Reč vesmíru - synchronicita...


Spiritualität & Erwachen: Synchronizität – die Sprache des Universums

von erst-kontakt @ 2015-02-04 – 10:05:00

Synchronizität – die Sprache des Universums

Synchronicita/súbežnosť – reč vesmíru

Betrachtungen zu einem spirituellen Phänomen

Pozorovanie jedného spirituálneho fenoména

Všetko čo myslíš alebo robíš zanechá malú stopu, ľahké zakrivenie v akashickom poli vesmíru. Telegrafuješ nevedome tvoje myšlienky a pocity do tvojho okolia. Všetko je so všetkým prepojené neznámymi silovými polami. Všetko, minulosť, prítomnosť a budúcnosť je prelinkované. Neexistuje žiadne rozdelenie medzi tebou a niekým alebo niečim. Každé malé vzrušenie, ako malé môže byť bude niekedy pocítené nami všetkými. Koniec koncov sme všetci spolu „synchronizovaní/zladený“.

Alles was du denkst oder tust hinterlässt eine kleine Spur, eine leichte Kräuselung im Akashafeld des Universums. Du telegraphierst unbewusst deine Gedanken und Gefühle in dein Umfeld. Alles ist mit Allem verbunden durch uns unbekannte Kraftfelder. Alles, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist miteinander verlinkt. Es gibt kein Getrenntsein zwischen dir und irgendjemandem oder irgendetwas. Jede einzelne deiner Regungen, so klein sie auch sein mag, wird irgendwann von uns allen gespürt werden. Wir sind letztlich alle miteinander „synchronisiert“.

Beschreibung: ynchronisieren

Es gibt keine Zufälle und keine Unglücksfälle – neexistujú nešťastné náhody

Všetko čo sa nám prihodí má význam. A čo sa nám prihodí súvisí priamo  s vibráciami a energiami, ktoré vyrábame našimi myšlienkami. Tiež nie je náhoda, v ktorom okamihu sa jedna vec manifestuje v našom živote. Mal si už perfektný deň, v ktorom všetko prebiehalo všetko ako si si želal? Že ľudia a veci sa zjavia v správnom okamihu? To je synchronicita. Keď tá udalosť by sa niekoľko sekúnd udiala skorej alebo neskôr, potom by ten výsledok nebol možný. Všetko bolo v správnom časovom bode na správnom mieste. To nebolo šťastie, ani náhoda. Jednoducho si bol v perfektnej harmónii so všetkým.

Alles was uns zufällt hat eine Bedeutung. Und das was uns zufällt, hängt direkt mit den Schwingungen und Energien zusammen, die wir mit unseren Gedanken erzeugen. Es ist auch kein Zufall, in welchem Moment eine Sache sich in unserem Leben manifestiert. Hattest du auch schon einen perfekten Tag, wo alles genau so lief, wie du es wolltest? Dass Menschen und Dinge genau im richtigen Zeitpunkt erschienen? Das ist Synchronizität. Wenn das Ereignis nur ein paar Sekunden früher oder später eingetroffen wäre, dann wäre das Ergebnis nicht möglich gewesen. Alles war im richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Das war nicht Glück oder Zufall. Du warst einfach in perfekter Harmonie mit allem.

Wenn du dich „synchronisiert“ hast mit der Sache, die du möchtest, dann wirst du sie auch höchstwahrscheinlich erhalten, dann wird sie dir zufallen.

So können wir auch die Leute treffen, welche unserer Schwingung entsprechen, Personen, die eingestimmt sind auf unsere Frequenz.

Keď si sa „synchronizival“ s tou vecou, ktorú chceš tak ju veľmi pravdepodobne aj dostaneš, potom ti pripadne/spadne.

Tak môžeme stretnúť aj ľudí, ktorí zodpovedajú našej vibrácii, osoby, ktoré sú naladené na našu frekvenciu.

