MIMORIADNE OZNÁMENIE

Americans Free At Last – The Ties Have Been Permanently Broken

Američania sú v poslednej dobe voľní - väzby boli trvalo na/zrušené

May 27, 2017 by Edward Morgan Sú Američania konečne oslobodení od kontroly koruniek Vatikánu alebo presnejšie od Svätej rímskej ríše? Osobne si myslím, že ešte nie sme slobodní, pretože existuje veľa členov vysokej úrovne tajných spoločností kontrolovaných Vatikánom, ktorí odmietajú oslobodiť Američanov a ľudí na svete.

Are Americans finally free from the control of the Crowns of the Vatican or more accurately the Holy Roman Empire? Personally, I feel that we are not free yet because there are many high level members of secret societies controlled by the Vatican that refuse to free Americans and the people of the world.

Pre Američanov a ľudí na svete, aby boli skutočne slobodní, musia sa naučiť brániť svoje prirodzené práva a byť zodpovední žijúcimi mužmi a ženami. Okrem toho sa musia naučiť žiť v súlade s prírodným zákonom. Kým sa tieto veci nestanú, my ako kolektív môžeme zažiť ilúziu skutočnej slobody. - Pao Chang

Pre tých, ktorí sa práve prebúdzajú -

Koniec 400 rokov európskeho hnojenia a predácie v Amerike

V marci vláda služieb MMF, ktorá obchoduje ako so Spojenými štátmi (INC), vstúpila do platobnej neschopnosti (skrachovala). Bol vložený do kapitoly 11 bez menovania nástupcu zmluvy. To zanechalo "federálnu" stranu Ústavy, ktorá bola prázdna a chvostala vo vetre.

Zámer páchateľov je zrejmý. Cieľom bolo zrušiť ústavu raz a navždy.

Takže, čo robiť?

Už sme doručili sprostredkovateľský proces MMF dba UNITED STATES a jeho franšízy, čo viedlo k správnemu rozsudku o obchodných a administratívnych nesplneniach povinností.

Už sme vstúpili do riadne vytvoreného nároku v obchodnom styku na vymáhanie všetkých aktív, ktoré prirodzene patria americkému ľudu.

Vytvorili sme spojenectvo s Lakotou a Athabasca, dvoma najväčšími indickými americkými národmi - ktoré sú "federálne" a ktoré majú medzinárodne uznané kmeňové vlády, a podali sme zoznam o suverénnych listoch a vyhlásenie o spoločnej suverenite.

Ústava bola zachrátená a začala sa nová nadácia.

Domorodí Američania sa teraz môžu voľne vrátiť domov do krajiny, že už nebudú "odstránení"

POW, získali svoju suverenitu ako slobodní, suverénni a nezávislí ľudia žijúci na zemi.

Spojené štáty Ameriky a slobodní, suverénni a nezávislí ľudia žijúci v krajine organických štátov získali svoju suverenitu v medzinárodnej jurisdikcii mora.

Po prvýkrát od roku 1789 majú Američania plnú kontrolu nad svojou prírodnou pôdnou a morskou jurisdikciou.

Nakoniec sme celí!

Nakoniec sme celí!

Tí, ktorí prečítali naše čestné vyhlásenie o pravdepodobnej príčine, "viete, že niečo je nesprávne, keď ...

Americká čestná doložka pravdepodobnej príčiny: "vedia, že Zakladatelia uzavreli dohodu s britským kráľom, ktorý mu umožnil udržať si kontrolu nad devätnástimi vymenovanými základnými vládnymi službami, všetko v jurisdikcii mora.

Táto "rozdelila" právomoci voči americkým štátom a ľuďom a vytvorila od samého začiatku dve odlišné populácie ľudí - slobodných suverénnych a nezávislých obyvateľov Spojených štátov a obyvateľov britského subjektu, ktorí zostali a poskytovali  tieto služby podľa ústavy.

