Veľká transformácia 21.12.2020...

Astrologisches: Die epochale Jupiter-Saturn Konjunktion im Wassermann – die große Transformation der Menschheit (21.Dezember 2020)

Koncom roku 1961 začali niektorí indickí astrológovia predpovedať „koniec sveta“. Poukázali na zriedkavú konjunkciu 7 telies slnečnej sústavy vo Vodnárovi, ktorá sa uskutoční od 3. do 5. februára 1962 v znamení Vodnára. V tom čase by došlo k úplnému zatmeniu Slnka v strede Vodnára (mocný bod vo zverokruhu) a päť tradičných astrologických planét (Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter a Saturn) by bolo tiež vo Vodnári a bolo by ako skupina okolo úplného zatmenia Slnka.. No svet sa neskončil (hoci o osem mesiacov neskôr nás kubánska raketová kríza takmer priviedla na pokraj globálnej katastrofy). Ale začal nový svet, svet nepokojov a politických, sociálnych, náboženských, ekonomických, vedeckých, umeleckých, hudobných, kultúrnych a vzdelávacích zmien, revolt a revolúcií, ktoré otriasli našim vtedajším svetonázorom. Toto vzácne zoskupenie nebeských telies začiatkom februára 1962 vyvolalo v ľudstve niečo významné - a dokonca aj pieseň „Age of Aquarius“ sa stala akýmsi chválospevom a symbolom možnosti celosvetovej renesancie ľudskej spoločnosti.

John F. Kennedy - veľvyslanec Uránu. Prezident John F. Kennedy, ktorý bol pri moci počas úplného zatmenia Slnka, bol pre Ameriku a väčšinu sveta mladistvou, vizionárskou a elektrizujúcou osobnosťou. Preto nebude prekvapujúce dozvedieť sa, že sa narodil 29. mája 1917 - v deň takzvaného zatknutia Uránu pri 23 stupňoch vo Vodnárovi. Bol určite revolučným veľvyslancom pre planétu Urán, ktorá priniesla toľko zmien v USA a na celej planéte Zem. Jedným z jeho najväčších úspechov bolo vyjednanie dohody o obmedzení zákazu jadrových skúšok v júli 1963 o zastavení atmosférických jadrových skúšok uskutočňovaných Amerikou, Britániou a Sovietskym zväzom. Viedol tiež vstup Američanov do vesmíru (Urán vládne v kozmickom priestore) s prvými astronautmi „Merkúra“ a v Kongrese bojoval za to, aby bol človek na Mesiaci pred koncom 60. Rokov, videl pristátie. Stalo sa to - minimálne v televízii - 20. júla 1969, presne v čase spojenia Jupiter - Urán. Keď bol 22. novembra 1963 o 12:35 v Dallase zavraždený JFK, bol nadvládny Vodnár v Dallase a Mesiac aj Saturn boli v tomto znamení zverokruhu. Toto vzostupné znamenie po jeho smrti bolo nebeským odkazom na jeho misiu na Zemi ako mohutnú uránsku postavu (Urán je vládnucou planétou zverokruhu Vodnára). „Kvetinové deti“ ako predzvesť „veku Vodnára“ Mnoho astrológov zastáva názor, že pri veľkej konjunkcii Jupitera a Saturna pri nule vo Vodnárovi 21. decembra 2020 sa začína takzvaný vek Vodnára, „Vek Vodnára“. Duch veku Vodnára, obnovy, revolúcie, invencie a zmien v ľudskej spoločnosti sa však začal už v roku 1962. „Kvetinové deti“ boli takpovediac predzvesťou veľkých otrasov, ktoré teraz budú nezvratne nasledovať. Spojením Saturna a Jupitera vo Vodnárovi 21. decembra 2020 bude kvalita takzvaného veku Vodnára teraz pre každého osobne zrejmá a na svetovej scéne jasne viditeľná a zmeny sa nedajú ničím zastaviť. Prvá veľká spojka Jupiter-Saturn vo Vodnárovi - od roku 1405 n.l. - 21. decembra 2020 je vlastne veľkým zrodom energií veku Vodnára. Potom sa tento vodnársky impulz dostane k Jupiteru a Saturnu (dve najväčšie planéty slnečnej sústavy) a ľudská spoločnosť sa začne znateľne a trvalo meniť. Veľké zjednotenie Jupitera a Saturnu z 21. decembra 2020 sa odohráva nielen pri nulových stupňoch Vodnára (brána k Vodnárovi), ale predznamenáva aj obdobie 180 - 200 rokov spojenia Jupitera a Saturnu v živle „vzduch“. čo je o myslení, intuícii, vyššom porozumení, vzdelávaní, komunikácii, cestovaní, vynálezoch a prevratoch.

