Zlatý vek 23 - 30.09...

·      
Amazon.de

Spiritualität & Erwachen: Das Goldene Zeitalter 23 – Sprengt die Ketten (von Udo Pelkowski)

von erst-kontakt @ 2014-09-30 – 07:32:37

Beschreibung: http://www.torindiegalaxien.de/erde13/ketten-sprengen.jpg

 

Das Goldene Zeitalter 23 – Sprengt die Ketten

Zlatý vek 23-láme reťaze

 

Zlomí reťaze, ktoré vás ešte držia/pútajú na staré vzory viery. Vy ich môžete pustiť. Nikdy predtým nebola tá príležitosť väčšia ako TERAZ, nikdy viac nebudete priviazaní na reťaz, keď tie, ktoré ešte máte raz navždy zlomíte.

Sprengt die Ketten, die euch noch an veraltete Glaubensmuster binden. Ihr könnt diese loslassen. Niemals zuvor war die Gelegenheit dazu größer als JETZT, niemals wieder an die Kette gelegt zu werden, wenn ihr diese Ketten, die euch noch binden, ein für alle Mal sprengt.

S tou životnou energiou (energia bezpodmienečnej lásky), ktorá od jara proporcionálne stúpajúc vteká do nášho životného prostredia, rozvíjajú sa aj nové možnosti prejaviť vaše najväčšie sny. Oddelte sa od všetkého v láske, čo vás ešte púta na ten zlo-snový-svet. Ste práve pri tom vašu realitu vedome prejavovať. Držte sa vášho ÚMYSLU, vytvoriť mierovú, láskyplnú budúcnoť v blahobyte vo všetkom a pre všetkých. Bez toho, že by sa dovoli byť znova stiahnutí do tých starých vzorcov viery. Tým,že budete držať svoje myšlienky a úmysly, podľa možnosti čisté a v láske.

Mit der Lebenskraftenergie (Energie der bedingungslosen Liebe), die seit dem Frühling proportional ansteigend hereinströmt, entfalten sich nun die Möglichkeiten, eure größten Träume in Manifestation zu bringen. Trennt euch von Allem in Liebe, was euch noch an die Albtraumwelt bindet. Ihr seid dabei, eure Realität bewusst zu manifestieren. Haltet eure ABSICHT aufrecht, eine friedvolle, liebevolle Zukunft in Überfluss an Allem für alle zu erschaffen, OHNE in die Gedankenwelt der veralteten Glaubensmuster zurückzufallen,indem ihr eure Gedanken und Absichten möglichst rein und in Liebe haltet.

S jesennou rovnodenosťou vstúpila Gaia do fotonického pásma/prstena Plejád. To je udalosť, ktorá je časťou série udalostí, ktoré umožnia naše kompletné prebudenie. V tomto odstavci pôjdem hlbšie do tých očakávaných udalostí. Existencia fotonického prsteňa bola Kabalmi kontrolovanou vedou utajovaná, spochybnená a odmietnutá. Jednotliví astronómovia napriek tomu poukazovali znova a znova na existenciu toho svetelného opasku, ktorý príde od Alcione. Kabali si vždy boli vedomí jeho existencie. Vedia o 25.920 rokov trvajúcom obehu nášej slnečnej sústavy okolo nášho centrálneho Slnka Alcione. Ktoré je centrálnym Slnkom Plejád s jeho šiestimi sestrami.

Mit der Herbsttagundnachtgleiche ist Gaia in den Photonenring der Pleiaden eingetreten. Dies ist ein Ereignis (engl. Event), das Teil einer Serie von Ereignissen ist, die unser vollständiges Erwachen ermöglichen. Ich gehe in diesem Aufsatz tiefer auf die zu erwartenden Ereignisse (Events) ein. Die Existenz dieses Photonenrings wurde in der von der Kabale kontrollierten Wissenschaft angezweifelt und abgelehnt. Vereinzelte Astronomen wiesen trotzdem immer wieder auf die Existenz dieses Lichtgürtels hin, welcher von Alcione kommt. Die Kabale war sich der Existenz immer bewusst. Sie kennt den 25.920 Jahre dauernden Umlauf unseres Sonnensystems um unsere größere Zentralsonne Alcione, der Zentralsonne der Plejaden mit ihren sechs Schwestersonnen.

