Zavesiť plachty do vetra...


Spiritualität & Erwachen: “Das Segel in den Wind hängen” (von Echnatom)

von erst-kontakt @ 2015-03-13 – 10:23:20

Beschreibung: onne-im-winter
“Das Segel in den Wind hängen”

„Zavesiť plachty do vetra“

Tie aktuálne slnečné aktivity (včera X-trieda, dnes M+C-trieda) víria v nás mnoho do zmätku. U niektorých to spôsobuje bolesti hlavy, nevonosť – v iných „turbo-nabíjanie. Ten efekt je vždy identický/ten istý: životné témy sa uvoľnia. Staré môže odísť, to nové chce chce ísť na svoje miesto. Tie prechody v našom vnútri si vyžadujú našu pozornosť. Nie stoické odsúvanie ale je žiadané dobrosrdečné a pozorné zaobchádzanie s nami samými a našimi blízkymi. Naše silné stránky ale aj slabé chcú byť videné a „môžu zabrať“ svoje miesto v nás. Čo to pre každého jedného v detaile  znamená – aj pre tých, ktorí údajne z toho nič necítia – je individuálne. Preto teraz môj príspevok „zavesiť plachty do vetra“, ktorý možno obsahuje viaceré impulzy pre tieto dni. Podľa môjho  pocitu chce do tohto Sveta svetla-plná sila, ktorá nám ponúka príležitosť, čo sa už mesiace zosilňuje. Len aktívne by mal každý tú  fázu/odsek – podľa jeho stavu poznania – používať.

Die aktuellen Sonnenaktivitäten (gestern X-Class Flare, heute etliche M+C-Class Flares) wirbeln in uns Menschen gerade einiges durcheinander. Was dem einen z.B. Fahrigkeit und Kopfschmerzen beschert, löst im anderen den “Turbolader” aus. Der Effekt ist nach meiner Wahrnehmung immer identisch: Lebensthemen werden freigesprengt, Altes darf gehen, das Neue möchte an seinen Platz. Diese Abläufe in unserem Innersten bedürfen auch unserer Aufmerksamkeit. Nicht das stoische Verdrängen, sondern der wohlwollende und achtsame Umgang mit uns selber und mit unseren Mitmenschen ist jetzt gefragt. Unsere Stärken, aber auch unsere Schwächen wollen gesehen werden und dürfen an “ihren Platz” in uns. Was das für jeden einzelnen im Detail bedeutet – auch für die Menschen, die angeblich nichts spüren von all dem – ist sehr individuell. Deshalb nochmals mein Beitrag “Das Segel in den Wind hängen”, der vielleicht einige Impulse für diese Tage beinhaltet. Nach meinem Empfinden möchte da eine lichtvolle Kraft in diese Welt, was sich seit Monaten verstärkt, die für uns alle eine Chance bietet. Nur aktiv nutzen sollte jeder diese Phase – jeder nach seinem Erkenntnisstand.

Die energetischen Veränderungen – nutze Deine Chance

Energetické zmeny – využi tvoju príležitosť

Niektorí cítia, že niečo sa deje bez toho, že by mohli povedať čo to skutočne je. Podľa svojho môjho porekadla vychádzam z globálnej-zmeny-vedomia, ktorá obsahuje rozličné faktory. Či samé Slnko je dôvodom toho, možno Sagittarius-A alebo iné kozmické faktory – nebudeme môcť zodpovedať len tak. Ten dôvod/príčina je skorej len vedľajší.

Príčina vetra nie je pre plachtára dôležitá/rozhodujúca. Pokiaľ má funkčné plavidlo a vie dobre plachtiť – príde do cieľa. Mnoho ľudí nosí v sebe želanie lepšieho Sveta a túži po lepších životných podmienkach. Teraz je ten správny moment vyvesiť naše plachty a namieriť do cieľa.

