Evolúcia k súcitnému človeku ...

Neue Erde: Quantenphysik – eine Evolution zum mit-fühlenden Menschen (27.September 2019)

Veröffentlicht am September 27, 2019von erstkontakt blog

Nová Zem: Kvantová fyzika - evolúcia k súcitnému človeku

Obrázok: geralt - pixabay.com

Umožnite to nepravdepodobné! Záväzok stojí za to, hovorí Margot Geilenbrügge, pretože sme oveľa viac schopní konať, keď veríme. Kvantová fyzika nám slúži ako vedecké remeslo na vedecké pokračovanie evolučných procesov.

Keď naša sociálna angažovanosť dosiahne svoje hranice, keď sa zdá, že protivník je silný, keď kríza stavia na kríze, konflikte na konflikte, potom naša racionálna myseľ hovorí: Zmena k lepšiemu je nepravdepodobná. Je pravdepodobnejšie, že násilie a ničenie prírody sa budú naďalej zvyšovať a viesť ku kolapsu našej civilizácie.

Skutočne sa vyvinie niečo nové vďaka kvantovej fyzike

Existuje spôsob, ako zvrátiť existujúci trend a vydať sa na cestu, ktorá zvyšuje pravdepodobnosť údajne nepravdepodobného - prechodu na životný svet. Táto cesta nám ukazuje kvantovú fyziku. Jej dobrou správou je, že sa môžeme podeliť o kreativitu, ktorá nás a vesmír priviedla k životu. Aby sme to dosiahli, musíme opustiť existujúce cesty a pustiť sa do evolučného procesu učenia. Kreatívne nové sa prejaví až vtedy keď sme pripravení zapojiť sa do neistôt a nestability.

K 50. výročiu „Russel-Einsteinovho manifestu“ v roku 2005 kvantový fyzik Hans-Peter Dürr, ekológ Daniel Dahm a filozof Rudolf zur Lippe zverejnili „Postupimský manifest“ (1, 2). Potvrdzuje výzvu Bertranda Russella a Alberta Einsteina: definitívne zakázať vojnu ako stratégiu riešenia konfliktov, ide však o krok ďalej. Odsudzuje štrukturálne a otvorené násilie vychádzajúce z „prevládajúceho materialisticko-deterministického pohľadu na svet“, a ktorý zmierňuje všetky živé veci a robí z nich iba masu.

Z mŕtveho k živému

Pretože sa stále držíme svetonázoru klasickej fyziky, „paradigmy neživých“, autori Potsdamského manifestu dospeli k záveru, že si myslíme, že človek je mimo prírody. Svet považujeme za materiálno-fyzický stroj, ktorý môžeme ovládať. S tým sa však stále viac a viac dostáva z našich rúk. Musíme sa naučiť myslieť novými spôsobmi. Musíme sa orientovať na svetový pohľad na novú fyziku, „paradigmu života“ a „nechať živých nažive“. Staré myslenie znamenalo, že sme sa na jednej strane nadhodnocovali na jednej strane, ale na druhej strane ani nepoznali naše skutočné možnosti.

 

Živý vesmír

Žijeme v živom vesmíre vzťahov a tvorivých premien

Kvantová fyzika ukázala, že neexistuje prísny prírodný zákon, že svet nie je vyrobený z hmoty. Pozostáva z „prepojenosti“ bez materiálnej podpory. To, čo prežívame ako materiálno-energetickú realitu a čo sa správa v súlade s prírodným zákonom, je výraz „potenciality“, „inkrustácie nehmotných účinkov“, stopy mikrokozmu „embryonálneho života“ (3). Svet sa nedá ovládať intelektuálne, jazykovo alebo technicky. O ňom môžete hovoriť iba na obrázkoch a podobenstvách. Podľa autorov Potsdamského manifestu možno realitu najlepšie opísať ako „duch“, „informácia“ alebo „láska“.

