Spiritualität & Erwachen: Das WIRKLICHE Erwachen - Das Event (von Michelle Walling) - 10.September 2014

von erst-kontakt @ 2014-09-13 – 11:27:48

Das WIRKLICHE Erwachen: Das Event

Skutočné prebudenie

 Gefunden bei in5d.com, geschrieben von Michelle Wallingübersetzt von Antares

Tá skutočná definícia musí teraz byť známa. Aj keď sme si viac vedomí kto sme a čo tu robíme, tie schopnosti, ktoré zvyčajne používame sú dokázatelne uložené v našom DNA. To skutočné prebudenie sa uskutoční vtedy, keď pripojíme „online“ naše viacdimensionálne JA a pochopíme, čo je naše vesmírne hviezdne-dedčstvo.

Die wirkliche Definition des Erwachens muss nun offenbar sein. Obwohl wir mehr darüber bewusst sind, wer wir sind und was wir hier tun, liegen die Fähigkeiten, die wir üblicherweise verwendet haben gegenwärtig latent in unserer DNA. Das wirkliche Erwachen geschieht, wenn wir unser mehrdimensionales Selbst “online” bringen und wir erkennen, was unser kosmisches Sternen-Erbe ist.

Unser kosmisches Erbe – Naše vesmírne dedičstvo

V súčasnosti mnoho času sa strávi prieskumom nášho vesmírneho dedičstva, lebo hľadáme naše hviezdne-rodiny. Mnohí majú spomienky na predošlé životy s touto osobnosťou druhí majú spomienky na kontakt s ich rodinou, pokiaľ oni boli na tejto planéte, na vesmírnej lodi alebo astrálne cestovali. Väčšina ľudí však nemá žiadne spomienky na ich vesmírnu rodinu, zabudnutie zanechalo prázdnotu v ich vnútri, ktorú sa neustále pokúšajú naplniť.

Súčasná ľudská verzia ľudstva na tejto planéte spočíva z viacerých „Bohov“, ktorí ich ľudské dedičstvo tuná rozmnožujú. Existovali „Bohovia“ iných druhov, ktorí mali sex s ľuďmi alebo používali svoje DNA na Beschreibung: he version of human on the planet at this time has a mix of several different “gods” that had their human heritage on the planet at one time. There were “gods” who had either had sex with humans that were here from other species or took their DNA to genetically modify it. Then those people had sex with other species or modified the DNA and so on and so on. Thus we have a little bit of heritage from Sirius, The Pleiades, Orion, Arcturus, and more. genetické modifikácie/kríženia. Tak to nejaký čas pokračovalo. Teraz máme časť nášho dedičstva z Plejád, zo Síria, Orionu, Arkturu... niektorí môžu mať väčší obsah z niektorej rasy ako iní. Napríklad môžu niektorí mať viac reptiloidných prvkov zo síria, alebo iní viac z tých tmavých z Orionu. Závisí všetko od vesmírneho rodinného dedičstva, vašich minulých životov, alebo od DNA rodičov, ktorých máte v tomto fyzickom živote.  Niektorí boli vysadení z vesmírnych lodí. Dôležitý bod je, že DNA je procentuálne určené vesmirnym dedičstvom, fyzických a nefyzických faktorov.

Viel von unserer Zeit wird derzeit mit der Erforschung unseres kosmischen Erbes verbracht, da wir unsere Sternen-Familie suchen. Manche Menschen mögen Erinnerungen an frühere Leben mit diesen Wesen haben und andere haben Erinnerungen an den Kontakt mit ihrer Familie, während sie hier auf dem Planeten waren, auf einem Raumschiff oder auf ihren Astralreisen. Die meisten Menschen jedoch haben keinerlei Erinnerungen an ihre kosmische Familie, die eine Leere im Inneren hinterlassen hat, die sie ständig versuchen zu füllen. Die Version der Menschen zu dieser Zeit auf dem Planeten besteht aus einer Mischung von mehreren verschiedenen “Göttern”, die einst ihr menschliches Erbe auf dem Planeten fortpflanzten. Es gab “Götter”, die Sex mit den Menschen hatten, die von anderen Spezies hier waren oder die ihre DNA für genetische Modifikationen nutzen. Das setzte sich dann einige Zeit fort. So haben wir einen Teil des Erbes vom Sirius, den Plejaden, vom Orion, Arkturus und vieles mehr.
Einige können mehr von einer Art der Rassen haben als andere. Zum Beispiel mögen einige mehr von den Reptilien von Sirius in sich tragen oder einige mehr von den Grauen vom Orion. Es hängt alles vom kosmischen Familienerbe eurer vergangenen Leben sowie von der DNA eurer physischen Eltern und deren Erbe ab (einige Leute wurden von einem Raumschiff abgesetzt!). Auf jeden Fall ist der Punkt, dass nicht jeder den gleichen Prozentsatz des kosmischen Erbes hat, auf Grund der verschiedenen Faktoren der physischen und nicht physischen Eigenschaften, die in unserer DNA festgelegt sind.

