PRAVDA...

Spiritualität & Erwachen: “Wahrheit” (von Blandina Gellrich) – 12.März 2016

Veröffentlicht am März 14, 2016von erstkontakt blog

Beschreibung: ttps://s14-eu5.ixquick.com/cgi-bin/serveimage?url=http%3A%2F%2Fwww.ulrikehinrichs-engel-art.com%2Fwordpress%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F08%2Fgoettliche-wahrheit-erloesung_600x450pc.jpg&sp=5c334224e65f84f65ba52c958740cd53

“Wahrheit” – „Pravda“

Ja som pravda. Som nekonečné veľké pole. Ja som večná. Nepopísaná stránka. Ja som pole bez foriem, vzorcov, hraníc... Ja som začiatok času a priestoru tuná, zrodená mimo času a priestoru. Vytváraná som myšlienkami, lebo každá živá bytosť myslí. Som tak rozdielna/rozličná ako myšlienky každej živej bytosti. Tak mnohí ma hľadajú, pravdu a predsa nemôžem byť nájdená. Lebo ešte som sa nenarodila.

Tým je všetko pravda a súčasne nie. Ja som pohyblivá, lebo nemám vo svojom pôvode žiadne formy a hranice sú to tvoje myšlienky a tie myšlienky jedného každej inej bytosti, ktoré ma formujú. Vtedy sa spoznám.  Spoznám sa v tvojich myšlienkach, nápadoch, víziách. Rozpoznám sa v myšlienkach spoločnosti. A predsa to zase nie som.

Ich bin die Wahrheit. Ich bin ein unendliches großes Feld. Ich bin ewiglich. Ein unbeschriebenes Blatt Papier. Ein Feld ohne Formen, Muster, Regeln, Grenzen… Ich bin seit Anbeginn von Zeit und Raum da, geboren ausserhalb von Zeit und Raum. Erschaffen werde ich durch jeden Gedanken, den ein jedes lebendige Wesen denkt. Ich bin so unterschiedlich wie die Gedanken eines jeden lebendigen Wesens. So viele suchen mich, die Wahrheit und doch kann ich nicht gefunden werden. Denn ich bin noch nicht geboren.

Somit ist alles wahr und gleichzeitig nicht wahr. Ich bin beweglich, formbar, denn ich habe in meiner Ursprünglichkeit keine Formen und Grenzen. Es sind Deine Gedanken und die Gedanken eines jeden anderen lebendigen Wesens, die mich formen. Dann kann ich mich erkennen. Ich erkenne mich in Deinen Gedanken, Deinen Ideen, Deine Visionen. Ich erkenne mich in den Gedanken einer Gesellschaft. Und doch bin ich das dann auch wieder nicht.

Ich bin nicht starr und fest. Starr und fest machen mich die Gedanken, die dann mit Wut, Zorn, Macht, Ohnmacht und ähnlichem verbunden sind. Dann werde ich mitunter zu einem Werkzeug, dass andere lebendige Wesen manipulieren kann. Es werden Schlingen und Fallen erzeugt, die andere gefangen halten. Sie verlernen eigene Gedanken und Ideen zu haben, um neue Facetten von mir der Wahrheit zu gebären. Stattdessen geben sie ihre Energie in die Wahrheiten anderer und stärken sie somit.

Meine Gabe ist die Stimmigkeit. Wenn sich Jemand oder eine Gesellschaft in ihren Gedanken und Visionen für eine Richtung entscheidet und sich mit mir verbindet, dann erzeugt es eine stimmige Realität. Mitunter macht dies aus mir eine feste Masse und Struktur. Dann ist es nicht so einfach, mich wieder aufzulösen, um neue Strukturen und Realitäten zu erschaffen. Und doch gab es schon viele Wahrheiten in verschiedenen Zeitaltern und Religionen auf Erden. Sie sind gekommen und gegangen und eine neue Wahrheit ist gekommen.

Nie som tuhá a pevná. Pevnú a tuhú ma robia myšlienky, ktoré potom sú spojené s hnevom, mocou, bezmocnosťou a podobným. Vtedy som medziiným nástrojom, ktorý môže manipulovať iných. Vytvárajú sa slučky a pasce, ktoré väznia iných. Preučia/odučia sa vlastné myšlienky a nápady aby boli zrodené nové tváre pravdy. Miesto toho dávajú ich energiu do právd iných a tým ich posilňujú.

