Zrodenie sveta  a "zla"...

Toto je zhrnutie informácií, ktoré Cobra v rôznych predošlých blog-zverejnenniach, v rozhovoroch a konferenciách nahromadila. To zhrnutie by malo novým (možno aj nie tak novým) čitateľom našej strany prijsť v ústret s informáciami. Tým, ktorí ešte nemali príležitossť zaoberať sa hlbšie s filófiou a vedomosťami v pozadí Cobra.

 

Dies ist eine Zusammenfassung von Informationen, die Cobra in verschiedenen früheren Blog-Einträgen, in Interviews und an Konferenzen gegeben hat. Die Zusammenstellung soll all jenen neuen (und vielleicht nicht so neuen) Lesern unserer Seite entgegen kommen, die noch nicht die Gelegenheit hatten, sich vertieft mit der Philosophie und dem Hintergrundwissen von Cobra zu befassen.

Zur Entstehung der Welt und des ‚Bösen’

K zrodeniu sveta a „zla“

Vesmír vznikol ako následok dynamického napätia medzi absolutným-jedným a tým potenciálne-možným-mnohostranným-náhodným (kontingenz), mohlo by sa povedať medzi poriadkom a chaosom. Aj keď to absolutné je večné, nekonečné a perfektné je v pôvodnom stave, je jeho moc obmedzená tým ako protiklad náhodou stvoreného chaotického. To bolo prinesené do Existencie tým absolutným ako potenciálnou náhodno-funkciou v jednej multidimenzionálnej čas-priestor-membrány. Vesmír vznikol v tej membráne. Slobodnou vôľou talentované aspekty absolútna, ktoré  malo vytvoriť poriadok z chaosu. Ten chaos alebo lepšie povedané to náhodne-potenciálne-možné je protiklad toho absolútno-jedného a môže sa preto vnímať ako negativita, ktorá blokuje a ruší vývoj. Cieľom absolutno-jedného je jeho prítomnosťou preniknúť cez chaos a prekonať ho tým a podporovať evolúciu a integrovať/vložiť mnohostranosť.

Das Universum entstand als Folge der dynamischen Spannung zwischen dem Absoluten-Einen und dem Potentiellmöglich-Vielfältig-Zufälligen (= Kontingenz), man könnte auch sagen zwischen Ordnung und Chaos. Obwohl das Absolute ewig, unendlich und perfekt ist im ursprünglichen Sinne, wird seine Macht doch beschränkt durch das als Gegensatz geschaffene Zufällig-Chaotische. Dieses wurde in die Existenz gebracht durch das Absolute als ‚potentielle Zufallswellen-Funktion’ innerhalb einer multidimensionalen Raum-Zeit-Membran. Das Universum entstand innerhalb dieser Membran. Mit freiem Willen begabte Aspekte des Absoluten sollten aus dem Chaos Ordnung schaffen. Das Chaos resp. das zufällig-potentiell Mögliche ist also der Widerpart des Absoluten-Einen und kann deshalb als die Negativität aufgefasst werden, welches die evolutionäre Entwicklung stört oder blockiert. Das Ziel des Absoluten-Einen ist es, mit seiner Gegenwart das Chaos zu durchdringen und zu überwinden, die Evolution zu unterstützen und die Vielfalt zu integrieren.

To absolútno-jedno určilo isté oblasti vo vesmíre, kde sa mali zhromáždiť tie najsilnejšie negatívne sily. Tí Archidemos (Démoni) boli to anjelské bytosti, ktoré sa rozhodli ponoriť sa do hĺbky toho náhodno-chaotického, vstúpiť do matérie/hmoty a ich vedomím ju transformovať/meniť. Ale zašli v tom príliš ďaleko a ich konaním stratili ich pôvodné vedomie. Stratili sa v temnote. Tak boli stvorení tmaví panovníci (Lord), ktorí vytvorili ich vlastné galaktické impériá. Ich cieľom bolo prevziať celý vesmír a začali ich vojskom útočiť na iné planéty a ovládať a zotročiť ich obyvatelov. Genetickými mutáciami vytvorili rasy mutantov. To sa stalo pred miliónmi rokmi. Tí vzostúpení majstri sa rozhodli potom ten vplyv, to nakazenie spôsobené tmavými obmedziť na našu galaxiu (Mliečnu dráhu) a našu susednú galaxiu M31 (Andromeda galaxia). Svetelné sily začali organizovať svoje hviezdne floty a začali vyčisťovať tie infikované oblasti - oslobodzovať. Tak vznikli tie veľké galaktické vojny, ktorými boli mnohé civilizácie a planéty zničené. V kolektívnom vedomí ľudstva je táto udalosť ako epický boj zachovaná ako boj medzi dobrom a zlom.

