Galaktická Federácia hlási:...


Die Galaktische Föderation der Sternennationen (Video in deutsch)

von erst-kontakt @ 2014-12-16 – 09:48:06

Die Galaktische Föderation der Sternennationen (Video in deutsch)

 

 

To vídeo má titulky v mnohých rečiach, tiež v slovenčine a češtine (treba nastaviť). Pripravuje v podstate ľudstvo na prichádzajúce časy, kotakt a vysvetľuje úlohu a životné podmienky Galaktickej Federácie všeobecne a predovšetkým akú úlohu budú hrať vo veľmi krátkom čase pre ľudstvo na Zemi. Zdá sa, že zakrátko to bude pre obyvateľov Zeme veľmi dôležité. Najdôležitejšie je prebranie vlastnej zodpovednosti a náš súhlas v prípade pomoci. Vždy budú rešpektovať vlastnú vôľu ľudstva a preto pomáhať len v prípade požiadania. Vzájomný rešpekt a úcta je vesmírny zákon, ktorý aj my by sme mali brať do úvahy.

Táto video prezentácia stručne predstavuje Galaktickú federáciu hviezdnych národov, ktorá sa tiež nazýva Galaktická federácia svetla, Intergalaktická konfederácia či skrátene aj len Galaktická federácia. Všetky tieto označenia reprezentujú fakt, že spojenectvo medzi  hviezdnymi národmi má dobročinný charakter.


Niektoré z aspektov vyššej dimenzie federácie sú opisované z trojdimenzionálnej perspektívy, preto výklad nie je zo svojej podstaty dokončený; pamätajte, že skutočné odpovede sa nachádzajú vo vašom vnútri.
 
Označenie "Spojená federácia planét" pochádza zo známeho televízneho seriálu, v ktorom je koncept "galaktickej federácie" adresovaný v obmedzenej miere; napriek tomu táto fikcia dobre ilustruje, ako skutočná federácia funguje v našej galaxii.
 
Zdieľaním tohto videa prispejete k prvej kontaktnej misii, ktorá v konečnom dôsledku povedie k usmerneniu interakcií medzi ľudstvom a členmi federácie. Do procesu je zapojených aj mnoho frakcií z vnútra Zeme, ktoré spolupracujú s ďalšími pozitívnymi skupinami na jej povrchu.
 
Majte na pamäti, že všetky šírené informácie označené ako "Galaktická federácia svetla" (či inými názvami) nemusia nevyhnutne pochádzať z tohto zdroja. Preto vždy používajte vlastný zdravý úsudok a intuíciu.
 
Zdroj: uvedený za originálnym textom dole

This video is a brief presentation about the Galactic Federation of Stellar Nations, also called « the Galactic Federation of Light », « the (Inter)Galactic Confederation » or simply the Galactic Federation. Many designations exist, all are referring to the same benevolent alliance between star nations.

► Some higher dimensional aspects of the Federation are described from a 3d perspective, therefore the explanations are incomplete by nature ; bear in mind that true answers lie within yourself.

► « United Federation of Planets » is a designation taken from a well-known Tv series where the concept of " galactic federation " is addressed in a limited way ; nevertheless, this fiction shows how the real Federation operates in our Galaxy.

► Sharing this video would be a great contribution to the First Contact Mission which will ultimately lead to direct interactions between Humanity and the members of the Federation. Many factions from inner earth are also involved in this process, in cooperation with other positive groups at the surface.

► Be aware that all Channelings labelled " Galactic Federation of Light " ( or other designation ) do not necessarily originate from this source. Always use your intuition and your discernment.

Deutsche Übersetzung: ALIEN.DE

Videoquelle: https://www.youtube.com/watch?v=BRGlWjx0MKI&feature=youtu.be

http://erst-kontakt.jimdo.com/home/galaktische-f%C3%B6deration-des-lichts/

 