Tá od leta neustále stúpajúca energia (cunami lásky) bola predpoveďou vstupu do VŠETKO transformujúceho/premenitelného fotonického(SVETLO)prstena bezpodmienečnej lásky.

Die im Sommer ständig ansteigende Energieerhöhung (Tsunami der Liebe) war Vorbote dieses Eintritts in den ALLES transformierenden Photonen(LICHT)ringder bedingungslosen Liebe.

Beschreibung: http://www.torindiegalaxien.de/erde13/photoenring.jpg

znázornené na tomto obrázku. Viac ako 10.000 rokov trvajúci čas temnoty, kedy náš svetelný systém bol zakotvený v 3. Dimenzii predchádzalo mu 2.000 rokov trvajúci čas svetla. Kali Yuga bolo to posledné temné obdobie, ktoré sa skončilo 21.12.2012 o 11.11 GMT.

Verdeutlicht auf diesem Bild. Eine mehr als 10.000 Jahre dauernde Zeit der Finsternis ging in der Vergangenheit, als unser Sonnensystem noch in der 3. Dimension verankert war, einer mehr als 2.000 Jahre dauernden Zeit des Lichts voraus. Das Kali Yuga war das letzte finstere Zeitalter, welches am 21. 12. 2012 um 11: 11 GMT endete.

Po ukončení Mayského kalendára sa nachádzame teraz v čase bez času, transformačného/premenného času, v ktorom z kukly sa vykuklí ten galaktický motýl Hunab Ku (galaktický človek) Homo Christos. Mayovia to nazývali bezčasový čas od 2012 do 2016 – KOSMOGENESIS.

Nach dem Ende des Mayakalenders befinden wir uns jetzt in der Zeitlosenzeit, der transformativen Übergangszeit, in der aus der Verpuppung heraus der galaktische Schmetterling Hunab Ku (der galaktische Mensch) Homo Christos schlüpft. Die Maya nannten diese Zeitlosenzeit von 2012 bis 2016 die Kosmogenesis.

Beschreibung: http://www.torindiegalaxien.de/erde13/raupe.jpg Beschreibung: http://www.torindiegalaxien.de/erde13/hunab-ku.jpg .Hunab Ku galaktický motýl

Von der Raupe zum Schmetterling              Hunab Ku der galaktische Schmetterling

Naša transformácia na galaktického motýla je spôsobená trojdimezionálnym dvojitým skokom do piatej dimenzie a zatvára to okno do tretej dimenzie a tým aj k temnote. Už nikdy nebude kolobeh temnoty. V piatej dimenzii (dimenzia svetla) už neexistuje žiadna temnota. Nebudú existovať ani tiene. V dimenzii perfektnej fyziky sa javí všetko vo svetle, ktoré je vysielané každým a všetkým. To je naša budúcnosť

Unsere Transformation hin zum galaktischen Menschen, bedingt durch den dimensionalen Doppelsprung in die fünfte Dimension, schließt das Fenster zur dritten Dimension und damit zur Finsternis. Es wird keinen erneuten Kreislauf der Finsternis geben. In der fünften Dimension (der Dimension des Lichtes) existiert Finsternis nicht mehr. Es wird auch keine Schatten mehr geben. In der Dimension der perfekten Physik erscheint alles im Licht, welches von Allem und Jedem ausgestrahlt wird. Dies is t unsere Zukunft.

Vstup do Plejádskeho fotonického prsteňa  otvorí tým prebúdzajúcim sa príležitosť päťdimenzionálnej skúsenosti-vedomia počas bdelosti.