Takzvaná "federálna vláda" nebola nikdy suverénnou vládou. Bolo to vždy združenie suverénnych národných štátov. A nebola to nikdy naša vláda, aj keď to bolo na základe zmluvy, aby nám slúžilo. Bola to vždy zahraničná vláda pôsobiaca pod zahraničnou jurisdikciou mora a rovnako cudzie právo mora.

Tak dlho, kým britský kráľ zostal čestný a ctil si svoju povinnosť, aby sme (američania) vystupovali ako náš správca na otvorenom mori a plavebných vnútrozemských vodných cestách, budúcnosť zostávala bezpečná, ale takmer okamžite začali "problémy", keď sa kráľ George otočil ako ryba na háku a snažil sa znovu získať svoju pozíciu voči Američanom.

Veci sa podľa všetkého usadili po vojne v roku 1812, ale v roku 1845, vtedajšieho pápeža a Britov.

Kráľ uzavrel tajnú dohodu, v ktorej súhlasil, že egalitárna americká republika je nezlučiteľná s myšlienkou pápežskej nadradenosti a Božského práva kráľov. Verná tajná zmluva bola groteskným, zločineckým a veľmi tajným porušovaním dôvery voči britským monarchom a Svätej stolici.

V priebehu 15 rokov členovia americkej advokátskej komory, ktorí sú verní britskému kráľovi, zvolili právnika Abrahama Lincolna do kancelárie prezidenta Spojených štátov - generálneho riaditeľa obchodnej obchodnej spoločnosti, ktorý sa podvodne nazýva Spojenými štátmi (obchodná spoločnosť) Krajina, nie krajina, nie organické štáty, a nie ľudia. Súčasná ústava už mala ustanovenia, ktoré by ľubovoľnému členovi Baru popierali akúkoľvek verejnú funkciu, takže v Lincolnovom prípade bolo jediným "predsedníctvom", ktoré mohol obsadiť, ako generálny riaditeľ obchodnej spoločnosti podnikajúci ako "Spojené štáty".

Nie je chybou to, že Abrahám Lincoln viedol našu krajinu k zúrivej občianskej vojne, ktorej výsledkami sa zaoberáme 150 rokov neskôr. Občianska vojna sa netýkala ukončenia otroctva, ako vidíte v úzkom čítaní 13. pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu "ústavy", nazvanej "Ústava Spojených štátov amerických", ktorú prijali páchatelia tejto kriminality, zrady a podvodu 1868.

Hoci hlasno vyhlasuje zrušenie otroctva, 13. zmena a doplnenie tohto dokumentu federálnej korporácie (ktorá je vlastne právnym predpisom) pokračuje v zakotvení otroctva ako stálej súčasti novovytvorenej federálnej korporácie, ktorá podniká ako Spojené štáty americké, Incorporated. Robí z otrokov zločincov a necháva firemný "kongres" - volený predstavenstvom - slobodne určiť, kto sú zločinci.

Na základe úzkeho čítania štrnásteho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu sa ukazuje, že každý, kto bol občanom Spojených štátov (federálny občan), bol z definície zločincom, podľa definície aj otrok a dlžníkom. Až do dnešného dňa, keď tieto prinášajú nevinných Američanov ako škodlivcov do svojich súkromných obchodných súdov (ktoré sú skreslené ako verejné súdy), sú obvinenia adresované "osobám" pomenovaným po obetiach. Tieto "osoby" sú právne bežné entity vymedzené ako verejné dôvery a v poslednej dobe ako verejné vysielajúce nástroje - a už sú definitívne vinní.

To je dôvod, prečo nie je dobré pre každého, kto sa nesprávne označil za "občana Spojených štátov", aby si nárokoval záruky skutočnej ústavy a prečo tieto súdy nepočúvajú žiadne zákony alebo fakty o žiadnom prípade a tiež dôvode, súdne pravidlá pre sudcov napomínajú, aby poskytli "vzhľad" spravodlivosti tam, kde neexistuje. Všetko, čo sa naozaj deje, je určenie toho, koľko títo zločinci vám budú účtovať za ich "službu" a či budete alebo nebudú "zaistení" ako náklad, alebo že budete mať výkupné za hnusnú pohľadávku na dlhy svojej korporácie.

