prispôsobení venovať sa novým dimenziám. Konštrukcie spoločnosti, predovšetkým v tejto – vysoko manipulovanom  období „techno-fašizmu“ – ich nepodmanitelnou snahou tlmenia a kontroly. Sme nútení odsudzovať tú „normalitu“ na základe  dôkladne manipulovaného „štandardu“. Našim súhlasom sú stále silnejší. Na masívnom merítku je to potom dobrovoľné zotročenie.

Nespadnite do tej pasce. Už ani dlho nebudete v stave urobiť to. Tá vosková guľa podlieha tej nezastavitelnej zmene/transformácii, nezávisle od toho či chce alebo nie. Dávajúc moc a nadšenie jedným a je znechucujúce a dokonca zastrašujúce pre iných.

Prečo teda nezúčastniť sa? Pusť a užívaj si tú jazdu. Je to riešenie, na ktoré všetci čakali – ale vyžaduje tvoju účasť aby tá kreatívna mágia mohla byť účinnejšia a efektívnejšia.

Fall nicht darauf rein. Tatsächlich wirst du dazu auch gar nicht mehr lange in der Lage sein. Die gesamte Wachskugel unterläuft eine nicht aufhaltbare Transformation, ob sie es nun mag oder nicht. Ermächtigend und begeisternd für die einen, völlig desorientierend und sogar erschreckend für die anderen.

Warum also nicht einfach mitmachen? Lass los und genieß die Fahrt. Es ist die Lösung auf die alle gewartet haben, aber sie verlangt eine willentliche Teilnahme, damit ihre kreative Magie viel effizienter und effektiver arbeiten kann.

Schwingungsveränderung übersetzen – preložiť zmenu vibrácie

Či teba tie vedomosti a skúsenosti posilňujú na zvýšenie hlasu proti kontrolnému systému a tým pomáhať spolutvoriť tie úžasné zmeny alebo nie – je rozhodnutie každého jedného. Ja sa delím o to čo vnímam a pokúšam sa postrčiť a inšpirovať toľkých ako možné ako to robí aj mnoho iných. Môžeme na tú bláznivú Matrixu a jej zlomyselné konamie zírať – ale pozitívne riešenia existujú a zrelé na odber úrody. Aktivovať sa vibračno-technicky pre zmeny paradigma prináša k jej manifestácii/prejavu a zrýchli jej účinonok na všetko a každého.

Ak si vôbec niekedy videl muzikálne predstavenie, pri ktorom jedna rozvibrovaná struna prinesie do tej istej vibrácie všetko okolo seba – tak vieš na čo myslím. Len,že tuná hovoríme o mnoho hlbšej úrovni toho prenosu vibrácie aj v oblasti quantov. Prejavuje sa v zmenenom živote, spolubrujúcimy myšlienkami, mentálnej alebo spirituálnej pozornosti. Keď rastliny a zvieratá reagujú na hudbu – o čo viac musí na hudbu sfér reagovať ľudský duch a na základné/fundamentálne kozmické zmeny vibrácie?

Len musíme prepojiť zapínač!

Ob dieses Wissen und diese Erfahrung dich nun stärken, deine Stimme gegen das Kontrollsystem zu erheben und auch dabei zu helfen, diese wundervollen Veränderungen mit zu erschaffen, oder auch nicht, liegt in jedermanns freier Entscheidung. Ich teile was ich wahrnehme und versuche so viele wie möglich anzustupsen und zu inspirieren, wie es auch immer mehr andere tun. Wir können die wahnsinnige Matrix und ihr alltägliches, boshaftes Handeln anstarren, aber positive Lösungen sind vorhanden und reif dafür, geerntet zu werden. Sich schwingungstechnisch für diesen Paradigmenwechsel zu aktivieren trägt dazu bei, ihn zu manifestieren und beschleunigt seine Wirkung auf alles und jeden.

Wenn du jemals eine der musikalischen Demonstrationen gesehen hast, bei dem eine angeschlagene Saite andere um sich herum zum Mitschwingen auf derselben Frequenz anregt, weißt du, was ich meine. Nur sprechen wir hier von einer viel tieferen Ebene der Schwingungsübertragung, sogar im Bereich der Quanten. Sie manifestiert sich in veränderten Leben, mitschwingenden Gedanken, erweckter mentaler und spiritueller Aufmerksamkeit. Wenn Pflanzen und Tiere auf Musik reagieren, um wieviel mehr reagiert der menschliche Geist auf die Musik der Sphären und die fundamentalen kosmischen Schwingungsveränderungen?!

Wir müssen nur den Schalter umlegen!

Zum Ende möchte ich noch ein inspirierendes und erleuchtendes Video über unser beeindruckendes, fraktales, holographisches Universum mit dir teilen und welche Rolle Ton und Frequenz dabei spielen. Es unterstreicht die Schwingungsveränderung die wir gerade unterlaufen und ist wirklich sehenswert.

Alles Liebe, Zen

[Das englischsprachige Video trägt den Titel “Pythagoras, Sacred Geometry, ‚The Fundamental Programming Language of the Holographic Universe’“, ist aber dank GEMA nicht über Youtube mit einer deutschen IP-Adresse zu sehen. Anm. d. Ü.]

Verfasst und veröffentlicht am 24. Oktober 2014 von Zen Gardner

Quelle und mehr: http://transinformation.net/die-schwingungsveraenderung-zulassen/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 24.07.2024 17:17:19