Der Eintritt in den Photonenring der Plejaden öffnet dem Erwachenden die Gelegenheit fünfdimensionaler Bewusstseinserfahrungen während des Wachzustandes.

Naše „malé  ego“ verí, že tá jediná realita by bol len ten vobkajší svet zdania, ktorý vníma. Ten bdelý stav „malého ega“ je vlastne ten zlý sen, v ktorom my (naše malé ego) žijeme. Pokiaľ (malé ego)my  spíme a snívame vstupujeme do skutočnosti piatej dimenzie, nášho domova.

Unser „kleines Ego“ glaubt, die einzige Realität wäredie äußere Welt der Erscheinung, welche es wahrnimmt. Der „Wachzustand“ des „kleinen Egos“ ist in Wirklichkeit der ALBtraum, in dem wir (unsere „kleinen Egos“) leben. Während wir„ kleinen Egos“ schlafen und träumen, begeben wir uns in die Wirklichkeit(Realität) der fünften Dimension, unserem Zuhause.

V dualite sú dva póly, jeden negatívny – strach a jeden pozitívny – bezpodmienečná láska. Cez našu záclonu zabudnutia, tej neustálej manipulácie našich myšlienok a systémov viery Kabalmi vníma naše „malé ego“ len ten negatívny pól (strach). Neustálymi na strachu založenými manipuláciami a nie je v stave bezpodmienečnú lásku pochopiť. Hľadá stále vo vonkajšom svete zdania lásku a tým je odpútaný od hľadania lásky vo vlastnom vnútri, ktorá tam čaká byť znova objavená tým hľadačom.

In der Dualität gibt es zwei Pole, einen negativen Pol, Furcht, und einen positiven Pol der bedingungslosen Liebe. Durch unsere Schleier des Vergessens, der permanenten Manipulation unserer Gedanken und Glaubenssysteme durch die Kabale, nimmt unser „kleines Ego“ lediglich den negativen Pol, Furcht, wahr. Durch ständige furchtbasierende Manipulationen ist es außerstande, bedingungslose Liebe zu erfassen. Es sucht ständig in der äußeren Welt der Erscheinung nach Liebe und wird so abgelenkt, bedingungslose Liebe im eigenen Innern zu suchen, wo sie darauf wartet, von Suchenden wiederentdeckt zu werden.

Ja som v tejto sérii vždy upozorňoval, že najprv sa musíme prebudiť k našej osobnej vnútornej pravde predtým než sa prebudíme k spoločnej pravde, k tomu vedomiu, že sme všetci jeden so všetkým čo existuje. Ten časový bod nášho prebudenia urobil toto leto veľké pokroky. Denne sa prebudzajú milióny ľudí k ich osobnej vnútornej pravde. Nemôže byť dosť často pripomenuté, že ten vstup do fotonického prsteňa ten efekt nezadržitelne zosilní.

Ich habe in dieser Aufsatzreihe immer darauf hingewiesen, dass wir zunächst zu unserer persönlichen inneren Wahrheit erwachen, bevor wir zu einer gemeinsamen Wahrheit, dem Bewusstsein, dass Wir alle Eins mit Allem was Ist sind, erwachen. Der Zeitpunkt unseres Erwachens zu unserer persönlichen Wahrheit hat in diesem Sommer große Fortschritte gemacht. Täglich erwachen jetzt Millionen von Menschen zu ihrer persönlichen Wahrheit. Es kann nicht oft genug erwähnt werden, dass der Eintritt in den Photonenring diesen Effekt unaufhaltsam verstärkt.

Tak by som chcel bližšie vysvetliť ten effekt a ďalšie, ktoré tí prebúdzajúci sa častejšie vnímajú/budú vnímať viac a častejšie ako predtým. Nič a nikto nemal doteraz také efekty, ale TERAZ po vstupe do fotonického prsteňa budú normálnym stavom/súčasťou nášho procesu vzostúpenia.