Keď naša energia súladí s vibráciou toho čo hľadáme, tak nás to niekedy potká. Vesmír, božská matrix nájde cestu priniesť nám to, čo si želáme. Keď dokážeme priniesť nás do harmónie so všetko-vedomím, keď dosiahneme jednotu so všetkým-čo-je, tak sa budú naše želania realizovať/uskutočňovať ako samé od seba. Potom sme dosiahli synchronicitu.

Wenn unsere Energie übereinstimmt mit der Schwingung dessen, was wir suchen, dann wird es uns irgendwann begegnen. Das Universum, die göttliche Matrix wird einen Weg finden uns das zukommen zu lassen, was wir uns wünschen. Wenn wir uns in Harmonie bringen können mit dem Allbewusstsein, wenn wir das Einssein mit Allem-was-ist erreichen, dann werden sich unsere Wünsche wie von selbst realisieren. Dann schaffen wir Synchronizität.

Bewusstsein schafft Realität – vedomie tvorí realitu

Naše vedomie vytvára naše životné prostredie. Sme schopní zmeniť hmotu silou nášho ducha. Z quantovej fyziky vieme, že keď duch pozoruje nejaký predmet, tak ovplyvňuje stav toho predmetu. Táto skutočnosť je známa pod názvom efekt pozorovania Beobachtereffekt“. Ľudský duch sa nepodiela len na zmenách prítomnosti, on formuje tiež budúcnosť a je spoluzodpovedný za vytváranie budúceho Sveta.

Unser Bewusstsein gestaltet unsere Umwelt. Wir sind fähig, mit der Kraft unseres Geistes Materie zu verändern. Aus der Quantenphysik weiss man, dass wenn der Geist ein Objekt beobachtet, er den Zustand des Objekts mit beeinflusst. Diese Tatsache ist bekannt unter dem Begriff „Beobachtereffekt“. Der menschliche Geist ist aber nicht nur an der Veränderung der Gegenwart beteiligt, er formt auch die Zukunft mit, er ist mitverantwortlich für die Gestaltung der zukünftigen Welt.

Beschreibung: atrix im Kopf

Unser Geist ist holographisch und jeder Teil des Geistes hat die Kenntnis vom Ganzen. In der gleichen Weise wie in jeder Zelle unseres Körpers Informationen über unseren ganzen Körper gespeichert sind, hat auch unser Geist Zugang zu den Informationen der Grossen Matrix, von dem er ein Teil ist.

So wie aus einer einzigen Zelle der ganze Organismus erschaffen werden kann, kann unser Geist Welten erschaffen.

Náš duch je holografický a každá časť ducha má znalosť celistvosti. Tým istým spôsobom ako v každej buňke nášho tela sú uložené informácie o celom tele, má aj náš duch prístup k informáciám veľkej Matrix, ktorej je súčasťou.

Tak ako z jednej buňky môže byť vytvorený celý organizmus, tak môže náš duch vytvoriť Svety.

Našim duchom môžeme realizovať „náhodné, dosiahnutelné udalosti“ v súlade s našimi želaniami. Náhodná udalosť, vytvorená v náš prospech sa usmerní podľa našich myšlienok, predovšetkým vtedy keď sa sústredíme. Sme schopní urobiť to, ale väčšina z nás to neverí. Synchronicita sa zažíva častejšie ľuďmi, ktorí v ňu veria. Keď niekto povie, že to bola náhoda alebo šťastie, potom vysiela do vesmíru oslabujúci signál. Vesmír počúva to čo náš duch hovorí. A keď niekto vysiela neveriace myšlienky, tak sťažuje božskej Matrix realizovanie tej želanej udalosti.

Viera, zákon príťažlivosti a duševná sila sú štartéry synchronicity. Keď nemajú nutné presvedčenie, nemôžu aktivovať tie krásne schopnosti. Musíme nášho ducha našou mocou priviesť k formovaniu nášho života želaným spôsobom.

