Otvor dvere k tvojmu.......

Spiritualität & Erwachen: „Öffne die Türen zu deinem Göttlichen DU“ (von L‘Aura Pleiadian)

Veröffentlicht am Juni 4, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: https://pleiadiandelegate.files.wordpress.com/2015/07/lotus1.jpg?w=1440&quality=80&strip=info

„Öffne die Türen zu deinem Göttlichen DU ~ Deinem Göttlichen Selbst“

„Otvor dvere k tvojmu božskému TY – tvojmu božskému JA“

Uvoľňujúc oblasti podvedomia... otváraš dvere k vedomiu, k tvojmu božskému JA. Podvedomie nasleduje tvoju blaupausu (DNA). Pozná tvoje programy. To sa ti možno zdá ako autopilót. Do istého stupňa to aj tak je. Lebo tým spôsobom kráčaš tvojou cestou ďalej a ďalej. Z toho dôvodu .... ty ideš tvojou cestou totiž tak dlho ďalej až si pripravený pre zmenu. Tak jednoduché to je. JEDINÁ SKUTOČNE zodpovedná časť ale je tvoje Boh-JA-TY- tvoje božské JA. Tvoje JA SOM. Tvoja VEČNÁ PREZENCIA. Ona ti ukazuje tvoju cestu. (doslova: ukazuje kade...).
Bereiche des Unterbewusstseins freisetzend … erschließt du die Türen zu deinem Bewusstsein, zu deinem Göttlichen Selbst. Das Unterbewusstsein folgt deiner Blaupause. Es kennt deine Programme. Dies erscheint dir möglicherweise wie ein Autopilot. Bis zu einem gewissen Grad ist es auch so. Denn auf diese Weise gehst du deinen Weg weiter und weiter. Aus einem guten Grund … du gehst deinen Weg nämlich so lange weiter, bis du bereit bist für die Veränderung. So einfach ist das.

Der EINZIG WIRKLICH verantwortliche Part aber ist dein Gott-Selbst-Du. Dein Göttliches Du. Dein ICH BIN. Deine EWIGE PRÄSENZ. Sie ist es, die dir deinen Weg weist [Anmerkung zur Übersetzung: L’Aura verwendet hier den Sprachgebrauch „running the show“, was wörtlich übersetzt heißt: „Zeigt dir, wo es langgeht“].

Worüber du Kontrolle hast, ist, dies alles zu beobachten – statt zu beachten.

Durch Nicht-Beachtung kommt es zu dir.

Durch Beobachtung geschieht es DURCH dich.

Nad čím máš kontrolu, je, pozorovať to všetko – miesto venovať pozornosť.

Ne-venovaním pozornosti to k tebe príde.

Pozorvaním sa to udeje cez teba.

Tvoje pozorovanie toho všetkého čo sa skutočne deje (nad to očividné) otvára takpovediac tvoje podvedomie a dovolí ti tým vidieť viac, viac vnímať a viac pozorovať.

Ten rozšírený pohľad, roztiahnuté vnímanie a presnejšie pozorovanie prinášajú do súladu tvoje vedomie, tvoje podvedomie a tvoje super-vedomie. Tvoje TY. To znamená, VŠETKO ČO SI (nie len telo). Tvoje vedomie, tvoje podvedomie a supervedomie nie sú v tvojom tele.

Dein Beobachten all‘ dessen was wirklich vor sich geht (über das Augenscheinliche hinaus), entriegelt sozusagen dein Unterbewusstsein und erlaubt dir hierdurch mehr zu sehen, mehr wahrzunehmen und mehr zu beobachten.

Diese erweiterte Sicht, die ausgedehntere Wahrnehmung und die genauere Beobachtung bringen dein Bewusstsein, dein Unterbewusstsein und dein Superbewusstsein* in Ausrichtung. Dein Du. Dein ganzes Du. Das heißt, ALLES WAS DU BIST (und nicht auf deinen Körper beschränkt ist). Dein Bewusstsein, dein Unterbewusstsein und dein Superbewusstsein sind nicht innerhalb deines Körpers.

Sie beinhalten deinen aktivierten Entwurf, deine Blaupause. Das ist dein Programm, dein taktübergreifender Takt. Das ist die Ebene deiner Ich-Bewusstheit, durch das du wirkst und handelst – in jedem Moment, in allen Ebenen des Bewusstseins und des nicht Bewusstseins.

Begrüße und beobachte die bewusste Annäherung an dein Gott-Selbstbewusstsein. Komm‘ zur Ruhe. Entspanne dich. Nehme bewusst wahr und achte darauf, was gegenwärtig wirklich in dir vorgeht. Sei ehrlich zu dir selbst. Bemerke die sich wiederholenden Muster.

Obsahujú tvoj aktivovaný návrh, tvoju blaupause. Je to tvoj program, tvoj do taktu-prechádzajúci takt. Toje úroveň tvojho JA-vedomia, cez ktoré konáš a činíš – v každom okamihu, na každej úrovni vedomia a ne-vedomia.

Pozdrav a pozoruj to vedomé priblíženie k tvojmu Boh-JA-sebavedomiu. Príď do kľudu. Uvoľni sa. Vedome vnímaj a buď pozorný na to čo sa skutočne v tebe deje. Buď úprimný k tebe. Všimni si tie opakujúce sa vzorce.