Wie die DNA in “Das Event” eingebunden ist – Ako je DNA prepojené do „toho podujatia“

Môžeme začať tým, že vytvoríme vlastný raj na zemi a pokračujeme všade okolo zozbierať tie mnohovrstvové aspekty nášho JA (minulé a budúce životy), pokiaľ žijeme v jednom tele. To sa uskutoční aktiváciou tých „spiacich“ DNA, ktoré boli tou genetickou manipuláciou vypnuté. Tým, že to existujúce DNA bude zapojené „online“ premiestnime sa z trojdimenzionálnej do multidimenzionálnej skutočnosti

Wir können damit beginnen, unser eigenes Paradies auf Erden zu erschaffen und überall ringsum fangen wir nun an, unsere vielschichtigen Aspekte von unserem Selbst (vergangene und zukünftige Leben) zusammenführen, während wir in einem Körper existieren. Dies wird durch die Aktivierung der “ruhenden” DNA erfolgen, die einst durch genetische Manipulation ausgeschaltet wurde. Indem diese latente DNA “online” geht, verlagern wir uns von der dreidimensionalen in eine multidimensionale Wirklichkeit.

Unsere DNA-Aktivierung wird von mehr als nur einer Sache ausgelöst. Während die Energie aus dem Zentrum des Kosmos gesandt wird, beeinflusst dies die Zellen im unserem Körper und bewirkt, dass sie schneller schwingen. Wenn wir mit dieser Schwingung arbeiten und sie akzeptieren und in unsere Körper hinein erden, hilft es den feststeckenden Energien, die von Lebenszeit zu Lebenszeit in unserem Emotionalkörper aufgenommen wurden. Während wir diese Energien klären, ermöglichen wir eine bessere Verbindung zu unserem höheren Selbst, was wiederum dem Körper hilft, die Energien noch mehr zu reinigen, um mit der Aktivierung unserer DNA fortzufahren.

Naša DNA-aktivácia sa štartuje viacerími vecami. Pokiaľ bude posielaná energia z centra Vesmíru, ovplyvní to buňky v našom tele tak, že rýchlejšie vibrujú. Keď s touto vibráciou pracujeme a súhlasíme s ňou a zakotvíme ju v našom tele, spôsobí to, že tie upevnené energie, ktoré boli nahromadené počas opakovaných životov môžu byť emocionálnym telom vstrebané.  Pokiaľ čistíme tieto energie umožníme lepšie prepojenie k nášmu vyššiemu JA, čo pomáha telu ešte lepšie vyčistiť tieto energie a pokračovať s aktiváciou nášho DNA.

Planéta Gaia/Zem tiež zvýši jej vibráciu, čo pomáha zvýšiť viac našu vibráciu a to udržuje ten systém aktívny. Všimneme si identifikovanie vzorcov, čím usmerníme pozornosť na naše vnútribývajúce emocionálne energie, ktoré potom môžu byť vymazané pokiaľ my cez ne pracujeme. V skutočnosti je naše emocionálne telo, naše špeciálne DNA tajná zbraň. Aj naša vesmírna rodina komunikuje s nami cez myšlienky a balíkmi svetla-downloads, geometrické tvary a symboly, ktoré pomáhajú aktivovať nás. Koniec koncov pracujú všetci spolu na uskutočnení toho presunu: Ľudstvo, Zem, slnečný systém a vesmír.