Mit unseren Geist können wir „zufällige, verfügbare Ereignisse“ realisieren, unseren Wünschen entsprechend. Zufälliges Geschehen, das sich zu unserm Vorteil entfalten kann, wird sich nach unseren Gedanken ausrichten, besonders wenn wir uns darauf konzentrieren. Wir sind fähig, dies zu tun, aber die meisten Leute glauben nicht, dass sie es können. Synchronizität wird häufiger von jenen Leuten erlebt, die daran glauben. Wenn jemand von einem Ereignis sagt, dass es Zufall oder einfach Glück war, dann sendet er ein schwächendes Signal ans Universum. Das Universum hört auf das, was unser Geist sagt. Und wenn jemand Gedanken des Unglaubens sendet, dann erschwert er damit der Göttlichen Matrix die Realisierung des gewünschten Ereignisses.

Der Glauben, das Gesetz der Anziehung und die geistige Kraft sind die Auslöser für Synchronizität. Wenn wir nicht die nötige Überzeugung haben, können wir diese wunderbaren Fähigkeiten nicht aktivieren. Wir müssen unseren Geist mit Macht dazu bringen, unser Leben in der gewünschten Art zu gestalten.

Es geht darum, Synchronizität im eigenen Leben nutzbar zu machen

Ide o to, zužitočniť synchronicitu vo vlastnom živote

Beschreibung: andkarte

Synchronizität kann uns als Landkarte dienen – synchronicita nám môže slúžiť ako mapa

O synchronicite sa hovorí keď dve alebo viac udalostí sa javia súčasne, ktoré nie sú vo vonkajšom, kauzálnom vzťahu (dôvod-výsledok) ale, ktoré majú vnútornú súvislosť. Synchronicity by sa nemali vysvetlovať ako šťastie alebo náhoda ale mali by byť vnímané ako správy, s ktorými by sme mali pracovať. Aby sa niečo udialo nie je nutné so synchronicitami tvrdo pracovať. Tie veci sa dejú same. Nie je nutná žiadna sila. Synchronicity sú ako zrkadlo, ktoré odzrkadluje to v čo vo vnútri veríme. Keď veríme v zákon synchronicity, vtedy sa prepojíme so silami božskej Matrix a pomáhame vytvárať synchronicity a „náhody“, z ktorých môžeme získavať "výhody". Prinesieme sa do harmónie s tým čo naše vyššie JA pre nás chce/si želá.

Man spricht von Synchronizität, wenn zwei oder mehrere Ereignisse gleichzeitig auftreten, die nicht in einer äusseren, kausalen Beziehung (Ursache-Wirkung-Beziehung) stehen, die aber einen inneren Zusammenhang haben. Synchronizitäten sollen nicht einfach mit Glück oder Zufall erklärt werden, sondern als Botschaften aufgefasst werden, mit denen wir arbeiten sollen. Mit Synchronizitäten muss man nicht hart arbeiten, um etwas geschehen zu lassen, die Dinge geschehen wie von selbst. Es ist kein Kraftaufwand nötig. Synchronizitäten sind wie ein Spiegel, die das reflektieren, was wir im Innern glauben. Wenn wir an das Gesetz der Synchronizität glauben, dann verbinden wir uns mit den Kräften der Göttlichen Matrix und helfen Synchronizitäten und ‚Zufälle’ zu schaffen, von denen wir profitieren können. Wir bringen uns in Harmonie mit dem, was unser Höheres Selbst für uns möchte.

Tajomstvo synchronicity je vo vedomom vnímaní. Keď sme v stave vnímať vedome tak môžeme vidieť a cítiť viac ako iní. Najväčší podiel vedomostí nášho podvedomia nemôže byť vnímaný našim vedomým duchom lebo je príliš veľké. Tvoje podvedomie nám vysvetlí všetko čo potrebujeme pre orientáciu v našom Svete – keď sme ochotní/pripravení tie vedomosti dostať. Musíme sa naladiť na vesmír. Musíme dávať pozor na naše myšlienky a Svet okolo nás.

