"EVENT-Udalosť" je momentom "kompresného prelomu" na svete.

 

Je to kozmický HORIZONT EVENTU vytvorený veľkými slnečnými vlnami, ktoré sa dostali na Zem z Galaktického Centra, čo spôsobilo aktiváciu "kompresného prielomu", keď sa stretnú svetelné sily nad povrchom planéty a pod povrchom planéty v strede, čo je na povrchu planéty.

Dátum tejto udalosti nie je možné predpovedať. Na celom svete pôsobí veľa skupín a mnohé informácie musia zostať v tajnosti, aby sa zaručila bezpečnosť operácií. Jediné, čo môžeme povedať, je, že sa blížime. Z tohto dôvodu sa tieto informačné a podporné siete zavádzajú tak, aby bolo možné pripraviť obyvateľstvo.

 

Je to koniec dlhej doby zajatia:

Zem a obyvatelia zažili 25 000 rokov väzenia a karantény (čierna diera). Boli sme ovládaní a manipulovaní temnou stranou - alebo, ako ich nazývame, The Cabal. Teraz musíme opustiť čiernu dieru po 25 000 rokoch väzenia. Naša planéta je posledná v oslobodenej galaxii. Tento východ je HORIZON UDALOSTI alebo UDALOSŤ. Udalosť bude momentom prelomu pre planétu, ktorá bude fyzická a fyzická.

 

Na ne-fyzickej rovine: bude "veľká vlna alebo záblesk Božskej energie a svetla prichádzajúceho z Galaktického centrálneho slnka smerujúceho k povrchu planéty". (Galaktické centrálne Slnko je objektom v súhvezdí Strelec.) Energia z Centrálneho Slnka bude stimulovať blesk alebo špeciálny druh svetla zo Slnka, ktoré preniká do Zeme a ľudstva a zvyšuje frekvencie všetkých živých bytostí na planéte.

 

Umiera ľudstvo vo svetle lásky a konca duality. Je to nádherná energia, ktorá nebola predtým videná alebo cítila na zemi. Všetci na zemi budú cítiť a vedieť, že sa niečo stalo. Bude prekvapením, kedy sa to stane, aj pre nás. Nikdy sa to nestalo. Nebude to veľká šoková udalosť, bude to pozitívna udalosť. iberation

Na fyzickej rovine bude:

Zatknutie Kabalov (už začalo).

    Prestavenie finančných systémov.

    Zverejnenie - sprístupnenie informácií ET.

    Začiatok nového spravodlivého finančného systému s prosperujúcimi finančnými prostriedkami pre celé ľudstvo.

    NOVÁ Vláda / Politický systém, Vzdelávací systém, Systém zdravotnej starostlivosti atď.

    Prebudenie ľudstva pomaly a postupne k existencii pozitívnych neleteckých rás a našich galaktických spojení.

    Zavedenie nových vyspelých technológií.

    Uvoľnenie duchovného rastu a liečenia pre každú ľudskú bytosť na tejto planéte.

    Je tu veľa, oveľa viac z čoho sa tešiť. Dúfam, že všetci súhlasíme, že existujú určité frakcie, ktoré podporujú svetlo a podporujú oslobodenie, ktoré existuje vo vnútri slnečnej sústavy. Existujú niektoré frakcie, ktoré podporujú svetlo a oslobodenie planéty, ktoré existujú pod povrchom. Pokročia smerom k povrchu planéty pretože povrch planéty je hlavným bojovým priestorom, je hlavným zameraním celej tejto situácie, ktorá nie je obmedzená len na planétu Zem. Keď dôjde k tomuto prelomu, tak toto označujeme za udalosť.

Udalosť je v skutočnosti veľa vecí súčasne. Práve vtedy keď svetelné sily preberajú masové médiá a uvoľňujú informáciu o účasti ET, o zločinoch Kabalov, o pokročilých technológiách, o úplnom zverejnení. To je jeho súčasť.

Druhou časťou je masové zatknutie Kabalov.