Tá udalosť môže byť definovaná ako okamih, v ktorom naše emotionálne telo je vyčistené a naše DNA úplne aktivované. Keď sa to stane budeme v stave tie energie a skúsenosti nášho multidimenzionálneho JA priniesť do fyzického tela cez hviezdnu bránu, alebo červiu dieru, ktoré budú otvorené a my prepojení s našim vyšším JA, našou naddušou a našim stvoriteľom. To je doba, v ktorej máme k dispozícii náradia a schopnosti, ktoré premenia realitu okolo nás na našej planéte.

Der Planet Gaia erhöht ebenso “ihre” Schwingung, was uns wiederum hilft, unsere Schwingung zu erhöhen und das hält den Kreislauf aktiv. Wir bemerken ein Identifizieren von Mustern, was unsere Aufmerksamkeit auf unsere innewohnenden emotionalen Energien lenkt, die schliesslich gelöscht werden, während wir durch sie arbeiten. In der Tat ist unser Emotionalkörper unsere spezielle DAN-Geheim-Waffe. Auch unsere kosmische Familie kommuniziert mit uns durch Gedanken und Pakete von Licht-Downloads, geometrische Muster und Symbole, die helfen, uns zu aktivieren. Letztendlich arbeiten alle zusammen, die Menschheit, die Erde, das Sonnensystem und der Kosmos, um in Symbiose diese Verschiebung zu machen.

“Das Event” kann als der Moment definiert werden, indem unser Emotionalkörper geklärt ist und unsere DNA vollständig aktiviert wird. Wenn das geschieht, werden wir in der Lage sein, die Energie und Erfahrungen unseres multidimensionalen Selbst in den physischen Körper zu bringen — durch ein Sternentor oder Wurmloch, das geöffnet und mit unserem höheren Selbst, unser Überseele und unserem Schöpfer verbunden ist. Dies ist die Zeit, in der wir mehr Werkzeuge und Fähigkeiten zur Verfügung haben, die die Realität um uns herum auf dem Planeten verändern wird.

Der Gedanke ist Energie in Bewegung – Myšlienka je energia v pohybe

„Teraz rozumieme, že rýchlosť myslenia prekračuje rýchlosť svetla a my sa nachádzame v jednom Quantovom-vesmíre, v ktorom býva quantový-efekt v poli tmavej energie. Ten quantový vesmír podporuje prenášanie informácií od ducha k duchu, výmenou quantových-hologramov a kráča svetelnou rýchlosťou na umožnenie myšlienky, čo spoločnosť nazýva zázrak. Napríklad: telepatia, minulé životné skúsenosti, Remote viewing, kruhy v obilí.

_Dr. Rudy Schild, astronóm-bádateľ na Harvard Smithsonian inst.

To je dobrý dôvod na pozorovanie našich myšlienok, lebo sme zodpovední a vedomí stvoritelia.

“Wir verstehen jetzt, dass die Geschwindigkeit des Denkens die Lichtgeschwindigkeit weit überschreitet und wir uns in einem Quanten-Universum befinden, in dem der Quanten-Effekt in dem” Feld dunkler Energie” wohnt. Dieses Quanten-Universum unterstützt die Informationsübertragung von Geist zu Geist, durch den Austausch von Quanten-Hologrammen und schreitet mit Lichtgeschwindigkeit fort, um den Gedanken zu ermöglichen, was die Gesellschaft “Wunder” nennt wie zum Beispiel: Telepathie, frühere Lebenserfahrungen, Remote Viewing und Kornkreise. ”
~ Dr. Rudy Schild, Forschungs-Astronom am Harvard Smithsonian Institut

Dies ist ein guter Grund, um unsere Gedanken zu beobachten, weil wir verantwortliche und bewusste Schöpfer sind.

Das REALE Erwachen

Skutočné prebudenie

S tou vedomosťou, že myšlienky sú energia rozpoznáme, že to vytvára našu vonkajšiu realitu. Stav, v ktorom sa svet teraz nachádza je manifestácia vnútorných jaziev ľudstva spôsobených udalosťami v atlantíde a potom. Odstránením zničenia tmavých síl musíme pochopiť, že tá zmena začína vo vnútri.

Podľa toho vídea od Mary Rodwell bolo naše DNA umelo zostavené neprirodzenou manipuláciou - technológiou mimo našej slnečnej sústavy. das Video ist in Englisch: HIER ansehen

 

Mit dem Wissen, dass Gedanken Energie sind, erkennen wir, dass dies unsere äussere Realität erschafft. Der Zustand, in dem sich die Welt jetzt befindet, ist eine Manifestation der inneren Narbenbildungen der Menschheit durch die schrecklichen Ereignisse, die zur Zeit von Atlantis und danach auftraten. Um die Zerstörung dieser dunklen Macht zu beheben, müssen wir verstehen, dass die Veränderung im Inneren geschieht.

