ÚLOHA V BOŽSKOM PLÁNE... 12.03.2015

Botschaft von Hilarion: "Jeder auf der Erde spielt im Göttlichen Plan eine unverzichtbare Rolle" (10.März 2015)

von erst-kontakt @ 2015-03-12 – 08:39:23

Beschreibung: ilarion

"Jeder auf der Erde spielt im Göttlichen Plan eine unverzichtbare Rolle"

Každý na Zemi hraje nepostrádatelnú úlohu v Božskom pláne“

Milí, ten prechod časom sa zrýchluje alebo lepšie povedané je to ten dojem, ktorý vy vo vašom živote máte. V dejinách ľudstva bolo mnoho dôb, ktoré teraz prichádzajú do súladu s aktuálnou časovou líniou a tie informácie a vedomosti, ktoré boli stratené v hmle minulosti sa vynárajú, sú znova spracované a aktualizované. A tak je teraz pre každého na planéte proces integrácie/zahrnutia a rekalibrovania na novú zemskú realitu. Pre mnohých ľudí na svete je to čas výzvy a tie neustále stúpajúce energie vyžadujú od vás novo-hodnotenie všetkých priorít/dôležitostí, cieľov a životných tém. To bude v nasledujúcich rokoch pokračovať lebo každý ide vpred primerane jeho rastu pokroku a vývoju vedomia. Pokiaľ ten proces rastu zrýchluje nastanú pre každého momenty, v ktorých zastavíte a znovu naštartujete. Záleží na každom poznať sám seba a jeho vlastné planetárne cykly a nastaviť sa podľa toho.  

Ihr Lieben,

Die Passage durch die Zeit beschleunigt sich oder besser gesagt, das ist der Eindruck, den ihr in euren Leben davon habt. Es gibt viele Epochen in der Geschichte der Erde, die nun mit der aktuellen Zeitlinie in Einklang kommen und die Informationen und das Wissen, dass im Nebel der Vergangenheit verschollen war, wird nun hervorgebracht, wieder aufbereitet und aktualisiert. So gibt es für jeden und allem auf dem Planeten einen Integrationsprozess und eine Rekalibrierung an die neue Erdenrealität. Für viele Leute auf der Welt ist dies eine Zeit der Herausforderungen und die stetig ansteigenden Energien verlangen von ihnen eine Neu-Bewertung aller ihrer Prioritäten, ihrer Ziele und Themen im Leben. Dies wird in den kommenden Jahren so weitergehen, da ein jeder entsprechend seines eigenen Wachstumsfortschritts und Bewusstseinsentwicklung voran geht. Während dieses beschleunigten Wachstumsprozesses eines jeden wird es viele Momente geben, in denen er anhält und wieder neu startet. Es ist an jedem, sich selbst und seine planetaren Zyklen zu kennen, und sich auf sie einzustellen.

Jeder folgt nun seinem eigenen Stern, seinem eigenen individuellen Weg und seiner höheren Bestimmung. Dabei ist es wichtig, in dem fortschreitenden Prozess miteinander geduldig zu sein. Für die gesamte Menschheit in all ihrer Vielfalt gibt es genug Raum, um sich auf wundervolle und erstaunliche Weise voll zu entfalten. Das, was für den einen falsch zu sein scheint, ist für den anderen richtig. Ein jeder lernt, seinen eigenen inneren Eingebungen zu lauschen, sie zu erfühlen und sich darauf einzustimmen. Das kann zu Konflikten führen und man sollte dafür Sorgfalt tragen, einen jedem in seiner Umgebung und seinem Einflussbereich sein Recht zu geben, in seiner individuellen Geschwindigkeit vorangehen zu können, wenn dieser Prozess der Umwandlung in ihnen voran schreitet. Die im Inneren stattfindenden Veränderungen lassen niemanden unberührt und es ist wichtig sich daran zu erinnern, wenn man mit anderen interagiert. Macht euch klar, dass ein jeder in diesem Moment entsprechend seines Verständnisses sein Bestes gibt. Last alle verkrusteten und starren Konzepte und Erwartungen los und gebt euch dem Fluss der Ereignisse hin. Seid locker mit euch selbst und anderen und verstrickt euch nicht in die Situationen vor euch.

Každý nasleduje  svojej vlastnej hviezde, jeho vlastnej individuálnej ceste a vyššiemu účelu. Pri tom je dôležité v tom procese byť so sebou trpezliví. Pre celé ľudstvo a všetkej jeho mnohostranosti je dosť miesta/priestoru – vyvinúť sa nádherným a prekvapujúcim spôsobom. To čo sa zdá pre jedného nesprávne je pre iného správne. Každý sa učí počúvať jeho myšlienky/nápady, splniť ich a podľa toho sa riadiť. To môže viesť ku konfliktom/nedorozumeniam a každý by sa mal starostlivo snažiť uznať pravdu iného vo svojom okolí a v priestore vplyvu, aby každý sa mohol vyvíjať jeho individuálnym tempom. Tie vnútorné zmeny sa týkajú každého a je dôležité pripomenúť si to v interakcii/kontakte s inými. Vyjasnite si, že v tomto okamihu každý dáva to najlepšie podľa jeho chápania/porozumenia.  Zanechajte všetky vyschnuté a tuhé koncepty a očakávania a ponechajte sa toku tých udalostí. Buďte uvoľnení so sebou a inými a nezapleťte sa do tých situácií pred vami.