So mancher spürt „das etwas im Busch ist“ ohne genau zu wissen, was tatsächlich mit uns passiert. Entsprechend meinem Blog-Motto gehe ich von einer globalen Bewusstseins- veränderung aus, die von unterschiedlichen Faktoren getriggert wird. Ob die Sonne alleine, vielleicht Sagittarius-A oder andere kosmische Faktoren die Ursache sind, werden wir objektiv nicht ohne weiteres beantworten können. Die Ursache ist auch eher neben- sächlich.

Die Ursache des Windes ist für den Segler auch nicht relevant. Solange er ein funktions- tüchtiges Boot hat und über die Fertigkeiten des Segelns verfügt, kommt er an sein Ziel. Viele Menschen tragen den Wunsch nach einer besseren Welt in sich und sehnen sich nach besseren Lebensumständen. Es ist genau jetzt der richtige Moment, unser Segel aufzuspannen und dieses Ziel anzusteuern.

Dazu gehört es… k tomu patrí...

 

  • Pustiť staré zvyky a vzory – tak pustíme kotvu
  • Náš čln/plavidlo je pozitívny pohľad života
  • Princíp „energia nasleduje úmysel“ je naša plachta
  • Viera/dôvera v nás samých, sebaláska, osobná vízia je náš navigátor
  • Srdce, láska je náš kapitán
  • Rozum je náš pilót
  • Dobre vyživené a čisté telo a duch je naša Crew/mužstvo
  • Keď odhodíš tvoju deštruktívnu záťaž cez palubu, je tvoj čln rýchlejší a stabilnejší
  • Na otvorenom mori sme s Bohom a so sebou – sami – naša dôvera a jasnosť sa zväčší
  • Teraz vytvoriť pripojenie k Božskému zdroju – tak vznikne nutný vietor – vedomie rastie

·       alte Muster und Gewohnheiten loszulassen – wir lichten so den Anker.

·       Eine dauerhaft positive Lebenshaltung ist unser Boot.

·       Das Prinzip „Energie folgt der Aufmerksamkeit“ ist unser Segel.

·       Der Glaube an uns selber, die Selbstliebe, unsere persönliche Vision ist unser Navigator.

·       Das Herz, die Liebe ist unser Kapitän.

·       Der Verstand ist unser Lotse.

·       Ein gut versorgter und gepflegter Körper und Geist ist unsere Crew.

·       Wirfst Du Deinen destruktiven Ballast über Board, segelt Dein Schiff schneller und stabiler in Dein Zielgebiet.

·       Auf offener See sind wir mit Gott und uns alleine – unser Vertrauen und die Klarheit nimmt zu.

·       Jetzt die Anbindung an die göttliche Quelle wieder herstellen – so entsteht der notwendige Rückenwind – das Bewusstsein wächst.

Wie diese Metapher im realen Leben aussieht, ist durchaus sehr individuell:

·      Ako vyzerá metafora v skutočnom živote je individuálne:

·      Vyjasniť životné témy

·      Zvíťaziť nad strachom

·      Otvoriť srdce

·      Už nebojovať proti niečomu

·      Vyhnať agresiu, nenávisť alebo násilie

·      Objaviť a dobyť lásku ako najsilnejšiu silu

·      Pozerať pravde do očí

·      Zrušiť nejasnosti

·      Podvod odsunúť ako dvojité dno

·      Aktivovať súcit k sebe a iným

·      Zaobchádzať s úctou so sebou a všetkým v živote

·      To vlastné JA rozšíriť na MY

·      Pripustiť znova radosť a ľahkosť

·      Zvnútorniť to svetla-plné a krásne a súčasne akcptovať „tmavosť“ ale nestotožňovať sa sňou

·      Považovať za možnú vlastnú kreativitu a ponúknuť jej priestor.

·       Lebensthemen klären

·       Ängste besiegen

·       das Herz öffnen

·       nicht mehr gegen etwas kämpfen

·       Aggression, Hass oder gar Gewalt vertreiben

·       die Liebe als die stärkste Kraft entdecken und erobern

·       der Wahrheit ins Gesicht schauen

·       Unklarheiten beseitigen

·       Betrug und doppelte Böden verbannen

·       Mitgefühl für sich und andere aktivieren

·       respektvoller Umgang mit sich selber und allem Leben

·       das eigene “Ich” erweitern auf das “Wir”

·       Freude und Leichtigkeit wieder zulassen

·       das Lichtvolle und Schöne verinnerlichen und zugleich die “Dunkelheit” akzeptieren und nicht mit ihr in Resonanz gehen

·       die eigene Schöpferkraft für möglich halten und ihr Raum biete.