Nach dem Video von Mary Rodwell unten, wurde unsere DNA künstlich durch unnatürliche genetische Manipulation durch eine Technologie von ausserhalb unseres Sonnensystems zusammengefügt. Menschliche DNA mag tatsächlich eine Botschaft eines ausserirdischen Codes sein, die unsere wahre Herkunft vermittelt.

das Video ist in Englisch: HIER ansehen

Skutočné prebudenie bude možné keď budeme v stave udržať prepojenie s našim vyšším JA, navštívime našu kozmickú rodinu a budeme mať spomienky na predošlé životy, ktoré sme mali na mnohých iných planétach a vesmírnych lodiach. To je definícia skutočnej spomienky toho kto sme ako výraz nášho stvoriteľa, ktorí mali tie rozličné skúsenosti a je to predloha nášho stvoriteľa, predtým než bola porušená.

Das wirkliche Erwachen wird geschehen, wenn wir in der Lage sind, immer eine Verbindung zu unserem höheren Selbst aufrechtzuerhalten, unsere kosmische Familie zu besuchen und eine Erinnerung an die vielen Leben haben, die wir auf vielen Planeten und Raumschiffen hatten. Dies ist die Definition der wahren Erinnerung dessen wer wir sind, als Aspekte unseres Schöpfers, die viele unterschiedliche Erfahrungen haben und ist die ursprüngliche Vorlage von unserem Schöpfer, bevor sie gestört wurde.

Hyper-Kommunikation

My budeme v stave prejavovať/uskutočňovať všetko čo k životu potrebujeme z tej súčasnej, všadeprítomnej energie a tiež schopní teleportácie, bilokácie a komunikácie s našou kozmickou rodinou vždy keď sa nám zachce.

Wir werden nicht nur in der Lage sein, aus der allgegenwärtigen Energie alles, was wir zum Überleben brauchen zu manifestieren, sondern wir werden auch zu Teleportation, Bilokation und der Kommunikation mit unserer kosmischen Familie in der Lage sein, wann immer wir wollen.

siehe auch hier: DNS-Forschung

Aus Marys Video:

nemalo by sa zabudnúť, že príroda nepozemskej komunikácie spočíva v tom, že hviezdny návštevníci komunikujú telepatickým prenosom mentálnych obrazov a konceptov a nie len slovami.

Samozrejme sú aj prípady skutočného kontaktu a komunikácie na planéte dokázané čo ukazuje, že naše DNA je aktivované a je „online“. Keď niekto tú schopnosť má týka sa to celého ľudstva prostredníctvom kolektívneho vedomia. Ako je popísané u “Channel”-Botschaften das Unterscheidungsvermögen

“Es soll nicht vergessen werden, dass die Natur der extraterrestrischen Kommunikation in der Mehrzahl der Fälle darin besteht, dass die Sternen-Besucher mit den Menschen durch telepathische Übertragung von mentalen Bildern und Konzepten kommunizieren und nicht durch Worte und Sprache.”

Natürlich sind viele Fälle von tatsächlichem Kontakt und Kommunikation bereits auf dem Planeten nachgewiesen, was zeigt, dass unsere DNA aktiviert ist und online geschaltet. Wenn jemand diese Fähigkeit hat, betrifft dies die gesamte Menschheit durch das kollektive menschliche Bewusstsein. Wie an anderer Stelle beschrieben, ist bei “Channel”-Botschaften das Unterscheidungsvermögen von grösster Bedeutung.

Aus Marys Video:

„...všetko pozostáva z matérie, ktorá rezonuje v rozličných harmóniách. Tak sú ET v stave komunikovať s nami, vodiac myšlienky na subatomárnej úrovni... a tak aktivovať vedomie... tieto symboly majú sprostredkovať prírodu makrokozmu.