Das Absolute-Eine hatte gewisse Regionen des Universums bestimmt, wo die am stärksten negativen Kräfte gesammelt werden sollten. Die Archidemons (Erzdämonen) waren Engelwesen, welche sich entschlossen hatten, ganz in die Tiefe des Zufällig-Chaotischen, in die dunkle Materie einzutauchen, um sie mit ihrem Bewusstsein zu transformieren. Doch gingen sie darin zu weit und durch ihr Handeln verloren sie ihr ursprüngliches Bewusstsein. Sie verloren sich in der Dunkelheit. So wurden dunkle Herrscher (Lords) geschaffen, die ihre eigenen galaktischen Imperien schufen. Sie hatten zum Ziel, das ganze Universum einzunehmen, und begannen mit ihren Armeen andere Planeten anzugreifen und deren Bevölkerung zu beherrschen und zu versklaven. Durch genetische Manipulationen erschufen sie Mutantenrassen. Dies geschah vor vielen Millionen Jahren. Die Aufgestiegenen Meister haben dann beschlossen diesen Einfluss, diese Ansteckung durch das Dunkle auf unsere Galaxie (die Milchstrasse) und unsere Nachbargalaxie M31 (Andromedagalaxie) zu beschränken. Die Lichtkräfte sammelten darauf ihre Sternenflotten und begannen die infizierten Gebiete zu befreien. So entstanden die grossen galaktischen Kriege, in deren Verlauf viele Planeten und Zivilisationen zerstört wurden. Im Kollektivbewusstsein der Menschheit ist dieses Geschehen als der epische Kampf zwischen dem Licht und der Finsternis erhalten geblieben.

   

image

V galaxii Andromeda boli tie svetelné sily veľmi úspešné s ich vyčistením a tie tmavé sily utiekli do našej galaxie. Súčasne vznikli okolo nášho centrálneho Slnka vyvinuté civilizácie. Tie začali vytvárať galaktickú sieť svetla. Tie tmavé sily sa museli viac vzdialiť od centrálneho Slnka do menej vyvinutých oblastí. Podľa galaktickej legendy bude čoskoro tá galaktická sieť svetla kompletná/celá a tým zmiznuté to tmavé z vesmíru.

Pred približne 25.000 rokmi bolo dosiahnuté, že tie svetelné sily mohli obmedziť tie tmavé sily až na malé regióny a to okolo Plejád ako centrum v okruhu 1.000 svetelných rokov, pričom si udržali v tej oblasti (vojenské)základne, medzi iným Plejády a Sírius.

In der Andromeda-Galaxie waren die Lichtkräfte sehr erfolgreich mit ihrer Säuberung, und die Kräfte des Dunklen flohen in unsere Galaxie. Gleichzeitig entstanden um die Zentralsonne unserer Galaxie herum hoch entwickelte Zivilisationen. Diese begannen ein galaktisches Netzwerk aus Licht zu erschaffen. Die Dunkelkräfte mussten sich in weniger entwickelte Regionen weiter entfernt von der Zentralsonne zurückziehen. Gemäss der galaktischen Legende wird allerdings das galaktische Netzwerk des Lichtes bald komplettiert sein und damit das Dunkle aus dem Universum verschwinden.

Vor rund 25’000 Jahren war es soweit, dass die Lichtkräfte die Dunklen bis auf relativ kleine Regionen eingrenzen konnten, und zwar um die Plejaden als Zentrum herum mit ein Radius von etwa 1000 Lichtjahren, wobei die Kräfte des Lichts innerhalb dieser Region viele Stützpunkte hatten, darunter die Plejaden und den Sirius.

 

aktualizované: 21.05.2024 14:35:29