Správa od večného zdroja...


Botschaft aus der Urquelle göttlichen Seins: "Nicht du allein" (durch Marina Kaiser) - 20.September 2014

Správa od večného zdroja božského Bytia „nie ty sám“

von erst-kontakt @ 2014-09-20 – 09:22:21

Beschreibung: utter Vater Gott

"Nicht du allein"

„Nie ty sám“

Nie ty sám – nie z tvojej osobnej sily,

musíš tie veci riešiť pre teba a možno aj pre iných, ktorí ti ležia na srdci.

Na to je tá neviditelná božská ruka, ktorá je tu pre každého.

 

Možno túžiš niekedy po jednom veľkom priateľovi a majstrovi,

ktorý je pri tebe a pomáha všetko riešiť a nikdy nezlyhá...

ON je tu – len neviditelný.

 

Možno si veľmi želáš jednu dobrú vílu,

ktorá  láskyplne s tebou hovorí, ťa vezme do svojho náručia a ukáže ti:

ty nie si sám.

ONA je tu – len neviditelná.

 

Tvoj pomocník, tvoja poradkyňa, tvoj priateľ, tvoja dobrá víla – je tu!

 

Ako milujúca majstriňa (ako ten múdry majster), ktorú/ého práve stelesňuješ v tvojej predstave, vieš a cítiš veľmi zretelne:

To neviditelné je prítomné.

Hovoríš v tvojej mysli (alebo aj nahlas)

Presne tak dobrosrdečne ako by to ten majster spravil/robil.

Čo by si teraz povedal?

 

Buď ty tá dobrosrdečná bytosť, ktorú si pre seba môžeš predstaviť a nie si sám. Hovor vždy láskyplne s tebou.

 

Choď ďalej do tvojho dňa a miluj tvoje malé JA.

Ako tá majstriňa, ktorá už si –

Ako majster, ktorý už si.

 

Správaj sa nejaký čas ako keby to už bolo, ako keby si to docela dokázal –

A pocítiš, že je to časom stále zrejmejšie.

 

Pôvodný zdroj cez Marina Kaiser, 20.09.2014

 

 

Nicht du – aus deiner persönlichen Kraft heraus,
musst die Dinge für dich und vielleicht sogar noch für andere, die dir am Herzen liegen, lösen.
Dafür gibt es jene unsichtbare göttliche Hand, die für jeden da ist.

Vielleicht sehnst du dich manchmal nach einem großen starken Freund und Meister,
der bei dir ist, und dir hilft, alles zu regeln und nicht zu verzagen…
ER ist da – nur unsichtbar.

Vielleicht wünschst du dir so sehr eine gute Fee,
die liebevoll mit dir spricht, dich in die Arme nimmt und dir zeigt:
Du bist nicht allein!
SIE ist da – nur unsichtbar.

Dein Helfer, deine Ratgeberin, dein Freund, deine gute Fee – ist da!

Als jene liebende Meisterin (als dieser weise Meister), die (den) du in deiner Vorstellung gerade verkörperst, weißt und fühlst du das sehr deutlich:
Das Unsichtbare ist dir präsent.
Du redest mit dir in deinen Gedanken (oder auch laut)
genau so gütig wie es diese/r Meiste/in tun würde.
Was würdest du jetzt zu dir sagen?

Sei du das gütigste Wesen, das du dir nur vorstellen kannst für dich, und du bist nie allein!
Rede stets liebevoll mit dir!

Gehe nun weiter in deinem Tag und liebe dein kleines Ich
als jene Meisterin, die du bereits bist -
als jener Meister, der du bereits bist.

Tue eine Weile so, als ob es bereits so wäre, als ob du das ganz und gar könntest –
und du wirst spüren, dass es immer deutlicher SO IST.

Die Urquelle göttlichen Seins durch Marina Kaiser, 20.09.2014, http://www.marina-kaiser.de/
Quelle: http://www.marina-kaiser.de/gpEasy/index.php/TagesImpuls20.September

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

aktualizované: 24.06.2024 21:27:39