„America First“ – Donald Trump, ako priekopník pre celý svet. Venuša bude na Ascendente USA (v Strelcovi) 21. decembra 2020 a bude v súlade s Uránom, čo by mohlo znamenať, že prezident Trump a USA budú predchodcami novej doby, v ktorej ničenie, prílišné sebectvo tiež ekologické a zdravotné katastrofy už nebudú mať miesto. Namiesto toho sa stanú dôležitými hodnoty ako zmysel pre spolupatričnosť, rodinu, súcit, čestnosť, tradície, česť, láska, ale aj ochrana ľudského života, zdravia a prírody prostredníctvom nových technológií. quadrát Mars k Plutu, Saturnu a Jupiteru poženie tie zmeny vpred usmernenými energiami. Že Trump začal pred rokmi s presdením tých hodnôt sa odzrkadluje v tej dlhej listine jeho exekutívnych-nariadeni-

Začíname práve ochutnávať a odhalovať potennciál veku Vodnára. Myslite na blízku budúcnosť s mentálnou telepatiou, cestovaním časom, kontaktmi s ET, videnie, sluch, „spomienky“ na minulé a budúce životy, pokrok v medicíne, vedu, technológie, cestovanie vesmírom a ochranou živorného prostredia. Ľudstvo a Zem budú prechádzať ako kolektív cez spirituálnu iniciáciu - zahájenie

Tak vyzerá ten kozmický „cestovný plán transformácie“ do veku Vodnára

12. dec. 2012 stojí pre celistvosť – aktivujú sa naše svetelné telá

14. dec. Úplné zatmenie Slnka v Strelcovi – príde čestvá energia

15. dec. Chiron prebieha priamo – psychické a fyzické uzdravenie bude ľahšie

17. dec. Saturn vstupuje do veku Vodnára – spúšťač veľkých spoločenských zmien

18. dec. Slnko smeruje ku galaktickému stredu – veľký energetický deň

20. dec. Jupiter vstupuje do Vodnára a určuje kvalitu času pre rok 2021 vyššie vedomosti, blahobyt, čestnosť, spravodlivosť, múdrosť, viera.

21. dec.  Ten veľký deň! Veľká konjunkcia medzi Jupiterom a Saturnom v nul-stupňov Vodnára – aktivácia vedomia – Zimný slnovrat: vracia sa svetlo.

23. dec. Mars tvorí kvadrát k Pluto – spoločenské transformácie sú nezastavitelné, poháňané vpred.

21-23. – dec.: Otváranie energetických brán, „okien k Nebu“ – Torus – energetické magnetické pole Zeme je počas tej doby otvorené pre energie stvoriteľa z vesmíru. Podľa legendy sa má otvoriť elektromagnetický ultra-schall v strede Severného pólu, solárny Flash dosiahne Zem. Ľudstvo a Zem budú katapultovaní do vyššej dimenzie, v ktorej sa vyvinie vyššie ľudské vedomie.

Quelle deutsch: https://www.watergate.tv/die-epochale-jupiter-saturn-konjunktion-im-wassermann-die-grosse-transformation-der-menschheit/

Beschreibung: https://i1.wp.com/greatbear.mcn.org/js.gif

 

 

 

 

Gegen Ende des Jahres 1961 begannen einige Astrologen in Indien „das Ende der Welt“ vorherzusagen. Sie wiesen auf eine seltene Konjunktion von 7 Sonnensystemkörpern im Wassermann hin, die vom 3. bis 5. Februar 1962 im Zeichen des Wassermanns stattfinden würde.

