5...

Cobra-Infos über das “Ereignis-UDALOSŤ

wolf Cobra 116 Kommentare

Auszug aus Alexandra Meadors´ The New Society Cobra Conference
Übersetzung: Gerhard Hübgen

Alexandra Meadors (Galactic Connection) hat auf ihrer Website Notizen aus Cobra-Konferenzen The New Society Cobra Conference Notes) veröffentlicht. Diese Notizen sind nicht unbedingt im Detail die Wortwahl von Cobra, sondern aus der Erinnerung niedergeschrieben. In diesem Auszug daraus geht es um das “Ereignis” und was damit zusammenhängt.

Beschreibung: eschreibung: obraKurze Darstellung für das “Ereignis”

Každý má skúsenosti so starou spoločnosťou- Matrix. Každý vie, že sa musí zmeniť. Existuje detailný plán ako sa bude meniť. Na fyzickej a nefyzickej úrovni existujú sily Svetla. Tie tú zmenu vyvolajú keď čas doszrie. Mnohí sa pýtajú prečo to tak dlho trvá. Jedným hlavným dôvodom sú tie nefyzické úrovne. Na éterickej a astrálnej úrovni sú bytosti, ktoré odsúvajú to oslobodenie. Musia byť najprv odstránení (čo sa medzičasom už stalo). Oni ovplyvňujú vedomie ľudstva a pretože ľudstvo si toho nie je vedomé „hrajú“ s tými nefyzickými. Privádzajú nás vedome k hnevu/zlosti. Bol by úžasný chaos keď by za tých okolností sa ten Event/udalosť uskutočnil. Svetelné sily ich odstraňujú. Na fyzickej úrovni je všetko pripravené. Hnutie odporu, Galaktická Federácia sú pripravení. Čakáme len na tých nefyzických. Obyvateľstvo povrchu Zeme nemá o tom ani potuchu.

Jeder hat Erfahrung mit der alten Gesellschaft, der Matrix. Jeder weiß, sie muss sich ändern. Es gibt einen sehr detaillierten Plan, wie sie sich ändern wird. Es gibt Lichtkräfte auf den physischen und nichtphysischen Ebenen. Sie werden ihn auslösen, wenn die Zeit reif ist. Warum dauert es so lang, fragen viele? Einer der Hauptgründe sind die nichtphysischen Ebenen. Auf den ätherischen und astralen Ebenen gibt es Wesen, die die Befreiung des Planeten verzögern. Wir müssen sie zuerst entfernen. Sie beeinflussen das Bewusstsein der Menschen, und weil Menschen nicht bewusst sind, “spielen” sie mit den Nichtphysischen. Nichtphysische bringen uns bewusst in Rage. Wenn das “Ereignis” jetzt geschehen würde, gäbe es Chaos. Die Lichtkräfte entfernen alle diese negativen Wesen. Auf der physischen Ebene ist alles bereit. Die Widerstandsbewegung, die Galaktische Föderation sind bereit. Wir warten nur auf die nichtphysischen Ebenen. Die Oberflächenbevölkerung hat davon keine Vorstellung.

Ľudia si budú musieť uvedomiť, že s našim finančným systémom nie je niečo v poriadku. Doteraz dôverovali bankám. Normálni ľudia (dnes) si už všade uvedomujú, že sa to musí zmeniť. Bankový systém je kritická oblasť, ktorá sa zmení. Po tej „udalosti“, po niekoľkých hodinách preberú médiá isté trénované skupiny. Keď Rothschildovi budú odstránení môžu tí tréneri ísť do TV-štúdií. Tie konkrétne skripty sú pripravené a ľudia budú v stave otvoriť oči tomu čo v TV bude vysielané. Bude ľahké deprogramovať ľudí cez TV. Celá „budova“ klamstiev sa jednoducho rozpustí. Pravda dokáže roky naprogramovaných klamstiev vymazať. To deprogramovanie bude mať obrovský náraz/účinok. Budú pobehovať popletení, konfúzni ľudia. A tu zasiahneme my. Musíme vytvoriť infraštruktúru na pomoc tým vystrašeným ľuďom – zaoberať sa tou masou ľudí. Budú popletení a nahnevaní a vystrašení. Vy budete v stave vysvetliť tím ľuďom čo sa skutočne deje a ako treba s tým zaobchádzať.

Die Menschen werden sich dessen bewusst, dass mit unserem Finanzsystem etwas nicht in Ordnung ist. Vor fünf Jahren vertrauten sie den Banken. Normale Leuten erkennen [heute] überall, dass mit dem Finanzsystem etwas nicht in Ordnung ist. Das Bankensystem ist ein kritisches Gebiet, das geändert werden muss. Nach dem “Ereignis”, nach den ersten paar Stunden des “Ereignisses”, gibt es bestimmte trainierte Gruppen, die die Massenmedien übernehmen werden. Wenn die Rothschilds entfernt sind, können die Trainer in die Studios gehen. Die konkreten Beweise und die Skripts sind vorbereitet, weshalb die Leute in der Lage sein werden, ihre Augen für das, was sie im TV sehen, zu öffnen. Es wird leicht sein, die Leute über ihre TVs zu deprogrammieren. Das ganze Lügengebäude wird sich einfach auflösen. Die Wahrheit kann Jahre der Programmierung auslöschen. Diese Auflösung der Programmierung wird eine gewaltige Auswirkung haben. Desorientierte, konfuse und erschreckte Leute werden umherlaufen. Hier schreiten wir ein. Wir müssen eine Infrastruktur schaffen, um den emotionalen Leuten zu helfen – um uns mit der Masse der Leute zu beschäftigen. Sie werden verwirrt, wütend und erschreckt sein. Wir werden Fragen beantworten müssen und negative Energie verändern müssen. Ihr werdet in der Lage sein, den Leuten zu erklären, was wirklich vor sich geht und wie damit umzugehen ist.

Das “Ereignis” ist ein spirituelles Ereignis. Wenn alles bereit ist, wird die Quelle einen Energieimpuls aus der galaktischen Zentralsonne aussenden. Das ist viel mächtiger als irgendwas, das ihr jemals erfahren habt. Dieser Impuls wird sich von der galaktischen Zentralsonne aus zur Erde fortpflanzen. Er wird die Plejadier zuerst treffen. Die Widerstandsagenten werden in hohen Positionen des Militärs, des politischen Systems, des finanziellen Systems und der Intelligenzagenturen [AdÜ: CIA u.a.] Schlüsselpersonen haben. Diese Leute werden die nächste Gruppe kontaktieren – das könnten einige von euch sein.