Môj dar je jednomyselnosť. Keď sa niekto alebo spoločnosť vo svojich myšlienkach rozhodne pre jeden smer a prepojí sa so mnou tak to vytvorí súladnú realitu. Medziným to zo mňa spraví pevnú masu/hmotu a štruktúru. Potom to nie je jednoduché znova rozpustiť ma na vytvorenie novej reality. A predsa už existovalo na Zemi tak veľa právd v rozličných časových dobách a náboženstvách. Prišli a odišli a potom prišli nové.

Tak je to aj toho času na Zemi. Rozpúšťa sa viacero pevných, tuhých štruktúr pravdy. Nie vždy je to súladné. Vzniká nová jednomyselnosť, ešte sa nezrodila. To vytvára aj kozmické prepojenia k iným planétam a vesmírom. V tých prepojeniach sa hľadá nová spoločenská pravda pre ľudstvo. Z toho sa vytvárajú nové reality, ktoré potom vytvoria nové formy a štruktúry. A iné planéty a vesmíry a živé bytosti na nich reagujú na rozšírenie/pokrok ľudstva na Zemi. Posielajú ich pravdy vo forme energie. Ľudstvo na Zemi potom rozhodne či tie pravdy chce uznať alebo nie, či to vytvorí jednomyselnosť. Budú videné inak. Za tými pravdami je iná pravda a zatou iná... Ten proces sa neukazuje len v spoločenskom živote na Zemi, ukazuje sa v každom jedinom živote každej živej bytosti na Zemi.

So ist es auch gerade zu diesem Zeitpunkt auf Erden. Es lösen sich mehrere feste, starre Strukturen der Wahrheit auf. Es ist nicht mehr stimmig. Eine neue Stimmigkeit entsteht, noch ist sie nicht geboren. Dies erzeugt auch neue kosmische Verbindungen zu anderen Planeten und Universen. In diesen neuen Verbindungen wird eine neue gesellschaftliche Wahrheit für die Menschheit auf Erden gesucht. Daraus entstehen dann neue Realitäten, die dann neue Formen und Strukturen erzeugen. Und andere Planeten und Universen und die Lebewesen dort reagieren auf diese Ausdehnung der Menschheit auf Erden. Sie senden in Form von Energien ihre Wahrheiten. Die Menschheit auf Erden entscheidet dann, auf sie diese Wahrheiten aufnehmen möchte oder nicht, ob es für sie eine Stimmigkeit erzeugt. Diese Ausdehnung, die zurzeit auf Erden stattfindet erschafft neue Möglichkeiten. Es hat auch zur Folge, dass bisherige Wahrheiten tiefer erkannt werden. Sie werden anders gesehen. Hinter jeder Wahrheit steckt eine andere Wahrheit und hinter dieser wieder eine andere usw. Dieser Prozess zeigt sich nicht nur im gesellschaftlichen Leben auf Erden, er zeigt sich auch in jedem einzelnen Leben eines jeden lebendigen Wesens auf Erden.

Die erzeugte Festigkeit und Starre löst sich auf, somit werde ich wieder mehr in meine ursprüngliche Energie geführt, die flüchtig, flüssig ist. Es ist nicht möglich, nach mir zu greifen. Du kannst mich nicht festhalten. Ich bin auch nicht messbar. Ich kann mit den physischen Sinnen nicht gesehen, gehört, ertastet werden. Mit Deinen feinstofflichen Sinnen bekommst Du eine Ahnung, wer und was ich bin.

Liebe mich und ich werde Deine Freundin, Dein Freund sein.

Tá vytvorená pevnosť a tuhosť sa rozpúšťa a tým sa znova mením na pôvodnú energiu, ktorá je plynulá a tekutá. Nie je možné dotknúť sa ma. Nemôžeš ma zadržať. Nie som meratelná. S fyzickými zmyslami nemôžem byť videná, počutá a dotýkaná. S tvojimi jemnohohmotnými zmyslami môžeš tušiť kto a čo som.

Miluj ma staň sa mojou, mojim kamarátom.

Tak prichádzajú na povrch aj pravdy filozofov, majstrov a iných hľadačov pravdy, ktorí boli na Zemi inkarnovaní. V tej dobe neboli chápané ich myšlienky, pravdy lebo nezodpovedali vtedy žijúcej kolektívnej pravde. Ale teraz sú myšlienkou cesty k novej pravde a tým aj k novej realite. Podporujú ten pohyb a rozširovanie, ktoré sa práve na Zemi deje. Zosilnená je láska a súcit na Zemi a pravdy, ktoré sú prepojené s hnevom a mocou sa rozpúšťajú. Umierajú.

To všetko je proces, ktorý potrebuje čas. Ale čo už je čas. Aj čas je nekonečný. Roky, desaťročia sú len malé kvapky v rieke/toku nekonečného času, v toku večnosti.