Ein Geheimnis der Synchronizität liegt in der bewussten Wahrnehmung. Wenn wir fähig sind bewusst wahrzunehmen, dann können wir mehr sehen und fühlen als andere. Der grösste Teil des Wissens unseres Unterbewussten kann nicht durch unseren bewussten Geist wahrgenommen werden, denn es ist viel zu gross. Dein Unterbewusstsein offenbart uns alles, was wir brauchen, um uns in der Welt zurecht zu finden – wenn wir bereit sind, dieses Wissen zu erhalten. Wir müssen uns auf das Universum einstimmen. Wir müssen auf unsere Gedanken und die Welt um uns herum achten.

 

Zufälle können auch gegen uns arbeiten – náhody môžu pracovať aj proti nám

Počul si už o Murphyho zákone? „Všetko čo môže ísť šikmo, pôjde šikmo a to v najhoršom momente“. Negativita sa môže prejaviť aj v negatívnom zmysle a dôležité stretnutie môže byť aj nepríjemné. Keď povieš: „prídem neskoro“ alebo „nebuďem mať šťastie“ tak zákon synchronicity bude pracovať proti tebe. Keď niečo zlé očakávaš – tak zlé sa udeje, vtedy synchronuješ negativitu. Keď si už zistil, že mnoho zlých vecí sa deje súčasne alebo krátko za sebou, tak môže byť, že vedome alebo nevedome si podporil niečo, čo tvoje vyššie Ja nechce.

Hast du auch schon von Murphys Gesetz gehört? „Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen, und das im schlechtesten möglichen Zeitpunkt.“ Synchronizität kann sich auch in einem negativen Sinn auswirken, und ein bedeutungsvolles Zusammentreffen kann auch sehr unangenehm sein. Wenn du sagst: „Ich werde zu spät sein“ oder „ich werde kein Glück haben“, dann wird das Gesetz der Synchronizität gegen dich arbeiten. Wenn du erwartest, dass etwas Schlechtes geschieht, dann synchronisierst du dich mit Negativität. Wenn du schon festgestellt hast, dass viele schlechte Dinge gleichzeitig oder kurz hintereinander geschahen, dann kann das sein, weil du bewusst oder teilbewusst etwas willst oder unterstützest, das dein höheres Ich nicht möchte.

Wir haben ein eingeschränktes Verständnis von Zufälligkeit. In der Mainstream-Wissenschaft ist man der Auffassung, dass wenn etwas nicht quantifiziert und berechnet werden kann, dass es dann nicht real ist. Der erwachte Mensch weiss aber, dass die Wissenschaft nicht alles erklären kann. Unser Geist kann Dinge wahrnehmen, die von unseren fünf physischen Sinnen nicht erfasst werden können. Es gibt Realitäten, die man nicht sehen, riechen, schmecken, hören oder ertasten kann. Unser Geist kann frei durch Raum und Zeit reisen. Es ist für einen Menschen nicht von Vorteil, wenn er das, was er nicht mit dem materiell ausgerichteten Verstand erklären kann, einfach als Zufall auffasst.

Máme obmedzené porozumenie pre náhody. V mainstream-vedách sa mieni, že keď niečo nemôže byť quantifikované a vypočítatelné tak to nie je reálne/skutočné. Ale prebudený človek vie, že veda nedokáže vysvetliť všetko. Náš duch môže vnímať veci, ktoré našimi piatimi zmyslami nemôžu byť vnímané. Existujú reality, ktoré nevidíme, nevoniame, nechutíme, nepočujeme alebo nedotkneme. Náš duch môže cestovať časom a priestorom. Pre človeka nie je výhodou vysvetlovať ako náhodu to čo nie je vysvetlitelné jeho rozumom orientovaným  na hmotu.

Mal si neuveritelné náhodné stretnutie alebo pristál nechtiac na mieste, ktoré ťa veľmi potešilo? Určite si už niečo raz zažil čo by sa dalo nazvať ako šťastná náhoda, že si mal šťastie. Ale neznamená to, že to nemá súvislosť  len preto, že nemôžeš rozpoznať žiadnu súvislosť. Existuje súvislosť, dôvod – čo nie je to isté ako príčina. Náhoda je len ilúzia.