Tá „udalosť-Event“ je spirituálna udalosť. Keď všetko je pripravené bude Zdroj vysielať z Galaktického Centrálneho Slnka energetický impuls. Je to oveľa mocnejšie ako čokoľvek čo sme kedy zažili. Bude rásť z Galaktického Centrálneho Slnka smerom Zem. Najprv trafí Plejáďanov. Agenti odporového hnutia budú mať kľúčové pozície v politickom a finančnom systéme a agentúrach inteligencie (CIA). Tí ľudia budú kontaktovať ďalšiu skupinu – to by mohli byť niektorí z vás.

To čo od dnes začne je informácia o tých podporových skupinách, ktoré pomáhajú pripravovať sa. Budeme musieť vytvoriť fyzické skupiny na prípravu toho obdobia. Musia ale byť splnené niektoré podmienky. Keď tie podmienky sú splnené – má hnutie odporu dôkazy pre tie skupiny a podporia ich. Tie skupiny by sa mali jeden krát za týždeň stretávať. Cobra navrhuje v nedeľu dopoludňa. Nie je to jednoduchá meditácia. Má hlbokúčinný vplyv/účinok na energiu planéty. Pre dosiahnutie je nutná kritická masa (isté množstvo). 5./6. Mája 2012 bol Reboot siete. Tým bolo odstránených 30% Archontov. To je význam/zmysel krickej masy. Keď to dokážeme znova tak sa tá „udalosť“ môže čoskoro uskutočniť.

Was von heute an beginnen wird, wird die Information über Unterstützungsgruppen sein, die dabei helfen, sich für das “Ereignis” vorzubereiten. Wir werden physische Gruppen bilden müssen, um uns für diese Zeit vorzubereiten. Ein paar Bedingungen müssen jedoch erfüllt sein. Wenn diese Bedingungen erfüllt werden, wird die Widerstandsbewegung Nachweise für diese Gruppen haben und Hilfe geben. Gruppen sollten sich einmal pro Woche treffen. Sie müssen sich regelmäßig treffen, einmal pro Woche. Cobra schlägt den Sonntagnachmittag vor, in Verbindung mit der wöchentlichen Befreiungsmeditation. Es ist keine einfache Meditation. Sie hat eine tiefgreifende Wirkung auf die Energie des Planeten. Die kritische Masse zu erreichen hat Bedeutung. Letztes Jahr, am 5./6. Mai 2012 war ein Reboot des Gitters. Wir hatten die kritische Masse – wir haben in dieser Aktivierung 30% der Archons entfernt. Das ist die Bedeutung der kritischen Masse. Wenn wir das wieder tun könnten, könnten wir das “Ereignis” bald haben.

Každý, ktorý sa zúčastňuje meditácie oslobodenia každú neďeľu pomáha zrýchliť tú „udalosť“. Každý z nich je svetelný bod a preto môže nefyzické odporové hnutie cez teba posielať energie na podporu planéty. Ľudia sa musia na tú „udalosť pripraviť. Nie kvôli potrave alebo vojenský výcvik ale psychologická príprava. Na to existuje viacej možností. Keď tá „udalosť/Event“ sa uskutoční budeme prekvapení všetci. To sa ešte nikdy nestalo. Nebude to len šok ale tiež pozitívna udalosť. Prinesie nádej ale psychologicky to bude veľmi intenzívne/náročné. Najprv sa staraj o seba a potom pomáhaj iním. Podporuj ľudí v núdzi okolo teba.  Väčšina ľudí nie je pripravená zaobchádzať s ich potláčanými emóciami, ktoré boli desaťročia potláčané. Môžete pomáhať širokej verejnosti. Budete verejnosti vystavení. Budete môcť hovoriť cez médiá. Ľudia vás budú prosiť o podporu/návod. Po „udalosti“ nebudú politici mať žiadne riešenie. Keď sa prejaví ten nový systém budete vy tí, ktorí majú odpovede. Máte schopnosti, ktoré budú nutné v prechodnej dobe.

Jeder, der die Befreiungsmeditation jede Woche am Sonntag mitmacht, hilft mit, das “Ereignis” zu beschleunigen. Jeder, der das tut, ist ein Lichtpunkt, weshalb der nichtphysische Widerstand Energien durch dich aussenden kann, um den Planeten zu unterstützen. Eine der Hauptvoraussetzungen der Unterstützungsgruppen ist es, die Meditation in ihren Gruppentreffen am Sonntag zu integrieren. Sie müssen sich für das “Ereignis” vorbereiten. Nicht wegen Lebensmitteln oder einem militärischen Training, sondern wir besprechen das psychologische Vorbereitetsein. Es gibt verschiedene Herangehensweisen dafür. Wenn das “Ereignis” geschieht, wird es eine Überraschung sein, für uns alle. Das ist nie zuvor passiert. Es wird kein großer Schock sein, sondern wird auch ein positives Ereignis sein. Es wird viel mehr Hoffnung bringen, aber psychologisch wird es intensiv sein. Kümmere dich zuerst um dich selbst, dann helfe anderen. Unterstütze die Menschen in Not um dich herum. Die meisten Leute sind nicht darauf trainiert, mit ihren unterdrückten Emotionen umzugehen, die jahrzehntelang unterdrückt wurden. Ihr könnt der breiten Bevölkerung helfen. Ihr werdet öffentlich herausgestellt. Ihr werdet zu den Massenmedien sprechen können. Die Leute werden euch um Anleitung bitten. Gleich nach dem “Ereignis” werden die Politiker keine Lösungen haben. Wenn das neue System Gestalt annimmt, werdet ihr diejenigen mit den Antworten sein. Ihr habt die Fähigkeiten, die gebraucht werden, um durch die Übergangsperiode zu gehen.

Der Lichtimpuls wird die Plejadier kontaktieren, die Widerstandsgruppen und die Oberflächenbevölkerung.

Ten svetelný impuls bude kontaktovať Plejáďanov, odporové hnutie a obyvateľstvo povrchu Zeme.

Die physischen Aspekte bei diesem Übergang sind vielfältig:

Fyzické aspekty sú mnohostranné:

  1. Masové zatýkanie Kabalov
  2. Nový začiatok finančného systému
  3. Odhalenia (ET-prítomnosť)

1.     Der Massenarrest der Kabalen.

2.     Der Neuanfang des Finanzsystems.

3.     Die Enthüllung [der ET-Anwesenheit].

Der finanzielle Neuanfang – finančný nový začiatok

Nebude sa to diať ako je rozširované cez internet špeciálnymi Task Force v CIA, ktoré rozširujú desinformácie. Stane sa to globálne a súčasne. Bude to aktivácia určitých kódov v počítačovom programe a hnutie odporu má k nim prístup. Môžu stlačiť klávesu Reset ale nespravia to pokiaľ obyvateľstvo povrchu nie je pripravené a Kabali nie sú za mrežami. Banky budú od toho momentu 1-2 týždne zatvorené. Nebudú fungovať kreditné karty. Môžete používať peniaze, zlato, striebro. Isté obchody budú akceptovať len zlato. Bude otrasená dôvera v peniaze.