“… ..alles besteht aus derselben Materie, die in verschiedenen Harmonien resoniert. So sind die ET’s in der Lage, mit uns zu kommunizieren, die Gedanken auf die subatomaren Ebenen leitend…. und so das Bewusstsein zu aktivieren… diese Symbole sollen die Natur des Makrokosmos vermitteln … ”
~ Tracey Taylor

Es geschieht bereits

Už sa to deje

Deti sa rodia s neuveritelnými schopnosťami a spominajú ich predošlé životy. Ako to vídeo ukazuje majú možno viac aktívnych  DNA-Codons,  ako priemerní človek na planéte a to možno pomáha nám, ktorí sme tvrdo pracovali aj nás vyčistiť a napojiť. Spolu s tými energetickými špičkami, ktoré prežívame, cítia mnohí ľudia, že sa deje niečo veľké a spomínajú, že sme prišli v tomto čase na túto planétu zažiť to.

Kinder werden mit erstaunlichen Fähigkeiten geboren und erinnern frühere Leben. Wie das Video schon sagt, haben sie vielleicht mehr aktive DNA-Codons als der durchschnittliche Mensch auf dem Planeten und dies hilft uns vielleicht auch, die wir sehr hart gearbeitet haben, auch uns selbst zu reinigen und anzubinden. Zusammen mit den jüngsten Energie-Spitzen, die wir erleben, fühlen manche Menschen wie etwas Grosses geschieht und werden daran erinnert, dass wir zu dieser Zeit auf den Planeten kamen, um dies zu erleben.

Der Zeitpunkt “Des Events” hängt von der Menschheit ab und es gibt mehr und mehr Wellen von Menschen denen immer bewusster wird, dass sie hier sind, um etwas zu tun und weil sie eine Mission haben. Je mehr Menschen auf diese Weise zu fühlen beginnen, desto schneller werden wir in der Lage sein, uns vorwärts zu bewegen, obwohl viele der Menschen, die hierher kamen, um aufzuwachen, dies nicht in dieser Lebenszeit tun. Der Schlüssel ist, um so vielen Menschen wie möglich zu helfen, so dass wir voranschreiten können und uns schliesslich von unserer gesellschaftlichen Programmierung befreien und unsere Wirklichkeit von innen heraus verändern.

Ten okamih uskutočnenia zavisí od ľudstva a je stále viac vĺn ľudí, ktorí sú si viac vedomí, že sú tuná aby mohli niečo robiť a že to je ich mísia/úloha. O čo viac ľudí začne týmto spôsobom preciťovať o to rýchlejšie pôjdeme vpred. Mnohí, ktorí prišli sem/inkarnovali za účelom prebudenia nemusia to dosiahnuť v tomto životočase. Ten kľúč je pomáhať toľkým ako možné aby sme išli vpred a nás mohli oslobodiť od  spoločenského naprogramovania a našu skutočnosť zmenili z vnútra.

Koniec koncov sme všetci výrazom jedného stvoriteľa, ktorý nás sem poslal robiť skúsenosti. To je naše kozmické dedičstvo. Každým životom zažívame určité „osobnosti“ a nestratíme žiadnu časť z nás a tiež nie tú skúsenosť. Tieto skúsenosti nie sú zaznamenané len v našom DNA ale tiež v DNA Zeme a slnečnej sústavy a tak ďalej. Môžeme vstúpiť do Akasha-chroniky v našom DNA. Okrem toho sme živé knižnice, ktoré môžu deliť svoje informácie s mnohými bytosťami v kozme. Teraz je to, to skutočné prebudenie k tomu kto skutočne sme.                       .

Letztlich sind wir alle Aspekte des Einen Schöpfer Wesens, das uns hierher sandte, um Erfahrungen zu machen. Das ist unser wahres kosmisches Erbe. Allerdings erfahren wir “Persönlichkeiten” mit jedem Leben und wir verlieren weder diesen Teil von uns noch die Erfahrung an sich. Diese Erfahrungen sind nicht nur in unserer DNA aufgezeichnet, sondern in der DNA der Erde und des Sonnensystems und so weiter. Wir können die Akasha-Chronik der Erde innerhalb unserer DNA betreten. Ausserdem sind wir lebendige Bibliotheken, die Informationen mit vielen Wesen im Kosmos teilen können. Jetzt ist dies das wahre Erwachen, wer und was wir wirklich sind!

Quelle deutsch: http://transinformation.net/das-wirkliche-erwachen-das-event/

http://erst-kontakt.jimdo.com/home/ascension-more/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37