Nie je to zlé, ale obmedzené

V našej trojrozmernej každodennej realite si toho všetkého nevšimneme. Svet sa tu riadi zákonmi klasickej fyziky. Ak vám spadne nádoba, môžete sa spoľahnúť, že sa zrýchli smerom k zemi. Nikdy neodletie. Z nášho pohľadu slnko určite vyjde každé ráno a zapadá znova každý večer. Zákony prírody zjavne nie sú zlé, ale platia iba obmedzenú dobu. Rovnako nesprávne je racionálne myslenie príčin a následkov, ktoré je základom klasickej fyziky. Tento vonkajší pohľad na svet, ktorý rozlišuje medzi pozorovateľom a pozorovaným objektom a sleduje buď logiku alebo rozum, čo nám pomáha vyrovnať sa v každodennom živote. To nám umožňuje rozlišovať medzi stromom a jablkami, aby sme ich mohli chytiť a jesť. Omylom sme dospeli k záveru, že celý svet je jablko.

 

Ideológia mŕtvych

Odkedy na trhu začal liberálny kapitalizmus svoj triumfálny proces, racionalita sa čoraz viac zvrhla na technokraticko-ekonomické zmysluplné myslenie. Rovnako ako „koloniálna moc“ podriaďuje tie oblasti svojho ekonomického počtu, ktoré sa prirodzene vyhýbajú všetkému mysleniu o moci a uskutočniteľnosti. To zahŕňa oblasť „ja“. Toto je zážitkový svet vnímajúceho subjektu s jeho osobným významom a slobodnou vôľou. To isté platí pre „my“, medziľudskú ríšu, snahou vzájomne sa porozumieť a dospieť k spoločnému porozumeniu.

Medzi ľuďmi a vecami, živými bytosťami a mŕtvymi, sa už dôsledne nerozlišuje. V dôsledku toho neustále násilne poškodzujeme a porušujeme živé veci, ničíme ekosystémy rýchlosťou prelomenia, ktorou nenávratne vyhynú živočíšne a rastlinné druhy. - Ak zostaneme uväznení v tomto myslení, v „paradigme neživých“, potom platí to čo hovorí druhý zákon o termodynamike o uzavretých systémoch: pravdepodobnosť - zvýšenie rozkladu a poruchy - sa pravdepodobne v budúcnosti stane (3).

Musíme sa naučiť znova premýšľať

S naším doterajším vedeckým porozumením nemôžeme robiť spravodlivosť voči živému, nekonečne mnohorozmernému vesmíru s jeho paradoxným paradoxom / a logikou. Potrebujeme niečo, čo Johann Wolfgang von Goethe nazval „jemným empirizmom“. Toto je prístup, ktorý „dôverne identifikuje to, čo chce preskúmať“ (4). Hans-Peter Dürr znamená to isté, keď hovorí, že svet je najlepší v porovnaní s básňou (5).

Ani báseň nerobí spravodlivosť, ak je kvantifikovaná a rozdelená na svoje objektívne zložky. Ak človek počíta jeho vety a slová, jednotlivé písmená sa izolujú a vypočíta sa ich kombinácia. Báseň má zmysel iba ako celok. Jeho význam spočíva v celku a otvára sa mi ak sa do toho zapojím, spojte sa s ňou. Najlepším spôsobom, ako to dosiahnuť, je zapamätať si alebo učiť sa srdcom, ako je vyjadrené aj v angličtine „„by heart“ alebo vo francúzštine „par cœur“ ...

Zdrojhttps://www.sein.de/die-evolution-weiterfuehren-der-weg-der-quantenphysik/

 

Neue Erde: Quantenphysik – eine Evolution zum mit-fühlenden Menschen (27.September 2019)

Veröffentlicht am September 27, 2019von erstkontakt blog

Bild: geralt – pixabay.com

Das Unwahrscheinliche möglich machen! Engagement lohnt sich, sagt Margot Geilenbrügge, da wir weitaus handlungsfähiger sind als wir glauben. Die Quantenphysik dient uns Menschen dabei als wissenschaftliches Handwerk, um Evolutionsprozesse bewusst weiter zu führen.