Es gibt eine spezielle Task Force in der CIA, die Desinformationen im Internet verbreitet und es wird NICHT so geschehen. Kein Dinar. Es wird nicht geschehen. Es wird global geschehen und es wird gleichzeitig geschehen. Es wird eine Aktivierung bestimmter Codes im Computerprogramm geben und die Widerstandsbewegung hat Zugang zu diesen Codes. Sie können den Resetknopf drücken, aber sie werden es nicht tun bis die Oberflächenbevölkerung bereit ist und die Kabalen arrestiert sind. Die Banken werden ab dem Moment des “Ereignisses” für vielleicht 1 bis 2 Wochen geschlossen sein. Kreditkarten werden nicht funktionieren. Ihr könnt Bargeld, Gold oder Silber benutzen. Die meisten Läden werden nur Gold und Silber akzeptieren. Das Vertrauen in Geld wird erschüttert sein.

Die breite Bevölkerung weiß nichts über den Neuanfang. Sie haben Ersparnisse und ihr werdet sie beruhigen müssen. Alles wird gut sein. Ihr werdet sie beruhigen müssen in Bezug auf Militärängste. Es ist eure Aufgabe, sie zu beruhigen. Wir werden die Massenmedien benutzen, aber ihr werdet ihre Ängste beschwichtigen müssen. Einige der Banken werden neu eröffnen, andere werden bankrott gehen. Wenn deine Bank bankrott ist, wird es dir zurückerstattet, wenn du es legal erworben hast. Du wirst dein Geld nicht verlieren.

Široká verejnosť o tom novom začiatku nič nevie. Majú úspory a vy ich budete musieť ukľudniť. Všetko bude dobré. Musíte ich ukľudniť aj v strachu pred vojskom (nebude).  Je to vaša úloha. Niektoré banky znova otvoria, iné zbankrotujú. Keď zbankrotuje tvoja banka – dostaneš všetko späť keď si to čestne/legálne zarobil. Nestratíš tvoje peniaze.

Existuje mnoho obrovských kriminálnikov, ktorí teraz majú obrovské množstvo peňazí – bude im odňaté. Keď si pozitívnym spôsobom zarobil tvoje peniaze – dostaneš ich späť. Kreditné karty fungovať nebudú.

Es gibt viele hochrangige Kriminelle, die jetzt Unmengen von Geld haben, aber es wird ihnen in dieser Zeit weggenommen werden. Wenn du dein Geld auf positive Weise erworben hast, wirst du es zurückbekommen. Die Kreditkarten werden nicht funktionieren.

Der Börse wird der Betrieb nicht erlaubt werden und sie wird schließen. Banken werden offene Buchführung [engl. open accounting] haben. Alle Firmen werden offene Buchführungspraktiken haben.

Burzy budú zatvorené. Banky budú mať otvorené účtovníctvo. Ako tiež všetky firmy.

NESARA je právoplatný zákon, ktorý bude v okamihu „Eventu“ zavedený. Ideme v ústrety žiarivej budúcnosti. Budeme sa mať dobre ale ľudia okolo nás budú potrebovať podporu/útechu.

NESARA ist ein gültiges Gesetz, das zur Zeit des “Ereignisses” in Kraft tritt. Wir gehen einer sehr strahlenden Zukunft entgegen. Uns wird es gut gehen, aber die Leute um uns herum werden Unterstützung brauchen.

[Vorräte] – zásoba

1-2 týždne musíme prežiť bez externých (obchody) zásobovaní.

Ihr werden wenigstens 1 bis 2 Wochen ohne externe Ressourcen überleben müssen. Ihr könnt Lebensmittel handeln, aber der Supermarkt wird innerhalb von 45 Minuten leer sein. Ihr habt 45 Minuten, um Lebensmittel aus dem Laden zu bekommen, weil er in 45 Minuten leer[gekauft] sein wird. Es ist gut, einige Nahrungsmittel, Wasser und Benzin zur Hand zu haben. Es wird euch jedoch gut gehen.

Höchst wahrscheinlich werden Strom, Internet und Telefon funktionieren. Der größte Teil des Planeten wird ein intaktes Gitter haben. Psychologisch wird der Schlag jedoch hart sein.

Wir sollen eine Infrastruktur an der Oberfläche aufbauen, um anzufangen, die Leute vorzubereiten. Ihr könntet informiert werden, eine Facebook Gruppe zur Informationsverteilung zu starten. In Israel wurden über Facebook große Versammlungen geschaffen.

Weitere Infos in Alexandra Meadors´ The New Society Cobra Conference Notes 2013

Quelle Text: http://spiritgate.de/docs/cobra-infos-ueber-das-ereignis.php

About these ads

LEN KRÁTKY SÚHRN VEĽMI DLHEJ SPRÁVY

Bolo nám povedané, že tie fyzické vyhrášky Kabalov prinútili odporové sily Galaktickej Federácie - museli byť obmedzené lebo hrozba nad ľudstvom, že Kabali sa „zbláznia“ a použijú ich tajné zbrane, čo by znamenalo tisíce alebo milióny ľudských životov.

Zosilnené zasiahnutia hviezdnych národov v poslednom čase mi hovoria, že pre ľudstvo už nie je nebezpečenstvo v tej miere. Ten stupeň ohrozenia už bol odstránený.

Ľudia na Zemi požiadali o pomoc (a potrebujú ju) aby hrozba reptiliánov a otrockého systém bol odstránený a tým prosbám sa vyhovelo. Ako už tri roky hovoríme – oni sa nikdy nevzdajú preto boli nutné mimozemské zásahy.

Keďže Galaktická Federácia vidí, počuje a čítajú myšlienky keď sa rozhodnú zasiehnuť .... tak už nevidím nebezpečenstvo zo strany Kabalov podniknúť ničo „väčšie“, neverím, že by boli toho ešte schopní. Tí ľudstvu naklonení ET zatkli a odstránili negatívnych ET. Tým bolo odstránené nebezpečenstvo pre americký ľud.

Som presvedčený, že tie zdržiavacie správy „lame stream“ médií, pretože vyhrážka Kabalov o vojne zostala nesplnená.

Som presvedčený, že tie silné spirituálne sily z Agarthy, GFL a spojenci pozemských zariadia, že tie udalosti budú vysielané médiami 24 hodín denne. Očakávame nepretržité núdzové hlásenia v TV a rádio. Naštartovanie toho Eventu môže trvať 2 týždne a my budeme tiež rozširovať aktuality cez Facebook, You Tube a iné komunikačné médiá. Verejnosť bude informovaná o tom čo sa skutočne deje. Tí, ktorí čítajú tieto príspevky budú slúžiť ako body ukľudnenia. Bude sa diať niečo neobvyklé ale pre ľudstvo veľmi prospešné. Vstupujeme do Zlatého veku.