Hast du jemals eine unglaubliche Zufallsbegegnung gehabt oder bist ungewollt an Orten gelandet, die dich sehr glücklich gemacht haben? Bestimmt hast du schon einmal etwas erlebt, von dem man sagen würde, dass es ein glücklicher Zufall war, dass man Glück gehabt habe. Aber nur weil man selbst keinen Grund oder keinen Zusammenhang erkennen kann, heisst das nicht, dass es keinen Zusammenhang gibt. Es gibt immer einen Zusammenhang, einen Grund – was nicht dasselbe ist wie eine Ursache. Zufall ist nur eine Illusion.

Beschreibung:  g jung

C. G. Jung

C.G. Jung

Der Begriff „Synchroninizität“ wurde vom Schweizer Psychoanalytiker C.G. Jung geprägt, um ein akausales, aber sinnfälliges Zusammentreffen von Ereignissen zu beschreiben. Es geht dabei um “eine psychisch bedingte Relativität von Zeit und Raum” (Jung). Ein anderer Begriff, den Jung verwendete ist das „kollektive Unterbewusstsein“. Er versteht darunter einen Speicher von Erfahrungen aus der gesamten Menschheitsgeschichte, mit dem unser Unterbewusstsein verbunden ist. So sind wir also alle durch dieses kollektive Unterbewusstsein miteinander verbunden. Unterbewusstsein, Geist und Materie sind miteinander verkoppelt.

Výraz synchronicita bol podporený/vytvorený psychoanalitikom C.G. Jung na popis akauzálneho alebo zmysluplatného stretnutia udalostí. Ide pri tom o „psychicky podloženú relativitu času a priestoru“. Iný výraz, ktorý Jung používal je „kolektívne podvedomie“. On rozumel pod tým jeden ukladací priestor/záložňu skúseností celých dejín ľudstva, prepojené s našim podvedomím. Tak sme tým kolektívnym podvedomím všetci prepojení. Podvedomie, duch a hmota sú medzi sebou spojené.

Fyzicky sme oddelení a vyzeráme rozlične ale všetci sme urobení z tej istej látky a cez jemnohotné polia medzi sebou prepojení. Všetko čo existuje, ľudia, zvieratá, stromy, hory sú vytvorené z tej istej prapôvodnej hmoty, ktorá je uložená do vyššiedimenzionálneho Sveta. A preto sme všetci medzi sebou prepojení.

Physisch sind wir voneinander getrennt und äusserlich sehen wir verschieden aus, aber wir sind alle aus dem gleichen Stoff gemacht und über die feinstofflichen Felder miteinander verbunden. Alles was existiert, Menschen, Tiere, Bäume, Berge sind aus derselben Ursubstanz gebildet welche eingebettet ist in die höherdimensionale Welt. Und deshalb sind wir alle untereinander verbunden.

Beschreibung: ürfel

Wenn man Würfel verschränken könnte, dann würde man beim Werfen der Würfel zwar absolut zufällige, aber bei beiden Würfeln immer die gleiche Zahl bekommen.

Keď by sa kocky dali VERSCHRENKEN(skrížiť?), tak pri hádzaní by sme dostali absolutne náhodné, ale pri oboch kockách vždy to isté číslo.