Tento zlovestný zločin, duplicita, porušovanie dôvery, zotročovanie a nemilosrdné zneužívanie amerického ľudu prebiehalo už 150 rokov a od 30. rokov sa veci len zhoršili. Do teraz.

Samotný mechanizmus, ktorý dúfali, že nás využije, sa obrátil proti nim. Vkĺzli sme, dovolili sme naše skutočné postavenie, založili sme novú federálnu alianciu, vydali nový patent Sovereign Letters, vydali novú Deklaráciu spoločnej suverenity - a raz a navždy zavádzali Britov aj Francúzov z našich brehov.

Veci sa podľa všetkého usadili po vojne v roku 1812, ale v roku 1845, vtedajšieho pápeža a Britov. Kráľ uzavrel tajnú dohodu, v ktorej súhlasil, že egalitárna americká republika je nezlučiteľná s myšlienkou pápežskej nadradenosti a Božského práva kráľov. Verná tajná zmluva bola groteskným, zločineckým a veľmi tajným porušovaním dôvery britským monarchom a Svätou stolicou.

Naša odpoveď prišla z Božskej prozreteľnosti, aj keď zástupcovia Wells Fargo Bank (vo vlastníctve generálneho prokurátora USA) tvrdili, že Spojené štáty Ameriky už neexistujú, že už nemáme obežnú menu,
že všetci Američania Sa "dobrovoľne" vzdali svojho prvorodého práva a že akceptovali postavenie otrokov "občanov Spojených štátov", že naša krajina bola "opusteným majetkom" a sekundárni veritelia konkurznej spoločnosti SPOJENÝCH ŠTÁTOV by mali mať povolené vstupovať podľa právnej úpravy A nárokovať našu krajinu, naše domy, naše podnikanie a všetko ostatné na zaplatenie dlhov za podmienok podvodu zo strany MMF podnikajúcich ako SPOJENÉ ŠTÁTY.

O pár týždňov neskôr sa objavil Jacob Rothschild. Predpokladal, že by mohol len uzavrieť dohodu s MMF a presunúť sa na miesto ako Nástupca zmluvy a začať dlho plánované zabavenie našej pôdy a iných aktív prostredníctvom využitia komerčných žoldnierov maskovaných ako zamestnanci našej zákonnej vlády - rovnako ako to Čo sa deje v Oregone teraz so zemným uchopením uránu a falošnou "FBI".

"FBI" ako "BLM" sú len značky starých používaných jednotiek iných vládnych služieb, ktoré už dávno prešli. Už niekoľko rokov sa riadili právnymi predpismi ako súkromní sub-dodávatelia a subdodávatelia správy nehnuteľností MMF dba UNITED STATES a jej firemné franšízy. Tí ľudia, ktorí strieľajú a ohrozujú ľudí v Oregone, sú súkromnými obchodnými žoldniermi, ktorí konajú podľa právnej farby a vydávajú sa za štátnych zamestnancov.

Tá vec je Washington, DC tým, že ste boli zvádzaní veriť, že je to "tvoja" vláda, a v čo si dôveroval, to nebolo nikdy tvojou vládou. Vždy to bola násilná a kriminálne nesprávne riadená zahraničná vláda, ležiaca na našich brehoch, tu na základe zmluvy poskytovať "základné vládne služby".

Nie sme zodpovední za dlhy tohto zahraničného subjektu a zodpovedajúcim spôsobom sme ich odmietli. Všetko, čo sme v minulosti dlhovali Spojeným štátom, boli primerané poplatky za devätnásť služieb - väčšinu z nich sme nikdy nedostali.

Bolo nám potešením informovať pána Rothschilda, že boli prijaté iné opatrenia a preto nebola prijatá jeho ponuka konať ako nástupca zmluvy.

Budeme odteraz poskytovať svoje vlastné služby a starať sa o vlastné podnikanie a vlastné osoby.