Sternenbotschaft: Die Lichtgeschwister aus Sirius (17.Dezember 2014)

von erst-kontakt @ 2014-12-17 – 09:45:31

Beschreibung: irius - Botschaft aus Sirius

„Die Liebe zu Euch selbst und die Liebe zu allem Leben“

„Láska k vám samým a láska ku všetkému životu“

Milí bratia a sestry Zeme – buďte vítaní v láske a svetle všetko-jednoty. Sme súrodenci svetla zo Síria, sme prítomní teraz cez tieto slová – a v nich uloženej vibrácii. Keď sa k vám dívame a pozorujeme tie udalosti a zmeny – ktoré na Gaii prebiehajú – máme s vami a tým čo sa deje súcit. Pozorujeme ako sa Matrix, ktorú ste doteraz akceptovali a zvnútornili vo vašej realite – rozpúšťa do jednotlivých častí, ktoré nemôžu byť znova zložené do doteraz existujúcej formy – jedno ako veľmi by ste sa o to pokúsili. Tým, ktorí sú ešte stále hlboko v 3D-Matrixi to spôsobuje nepríjemnosti lebo tie navyknuté vzorce nemôžu byť nikde pripevnené. Áno – skutočne prišiel čas, v ktorom všetko až do jadra bude presvietené a osvetlené a všetko – čo nie je v láske – bude novo-upravené a prinesené späť do lásky a transformované. V okamihu keď začnete rozhodonúť sa k láske k vám a k láske ku všetkému životu – ku všetkému BYTIU – a sa z vnútra usmerníte na lásku – začne váš život plynúť spôsobom – ktorý vašu predstavivosť stále viac vznesie a tak vyčaruje do vášho života zázraky. Ten tok života – tá plnosť/hojnosť – sloboda – je vo vesmíre všade prítomná. V skutočnosti ste vložení do nekonečnej lásky – do nekonečnej plnosti – len vaše doterajšie systémy viery vás od toho oddelovali. Rozpoznajte, že ste to boli vy, ktorí svojimi vlastnými systémami viery sa od zdroja – od hojnosti -  oddelili/odpútali. Rozpoznajte tú silu, ktorá leží vo viere a verte v lásku – tú čistú bezpodmienečnú lásku a už ste prepojení s tokom vesmíru. Milujeme vás ako našich bratov a sestry vo svetle. Sme súrodenci zo Síria.

Geliebte Schwsetern und Brüder der Erde – seid willkommen in der Liebe und dem Licht der All-Einheit. Wir sind die Lichtgeschwister aus Sirius und wir sind jetzt durch diese Worte – und in der darin eingebetteten Schwingung – präsent. Wenn wir zu Euch blicken und die vielen Geschehnisse und Veränderungen beobachten – die auf Gaia sich vollziehen - sind wir voller Mitgefühl für Euch und für das – was da geschieht. Wir beobachten – wie die Matrix – die Ihr bis jetzt als Realität akzeptiert und verinnerlicht hattet – auseinanderfällt in einzelne Bausteine – die nicht wieder in ihrer alten und bis jetzt dagewesen Form zusammengefügt werden können – ganz egal wie ihr dies auch versucht. Diese Tatsache bereitet vielen von Euch – die noch tief in der 3D-Matrix wurzeln – einige Unannehmlichkeiten – da die gewohnten Muster nirgends mehr fest gemacht werden können. Ja – es ist nun wirklich die Zeit gekommen – in der alles bis in den Kern durchleuchtet und durchlichtet wird und alles – was nicht in der Liebe ist – wird neu geordnet und in die Liebe zurückgebracht und transformiert. Sobald Ihr beginnt Euch für die Liebe – die Liebe zu Euch selbst und die Liebe zu allem Leben – zu allem Sein – zu entscheiden und Euch von Innen her auf diese Liebe ausrichtet – wird Euer Leben in einer Art und Weise zu fließen beginnen – die Eure Vorstellungskraft immer weiter beflügelt und so die Wunder in Euer Leben zaubert. Dieser Fluss des Lebens – der Fülle – der Freiheit – ist überall im Universum präsent. Ihr seid in Wirklichkeit eingebettet in die unendliche Liebe – in die unendliche Fülle – nur Eure bisherigen Glaubenssysteme haben Euch hiervon getrennt. Erkennt dass Ihr es selber wart – die durch Glaubensmuster Euch von der Quelle – von der Fülle - abgetrennt habt. Erkennt die Kraft die im Glauben liegt und glaubt an die Liebe – die reine und bedingungslose Liebe und schon seid Ihr mit dem Fluss des Universums verbunden. Wir lieben Euch als unsere Schwestern und Brüder im Licht. Wir sind die Lichtgeschwister aus Sirius.

gechannelt durch Shogun Amona: http://www.shogun-amona.net/
Quelle: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37