Liečebná sila rastlín...

von erst-kontakt @ 2015-01-04 – 10:22:37

Heilkraft der Pflanzen – ein schamanisches Pflanzenlexikon von & mit Efigenia Barrientos

Liečebná sila rastlín – šamanský lexikon rastlín od a s Efigeniou Barrientos

DDr. Efigenia Barrientos domorodá šamanka a zaučená – z Paraguaiu. v rozhovore s Michaelo Vogtom. Už od detstva oboznámená s tradičnými liečebnými metódami. Spojuje múdrosť, jasnosť a hlbokú skúsenosť. Efigenia je dedičkou 1000-ročnej tradície paramedicínskych praktík v jej krajine, kde je príroda a duchovný liečitelia rozpoznajú hlbokosediace príčiny chorôb. Je uznávaná kapacita v oblasti duchovnej vedy a liečby v tradícii šamanismu, Master in Holistic health Nutricion (výživy) a Master v hypno-psycho-terapii.

DDr. Efigenia Barrientos, MsD. PsD. im Gespräch mit Michael Friedrich Vogt. DDr. Efigenia Barrientos – PsD., MsD., große eingeborene Sâmâni (Schamanin) und Eingeweihte aus Paraguay. Seit Kindheit mit traditionellen Praktiken der natürlichen Heilmethoden vertraut. Sie vereint Weisheit, Klarheit und tiefe Erfahrung. Efigenia ist Erbin der 1.000jährigen Tradition paramedizinischer Heilmethoden in ihrer Heimat, wo die Natur- und Geistheiler die oft tief sitzenden Ursachen einer Krankheit erkennen. Sie ist eine anerkannte Kapazität auf dem Gebiet der geistigen Wissenschaft und Heilung in der Tradition des Schamanismus, Master in Holisitic Health Nutrition und Master in Hypno-Psycho-Therapie.

Video hier ansehen

„V našej kultúre má liečba iný zmysel, lebo sme ľudia Zeme a deti Slnka. Liečba znamená denné tankovanie Slnečných lúčov, v protiklade k západnej kultúre, kde Slnko je odsúdené ako škodlivé. Efigenia vysvetluje a nás vedie cez jej domorodý raj liečebných rastlín, stromov a korenín. Príroda nám dodáva všetko čo pre liečbu a naše zdravie potrebujeme!

„Staré vedomosti pre nový čas“. Čerstvé, na Slnku dozrievajúce rastliny sú tu v prvom rade pre liečbu.“

40-ročná intenzívna skúsenosť párovaná s duchovným Svetom 1000-ročnej prenášanej tradície prispievajú k vedomostiam nového času.

»In unserer Kultur hat Heilung eine andere Bedeutung, denn wir sind Erdenmenschen und Sonnenkinder. Heilung heißt, das tägliche Tanken von Sonnenstrahlen, im Gegensatz zur westlichen Kultur, wo die Sonne als schädlich verdammt wird. Sonnengereifte Pflanzen sind primär zum Heilen da«, so Efigenia.

Efigenia führt uns durch ihr heimisches Heilkräuterparadies und erläutert die gesundheitliche Bedeutung und Heilwirkungen von Pflanzen, Bäumen und Kräutern. Die Natur liefert und für unsere Gesundheit all das, was wir brauchen!

»Altes Wissen für eine neue Zeit. In unserer Kultur hat Heilung eine andere Bedeutung, denn wir sind Sonnenkinder. Heilung heißt das tägliche Tanken von Sonnenstrahlen, im Gegensatz zur westlichen Kultur, wo die Sonne als schadhaft verdammt wird. Frische, in der Sonne gereifte Pflanzen sind in erster Linie zum Heilen da. «

40 jährige intensive Erfahrung mit der geistigen Welt gepaart mit 1.000-jähriger überlieferter Tradition, tragen bei zum Wissen einer neuen Zeit.

DDr. Efigenia Barrientos: „skoro celé ľudstvo a mnohé bezmocné bytosti našej planéty boli posledných 100 rokov – „triumfom chémie“ vedené do obrovského utrpenia a smrti. Dobytie/víťazstvo absolutného „profit-myslenia“ vytvorilo viac ako 600 nových chorôb a utrpení/bolestí. „Moderná syntetická medicína“ chce človeka presvedčiť, že pomáha. Ale „umelými-chemicky-syntetickými látkami a fatálnou manipuláciou ľudskej „podvedomej“ nedbalosti sa brzdia náradia šamanizmu, teda prírodných elementov a oslabuje sa skutočný rast.“

 

DDr. Effigenia Barrientos: „Fast die gesamte Menschheit und viele hilflose Kreaturen unseres Planeten wurden durch die »scheinbar« hohe technologische Entwicklung und dem »Triumph der Chemie«, in den letzten 100 Jahren in verheerendes Leid bzw. in den Tod geführt. Der Eroberungszug dieses absoluten »Profit-Denkens« hat mehr als 600 neue Krankheiten und quälende Schmerzen erzeugt. Die Zeitbombe »moderne synthetische Medizin« will den Menschen glauben machen, zu helfen. Doch durch künstlich-chemisch-synthetische Stoffe und der fatalen Manipulationen des menschlichen »unbewußten« Leichtsinns, werden damit nur die Werkzeuge des Schamanismus, also aller Naturelemente, gehemmt und das lebendige und einträgliche Wachstum geschwächt.“

Pred tým scenáriom tých katastrofálnych následkov „oslepeného“ západného pohľadu na Svet boli volaní „ochrancovia vedomia našej matky Zeme“ to cudzo-vedené a zaspané ľudské vedomie znova prebudiť.

„Vedomosť prírody“, ktoré nie je zaznamenané v knihách a knihovniach, ale je archivované vo Vesmíre a v lone matky Zeme, my budeme viesť ako pionieri k založeniu novej vedy. Iste potvrdené tvrdými skúškami – záleží na nás – presvedčiť tú vysoko technologickú medicínu o skutočných vedomostiach, múdrosti života (Arkana-vedomie) našich predkov a dať/vložiť na papier.

Vor dem Szenario dieser katastrophalen Auswirkungen der »geblendeten« westlichen Weltsicht, wurden die »Hüter des Wissen unserer Mutter Erde« aufgerufen, das fremd-gesteuerte und eingeschlafene menschliche Bewußtsein wieder zu erwecken.

Das »Wissen der Natur«, welches nicht in Bücher und Bibliotheken, sondern im Kosmos und dem Schoß der Mutter Erde archiviert wird, werden wir als Pioniere, zur Gründung einer neuen Wissenschaft führen. Sicher mit harten Prüfungen belegt, liegt es an uns, die hoch-technologische Medizin zu überzeugen, daß wir das wahre Wissen um die Weisheit des Lebens [Arcana-Weisheit] unserer Ahnen zu Papier gebracht haben.

Website:

www.yphys.com

Quelle und weiter: http://quer-denken.tv/index.php/mfv-tv/1092-barrientos-heilkraft-der-pflanzen

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52