Z quantovej fyziky poznáme výraz (VERSCHRENKUNG?) - skríženie čiastic hmoty. Dve alebo viac čiastic môžu vytvoriť nelokálne spojenie, ktoré sa nazýva skríženie. Keď sa v takom prípade pri jednej čiastici zmení (quantová)vlastnosť, potom sa na tej skrížením zúčastnenej čiastici tiež hneď  zmení jej vlastnosť nezávisle od vzdialenosti medzi nimi. Taká bez-spozdená spoluzmena vlastnosti bola už v experimentoch/pokusoch cez veľké vzdialenosti über sehr grosse Distanzen nachgewiesen (a tým aj dokázané, že nejaký druh prenosu informácií s viac ako rýchlosťou svetla je možný). Tak ako tvoria, „skrížené“ prítomné element-čiastice jeden systém, v ktorom všetci prítomní/podelení sú medzi sebou spojení aj keď môžu ísť rozličnými cestami, tak tvorí všetko existujúce vo všetko-obsahujúcom zmysle tiež systém, ktorého časti majú „spoločný osud“ – lebo sú prahmotou medzi sebou prepojené. Tento systém je niektorými nazývaný BOH. My všetci sme časti BOHA, okrem Boha neexistuje nič.

Aus der Quantenphysik kennt man den Begriff der Verschränkung von Materieteilchen. Zwei oder mehr Teilchen können eine nichtlokale Verbindung miteinander eingehen, die man Verschränkung nennt. Wenn man in einem solchen Fall bei einem Teilchen eine (Quanten-)Eigenschaft ändert, dann wird bei den an der Verschränkung mitbeteiligten Teilchen augenblicklich die entsprechende Eigenschaft ebenfalls geändert, unabhängig von der Distanz, in der sich die Teilchen befinden. Eine solche verzögerungsfreie Mitveränderung einer Eigenschaft wurde in Experimenten schonüber sehr grosse Distanzen nachgewiesen  (und damit auch bewiesen, dass eine Art Informationsübertragung mit Überlichtgeschwindigkeit möglich ist). So wie die an einer Verschränkung beteiligten Elementarteilchen ein System bilden, in welchem alle Beteiligten fest miteinander verkoppelt sind, obwohl sie physisch getrennte Wege gehen können, so bildet alles Existierende in einem umfassenderen Sinne auch ein System, deren Teile ein ‚gemeinsames Schicksal’ haben, weil sie über die Ursubstanz untereinander verbunden. Dieses System wird von einigen GOTT genannt. Wir sind alle Teil Gottes, es gibt nichts ausserhalb von Gott.

Das Universum spricht zu dir – vesmír k tebe hovorí.

Ten systém, do ktorého sme vložení nám môže sprostredkovať správy. Jedna z možností, s ktorou ten systém – vesmír/božská matrix/Boh – nám môže poslať správu je synchronicita. Pozorujme tie neviditelné sily, ktoré vnikajú do nášho života, ktoré nám pomáhajú ísť tou optimálnou cestou. Pozorujme tie malé, zjavne bezvýznamné návrhy a znamenia, pozorujme synchronicity. Pozorovať vedome tie znamenia, presne počúvať a byť pripravení načasovať prekvapujúce synchronicity.

Das System, in das wir eingebettet sind kann uns Nachrichten übermitteln. Eine der Möglichkeiten, mit der das System – das Universum/die Göttliche Matrix/Gott – uns eine Botschaft senden kann ist das Prinzip der Synchronizität. Achten wir auf die unsichtbaren Kräfte, die in unser Leben hinein wirken, die uns helfen, den optimalen Weg zu gehen. Achten wir auf die kleinen, scheinbar unbedeutenden Hinweise und Zeichen, achten wir auf die Synchronizitäten! Bewusst auf die Zeichen achten, genau hinzuhören und bereit zu sein kann verblüffende Synchronizitäten zeitigen.

Beschreibung: ensch-Merkaba

Halten wir Ausschau nach Zeichen und Gelegenheiten; die Zufälle werden uns den Weg zeigen oder uns Hinweise geben, wenn wir den falschen Pfad eingeschlagen haben. Koinzidenzen können auch einfach eine Bestätigung dafür sein, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden, dass wir auf unser Inneres gehört und danach gehandelt haben.

Obzrime sa po znameniach a príležitostiach. Tie náhody nám ukážu cestu alebo nám dajú znamenia keď sme sa pustli falošným smerom. Súvislosti môžu tiež byť jednoducho potvrdenie toho, že sme na správnej ceste, že sme poslúchali naše vnútro a podľa toho jednali.