Zu dieser Zeit würde es eine totale Sonnenfinsternis in der Mitte des Wassermanns geben (ein Kraftpunkt im Tierkreis), und die fünf traditionellen astrologischen Planeten (Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn) würden sich ebenfalls im Wassermann befinden und sich um die totale Sonnenfinsternis gruppieren.

Nun, die Welt ging nicht unter (obwohl acht Monate später die Kubakrise uns fast an den Rand einer globalen Katastrophe brachte). Aber eine neue Welt begann, eine Welt des Aufruhrs und politischer, sozialer, religiöser, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher, künstlerischer, musikalischer, kultureller und erzieherischer Veränderungen, Revolten und Revolutionen, die unser damaliges Weltbild ins Wanken brachten.

Diese seltene Ausrichtung der Himmelskörper Anfang Februar 1962 löste etwas in der Menschheit aus – und sogar das Lied „Age of Aquarius“ wurde zu einer Art Hymne und Symbol für die Möglichkeit einer weltweiten Renaissance der menschlichen Gesellschaft.

John F. Kennedy – Botschafter des Uranus

Präsident John F. Kennedy, der während dieser totalen Sonnenfinsternis an der Macht war, war eine jugendliche, visionäre und elektrisierende Figur für Amerika und einen Großteil der Welt. Daher wird es nicht überraschend sein zu erfahren, dass er am 29. Mai 1917 geboren wurde – dem Tag eines sogenannten Uranus-Stillstands bei 23 Grad im Wassermann.

Er war definitiv ein revolutionärer Botschafter des Planeten Uranus, der so viele Veränderungen in den USA und auf dem ganzen Planeten Erde hervorgebracht hat. Eine seiner größten Errungenschaften war die Aushandlung eines begrenzten Atomteststopp-Abkommens im Juli 1963, um atmosphärische Atomwaffentests durch Amerika, Großbritannien und die Sowjetunion zu unterbinden.

Er leitete auch den Eintritt der Amerikaner in den Weltraum (Uranus regiert die Luft- und Raumfahrt) mit den ersten „Mercury“-Astronauten, und er setzte sich im Kongress dafür ein, dass wir noch vor Ende der 1960er Jahre einen Menschen auf dem Mond landen sahen. Dies geschah – zumindest im Fernsehen – am 20. Juli 1969, genau zum Zeitpunkt einer Jupiter-Uranus-Konjunktion.

Bei der Ermordung von JFK in Dallas am 22. November 1963 um 12:35 Uhr stand Wassermann in Dallas im Aszendenten, und sowohl Mond als auch Saturn befanden sich in diesem Tierkreiszeichen. Dieses aufsteigende Zeichen bei seinem Tod war ein himmlischer Hinweis auf seine Mission auf der Erde als überragende uranische Figur (Uranus ist der Herrscher-Planet vom Wassermann-Tierkreiszeichen).

„Blumenkinder“ als Vorboten des „Age of Aquarius“

Viele Astrologen sind der Ansicht, dass mit der großen Konjunktion von Jupiter und Saturn bei null Grad im Wassermann am 21. Dezember 2020 das sogenannte Wassermannzeitalter beginnt, „The Age of Aquarius“. Der Geist des Wassermannzeitalters, der Erneuerung, der Revolution, der Erfindungen und der Veränderung der menschlichen Gesellschaft begann jedoch bereits im Jahr 1962.

Die „Blumenkinder“ waren sozusagen die Vorboten der großen Umwälzungen, die jetzt unumstößlich folgen werden. Mit der Konjunktion von Saturn und Jupiter im Wassermann am 21.12.2020 wird die Qualität des sogenannten Wassermannzeitalters nun für jeden persönlich spürbar und auf der Weltbühne deutlich sichtbar werden und die Veränderungen sind durch nichts aufzuhalten.

Die erste große Jupiter-Saturn-Konjunktion im Wassermann – seit 1405 n. Chr. – am 21. Dezember 2020 ist tatsächlich die große Geburt der Energien des Wassermannzeitalters. Dann wird dieser Wassermann-Impuls Jupiter und Saturn (die beiden größten Planeten des Sonnensystems) erreichen, die menschliche Gesellschaft beginnt sich merklich und nachhaltig zu verändern.