Beschreibung: https://www.introitus.eu/kapitol.png

Budú zavedené nové technológie, doteraz utláčané Kabalmi. Vyššie vyvinuté technológie, ktoré majú mimozemský pôvod budú uplatnené keď na povrchu planéty bude odstránená každá negatívna myšlienka, ktorá by mohla viesť k ich zneužívaniu.

Die verstärkten Massnahmen der Sternen-Nationen in letzter Zeit sagen mir, dass es nun für die Menschheit viel weniger Gefahr gibt. Der Grad der bisherigen Bedrohung ist abgebaut worden.

Die Schiffe und Stücke von Raumschiffen, die rund um den Globus im Januar und Februar auf die Erde stürzten sind Beweise für die Tatsache, dass "die Handschuhe eben ausgezogen sind”, wie gut. Die Tage der "Nichteinmischung” sind vorbei. Die Menschen auf der Erde haben um Hilfe gebeten (und sie BRAUCHEN sie), um die Reptilien und das Sklaven-System von unserem Planeten zu entfernen und diesen Bitten ist offensichtlich stattgegeben worden. Wie ich schon seit fast drei Jahren sage, "sie werden sich niemals ergeben” und etwas Gnade mag den Mitgliedern der Neuen Weltordnung gegenüber von hier aus entgegengebracht werden.

 

COBRA 28.08.2015

COBRA Update - 26.August: Die aktuelle planetare Situation

– aktuálna planetárna situácia -

auf Cobras Blog am 26. August 2015, übersetzt von Antares

Die Bereinigung der Chimera-Gruppe wird fortgesetzt. Die Mehrzahl der Sublunaren Operationen wurde abgeschlossen. Der Fokus liegt jetzt auf der Löschung der Chimera-Gruppe und deren exotischen Plasma-Technologien von der Oberfläche des Planeten.

Očista od skupiny Chimera pokračuje. Väčšina sublunárnych operácií bola ukončená. Sútredenie je teraz na vymazaní skupiny Chimera a ich exotických Plasma technológií z povrchu Zeme.

Jedna z tých technológií sú miniatúrne plasma komory, ktoré sú vp väčšine mobilných telefónov, počítačoch a Wlan-routeroch. Ich funkciou je zosilnenie tej clony a budú čoskoro odstránené.

Eine dieser Technologien sind Miniatur-Plasmakammern, die seit einigen Jahren in den meisten Mobiltelefonen, PCs und WLAN-Routern eingesetzt werden. Die Funktion dieser Plasmakammern ist es, den Schleier zu verstärken und sie werden bald entfernt sein.

eschreibung: http://1.bp.blogspot.com/-qC_GtoVRhcE/Vd40gJ64Z0I/AAAAAAAAChQ/q26xOGuBT1s/s400/Telemetry.jpg

Ein wenig mehr störend ist das Vorhandensein von Plasma-Strangelet und sogar Plasma- Toplet-Bomben, die in die Implantate von einigen der am weitesten entwickelten und kraftvollsten Lichtarbeiter und Lichtkrieger als Geisel-Kontrollmechanismus eingesetzt wurden, um sicherzustellen, dass sie nicht aus der Quarantäne entkommen. Auch damit wird innerhalb sehr kurzer Zeit umgegangen sein.

Niečo menej rušitelné je výskyt Plasma-strangelet –ov a dokonca Plasma-toplet bómb, ktoré boli implantované niektorým najviac vyvinutých a najsilnejších pracovníkov svetla ako GEISEL-kontrolný mechanizmus na zaistenietoho, že neuniknú z karantény. Aj tým sa čokoro budú zaoberať.

Kabali sa pokúšajú prinútiť východnú Alianciu na kolená tým, že útočia na Čínu udalosťami ako Tianjin-explózia, ktorá bola prikázaná Jesuitmi a prevedená bola Bush-frakciou. Je zbytočné povedať, že tie plány zostanú bezúspešné. Modrí draci mohli úspešne ukľudniť niektorých červených a žltých drakov (politické drakovské-rodiny), ktorí sa chceli pomstiť a to mohlo viesť ku globálnej vojne. Významný tu bol vplyv DouMu-i. tá Bohyňa chce mier a mier bude.

Keď chcete vedieť viac o červených Drakoch, aby ste pochopili ich úlohu v nasledujúcich udalostiach – tuná krátky súhrn: prepareforchange.net/2015/07/07/understanding-the-role-of-the-red-dragon-society-regarding-the-event-the-re-distribution-of-wealth-to-humanity

 

Die Kabale versucht, die Östliche Allianz in die Knie zu zwingen indem sie China angreifen mit Ereignissen wie der Tianjin-Explosion, die von den Jesuiten beauftragt und von der Bush-Fraktion durchgeführt wurde. Unnötig zu sagen, ihre Pläne werden nicht erfolgreich sein. Die Blauen Drachen haben erfolgreich einige der Roten und Gelben (die politischen Drachen-Familien) beruhigen können, die sich rächen wollten und das hätte zu einem globalen Krieg führen können. Hier kam der Einfluss von DouMu stark zum Tragen. Die Göttin will Frieden und es wird Frieden sein.

Falls ihr mehr über die Rote Drachen wissen möchtet, um ihre Rolle in den kommenden Ereignissen zu verstehen, ist hier eine gute Zusammenfassung:

prepareforchange.net/2015/07/07/understanding-the-role-of-the-red-dragon-society-regarding-the-event-the-re-distribution-of-wealth-to-humanity

Die Jesuiten sind sehr bemüht, die BRICS-Allianz zu infiltrieren und den Prozess des Finanziellen Resets für sich zu übernehmen:

Jesuiti sa veľmi snažia infiltrovať sa/vniknúť do BRICS-aliancie aby mohli prevziať proces finančného resetu pre seba:

zengardner.com/china-rothschild-fix-new-world-currency

Die aktuellen Börsenkorrekturen sind Zeichen des kommenden Resets, auch wenn wir noch nicht dort angekommen sind. Es ist interessant zu sehen, dass Anweisungen für die Vorbereitung auf das Event die Mainstream-Medien erreicht haben:

Aktuálne korekcie burzy sú náznakom blížiaceho sa resetu, aj keď sme tam ešte neprišli. Je zaujímavé vidieť, že tie príkazy na prípravu Eventu dosiahli Mainstream-médiá:

express.co.uk/finance/city/Gordon-Brown-Damian-McBride-buy-bottled-water-tinned-goods-over-China-black-monday-crisis

Vielleicht sollte Damian McBride dieses Dokuments lesen, welches zum Zeitpunkt des Events entscheidend sein wird:

communityleadersbrief.org

Hier die Fassung in Deutsch:Ein Aufruf an alle in verantwortungsvollen Positionen!