Wenn unser gesellschaftliches Engagement an seine Grenzen stößt, der Gegner übermächtig erscheint, wenn sich Krise auf Krise, Konflikt auf Konflikt häuft, dann sagt unser rationale Verstand: Ein Wandel hin zum Besseren ist unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass Gewalt und Naturzerstörung weiter zunehmen und zum Kollaps unserer Zivilisation führen.

Wahrhaft Neues entwickeln dank Quantenphysik

Es gibt eine Möglichkeit, den bestehenden Trend umzukehren und einen Weg einzuschlagen, der das vermeintlich Unwahrscheinliche – den Wandel hin zu einer lebenswerten Welt – wahrscheinlicher werden lässt. Diesen Weg zeigt uns die Quantenphysik. Ihre gute Nachricht lautet: Wir können an der Kreativität teilhaben, die uns selbst und das Universum hervorgebracht hat. Dazu müssen wir eingetretene Pfade verlassen und uns in einen evolutionären Lernprozess begeben. Das schöpferisch Neue zeigt sich erst, wenn wir bereit sind, uns auf Unsicherheiten und Instabilitäten einzulassen.

Zum 50. Jahrestag des „Russel-Einstein-Manifests“ im Jahr 2005 veröffentlichten der Quantenphysiker Hans-Peter Dürr, der Ökologe Daniel Dahm und der Philosoph Rudolf zur Lippe das „Potsdamer Manifest“ (1, 2). Es bekräftigt Bertrand Russells und Albert Einsteins Appell, Krieg als Strategie der Konfliktlösung endgültig zu verbannen, geht aber noch einen Schritt weiter. Es prangert die strukturelle und offene Gewalt an, die von dem „herrschenden materialistisch-deterministischen Weltbild“ ausgeht, und alles Lebendige verdinglicht und es zur bloßen Verfügungsmasse macht.

Vom Toten zum Lebendigen

Weil wir immer noch am Weltbild der klassischen Physik, dem „Paradigma des Unlebendigen“, festhalten, so resümieren die Autoren des Potsdamer Manifestes, denken wir, der Mensch stünde außerhalb der Natur. Wir halten die Welt für eine materiell-dingliche Maschine, die sich von uns in den Griff kriegen lässt. Doch damit gleitet sie uns immer mehr aus den Händen. Wir müssen lernen, auf neue Weise zu denken. Wir müssen uns am Weltbild der neuen Physik, dem „Paradigma des Lebendigen“ orientieren und „das Lebendige lebendiger werden lassen“. Das alte Denken hat dazu geführt, dass wir uns einerseits maßlos überschätzen, andrerseits aber unsere wirklichen Möglichkeiten gar nicht erkennen.

Der lebendige Kosmos

Wir leben in einem lebendigen Kosmos aus Beziehungen und schöpferischen Verwandlungen
Die Quantenphysik hat gezeigt, dass eine strenge Naturgesetzlichkeit gar nicht existiert, dass die Welt auch nicht aus Materie besteht. Sie besteht aus „Verbundenheit“ ohne materiellen Träger. Was wir als materiell-energetische Realität erleben und was sich naturgesetzlich verhält, sind Ausmittelungen von „Potentialität“, „Verkrustungen immaterieller Wirkungen“, Fußabdrücke eines „embryonal-lebendigen“ Mikrokosmos (3). Die Welt lässt sich weder gedanklich, noch sprachlich, noch technisch in den Griff kriegen. Man kann von ihr nur in Bildern und Gleichnissen reden. Am ehesten noch, so die Autoren des Potsdamer Manifests, lässt sich die Wirklichkeit mit „Geist“, „Information“ oder „Liebe“ umschreiben.

Der Boden auf dem wir stehen, ist schwankend. Nichts „existiert“ im gewohnten Sinne. Von Augenblick zu Augenblick geht die Welt aus der „Potentialität“, dem „Meer aller Möglichkeiten“, neu hervor (4). Das bedeutet: Die Zukunft ist grundsätzlich offen, die Evolution ist nicht abgeschlossen. Und wir sind einbezogen in diesen Prozess.