Nasledujúcou časťou je finančná zmena, na čo východná aliancia sa už dlho pripravuje.

A samozrejme sme sa postupne dostali k prvému kontaktu, ktorý je skutočným oficiálnym kontaktom medzi civilizáciou na zemi a ďalšími pozitívnymi ET pretekami, ktoré existujú v celej galaxii. A udalosť je spúšťací bod, ktorý začína tento proces.

To je krátky prehľad o udalosti. A samozrejme máme pulz z galaktického centrálneho slnka. Galaktické centrálne slnko je živá bytosť a je to pulz energie podľa nášho globálneho povedomia a úrovne tohto uvedomenia a úrovne prebudenia. A keď máme tento kompresný prelom, úroveň prebudenia je dostatočne vysoká na to, aby ľudstvo dostalo ten pulz zvýšenej energie z galaktického centra. (Zdroj)

Čo môžete urobiť "pred udalosťou":

Chystáme sa získať ako nenásilné oslobodenie planéty spolu s jasnou a krásnou budúcnosťou pre VŠETKÝCH Keďže nevieme, presný deň, mesiac alebo rok udalosti (to bude čoskoro), bolo by to múdre dodržiavať niekoľko jednoduchých pravidiel prevencie:

 

    Držte od teraz ďalšie 2 týždne jedla a vody po ruke.

    Uistite sa, že vy a tvoji blízky máte aktuálnu ponuku akýchkoľvek liekov, ktoré by mohli byť potrebné.

    Udržujte dodatočnú hotovosť v domácnosti.

    Pri naplnení nádrže 1/2 vyprázdnite vaše vozidlo.

    Zostaňte v kontakte s touto webovou lokalitou na aktualizácie.

    Vzdelávajte sa sami, priateľmi a rodinnými príslušníkmi.

    Pripojte sa k jednej z 6 oblastí pracovnej skupiny - na tejto webovej stránke a pomôžte oslobodiť našu krásnu planétu.

Pripojte sa k Meditácii týždenných udalostí.

     Viac informácií nájdete v časti Odkaz: Týždenná meditácia udalostí.

Je čas povedať nie. Je čas povedať zastaviť, nič viac.

Čo možno očakávať finančne "AFTER EVENT – po udalosti":

Ľudstvo vstúpi do zlatého veku, ekosystémy sa uzdravia, všetci budú mať svoje základné potreby pokryté a slobodu skutočne vytvárať a cestovať slobodne. To nám otvorí cestu pre mnohé ďalšie kroky v našom vývoji, okrem našich súčasných chápaní.

 

    Pripojte sa k Meditácii týždenných udalostí. Weekly Event Meditation 

 

 skupiny, ktoré môžu zdieľať informácie, iniciovať iniciatívy solidarity Spoločenstva, ako sú miestne záhrady, poskytovať ľuďom v núdzi základné potreby tým, že spájajú všetky rôzne skupiny a siete aby spoločne pracovali, aby sa zabezpečilo, že o všetkých je postarané.

Kliknite sem a prečítajte si základné praktické kroky na prípravu udalosti

Click here to find our local groups network

Click here to read about basic practical steps to prepare for the Event

Oslobodenie je blízko!

The “Event” is the moment of the “Compression Breakthrough” on earth.

It is a cosmic EVENT HORIZON created by big solar waves reaching the Earth from the Galactic Central causing the activation of  “The Compression Breakthrough”, this is when the light forces from above the surface of the planet and from below the surface of the planet meet in the middle, that is on the surface of the planet.

The date of this Event can not be predicted. There are many groups involved worldwide, and many informations have to remain secret for now to guarantee the safety of the operations. All we can say, is that we are getting close. This is why this information and support networks is being put in place so that the population can be prepared.

It is the End of a Long Era of Captivity:                                                                                                                                               

Earth and the inhabitants have been in 25,000 years of imprisonment and quarantine (black hole). We have been controlled and manipulated by the dark side – or as we call them, The Cabal. We are now to exit the black hole after 25,000 years of prison. Our planet is the last one in the galaxy to be liberated. This exit is the EVENT HORIZON, or THE EVENT.  THE EVENT will be a moment of breakthrough for the planet which will be physical and non physical.