Es wäre gut, wenn jemand ihn darüber informieren kann.

Wenn der Reset geschieht, wird es ein »Fehler in der Matrix« sein [„kurzer Störimpuls“]:

zerohedge.com/news/2015-08-08/12-trillion-fat-finger-how-glitch-nearly-crashed-global-financials-system-true-story

Die Wahrheit über die Existenz der Kabale wird der Menschheit enthüllt werden. Wie sie künstlich Armut erzeugen:

washingtonsblog.com/2015/08/crimes-against-humanity-01-poverty-murder-over-400-million-people-since-1995-more-than-all-wars-in-recorded-history

Wie sie die Wissenschaft steuern:

yournewswire.com/nearly-all-scientific-papers-controlled-by-same-six-corporations

Der Aufdeckungsprozess verläuft beschleunigt. Eine der wichtigsten Schwarz-Adelsfamilien, die Familie Thyssen, wurde blossgestellt:

whatdoesitmean.com/index1892

ascensionwithearth.com/2015/07/prince-harry-royal-blood-royal-nazi

Auch der Offenlegungsprozess ist nun beschleunigt. Diskussionen bezüglich der Überlichtgeschwindigkeits-Reisen haben die Mainstream-Medien erreicht:

dailymail.co.uk/sciencetech/Warp-speed-reality-100-years-Star-Trek-like-travel-galaxies-possible-claims-astrophysicist

sputniknews.com/science/20150821/1026016332

eschreibung: http://4.bp.blogspot.com/-Qpb6i3CSbm8/Vd40onOryiI/AAAAAAAAChU/f3-Ve3SeHwQ/s400/Shipwell.jpg

Der Whistleblower Corey Goode hat eine interessante und sehr treffende Beschreibung seines Besuchs bei den Plejadiern herausgebracht:

sitsshow.blogspot.com/2015/08/summary-and-analysis-of-cosmic

und die Sonne korrekt als ein plasmatisch-hyperdimensionales Portal beschrieben, verbunden mit dem Galaktischen Zentrum:

exopolitics.org/sun-is-a-portal-for-hyperdimensional-space-travel-based-on-sacred-geometry

Wir werden dieses Update mit etwas Schönem beenden:

wisdompills.com/2015/08/11/china-to-build-worlds-first-amethyst-crystal-hotel

Der Durchbruch ist nahe!

Quelle und mehr: http://transinformation.net/die-aktuelle-planetare-situation-2/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mehr Infos zum galaktischen Erstkontakt finden Sie hier:  http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

COBRA 01.02.2015...


Erstkontakt-News: Cobra-Interview vom 22.Februar 2015

von erst-kontakt @ 2015-03-01 – 13:58:12

Beschreibung: rstkontakt-NEWS

Cobra Interview 22.2.2015

von Prepare for Change mit Judi, Dov, Raissa, Angel Eyes… übersetzt von Inana
********
Neues Finanzsystem:
Die Abkoppelung des Schweizer Franken vom Euro war ein ausschlaggebendes Signal dafür, dass gewaltige Dinge hinter den Kulissen vor sich gehen, die weltweiten Einfluß auf das Finanzsystem haben. Dieser Umschwung bedeutet eine Refokussierung auf die BRICS Allianz/ die Östliche Allianz. Im Geheimen will ganz Europa dies ebenso tun und tut es auch schon, was einen großen Schock in der Finanzwelt auslösen wird, der größer sein wird als der durch die Schweiz ausgelöste.

Nový finančný systém:

Odpojenie švajčiarskeho Franku od Euro bol rozhodujúci signál, že za kulisami sa dejú obrovské veci, ktoré majú celosvetový vplyv na finančný systém. Ten zvrat znamená zmenu sústredenia na BRICS alianciu/ východná aliancia. V tajnosti chce robiť to isté aj Európa a už to aj robí, čo spôsobí šok vo finančnom svete, väčší ako ten spôsobený Švajčiarskom.

Zavedenie nového finančného systému bude prebiehať v rozličných fázach. Prvá bude v priebehu toho Eventu/udalosti. Bude sa diať prechod do spoločnosti, v ktorej sa finančný systém opiera o hodnoty. Zlato a iné dosažné fyzické hodnoty budú základom nového finančného systému. Pre výmenu hodnôt budeme naďalej používať peňažné meny. Po zavedení nových technológií a keď budú k dispozícii uvedené ich repliky budú peniaze postupne strácať význam/zmysel a od istého časového bodu budú zbytočné. Medzi ľuďmi budú vymieňané spirituálne hodnoty.

Es wird verschiedene Phasen geben bei der Einführung des neuen Finanzsystems. Die erste Phase ist während des Events, der Moment des Resets. Es wird ein Übergang in eine Gesellschaft stattfinden, in der das Finanzsystem auf Vermögenswerten basiert. Gold und andere greifbare physische Werte werden die Basis des neuen Finanzsystems sein. Wir werden für Wertaustausch weiterhin Währungen benutzen. Nachdem die neuen
Beschreibung: http://2.bp.blogspot.com/_ENNORlEGNdo/S8xWBcxyhII/AAAAAAAAABM/9A1nSqS-3w0/s400/cep-x_com_fraktal_resimleri4.jpg

Technologien eingeführt worden sein werden, wenn die Replikatoren eingeführt worden sind, wird Geld weniger und weniger notwendig sein und ab einem bestimmten Zeitpunkt wird es vollkommen überflüssig sein, Geld gegen Werte auszutauschen. Spirituelle Werte werden frei unter den Menschen ausgetauscht.

Zu der Frage, weshalb für die Unterstützung bestimmter humanitärer Projekte man unbedingt eine Foundation Typ 501(c)3 haben muss, sagt Cobra, dass der Gönner dies nun einmal so wünscht. Cobra selbst jedoch, würde alle Projekte ungeachtet ihrer Form unterstützen, die für die grundlegenden Dinge der Menschen auf dem ganzen Planeten sorgen. (Dies ist auch Hauptziel des Wohltäters dieser Aktion).

Na otázku prečo je nutná Foundation typu 501(š)c pre podporu humanitárnych projektov musí Cobra odpovedať, že ten podporovateľ to tak žiada. Cobra v každom prípade bude podporovať všetky projekty bez ohľadu na ich formu, ktoré tvoria základné veci/požiadavky ľudstva na celom Svete. (to je hlavným cieľom toho podporovateľa v akcii)

Ešte stále je nutné zásobovať sa pre Event vodou a potravinami? Áno, táto časť planéty je ešte stále nezmenená a keďže počas istej doby nebudú žiadne dodávky lebo celý systém musí byť stiahnutý dole – aby mohol byť naštartovaný nový. Všetky transakcie budú možné len peniazmi, žiadne kreditné karty, žiadne online-platby, žiadne bankové prevody. To všetko nebude 2-3 týždne fungovať.