Buď pozorný na všetko čo sa v tebe deje/ukazuje ABY si si bol toho VEDOMÝ a aby si mohol pozorvať. To sa nazýva PREBUDENIE. Nie je čo robiť, len prebudiť sa a brať na vedomie. Buď k tebe úprimný. A potom sa miluj. Miluj to čo pozoruješ. Maj súcit so všetkým čo pozoruješ. Pravdepodobne budeš šokovaný z toho ako zriedka a málo znalosti máš o tvojich vnútorných priebehoch.

Teraz je čas. Teraz môžeš pozerať hlboko do tvojich vnútorných svetov. Teraz spoznáš tie podvedomé mechanizmy, ktoré sa v tvojom živote ukazujú ako tvoje skúsenosti. A tak budeš svetlom tvojho vnímania – v tvojom dennom živote – týmto spôsobom/tvoje vnútorné priebehy. To je všetko čo môžeš. Pozoruj sa. Venuj si vedomú pozornosť. Miluj to čo pri tom vzniká. Tvoja dôvera do vnútorných priebehov tvojho podvedomia, tvojho vedomia a atvojho super-vedomia vynoria na povrch tvoje božské TY, ktoré účinkuje v tebe a cez teba.

Achte auf alles was sich in dir tut/zeigt, DAMIT du es beobachten und dir darüber BEWUSST werden kannst. Das wird ERWACHEN genannt. Es gibt nichts zu tun, nur zu erwachen und es zur Kenntnis zu nehmen. Sei ehrlich zu dir selbst. Und dann liebe dich. Liebe, was du beobachtest. Habe Mitgefühl mit allem was du beobachtest. Du wirst wahrscheinlich sehr schockiert darüber sein, wie selten und wie wenig Kenntnis du von deinen inneren Abläufen genommen hast.

Jetzt ist die Zeit. Jetzt kannst du tief in deine inneren Welten hineinschauen. Jetzt erkennst du die unterbewussten Mechanismen, die sich in deinem Leben als deine Erfahrungen zeigen. Und so wirfst du das Licht deiner Wahrnehmung – in deinen Alltag – auf diese/deine inneren Abläufe. Das ist alles, was du tun kannst. Beobachte dich. Schenke dir bewusste Aufmerksamkeit. Liebe, was dabei entsteht. Dein Vertrauen in die inneren Abläufe deines Unterbewusstseins, deines Bewusstseins und deines Superbewusstseins bringen dein göttliches DU hervor – das (in dir und) durch dich wirkt.

Du wachst auf, du erwachst in dich hinein. Gegenwärtig und präsent. Jetzt. ES IST BEREITS. Du hast bisher einfach deine Aufmerksamkeit noch nicht darauf gerichtet.

Atme und entspanne dich. Jetzt. Fühle den Unterschied. Die Programme, die in dir ablaufen, sind alte Strickmuster, die sich nur aus einem Grund zeigen. Damit du sie siehst. Wenn alte Muster/Programmierungen/Konditionierungen abgeschlossen sind, dann lösen sie sich auf. Und wenn sie sich aufgelöst haben, öffnet sich mehr Raum für dein Gott-Selbst, das Göttliche, Du, um hier und jetzt gegenwärtig und bewusst zu sein.

Fühle. Atme. Liebe dich selbst. Es gibt nichts zu tun oder zu verändern.

Sei präsent. Liebe dich selbst.

Beobachte.

Dýchaj a uvoľni sa. Teraz. Cíť ten rozdiel. Tie programy, ktoré v tebe prebiehajú sú štrikovacie-vzorce, ktoré sa ukazujú z istého dôvodu. Aby si ich videl. Keď sú ukončené staré vzorce/programovania/konkdiciovania tak potom sa rozpustia. A keď sa rozpustili otvorí sa viac priestoru pre tvoje Boh-JA, to božské TY aby boli teraz tuná prítomné a vedomé.

Cíť. Dýchaj. Miluj seba samého. Nie je čo robiť alebo meniť.

Buď prezentný. Miluj sa.

Pozoruj.

Potom svieti svetlo tvojho vnútorného dieťaťa. Tvojho magického TY. Tvojho božského TY. Tak ako sa počuje. Ako je. Ako si ty. V tvojej božskej celistvosti a vo svetle a v lesku lásky.

Dann leuchtet das Licht deines inneren Kindes. Deines magischen Du. Deines göttlichen Du. Wie es gehört wird. Wie es gesehen wird. Wie es ist. Wie du bist. In deiner göttlichen Gesamtheit und im Licht und Glanz der Liebe.

Die Türe öffnet sich. Dein Herz öffnet sich. Noch mehr Türen öffnen sich.

Die Räume hinter diesen Türen sind prachtvoll. Sie sind ein Fest.

Sie sind erfüllt von Licht und der heiligen Präsenz der Göttlichkeit. Deiner Göttlichkeit.

Dvere sa otvárajú. Tvoje  srdce sa otvorí. Otvorí sa ešte viac dverí.

Tie priestory za tými dverami sú úžasné. Sú pevné.

Sú naplnené svetlom a svätou prezenciou božskosti. Tvojej božskosti.

Tvoja láska sa rozťahuje stále viac. Drží vo svojej láske všetko čo sa ti teraz ukazuje. K česti neba. Všetko. V láske. Vo svätom lesku. Vo svetle. A tak to je, milé duše.

Nebo na Zemi navždy a večne!

Deine Liebe dehnt sich immer weiter aus. Sie hält alles in ihrer Liebe, was sich dir (jetzt) zeigt. Zur Ehre des Himmels. Alles. In Liebe. In heiligen Glanz. Im Licht. Und so ist es, geliebte Seelen.

 

Himmel auf Erden ~ für immer und ewig!

 

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37