Nicht falsch, aber begrenzt gültig

In unserer dreidimensionalen Alltagsrealität merken wir von all dem nichts. Hier folgt die Welt den Gesetzen der klassischen Physik. Lässt man ein Glas fallen, kann man sich darauf verlassen, dass es sich beschleunigt in Richtung Erdboden bewegt. Davonfliegen wird es nie. Auch geht die Sonne aus unserer Perspektive mit Sicherheit jeden Morgen auf und jeden Abend wieder unter. Die Naturgesetze sind offensichtlich nicht falsch, sondern nur begrenzt gültig. Ebenso wenig falsch ist das rationale Ursache-Wirkungs-Denken, das der klassischen Physik zugrundeliegt. Diese Außensicht auf die Welt, die zwischen Beobachter und beobachtetem Objekt unterscheidet und einer Entweder/Oder-Logik folgt, hilft uns, im Alltag zurechtzukommen. Sie ermöglich uns sozusagen zwischen Baum und Apfel zu unterscheiden, um den Apfel dann ergreifen und verspeisen zu können. Fälschlicherweise haben wir daraus geschlossen, die ganze Welt wäre ein Apfel.

Die Ideologie des Toten

Seit der marktliberale Kapitalismus seinen Siegeszug angetreten hat, verkommt die Rationalität immer mehr zu einem technokratisch-ökonomischen Zweckdenken. Wie eine „Kolonialmacht“ unterwirft sie die Bereiche ihrem ökonomischen Kalkül, die sich natürlicherweise jeglichem Herrschafts- und Machbarkeitsdenken entziehen. Dazu zählt der Bereich des „Ich“. Das ist die Erfahrungswelt des fühlenden Subjekts mit seiner personalen Bedeutung und seinem freien Willen. Das Gleiche gilt für das „Wir“, den zwischenmenschlichen Bereich, indem wir versuchen, uns gegenseitig zu verstehen und zu einer gemeinsamen Übereinkunft zu kommen.

Zwischen Personen und Sachen, lebendigen Wesen und toten Dingen, wird mittlerweile nicht mehr konsequent unterschieden. Das hat zur Folge, dass wir Lebendiges ständig gedankenlos verletzen und beschädigen, Ökosysteme in rasantem Tempo zerstören, dass Tier- und Pflanzenarten unwiederbringlich aussterben. Bleiben wir in diesem Denken, dem „Paradigma des Unlebendigen“ gefangenen, dann gilt, was der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik über geschlossene Systeme aussagt: Das Wahrscheinliche die Zunahme von Zerfall und Unordnung passiert in Zukunft wahrscheinlicher (3).

Wir müssen lernen, neu zu denken

Mit unserem bisherigen naturwissenschaftlichen Verständnis können wir dem lebendigen, unendlich mehrdimensionalen Kosmos mit seiner paradoxen Sowohl/Als-auch-Logik nicht gerecht zu werden. Wir brauchen dazu etwas, was Johann Wolfgang von Goethe eine „zarte Empirie“ genannt hat. Das ist eine Herangehensweise, die sich mit dem, was sie erforschen will, „innigst identisch macht“ (4). Hans-Peter Dürr meint das Gleiche, wenn er davon spricht, dass die Welt am ehesten mit einem Gedicht zu vergleichen ist (5).

Auch einem Gedicht wird man nicht gerecht, wenn man es quantifiziert und in seine objektiven Bestandteile zerlegt. Wenn man seine Sätze und Wörter zählt, die unterschiedlichen Buchstaben isoliert und deren Kombinationen rechnerisch erfasst. Ein Gedicht macht nur als Ganzes Sinn. Seine Bedeutung liegt im Ganzen und erschließt sich mir, wenn ich mich darauf einlasse, mich mit ihm verbinde. Am besten gelingt das durch Auswendig-, oder besser Inwendiglernen, wie es auch im englischen „by heart“ oder im französischen „par cœur“ zum Ausdruck kommt…

Quelle und weiter: https://www.sein.de/die-evolution-weiterfuehren-der-weg-der-quantenphysik/

 

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37