Ich möchte nun auf diesen Effekt und weitere Effekte eingehen, welche die Erwachenden nun häufiger wahrnehmen werden als zuvor. Nicht dass Niemand zuvor solche Effekte hatte, sondern JETZT nach dem Eintritt in den Photonenring werden sie zum normalen Bestand unseres Aufstiegsprozesses.

V tejto sérii som poukázal na to, že náš vzostup bude priamočiarovo prechádzať a dostaneme príležitosť naše chybné-stvorenia nie len liečiť, ale aj odstrániť. Náš priamočiarový vzostup bol v dvoch storočiach po vzostupe do piatej dimenzie 21.12.2012 radou udalostí ukončený. Jessenná rovnodennosť 22.septembra bola jedna z udalostí.

In dieser Aufsatzreihe habe ich darauf hingewiesen, dass unser Aufstieg geradlinig verlaufen wird und wir Gelegenheit erhalten, unsere Miss-Schöpfungen nicht nur heilen, sondern auch beheben zu können. Unser geradliniger Aufstieg wird in den folgenden zwei Jahrhunderten nach dem Aufstieg in die fünfte Dimension am 21. 12. 2012 durch eine Reihe von Ereignissen (Events) geschehen. Die Herbsttagundnachtgleiche vom 22. September war eines dieser Events.

Ja som spomenul tú predstavenú Novelty Theory od Terence McKenna. Je príliš rozsiahla aby som ju mohol opakovať tuná. Krátko: všetko prebieha v kruhoch, ktoré sa vždy v častejších časových odstupoch opakujú. Spomenuté a zretelné je to aj v mayskom kalendári. V poslednej sekunde, teda v čase od 21.12.2012 o 11:11:10 -   11:11:11 mali sa udiať spontánne 8 udalostí, ktoré sa dejú len priamočarovo.

In habe die von mir mehrfach vorgestellte Novelty Theory von Terence McKenna erörtert. Diese Theory ist zu komplex, um sie hier zu wiederholen. Im Kurzen: Alles verläuft in Kreisläufen, welche sich in immer kürzeren Zeitabständen wiederholen, auch im von mir vorgestellten Mayakalender dargestellt. In der letzten Sekunde, also in der Zeit vom 21. 12. 2012, 11:11:10 – 11:11:11 hätten noch 8 Ereignisse (Events) spontan stattfinden müssen, welche nun geradlinig stattfinden. Der Eintritt in den Photonenring der Plejaden, in dem das globale Erwachen der Massen stattfinden wird, ist eines dieser Events (Ereignisse).

McKenna rozpoznal, že v čínskom I-Gingu podobne ako v máyskom kalendári nejde o meranie času, ale o meranie vývoja vedomia v našom vesmíre. V I-Gingu sú tie udalosti zobrazené 64-mi symbolmi, ktoré v priebehu evolúcie vo vždy rýchlejšej rade sa opakujú a predstavujú evolúciu vedomia. I-Ging sa tiež nazýva kniha premeny.

 Beschreibung: http://www.torindiegalaxien.de/erde13/i-ching.jpg................................Beschreibung: http://www.torindiegalaxien.de/erde13/64-symbole.jpg

Chinesisches I-Ging                                   Die 64 Symbole

Neustále zahalený bezpodmienečnou láskou bude ten prebúdzajúci sa častejšie mať  skúsenost s prepólovaním/preložením z negatívneho pólu strachu k pozitívnemu pólu bezpodmienečnej lásky. Náš zlý sen sa tým rozplynie. Keď naše „malé ego“ počas spánku sníva opustí naša duša naše fyzické telo, často veľmi dlho, neporozumitelne,  pre vysvetlenie toho“sna“ malým egom.