Ist es immer noch notwendig, sich mit Wasser-und Nahrungsvorräten für das Event zu versorgen? Ja, dieser Teil des Planes ist immer noch unverändert, da es für eine gewisse Zeit keine Versorgung geben wird, denn das alte System wird komplett heruntergefahren werden müssen, damit das neue starten kann. Alle Transaktionen werden nur in bar möglich sein, keine Kreditkarten, keine Online-Zahlungen, kein Bank-Transfer. All dies wird nicht möglich sein für 1 bis 2 Wochen.

Frage: Waren die Kabale die Fädenzieher hinter der Revolution in Rumänien 1989?
Cobra: Hauptsächlich gab es dort ein Massenerwachen, das die Gesellschaft transformierte und dieses wurde von der Kabale umgelenkt, sie leitete die Energie so um, dass das Kontrollsystem der Banken in diesen Ländern noch gestärkt wurde.

Otázka: boli Kabali pohonná/usmerňujúca sila za revolúciou 1989v Ruménii?

Cobra: hlavne tam bolo prebudenie masy, spoločnosť sa začala meniť a to bolo Kabalmi usmernené, previedli/presmernili energiu tak, že tým bol kontrolný bankový systém tých krajín ešte viac posilnený.

Šľachtické rodiny:

Šľachtické rodiny v Anglicku alebo Číne nemajú právo na obzvláštne bohatstvo, oni si to len myslia.

Dračie rodiny v Číne nie sú nutne negatívneho pôvodu. Drakonské rasy, ktoré na túto planétu prišli boli v podstate „zlí chlapci“, ale existovala aj pozitívna drakónska rasa a časť ich pôvodnej úlohy je byť strážcom, čo znamená chrániť bohatsvo tejto planéty. Na západe sa ten projekt nepodaril ale na východe áno, do istého stupňa. Pôvodný plán drakónskej rodiny - dať to bohatstvo ľudstvu, ale tam tiež bolo korumpované. Pôvod drakónskych rodín, ani ten dračí symbol nie je problémom ale ľudská osobnosť. To je všade problém na planéte bez ohľadu na to aké majú meno alebo skupinu.

Šľachtické rodiny najneskôr pri Evente rozpoznajú, že nie sú v tom zmysle nič zvláštne ako to doteraz veria. Mnohí budú môcť byť zahrnutí/postavení na výšku očí zo zbytkom ľudstva, niektorí to nezvládnu a iní dokonca budú musieť byť prinesení do centrálneho Slnka na preštrukturova. (preformovanie?)

Adelsfamilien:
Die Adelsfamilien in England oder China z.B. haben kein Recht auf besonderen Reichtum, sie denken dies lediglich. Es wäre sehr hilfreich, wenn diese das endlich einsehen würden, denn spätestens nach dem Event werden die Güter so oder so gerecht verteilt. Würden diese Familien ihren Reichtum schon jetzt teilen, könnte das den Befreiungsprozeß enorm beschleunigen.

Die Drachenfamilien in China sind nicht unbedingt negativen Ursprungs. Die drakonischen Rassen, die zu diesem Planeten kamen, waren zwar in der Mehrheit die “bösen Jungs”, doch es gab auch eine positive drakonische Rasse und Teil ihrer ursprünglichen Aufgabe ist es, Wächter zu sein, was auch bedeutet, den Reichtum des Planeten zu beschützen. Im Westen gelang dieses Projekt nicht, im Osten jedoch bis zu einem gewissen Grad. Der ursprüngliche Plan dieser Drachenfamilien war es, den Reichtum an die Menschheit zu übergeben, doch er wurde auch hier korrumpiert. Das Problem ist nicht der Ursprung der Drachenfamilien, noch das Drachensymbol sondern die menschliche Persönlichkeit. Dies ist überall das Problem auf dem Planeten, ganz gleich welchen Namen die Menschen oder Gruppen haben.
Die Adelsfamilien werden spätestens nach dem Event erkennen müssen, dass sie nicht in der Weise etwas besonderes sind, wie sie es zur Zeit glauben. Viele werden sich in die Gesellschaft auf Augenhöhe mit dem Rest der Menschheit intergrieren können, manche werden es nicht schaffen und wieder andere werden sogar in die Zentralsonne zur Restrukturierung gebracht werden müssen.

Event/Technologien:
Cobra wird gefragt, ob es möglich ist, dass Hawaii so große Vulkanausbrüche hat, dass sich ein Teil der Insel anspaltet und somit die galaktischen Geschwister leichter Kontakt zu der dann entstandenen Insel haben werden. Cobra hält dies für unwahrscheinlich, da er die Lage nicht als dermaßen drastisch einschätzt, ausserdem werde zu einem bestimmten Zeitpunkt nach dem Event die ganze Erde zu einer Insel des Lichts und das ist es, auf das wir in Wahrheit zusteuern. Auch die neuen Technologien werden weder in Hawaii noch an einem anderen Ort zuerst eingeführt, sondern überall gleichzeitig.

Event/technológie:

Na otázku či je možné, že tie veľké sopkové výbuchy na Hawaii spôsobia rozdelenie ostrova pre umožnenie lepšieho kontaktu s galaktickými súrodencami odpovedá Cobra, že je to nepravdepodobné, lebo tá situácia nie je tak drastická. Okrem toho bude v istom čase Eventu celá Zem zmenená na ostrov Svetla a to je to k čomu v skutočnosti smerujeme. Aj tie nové technológie nebudú začínať na Hawaii alebo inom mieste, ale všade súčasne.

Ostrovy svetla s vlastnou dodávkou energie, permakultúrou, výživnými lesmi atď. Budú drasticky a rýchlo vytvorené. Predtým je to skorej nepravdepodobné pretože ľudia ešte stále visia v otroctve-dlžobného systému a tiež nie sú medziľudské vzťahy ešte stále vyliečené z predošlých skúseností a ešte stále existuje mnoho manipulácie riadenej Archonmi.

Die Inseln des Lichts mit eigener Stromversorgung, Permakultur, Nahrungswäldern etc. werden drastisch und schnell nach dem Event gebildet werden. Davor ist dies eher unwahrscheinlich, da die Leute erstens noch im Schuldensklaven-Finanzsystem festhängen und zweitens sind die zwischenmenschlichen Beziehungen noch nicht geheilt von vergangenen Erfahrungen und es gibt noch immer zu viel archongesteuerte Manipulation.