Pohon je na spätné získavanie a repatriáciu všetkých amerických majetkov do Ameriky a Američanom. Banka medzinárodných zúčtovaní už súhlasila, že Svetový súd už upozornil všetkých šesť pobočiek a bol podaný prvý krát. Americké ozbrojené sily boli upovedomené a skutoční Američania z každej životnej oblasti a rohu sveta, ako aj priatelia z celého sveta, sa zhromažďujú na našu pomoc.

Svet sa prebúdza, vedený malým Islandom a teraz Američanmi. Dlho sme žili pod zločinmi zločincov, ako aj mnoho iných národov. Britskí a francúzski, nemeckí, japonskí, kanadskí a austrálski - všetci priamymi obeťami tohto podvodu a kriminality, zatiaľ čo zvyšok sveta priamo a nepriamo utrpel z tejto morovej nečestnej politiky, skorumpovanej Sudcami a bankami, ktoré fungovali ako zločinecké syndikáty.

Prosím, urobte svoju úlohu, aby ste podporili túto mocnú snahu obnoviť mier, prosperitu a zdravie celej Zeme a ľudí, ktorí na nej žijú. Spolu sme všetci skutoční panovníci, ktorí sa narodili, aby sme sa dozvedeli, kto sme, narodili sa, aby sme sa naučili riadiť seba, narodili sme sa ako opatrovníci každého druhého a našej milovanej planéty.

Prosím, vytlačte, posielajte, posielajte, noste, urobte všetko, čo je potrebné, aby ste informovali každého Američana. Obzvlášť informujte všetkých členov polície, armády, takzvané "orgány činné v trestnom konaní", duchovenstvo, komunitných lídrov, školských úradníkov, každého, kto potrebuje vedieť.

NEDOTÝKAJTE SA AKEJKOĽVEK "objednávky", KTORÉ ŠKODIA AMERIKÁNOM. TIE, KTORÉ BUDÚ TRIEDENÉ PRE VOJENSKÉ PRE BEZPEČENSTVO A MÔŽU SPÔSOBIŤ, SMRTELNE ŠKODIŤ AKO TIE NAZISTOV V NUREMBURGU.

Ak máte k dispozícii zdroje, poznatky alebo zručnosti, počkajte. V nadchádzajúcich dňoch budú potrebné príležitosti. Mohli by sa vyskytnúť poruchy verejných služieb, možné prerušenia dodávateľských reťazcov, možná zmätok a veľmi pravdepodobne dezinformácia vyvolaná hlavnými médiami, ktoré vlastnia výlučne medzinárodné korporácie, ktoré profitovali z podvodu a veľmi zjavne nedokázali vykonať svoju skutočnú prácu.

Je to buď kriminálne hlúpe, alebo cieľavedomá malígna/zlá okolnosť, keď všetky hlavné spravodajské orgány krajiny sú vo vlastníctve cudzincov. Teraz, keď to viete, otočte gombík. Vezmite si všetko, čo tieto hovoriace hlavy hovoria dvoma zrnkami soli, použite svoj vlastný mozog a zdravý rozum.

Dôverujte sebe, svojim schopnostiam, vašim zručnostiam, vašim priateľom, vašim rodinám, vašim komunitám, vašim najobľúbenejším ideálom a vašim najobľúbenejším nádejam. Ak ste ako väčšina Američanov, tak budete cítiť paniku, hnev a zmätok, keď si uvedomíte, ako blízko sme prišli k úplnej katastrofe.

Verte v Magnum Mysterium, pravého Boha, Veľkého Ducha, ktorý zdieľa jeden život so všetkými a nás s jednou láskou, ktorá je skutočne Božská.

Kráčajte vpred hneď, spolu, ruku v ruke a nebojte sa zla. Keď príde pravda, tak faloš musí odísť.