Na základe tých príkladov sám zistíš čo pre teba je primerané. Ty si rozhodujúci faktor čo v tomto Svete a s tebou sa stane. Kozmické udalosti sú vietor v našich plachtách – nič viac. Závisí od teba – využiť tvoju osobnú príležitosť. Si časťou tejto zmeny ale len ty rozhoduješ v ktorej pozícii stojíš teraz v tej „veľkej hre života“. M“žeš tvoju úlohu „Rolle“ prijať a s odvahou žiť - alebo sa všetkému vzoprieť a odovzdať zodpovednosť nejakému spasiteľovi. Ale keď sa pozeráš do Sveta a rozpoznáš kam nás tí doterajší kapitáni maévrovali/smernili – tak by to rozhodnutien malo byť ľahšie. Neprenášaj ľahostajne tvoju príležitosť a tvoju zodpovednosť na iných. Neschovávaj sa za tvojim strachom, tvojou údajnou bezmocnosťou. Keď všetci ľudia sú časťou Boha tak tiež k tomu patríš – splň tvoju úlohu ako človek v tomto živote a tým oslobodíš teba a tvoje okolie. To sa atesita týka tak isto ako nábožneho alebo celkom nevedomého. Akú etiketu so dáš v tom sám alebo nechal dať je tvoja vec. Ale tá hra už hraje – pre každého podľa tých istých zákonov a kozekvenc

Teraz záleží na tvojej voľbe a obsahu – máš viac moci a sily ako si myslíš!

Plachti celou životnou silou do slnka života a už nemrhaj tvojou energiou ľahostajne na polárnych protivníkov, proti moci temnoty.

Du wirst anhand dieser Beispiele selber herausfinden, was gerade für Dich ansteht. Du bist der entscheidende Faktor, was mit Dir und dieser Welt geschieht. Kosmische Ereignisse sind der Wind in unserem Segel – nicht mehr. Es liegt an Dir, jetzt Deine persönliche Chance zu nutzen. Du bist Teil dieser Veränderung, aber nur Du entscheidest darüber, auf welcher Position Du im „großen Spiel des Lebens“ jetzt stehst. Du kannst Deine „Rolle“annehmen und mutig leben oder Dich allem verweigern und die Verantwortung auf einen Erlöser abgeben. Wenn Du jedoch in die Welt schaust und erkennst, wohin die bisherigen „Kapitäne“ uns manövriert haben, dann dürfte Dir die Entscheidung für Dich selber leichter fallen. Übertrage nicht Deine Verantwortung und Deine Chance leichtfertig auf andere. Verstecke Dich nicht hinter Deinen Ängsten, Deiner angeblichen Ohnmacht. Wenn alle Menschen ein Teil von Gott sind, dann gehörst Du ebenfalls dazu – erfülle Deine „Rolle“ als Mensch in diesem Leben und Du erlöst dadurch Dich selber und auch Dein Umfeld. Das betrifft den Atheisten genauso, wie den Religiösen oder den völlig Unbedarften. Welches Etikett Du Dir dabei selber verpasst oder verpassen hast lassen, ist Deine Sache. Aber das Spiel läuft – für jeden nach gleichen Gesetzmäßigkeiten und Konsequenzen.

Auf Deine Wahl und Deine Inhalte kommt es jetzt an – Du hast mehr Macht und Kraft, als Du glaubst!

Segele mit aller Lebenskraft in die Sonne des Lebens und verschwende Deine Energie nicht mehr leichtfertig an den polaren Gegenspieler, die Macht der Dunkelheit.

Quelle und mehr: https://echnatom.wordpress.com/2014/11/28/das-segel-in-den-wind-hangen/

http://erst-kontakt.jimdo.com/home/spiritualiät-erwachen/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58