 

Ständig vom Licht der bedingungslosen Liebe eingehüllt, wird der Erwachte einige Erfahrungen in der Verlagerung (engl. Shift) vom negativen Pol der Furcht hin zum positiven Pol der bedingungslosen Liebe nun häufiger erfahren. Unser ALBtraum dimmt dadurch aus. Wir erfahren dies durch immer häufigere Wachzustände(fünfdimensionale Erlebnisse). Wenn unser „kleines Ego“ während unseres„Schlafens“ nachts träumt (wir im echten Wachzustand sind) verlässt unsere Seele unseren physischen Körper, häufig sehr lange, ohne dass unser „kleines Ego“sich dessen bewusst ist. Es gibt vor, die wahre Realität sei nur ein Traum, unverständig, die Realität des „Traumes“ zu deuten.

Teraz, po vstupe do fotonického prsteňa opustíme častejšie naše fyzické telo v bdelom stave, vstúpime na niekoľko sekúnd do piatej dimenzie a vrátime sa po sekunde do neho späť. V podstate ideme nikam, pretože všetko sa odohráva v našom vnútri. To prepólovanie sa odohráva v našom vnútri. Prepólujeme naše myšlienky zo strachu do bezpodmienečnej lásky (kde sa nachádza naša JA SOM prítomnosť), keď sa od tej ilúzie oslobodíme a sme v TERAZ sme bezstarostní. Samozrejme nerobíme to pri riadení auta alebo inej situácii, v ktorej by sme boli vystavení nebezpečenstvu tým, že zistíme na sebe krátku zábudlivosť/nesústredenie a musíme sa novoorientovať. Máme krátke zabudnutia a pýtame sa , čo práve sme robili, kam som chcel....

Jetzt, nach dem Eintritt in den Photonenring, werden wir immer häufiger am Tage unseren Körper verlassen und die Realität der fünften Dimension betreten um eine Sekunde nachdem wir unseren Körper verlassen haben wieder in diesen zurück zu kommen. Im Grunde genommen gehen wir nirgendwo hin, da sich alles in unserem Innern abspielt. Die Verlagerung (Shift) findet in unserem Innern statt. Wir verlagern unsere Gedanken vom Pol der Furcht zu dem Pol der bedingungslosen Liebe (wo sich unsere Ich Bin-Gegenwart befindet), wenn wir uns von der Illusion der Zeit befreien und im Jetzt entspannt sind. Wir machen dies natürlich nicht beim Autofahren oder sonst einer Situation, in der wir für uns oder andere einer möglichen Gefahr ausgesetzt sind. Wir bemerken diesen Shift (so möchte ich ihn nennen) dadurch, indem wir kurzzeitige Vergesslichkeit an uns feststellen und uns neu orientieren müssen. Wir haben kurzfristig eine Gedächtnislücke und fragen uns, was haben wir gerade gemacht, wohin wollte ich etc.?

Noch haben wir Schwierigkeiten, einen fünfdimensionalen Zustand zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Diese Schwierigkeit wird durch den Shift umgekehrt und wir werden immer häufiger Schwierigkeiten haben, einen dreidimensionalen Zustand aufrechtzuerhalten.

Ešte máme ťažkosti s dosiahnutím päťdimenzinálneho stavu a udržať ho. Tie ťažkosti budú tým prepólovaním naopak a budeme mať stále viac ťažkostí udržať trojdimenzionály stav. Tá ešte existujúca Matrix Kabalov zťažuje naše prepólovanie k pólu bezpodmienečnej lásky. Naše fyzické telo potrebuje tiež dlhšie fázy prispôsobenia sa na tie neustále stúpajúce energie okolia. Nebuďte netrpezliví. „Naše malé ego“ len nerád vníma to prepólovanie, bojí sa o svoju existenciu.

Die noch vorhandene Matrix der Kabale erschwert unseren Shift hin zum Pol der bedingungslosen Liebe. Unser physischer Körper benötigt ebenfalls eine längere Phase der Anpassung an die ständig steigenden Umgebungsenergien. Seid nicht so ungeduldig. Unser „kleines Ego“ nimmt den Shift ungern wahr, es fürchtet um seine Existenz.