Keď znova a znova zažijeme potvrdzujúce synchronicity tak to znamená, že sme v perfektnom súlade s vesmírom. O čo hlbšie sa prepojíme s vesmírom alebo našim vyšším JA, o to častejšie prežijeme synchronicity vo forme „dobremyslených“ náhod. Vedieť vnímať synchronicity je tiež znamením spirituálne prebudeného.

Wenn wir immer wieder und mehrfach bestätigende Synchronizitäten erleben, dann heisst das auch, dass wir in perfekter Resonanz mit dem Universum sind. Je tiefer wir uns mit dem Universum – oder unserem Höheren Selbst – verbinden, umso häufiger werden wir Synchronizitäten in der Form von uns ‚wohlgesinnten’ Zufällen erleben. Synchronizitäten gewahr zu werden ist auch ein Zeichen des spirituellen Erwachens.

Intuition – intuícia

Intuícia sa môže rozumieť ako vnútorná synchronicita. Vynára sa zrazu a vníma sa ako skutočná.

Intuition kann als innere Synchronizität aufgefasst werden. Sie taucht plötzlich auf und fühlt sich real an.

 

Intuícia ťa prepája s vesmírom, cez intuíciu ti vesmír posiela, anonymne, jednu správu. Je dôležité dôverovať jej a sledovať jej návrhy. A keďže vesmír nepozná čas a priestor –tá správa sa môže týkať aj budúcnosti, môže ti predpovedať budúcnosť. A ty môžeš mrknúť do schovaných štruktúr tvojho života.                            

Die Intuition verbindet dich mit dem Universum, über die Beschreibung: ören
Intuition sendet dir das Universum, anonym, eine Botschaft zu. Es ist wichtig, ihr zu vertrauen, ihren Hinweisen zu folgen. Und weil das Universum weder Raum noch Zeit kennt, kann eine solche Botschaft auch die Zukunft betreffen, sie kann dir deine Zukunft voraussagen. Und du kannst Einblicke in die verborgenen Strukturen des Lebens erhalten.

Vertrauen – dôvera

Dôverovať intuícii znamená dôverovať aj synchronicitám. Synchronicita začína v našej hlave. Musíme pustiť/oddať sa a nechať plynúť život svojim tempom/spôsobom. Nemusíme sa pokúšať plánovať ďaleko do budúcnosti. Keď sa nebudeme neustále miešať našou hlavou do priebehov ale dáme priestor intuícii a tým vonkajším synchronicitám a sledujeme ich, potom sa bude všetko ako same od seba diať v správnom čase, na správnom mieste. Nič nestratíme ale vyhráme všetko.

Der Intuition vertrauen heisst auch den Synchronizitäten trauen. Synchronizität beginnt in unserem Kopf. Wir müssen loslassen und dem Leben seinen Lauf lassen. Wir müssen nicht versuchen, weit im Voraus zu planen. Wenn wir uns nicht dauernd mit unserem Kopf und unserem Ego in die Abläufe einmischen, sondern der Intuition und den sich im Äussern manifestierenden Synchronizitäten Raum geben und ihnen folgen, dann wird alles wie von selbst zur richtigen Zeit am richtigen Ort geschehen. Wir werden nichts verlieren und alles gewinnen.

Wir werden wunderbar vorankommen auf unserer spirituellen Reise – und sie geniessen können!

Pokročíme krásne na našej spirituálnej ceste – a budeme vedieť si užívať ju!

In diesem Sinne: Viel Spass! – Veľa radosti!

Beschreibung: lumedesLebens-Spirale

Quellen:

https://www.thetreeofawakening.com/synchronicity/___##55##___http://galacticconnection.com/synchronicity-coincidences-accidents/

Quelle deutsch und mehr: http://transinformation.net/synchronizitaet-die-sprache-des-universums/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52