Dom‚ v ktorom býva naša duša...


Spiritualität & Erwachen: Das Haus in dem unsere Seele wohnt (von Lydia Zangerl)

Dom, v ktorom býva naša duša

von erst-kontakt @ 2015-03-17 – 09:41:50

Das Haus in dem unsere Seele wohnt

Dom, v ktorom býva naša duša

Beschreibung: ie sieben Hauptchakren

Vedomie o našich rozličných telách je prekvapivo málo známe. Každý človek má najmenej štyri rozličné telá: fyzické, ktoré je viditelné a ktorého sa môžeme dotknúť a viacero neviditelných, jemnohmotných. Rozlišujeme emocionálne, mentálne a spirituálne.

Das Wissen um unsere unterschiedlichen Körper ist bis heute erstaunlich wenig verbreitet. Jeder Mensch besitzt mindestens vier verschiedene Körper: den physischen Körper, der nach außen sichtbar ist und den man auch anfassen und berühren kann und mehrere unsichtbare, feinstoffliche Körper. Bei ihnen unterscheiden wir den emotionalen, den mentalen und den spirituellen Körper.

Die verschiedenen Körper des Menschen:

Tie rozličné telá človeka:

Emocionálne telo sa oválne rozťahuje okolo fyzického tela a o čo viac je zdravé  o to viac žiari a je väčšie. V tom tele sú všetky pocity, zranenia a šoky z tohto a predošlých životov a je úzko prepojené s našim vnútorným dieťaťom a našim solár plexus.

Der emotionale Körper dehnt sich oval um den physischen Körper herum aus und je mehr dieser geheilt ist, desto strahlender, desto leuchtender und desto weiter ist er.
In diesem Körper sind alle Gefühle, Verletzungen und Schocks aus diesem und aus früheren Leben gespeichert und er ist eng verbunden mit unserem inneren Kind und unserem Solar Plexus.

Mentálne  telo má ešte jemnohotnú energiu ako emocionálne a rozširuje sa podľa vývoja svetlo žiarivo okolo citového pola. Emocionálne telo nevie hodnotiť – vibruje. Vibruje negatívne skúsenosti tak isto ako pozitívne a to mentálne telo musí z toho urobiť hodnotenie.

Der mentale Körper hat eine noch feinstofflichere Energie als der emotionale Körper und dehnt sich je nach Entwicklung hell leuchtend oder dunkel wirkend um den Gefühlskörper. Der emotionale Körper kann nicht bewerten, er schwingt. Er schwingt negative Erfahrungen genauso wie positive Erfahrungen und der mentale Körper muss daraus eine Bewertung machen.

Mentálne telo nás sprevádza všetkými našimi inkarnáciami a preto vie/je vediace. Sú v ňom uložené všetky skúsenosti, ktoré sme urobili v našom spirituálnom živote. Je v stave prepojiť sa kedykoľvek s duchovným svetom na sprostredkovanie informácií, ktoré v istých situáciách potrebujeme. Spirituálne telo ale potrebuje mentálne telo, potrebuje dôveru nášho JA na usmernenie múdrosti.

Der spirituelle Körper begleitet uns über alle unsere Inkarnationen und ist dementsprechend wissend. In ihm sind alle Erfahrungen gespeichert, die wir in all unseren spirituellen Leben gemacht haben. Er in der Lage, sich jederzeit mit der geistigen Welt zu verbinden, um uns die nötigen Informationen zu übermitteln, die wir für die jeweilige Situation brauchen. Der spirituelle Körper braucht aber den mentalen Körper, braucht das Vertrauen des Ichs, um diese Weisheiten zu lenken.

Fyzické telo, naša vizitka stelesňuje navonok všetky naše procesy. Fyzické telo je náš dom, v ktorom býva naša duša. A my sme tí, ktorí sa môžu a musia starať, že je dobre zabezpečené...

Der physische Körper, unser Aushängeschild verkörpert im Außen all unsere inneren Vorgänge. Der physische Körper ist unser Haus, in dem unsere Seele wohnt. Und wir selbst sind diejenigen, die dafür sorgen können und müssen, dass dieses Zuhause gut versorgt ist...

Quelle und weiter: http://www.2012spirit.de/2015/03/das-haus-in-dem-unsere-seele-wohnt/

http://erst-kontakt.jimdo.com/home/spiritualit%C3%A4t-erwachen/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

 

aktualizované: 21.05.2024 14:35:29