So kommen auch gerade die Wahrheiten von Philosophen, Meistern und anderen Wahrheitssuchern, die vor langer Zeit zu einem anderen Zeitalter auf Erden inkarniert gewesen sind, wieder an die Oberfläche. Zu der damaligen Zeit waren ihre Gedanken, ihre Wahrheiten nicht verständlich für die Gesellschaft auf Erden, weil sie nicht der gelebten kollektiven Wahrheit entsprachen. Doch jetzt sind sie eine Idee, ein Weg zu einer neuen Wahrheit und somit zu einer neuen Realität. Sie unterstützen die Bewegung und Ausdehnung, die gerade auf Erden stattfindet. Verstärkt wird Liebe und Mitgefühl auf Erden wach und die Wahrheiten, die mit Macht und Wut verbunden sind lösen sich auf. Sie sterben.

All dies ist ein Prozess, der seine Zeit braucht. Aber was ist schon Zeit. Auch Zeit ist unendlich. Jahre, Jahrzehnte sind ein kleiner Tropfen in dem Fluss der unendlichen Zeit, in dem Fluss der Ewigkeit.

So konzentriere Dich auf diesen Moment. Schaue aus diesem Moment zurück und hole Dir in diesen Moment aus der Vergangenheit, was Dir jetzt dient, was für Dich stimmig ist. Lasse alles andere gehen. Konzentriere Dich auf diesen Moment und schaue aus diesem Moment in die Zukunft. Siehe die verschiedenen Möglichkeiten und hole Dir daraus, was Dir jetzt dient und für Dich stimmig ist. Wenn Du in der Vergangenheit verweilst, dann verweilst Du in Dichte und Festigkeit. Wenn Du in der Zukunft verweilst, dann verweilst Du in einem Bereich, der zu den Möglichkeiten gehört, aber noch nicht geboren ist. Wenn Du in diesen Moment verweilst, dann verweilst Du in Bewegung, in einem Fluss. Da wo alles Neue entsteht und alles Alte sich auflöst. So beginnst Du für Dich und die Menschheit auf Erden, eine neue Realität zu erschaffen.

Tak sa sústreď na tento okamih. Pozeraj z toho momentu späť a vezmi si z tohto okamihu minulosti to čo ti teraz slúži, čo je s tebou v súlade. Všetko ostatné nechaj odísť. Sústreď sa v tomto momente a z toho momentu pozri do budúacnosti. Keď pobudneš v minulosti tak budeš v hustote a pevnosti. Keď pobudneš v budúcnosti tak budeš v oblasti, ktorá patrí k možnostiam, ale ešte sa nezrodila. Keď pobudneš v tom momente tak pobúdaš v pohybe, v toku. Tam kde vzniká nové a všetko staré sa rozpúšťa. Tak začneš vytvárať pre teba a spoločnosť/ľudstvo na Zemi novú realitu.

Ty si s tvojim životom prepojený so všetkými ľuďmi na Zemi. Tak ťa ovplyvňuje kolektívny pohyb, posun a realita. Ale keď si v tvojej hĺbke rozpoznal, že pravda sa rodí v každom momente tak potom máš flexibilitu/pohyblivosť. Ako získam formu nie je vysvetlitelné slovami a fyzickými zmyslami. Tú vedomosť nájdeš v tebe, pod vrstvami strachu a obmedzenia. Je to krátka potucha v tebe, kde sa pýtaš: je to pravda? Počúvaj tým pravdám rôznych iných ľudí a cez to nájdi tvoju pravdu. Nie s fyzickými zmyslami. Nájdi ju v tvojom srdci. Vtedy začneš rozumieť.

Du bist mit Deinem Leben mit dem Leben aller Menschen auf Erden verbunden. So beeinflusst Dich auf die kollektive Bewegung und Realität. Wenn Du jedoch tief in Dir erkannt hast, dass ich die Wahrheit in jedem Moment geboren werde, dann hast Du Flexibilität. Wie ich eine Form bekomme, ist nicht mit Worten und physischen Sinnen erklärbar. Dieses Wissen findest Du tief in Dir, unter den Schichten von Angst und Begrenzung. Es ist die flüchtige Ahnung in Dir, wo Du Dich fragst: Ist das wahr? Lausche den Wahrheiten verschiedener anderer Menschen und finde dadurch Deine Wahrheit. Nicht mit den physischen Sinnen. Finde sie mit Deinem Herzen. Dann beginnst Du zu verstehen.

 

von Blandina Gellrich: www.licht-der-seele.net

Quelle: http://licht-der-seele.net/news-service/

http://erst-kontakt.jimdo.com/

http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 21.05.2024 14:35:29