On the non physical plane:  there will be a “big wave or flash of Divine energy and light coming from the Galactic Central sun going towards the surface of the planet”. (The galactic central sun is an object in the Sagittarius constellation.) The energy from the Central Sun will stimulate a flash or special kind of light from the Sun that permeates the earth and humanity, raising the frequencies of all living entities on the planet.

It will calm humanity in the light of love energy and end duality. It’s a magnificent energy not seen or felt before on earth. Everyone on earth will feel and know something has happened. It will be a surprise as to when it will happen, even for us. It’s never happened before. It will not be a major shock event, it will be a positive event.

On the physical plane there will be:

 • The arrest of the Cabal (already started).
 • The re-set of the Financial Systems.
 • Disclosure – the release of ET information.
 • The beginning of a new, fair financial system with prosperity funds for all humanity.
 • NEW Government/Political system, Education system, Health care system, etc.
 • Awakening of humanity slowly and gradually to the existence of positive non-terrestrial races and our galactic connections.
 • Introduction of new advanced technologies.
 • The release of spiritual growth and healing for every human being on the planet.
 • There is much, much more to look forward to.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     I hope that we all agree that there are certain factions that support the light and support the liberation that exists inside of the solar system.  There are some factions that support the light and the liberation of the planet that are existing below the surface.  They’re progressing towards the surface of the planet because the surface of the planet is the main battleground is the main focus of all this situation that is not just limited to the planet Earth.  When this breakthrough happens, this is what we term the Event.

The Event is actually many things at the same moment.  It is when the light forces take over the mass media and release intel about ET involvement, about the crimes of the Cabal, about the advanced technologies, so FULL disclosure.  This is part of it.

The other part of it is the mass arrest of the Cabal. 

The other part of it is Financial re-set that the Eastern alliance has been preparing for quite a long time.

And of course we have been gradually going towards the first contact which is an actual official contact between the earth civilization and other positive ET races that exist throughout the galaxy.  And the Event is a trigger point which begins that process.

That’s the short overview of what the Event is.  And of course we have the pulse from the galactic central sun.  The galactic central sun is a living entity and it times the pulse of energy according to our global awareness and the level of that awareness and the level of the awakening.  And when we have this compression breakthrough the level of awakening is high enough for humanity to receive that pulse of increased energy from the galactic center. (Source)

What Can You Do “Before the EVENT”:

We are about to enjoy both a non-violent liberation of the planet along with a bright and beautiful future for ALL of Since we do not know the exact day, month, or year of the event (it will be soon), it would be wise to follow a few simple rules of precaution:

 • iberationKeep an extra 2 weeks of food and water on hand starting now.
 • Make sure you and your loved ones have an up to date supply of any medicines that might be required.
 • Keep extra cash hidden away at your home.
 • Gas up your vehicle when the tank is 1⁄2 empty.
 • Stay in touch with this website for updates.
 • Educate yourself, friends and family members.
 • Join one of the 6 task force areas – on this web-site and assist in the liberation of our beautiful planet.
 • Join the Weekly Event Meditation.
  See Link: Weekly Event Meditation for details.

It’s time to say no. It’s time to say stop, no more.

What to expect Financially “AFTER The EVENT”:

Humanity will be entering a golden age, ecosystems will be healed, everybody will have their basic needs covered and the freedom to truly create and travel freely. This will open the way for many more steps in our evolution, beyond our present understanding.

We have put a structure in place for people to meet each other locally and create local groups who can share information, start community solidarity initiatives such as local gardens, providing the people in need with basic necessities by connecting all the various groups and networks of our society to work together to make sure everybody is taken care of.

Click here to find our local groups network

Click here to read about basic practical steps to prepare for the Event

The liberation is near !

For additional information see Advising Leadership about the Background of the Event

 

 

 

 

 

 

 

aktualizované: 24.06.2024 21:27:39