Von verschiedenen ET-Rassen und den aufgestiegenen Meistern entwickelte Technologien, sogenannte Lichtkammern, werden zu einem bestimmten Zeitpunkt nach dem Event der Menschheit zur Verfügung gestellt werden können. Sie erhöhen unsere physische Schwingung, können jede Krankheit heilen und harmonisieren all unsere Körper. Nach dem Event wird sich der große bedeutende Wandel, auch was Technologien betrifft, endlich vollziehen können. Auch was das Wissen über die Physik angeht, wird vieles enthüllt werden: Alle Wissenschaft über Äther, Over-Unity, Antigravitation, vereinigte Feldtheorie etc. wird schliesslich öffentlich preisgegeben werden können.

Technológie od rozličných ET-rás a vzostúpených majstrov – takzvané komory svetla budú môcť byť ľudstvu dané k dispozícii po Evente. Zvýšia našu fyfickú vibráciu, môžu liečiť akúkoľvek chorobu a harmonizujú telo. Po Evente sa konečne uskutoční významná premena aj v súvislosti s technológiami. Aj to čo sa týka vedomosti o fyzike sa vynorí: veda o étere, over-unity, antigravitácia, spojená polová teória atď. Bude konečne môcť byť zverejnené.

K liečiteľom a ako dosiahnu úplnú liečbu všetkých bytostí a planéty môžeme zatiaľ povedať, že to obsahuje viacero faktorov. Po prvé je rozhodujúce, že liečitelia konajú a učia vo vyššej vízii novej spoločnosti a používajú liečebné techniky s energiou Prana. Posledných 400 rokov boli vyvinuté efektívne metódy, ktoré končia/ústia v úplnom telesnom zdraví – ktoré doteraz boli utlačované. Tie staré techniky, ktoré sa vynárajú na povrch kombinované s novými spirituálnymi, energetickými a emocionálnymi liečebnými technikami môžu viesť k drastickým výsledkom. To sa už teraz dá cítiť.

Pre ľudí, ktorí sú teraz v núdzi a práve teraz potrebujú aj technickú podporu pre ich liečbu je to tak, že najprv hraje dôležitú úlohu ich finančný faktor a po druhé mnohí si vôbec neuvedomujú, že potrebujú liečbu. Mnohí vôbec nekontaktujú liečiteľa. Na planéte nie je dosť vedomia o tom ako dôležité to je. To môže byť rozširované alternatívnymi médiami.

Zu den Heilern und wie sie die vollkommene Heilung aller Wesen des Planeten zu vollständiger Gesundheit unterstützen können, ist zunächst zu sagen, dass das Ganze viele Faktoren beinhaltet. Erstens ist es ausschlaggebend, dass die Heiler in einer höheren Vision von der neuen Gesellschaft agieren und Heilungstechniken mit der Pranaenergie lernen. Es wurden in den letzten 400 Jahren viele extrem effektive Methoden entwickelt, die in vollkommene physische Gesundheit münden, von denen viele unterdrückt wurden. Diese alten Techniken, die jetzt als neue an die Oberfläche kommen, kombiniert mit neuen spirituellen, energetischen und emotionalen Heilungstechniken können zu dramatischen Ergebnissen führen. Dies ist schon jetzt erfahrbar.

Für Menschen, die jetzt in Not sind und gerade dringend auch technische Hilfestelleung für ihre Heilung brauchen, ist die Sache so, dass erstens der finanzielle Faktor eine Rolle spielt und zweitens viele sich nicht bewusst sind, dass sie Heilung brauchen. Viele kontaktieren gar nicht erst einen Heiler. Es ist nicht genügend Bewusstheit auf dem Planeten darüber vorhanden, wie wichtig Heilung ist. Dies kann durch die alternativen Medien nun noch mehr verbreitet werden.

Beschreibung: http://www.researchandinnovation.ie/wp-content/themes/gazette/functions/thumb.php? data-cke-saved-src=wp-content/uploads/2014/05/DNA.jpeg&w=250&h=180&zc=1&q=90 src=wp-content/uploads/2014/05/DNA.jpeg&w=250&h=180&zc=1&q=90

POKRAČUJE....

DNA-Transformation:
Nur einige sind hier inkarniert, um jetzt durch diesen Prozeß zu gehen. Dies sind die Sternensaaten/Sternenmenschen. Es sind die einzigen, die die komplette DNA-Transformation erleben werden. Die meisten der Menschen sind jetzt dafür nicht bereit.

Len niektorí sú tuná inkarnovaní na prechod týmto procesom. Sú to Hviezdne-semená-ľudia. Sú tí jediní, ktorí prežijú kompletnú DNA-transformáciu/premenu. Väčšina ľudí ešte nie je pripravená.

Na otázku týkajúcu sa karmy odpovedá Cobra znova, že karma je jeden koncept Archonov – vymyslený za účelom nášho zotročenia. Princíp dôvod/podstata a účel bude samozrejme vplyvný, ale nemá nič spoločné s trestom. Týka sa jednoducho len fyzických zákonov. Dovolená bude veľká miera odpustenia a príde masívny tok svetla, ktorý slúži ako zosilňovač prejavu. To znamená, že aj vtedy keď sa nám stane chyba tie následky nebudú tak drastické a my sa ľahko budeme z chýb učiť. Prečo situácia na tejto planéte je tak ťažká nie je kvôli karme ale preto, že sme v otroctve.

Auf die Frage nach Karma nach dem Aufstieg sagt Cobra erneut, Karma ist ein Konzept der Archons – erfunden, um uns zu versklaven. Das Prinzip von Usache und Wirkung wird natürlich weiterhin wirksam sein, doch dies hat nichts mit Bestrafung zu tun. Es hat einfach nur mit physischen Gesetzen zu tun. Es wird ein enormes Maß an Gnade gewährt werden und es wird ein massives Einströmen von Licht passieren, das als ein Verstärker dienen wird, um Manifestation zu verbessern. Dies bedeutet, selbst wenn uns dann ein Fehler unterläuft, sind die Konsequenzen nicht derart drastisch und wir werden aus den meisten Fehlern ganz leicht lernen. Der Grund, weshalb die Situation so schwierig ist auf diesem Planeten ist nicht wegen des Karmas, sondern weil wir in Geiselhaft sind.

Wir befreien jetzt den Planeten, was nichts mit Karma zu tun hat, wie es größtenteils in spirituellen Kreisen des Planeten verstanden wird. Nach dem Aufstieg kommt das Gesetz der Manifestation zum Tragen, spontan manifestierende Perfektion, immer im Zentrum des göttlichen Flusses sein. Dies ist, wie ich es definiere.

Teraz oslobodíme planétu, čo nemá nič spoločné s karmou – ako to je porozumené v spirituálnych kruhoch planéty. Po vzostupe sa uplatní zákon manifestácie/prejavu, spontánny prejav perfekcie/dokonalosti bude vždy v strede božského toku. Tak to definujem.