Die große Jupiter-Saturn-Vereinigung vom 21. Dezember 2020 findet nicht nur bei null Grad Wassermann statt (dem Tor zum Wassermann), sondern sie läutet auch eine Periode von 180-200 Jahren von Jupiter-Saturn-Konjunktionen im Element „Luft“ ein, in welchem es um Denken, Intuition, höheren Verstand, Bildung, Kommunikation, Reisen, Erfindungen und Umwälzungen geht.

„America First“ – Donald Trump als Vorreiter für die ganze Erde

Die Venus steht am 21.12.2020 auf dem Aszendenten der USA (im Schützen) und in harmonischem Aspekt zum Uranus, was soviel bedeuten könnte, dass Präsident Trump und die USA der Vorreiter für das neue Zeitalter sein werden, in welchem Zerstörung, übermäßiger Egoismus sowie ökologische und gesundheitliche Katastrophen keinen Platz mehr haben werden. Stattdessen werden wieder Werte wie Zusammenhörigkeitsgefühl, Familie, Mitgefühl, Aufrichtigkeit, Traditionen, Ehre, Liebe aber auch der Schutz des menschlichen Lebens, der Gesundheit und der Natur durch neue Technologien wichtig werden. Das Mars-Quadrat zu Pluto, Saturn und Jupiter befeuert diese Veränderungen mit vorwärtsgerichteten Energien. Dass Trump für diese Werte steht und seit Jahren mit der Umsetzung dieser begonnen hat, spiegelt sich in der langen Liste seiner Exekutiv-Verordnungen wieder.

Wir beginnen gerade erst, das Potential des Wassermannzeitalters zu schmecken und zu entdecken. Denken Sie buchstäblich an eine nahe Zukunft mit mentaler Telepathie, Zeitreisen, Kontakten mit ETs, Hellsehen, Hellhören, „Rückerinnerung“ an vergangene und sogar zukünftige Leben, sehr große Fortschritte in Medizin, Wissenschaft, Technologie, Raumfahrt und Umweltschutz. Die Menschheit und die Erde wird als Kollektiv durch eine spirituelle Initiation gehen.

Beschreibung: https://i1.wp.com/greatbear.mcn.org/js.gif

So sieht der kosmische „Transformations-Fahrplan“ ins Wassermann-Zeitalter aus:

12. Dezember: 1212 steht für Ganzheit – Unsere Lichtkörper werden aktiviert

14. Dezember: Totale Sonnenfinsternis im Schützen – Frische Energie kommt rein

15. Dezember: Chiron wird direktläufig – Körperliche und geistige Heilung wird nun leichter

17. Dezember: Saturn tritt in den Wassermann ein – Auslöser für große gesellschaftliche Veränderungen, neue politische Beschlüsse und Gesetze

18. Dezember: Die Sonne ist zum galaktischen Zentrum ausgerichtet – Großer Energie-Tag

20. Dezember: Jupiter tritt in den Wassermann ein und bestimmt die Zeitqualität für das Jahr 2021 => Höheres Wissen, Wohlstand, Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Weisheit, Glaube

21. Dezember: Der große Tag! Große Konjunktion zwischen Jupiter und Saturn in null Grad Wassermann – Bewusstseinsaktivierung –Wintersonnenwende: Das Licht kehrt zurück

23. Dezember: Mars bildet ein Quadrat zu Pluto – Die gesellschaftliche Transformation ist nicht mehr aufzuhalten und wird vorangetrieben

21. – 30. Dezember: Öffnung der kosmischen Energieportale, der „Fenster der Himmel“ – Das Torus-Energiemagnetfeld der Erde ist während dieser Zeit weit für die Schöpfer-Energien aus dem Kosmos geöffnet. Der Legende nach soll ein elektromagnetischer Ultraschall im Zentrum des Nordpols ausgelöst werden und ein Solar-Flash die Erde erreichen. Erde und Menschheit werden durch das „Event“ in eine höhere Dimension katapultiert, in welcher ein höheres menschliches Bewusstsein entwickelt wird.

Quelle deutsch: https://www.watergate.tv/die-epochale-jupiter-saturn-konjunktion-im-wassermann-die-grosse-transformation-der-menschheit/

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37