Tí z vás, ktorí už prešli väčšinou poznaní, očisty a ponechania pracujú na zjemnení ich päť-tiel-systému. Naučili sa uzrieť v ich individuálnom svete krásu každého okamihu a v ľuďoch. A keď sa láska, úcta a uznanie naďalej rozšíri a rastie vo vašom svete budú tie minulé hranice predstavy vo všetkých oblastiach padať a budú nahradené rozhodnutiami, ktoré majú pôvod v týchto výzvach a možnostiach – ako primárna motivácia v srdci každého jedného. Príde zblíženie ľudí na Zemi. Každý na Zemi hraje nezadbadatelnú úlohu v božskom pláne a pomáha iným s otvoreným srdcom, plným úprimnosti a veľkorisosti. To je cesta, ktorou zvládnete/zapríčiníte tie zmeny, ktoré si v tomto Svete želáte.

Jene von euch, die bereits durch den Großteil der Leuterungen, des Reinigens und Loslassens gegangen sind, arbeiten an der Verfeinerung ihres Fünf-Körper-Systems. Ihr habt gelernt, in eurer individuellen Welt die Schönheit eines jeden Moments und der Menschen darin zu erblicken. Und wenn sich die Liebe, Achtung und Anerkennung für den Nächsten in eurer Welt weiter ausdehnt und wächst, werden die ehemaligen Vorstellungsgrenzen in allen Bereichen eures Lebens immer mehr hinweg fallen und von der Entschlossenheit, die aus diesen Herausforderungen und Möglichkeiten entspringen, als primäre Motivation im Herzen eines jeden ersetzt werden. Es wird ein näheres Zusammenrücken der Menschen auf der Erde geben. Jeder auf der Erde spielt im Göttlichen Plan eine unverzichtbare Rolle und hilft anderen mit offenem Herzen, voller Ehrlichkeit, Freundlichkeit und Großmut. Das ist der Weg, wie ihr die Veränderungen bewirkt, die ihr auf dieser Welt zu sehen wünscht.

Ihr versteht nun, dass Liebe, Mitgefühl und Wohlwollen die Motivation hinter jedem Wort, jeder Handlung, hinter jedem Gedanken und Gefühl ist, das ihr in euren Herzen hegt, um ein friedvolleres, reicheres Leben in Fülle zu erschaffen. Indem ihr eure Entscheidungen mit Bedacht und Sorgfalt trefft, welche Auswirkungen sie auf die Menschen in eurer Nähe haben mögen, erstrebt ihr in allem, was ihr tut, nur das beste und höchste Gute für alle. Und wenn ihr so den Garten eures Lebens bestellt, erwächst und gedeiht im Leben aller das höchste Potential durch eure Fürsorge, Geduld und Sorgfalt. In eurer Absicht und eurem Willen steckt eine erstaunliche, von der Liebe angetriebene Kraft. Wenn ihr euch darin übt, die Welt zu segnen, dann segnet euch die Welt zehnfach zurück.

Teraz už rozumiete, že láska, súcit a blahoželanie má byť za každým slovom, za každým činom/skutkom, za každou myšlienkou a citom, ktorý nosíte v srdci za účelom vytvorenia mieruplného, bohatšieho života v blahobyte. Tým, že volíte vaše rozhodnutia dobre premyslené, že pomyslíte aký vplyv môžu mať na ľudí vo vašom okolí, že sa snažíte vo všetkom čo robíte len o to najlepšie a dobré pre všetkých. A keď tak upravíte záhradu vášho života vyrastie a prospieva ten najvyšší potenciál vašou opaterou, trpezlivosťou a starostlivosťou. Vo vašom úmysle a vašej vôli je prekvapujúca, láskou poháňaná sila. Keď sa zacvičíte/zvyknete žehnať Svet – tak Svet vám to vráti desať krát.

Tým, že sa usmerníte na to čo vám v živote dá radosť a presmerníte všetky rozptýlenia na vašej ceste – potom si môžete byť istí, že sa úžasným synchrónnym spôsobom bude manifestovať vaše sústredenie a rozhodnutosť. Verte vo vás, dôverujte, že máte schopnosti a silu na uskutočnenie vašich snov. A držte sa vašej snahy o pozitívne zmeny vo vašom živote, živote vašich blízkych a vo vašom Svete. Vy si zaslúžite mať všetko čo vaše srdce na tejto Zemi želá uskutočniť docela.

Indem ihr euch auf das ausrichtet, was euch in eurem Leben Freude schenkt und alle Ablenkungen auf eurem Wege umschifft, dann könnt ihr sicher sein, dass euer Fokus und eure Entschlossenheit sich in eurem Leben auf wundervolle synchronistische Weisen manifestieren wird. Glaubt an euch selbst, Ihr Lieben, vertraut darin, dass ihr die Kraft und Fähigkeit habt, das Leben eurer Träume wahr werden zu lassen. Und haltet an eurem entschiedenen Bemühen fest, eine positive Veränderung in eurem Leben, dem Leben eurer Lieben und in eurer Welt zu bewirken. Ihr verdient all das zu haben, was euer Herz hier auf Erden sich vollständig manifestiert wünscht.

Bis nächste Woche….

ICH BIN Hilarion

Hilarion durch Marlene Swetlishoff, 10.03.2015, www.therainbowscribe.com
Übersetzung: Dr. Stephan Kaula
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/0315/00hilarion.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

aktualizované: 21.05.2024 14:35:29