Omladenie:                                                                                                             najlepšou cestou omladenia a zostať mladým je udržať sa v toku energie svetla, kundalini energia alebo prana. To je teória. Prakticky to nie je vždy presaditelné ale predsa je to teoretická odpoveď na tú otázku.

Verjüngung:
der beste Weg, jung zu bleiben und sich zu verjüngen, ist, die Energie des Lichtes am Fließen zu halten, die Energie der Kundalini oder Prana. Dies ist die Theorie. Dies ist praktisch nicht immer umsetzbar oder angemessen, doch es ist die theoretische Antwort zu dieser Frage.

Beschreibung: http://www.7stern.info/Bilder_UFO/Raumschiff-Flotte_Zeichnung.jpg

ET-Kontakt:
Im Moment ist es noch so, dass es immer einen Gegenangriff gibt von der Dunkelseite, sobald ein Fortschritt der Lichtkräfte erfolgt ist. Dadurch erklären sich die spürbaren Schwankungen im Wohlbefinden. Dies wird so weitergehen bis die entgültige Befreiung erfolgt ist. Vorher ist es auch noch nicht möglich, Zugang zu Telos unter Mt. Shasta oder anderen lemurischen Städten zu haben.

Teraz je to ešte tak, že sa môže počítať s protiútokom z tmavej strany, v okamihu keď sa uskutoční pokrok svetelných síl. To vysvetluje tie cítitelné výkyvy v stave blaha. To bude pokračovať až do trvalého oslobodenia. Dovtedy tiež nie je možný prístup do Telos pod Mt. Shasta alebo k iným lemúrskym mestám.

Najdôležitejšie je dosiahnuť úplnú transformáciu a rozširovanie pravdy. Keď sa dosiahne kritická masa ľudí, ktorí poznajú pravdu – zmení sa spoločnosť v súlade s prírodným zákonom. Keď je povrchové napätie spoločnosti veľké otriasa a pohybuje to napätie celú spoločnosť. V tom prípade je jedno čo Kabali chcú – tá premena sa uskutoční.

Das Wichtigste, um jetzt die volle Transformation zu erreichen, ist es zunächst, die Wahrheit zu verbreiten. Besteht eine kritische Masse an Menschen, die die Wahrheit wissen, muss die Gesellschaft sich verändern, gleich einem Naturgesetz. Ist die Oberflächenspannung innerhalb einer Gesellschaft zu groß, schüttelt und bewegt diese Spannung die ganze Gesellschaft. In diesem Falle ist es ganz egal was die Kabale will, der Wandel wird sich in diesem Falle unaufhaltbar vollziehen.

Bis zu einem gewissen Grad kann schon vor dem Event Kontakt gemacht werden, telepathisch oder energetisch durch Meditation. Zum Beispiel Steven Greer organisiert solche Gruppen. Auch andere Unternehmungen gibt es überall auf dem Planeten in dieser Hinsicht.

Do istého stupňa sa už môže urobiť kontakt pred Eventom, telepaticky alebo energeticky cestou meditácie. Napríklad Steven Greer organizuje také skupiny. Na planéte existujú aj iné podnikania v tomto zmysle.

V okamihu dosiahnutia istého stupňa vedomia sa staneme pre nich viditelní a môžeme dostať od nich podporu v našej meditácii. Naši mimozemskí súrodenci nám potom pre našu podporu posielajú Svetlo. Oni vedia kde sme a v okamihu keď si ich prítomnosť uvedomíme a nás vedome s nimi prepojíme potom nás oni môžu ľahšie kontaktovať. Tým vzniká energetické prepojenie. Mnohé svetlá, ktoré vidíme na oblohe sú tie lode a áno – oni nás pozorujú.

Sobald wir einen bestimmten Bewusstseinsgrad erreicht haben, sind wir sichtbar für sie und können Unterstützung in unserer Meditation erhalten. Uns wird dann Licht von unseren ausserirdischen Geschwistern gesendet um uns zu unterstützen. Sie wissen, wo wir sind und sobald auch wir uns ihrer Präsenz bewusst sind, uns bewusst mit ihnen verbinden, können sie auch leichter mit uns in Verbindung treten. Dadurch entsteht eine energetische Verbindung. Viele der Lichter, die wir im Himmel sehen, sind die Schiffe und ja, sie beobachten uns.

Den Weg der Heilung jetzt weiterhin zu gehen ist gut und es ist es immer eine gute Sache, sich an allerlei spirituellen Aktivitäten zu beteiligen und sich einen eigenen Zugang zur spirituellen Welt und anderen Zivilisationen des Universums gangbar zu machen, wie z.B. Sternentorportale und musikalische Transmissionen von den Arkturianern, Plejadiern, den aufgestiegenen Meistern etc..

Pokračovať na ceste liečby je vždy dobrá vec. Podielať sa na spirituálnych aktivitách a tým si umožniť prístup do spirituálneho sveta a k iným civilizáciám vesmíru – ako napríklad hviezdne brány a muzikálne prenosy od Arkturiánov, Plejáďanov, vzostúpených majstrov...

Také veci nie sú tými jedinými možnosťami spojenia ale sú to dobré možnosti. DNA, ktoré je súčasťou fyzického tela sa tými prenosmi aktivuje a je v tom zmysle nedorozumením vidieť DNA-skok ako následok rozšírenia vedomia a nie naopak. Najprv sa transformuje/mení vedomie a potom sa DNA transformuje same.

Informácie o procese vzostupu si Cobra musí zatiaľ ponechať pre seba, lebo sú ľahko zneužívatelné istými silami. Avšak sa môže ten Event/udalosť porovnať s masovým prebudením. Bude to prerážajúce prebudenie. Po Evente to bude prerážajúce prebudenie všetkého obyvateľstva Zeme....

Solche Dinge sind zwar nicht die einzigen Möglichkeiten sich zu verbinden, doch sie sind eine gute Möglichkeit. Dass die DNA, die Teil des physischen Körpers ist, durch derlei Übertragungen aktiviert wird, ist insofern ein Mißverständnis, als der DNA-Sprung in erster Linie eine Folge der Bewusstseinserweiterung ist und nicht andersherum. Zuerst wird das Bewusstsein transformiert und dann verwandelt sich die DNA von selbst.

Informationen über den Aufstiegsprozeß behält Cobra für sich, da es bestimmte Kräfte gibt, die diese gern mißbrauchen würden. Allerdings kommt das Event einem Massenerwachen gleich. Es wird ein bahnbrechendes Erwachen der gesamten Erdbevölkerung nach dem Event geben....

Quelle und weiter: http://transinformation.net/cobra-interview-22-2-2015/

 

 

 

 

 

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58