Druhý fenomén, ktorý prebúdzajúci sa teraz častejšie pozorujú je schopnosť paranormálnych schopností. Tuná nechcen všetky spomenúť, sú veľa.

S osobným prebudením a znalosťou/spoznaním toho, kto vlastne sme začneme prinášať naše individuálne rôzne sväté dary, ktoré sme priniesli z nášho domova našou hrou slobodnej vôle pre všetkých do tohto procesu vzostupu.

Ein anderes Phänomen, welches der Erwachende jetzt häufiger beobachten kann, ist die Fähigkeit paranormale Erlebnisse zu haben. Ich möchte in diesem Aufsatz nicht alle Fähigkeiten erörtern, es sind zu viele.

Mit dem persönlichen Erwachen und der Erkenntnis wer wir in Wirklichkeit sind, beginnen wir unsere individuell verschiedenen heiligen Geschenke einzubringen, welche wir von Zuhause mit in unserem Spiel der freien Wahl für alle Beteiligten in den Aufstiegsprozess mitgebracht habe

 Beschreibung: http://www.torindiegalaxien.de/Bilder-neu20-02-11/li-arb/1li-jes.jpg

Tie otvárajúce-sa srdcia tých prebúdzajúcich-sa  prinesú mier do celého sveta. Je to čistý láskyplný úmysel detí Boha, ktoré sú zapínači všetkých týchto pozitívnych premien.

Dnes sobota 27. Septembra ležia Bowis-hodnoty 10ˇ369 alebo presnejšie pri 238 Unsexagintilliardách BE (neviem preložiť). Je možné, že Googol 4 bude dosiahnutý pred 7-mým októbrom.

Tie stúpajúce energie ovplyvňujúce stúpanie masového prebudenia a pribúdajúce symptómy vzostupu budú tiež ovplyvňovať prebúdzajúcich sa lekárov a nebudú tie nezrozumitelné očkovania a iné jedy farmaceutického priemyslu naďalej podporovať.

Die sich öffnenden Herzen der Erwachenden werden Frieden in der ganzen Welt bringen. Es ist die reine liebevolle Absicht der Kinder Gottes, welcher Auslöser all dieser positiven Veränderungen ist.

Die heute Samstag, den 27. September gemessenen Boviswerte liegen bei 10^369 oder genauer bei 238 Unsexagintilliarden BE. Es ist möglich, dass Googol 4 noch vor dem 7. Oktober erreicht wird.

Die steigenden Energien, das sich steigende Erwachen der Masse und die dadurch zunehmenden Aufstiegssymptome werden bei den ebenfalls erwachenden Ärzten nicht weiter missverstanden und nicht durch Impfungen und andere Gifte der Pharmaindustrie bekämpft.

Zahalení do pola bezpodmienečnej lásky sa urýchlia zvesti a nebudú môcť byť naďalej udržiavané pod zámkom. Bez časového údaja môže každý informovaný odpočítať na prstoch ako dlho to ešte môže trvať až  naše oslobodenie od Kabalov sa uskutoční. Tie informácie o úspechoch nášho oslobodenia sú dosiahnutelné na tých alternatívnych médiách.

Vom Feld der bedingungslosen Liebe gänzlich umhüllt beschleunigen sich die Offenbarungen und können nicht länger unter Verschluss gehalten werden. Ohne eine Zeitangabe geben zu müssen, kann jeder Informierte an seinen Fingern abzählen wie lange es noch dauert, bis unsere Freiheit von der Kabale vollendet ist. Die Erfolge unserer Befreiung sind in den alternativen Medien erhältlich.

Pre tých, ktorí sa nechcú prebudiť a nevzostúpajú sa ešte dlho nič viditelné nedeje. Pre každého kto sa budí a informuje sa uskutočnia teraz priebehy „rana za ranou“.

Kto svoje myšlienky, slová, a skutky dokáže kontrolovať a ten čistý úmysel lásky nechá vtiecť do jeho BYTIA a KONANIA, pre toho sa otvoria teraz príležitosti, sny sa uskutočnia. Veci, ktoré sa zdali nemožné sa môžu zakrátko manifestovať.

Für diejenigen, welche nicht erwachen und aufsteigen wollen oder können, mag noch eine ganze Weile nichts Ersichtliches geschehen. Für jeden, der erwacht und informiert ist, werden sich jetzt die Abläufe Schlag um Schlag ergeben.

Wer seine Gedanken, Worte und Taten kontrollieren kann und die reine Absicht der Liebe in sein SEIN und TUN einfließen lässt, für den öffnen sich jetzt Gelegenheiten, Träume wahr werden zu lassen. Dinge, welche unmöglich erschienen, können sich jetzt in kurzer Zeit manifestieren.

Snaha nášho vyššieho JA výjsť nám v ústrety a to zdanlivé rozddelenie odstrániť a stať sa jedným so sebou samým je priveľká na to aby naše „malé ego“ mohlo odolať. Stane sa našim zlatým egom v zlatom veku. Budeme brať do úvahy jeho skúsenosti a poznania pri vybudovaní Nova Earth (novej Zeme). Odkadí sa a istým spôsobom pôjde do „zimného spánku“ a prebudí sa keď ho budeme potrebovať.

Das Bestreben unseres Höheres Selbst, uns entgegen zu kommen, die scheinbare Trennung aufzuheben und Eins mit uns zu werden, ist zu groß, als dass unser„kleines Ego“ dem widerstehen könnte. Es wird zu unserem goldenen Ego im Goldenen Zeitalter. Wir werden die Erkenntnisse und Erfahrungen, welche es gemacht hat, beim Aufbau von Nova Earth berücksichtigen. Es wird ausdimmen und gewissermaßen in „Winterschlaf“ gelegt um, wenn wir es wieder benötigen, aufgeweckt zu werden.

Ten permanentný/neustály vstup našej slnečnej sústavy do fotonického prsteňa, vychádzajúc z Alcione – centrálneho slnka Plejád – bolo Kabalmi pred nami utajované. Nie je to tak, že bolo všetko podniknuté/skúšané na zabránenie nášho prebudenia?

30-teho septembra je koniec fiskálneho roku US štátnej pokladne. Uvidíme čo nám to prinesie. Podarí sa Kabalom znova zadržať ich rozpad? Alebo je to naša príležitosť?

Der permanente Eintritt unseres Sonnensystems in den Photonenring, ausgehend von Alcione, der Zentralsonne der Plejaden, wurde bewusst von der Kabale vor uns geheim gehalten. Ist es nicht so, dass alles versucht wurde, unser Erwachen zu verhindern?

Am 30. September ist das Ende des Fiskaljahres der US Treasury. Wir werden sehen was es uns bringen wird. Gelingt es der Kabale erneut ihren Zerfall aufzuhalten? Oder ist es unsere Gelegenheit?

Beschreibung: http://www.torindiegalaxien.de/erde13/freiheit.jpg

 Vieleicht sieht unsere nahe Zukunft so aus?

Možno vyzerá naša budúcnosť takto?

 Espavo

„Espavo bol použitý v Lemúrii (Mu) a znamená približne toľko ako: Ďakujem ti, že zoberieš do rúk tvoju moc! Bolo použité podpísanými jedného dopisu/spisu a malo pripomenúť jeho postavenie vo vesmíre.

“Espavo” wurde in Lemuria (Mu) verwendet und bedeutet etwa so viel wie: Ich danke Dir, dass Du Deine Macht ergreifst! Auf Englisch: Thank you for taking your power! Es wurde von den Unterzeichnenden eines Briefes verwendet und sollte daran erinnern (Re-member), sich an seine Stellung im Universum zu erinnern.

                                 Espavo ist KEIN Name!

                                                  Espavo nie je meno!

Quelle: http://www.torindiegalaxien.de/erde13/01gold-zeitalter3.html#23

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

 

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37