Sudkyňa Anna Maria Riezinger Anna von Reitz <avannavon@gmail.com> Štátny vrchný súd v Aljaške

 

Source 1: http://omnithought.org/americans-free-ties-have-been-permanently-broken/5689

 

Source 2: https://scannedretina.files.wordpress.com/2016/01/free-at-last.pdf

 

 

Mimoriadne oznámenie november 2016

Táto dopisová správa pre predstaviteľov obcí sa zatiaľ týka len Spojených štátov, po vyhlásení zákonu NESARA  v Amerike sa však ako vlna rozšíri po celom glóbuse ako GESARA (globálny ekonomický systém) a preto by sme sa na zmeny mali pripraviť všetci lebo ten proces teraz pokračuje zrýchleným tempom.

Informácie pre vedúce sily

Čas pre tie zmeny

Pôvod a súvislosti Eventu pre regionálnych vodcov

07/12/2015von PFC

 

1. Pôvod EVENTU

Event je novodobý spôsob prístupu k dobe zmeny, ktorá je predpovedaná v starých textoch skoro VŠETKÝCH náboženstiev a kultúr.

Tisíce rokov sa prepojili proroci s univerzálnym vedomím a z času na čas zistili, že ľudstvo zažije kozmické vedomie. To je teraz tá doba, v ktorej sa povzniesli prirodzené energie našej planéty a slnečnej sústavy a všetok život sa vyzdvihol do vyššieho vedomia v súvislosti s našou prepojenosťou a v súvislosti s našim vzťahom k spojenému polu vedomia.

V roku 2012 sa presunula naša galaktická úroveň von a na tejto strane je teraz hustejší priestor, naplnený na energiu bohatými čiasticami. Okrem toho smerom k nám posiela galaktické centrum energetické vlny. Tie faktory sú základom pre tú historickú zmenu, ktorá bola mnohými spirituálnymi učiteľmi predpovedaná.

Aj keď existujú tie predpovede tak naša planéta bola/je tisícročia obsadená silami, ktoré chcú naďalej udržať ich kontrolu nad nami, nad ľudstvom, ktoré dosiahne teraz vstup do vyššieho vedomia.

Keď ľudstvo si to uvedomí tak vtedy stratia tie negatívne sily zrazu ich moc – lebo v svetle pravdy nedokážu udržať ich tajnosti a neudržia ich vydierajúci spôsob života; budú nútení opustiť Zem alebo budú zatknutí a vedení k zodpovednosti za ich kriminálne skutky.

Tie sily, ktoré sa snažia udržať ich kontrolu sú voči ľudstvu nepriateľskí a k životu majú ničivý prístup, sú presvedčení, že naša planéta je obývaná príliš veľa ľuďmi, príliš veľa pre túto planétu. V skutočnosti ale je nás príliš veľa na to aby nás – oni, ako počtom mešina - mohli kontrolovať. Vyvinuli stratégie, ktoré prinášajú smrť a ničia základy k prosperite a rastu a základy človeka. Zlé zdravotné opatery, jedy v našej pitnej vode, jedy na našej oblohe a úrady a mocnári, ktorí si myslia, že môžu zabíjať ľudí bez konzekvencie/následkov – sú výsledok toho. To je podporované tým, že zo vzduchu môžu vyrábať peniaze a tak ani nepremýšľajú o tom, že by vlastne mali pracovať pre ľudí. Tá skupina je ten negatívny tábor.

KEĎŽE TIE BYTOSTI  sa stavajú proti prirodzenej evolúcii tak sa na našu stranu pridali bytosti s rozličných aliancií (spolkov) a z iných planét aby nám ich pokročilými technológiami pomohli odstrániť z cesty tie komplexné intrigy, ktorými z nás robia ich podriadených/otrokov.

Všetko vo všetkom veľa komplexnejších okolností a súvislostí ako nám bolo povedané, lebo pravda o našej realite a kozmických dejinách bola celé časové obdobia potláčaná.

2. Súvislosti

Existuje veľa čestných ľudí v službách negatívnych bytostí, ktoré ich kariéru začali a mysleli si, že tým budú slúžiť ľudstvu ale neskôr zistili, že pravda je veľmi vzdialená od toho čo im bolo povedané a že masy boli klamané (sa len niečo predstieralo). Začiatkom 1970-tich rokov zorganizovali tajné služby hnutie odporu (The Organization) proti negatívnej agende. Neskôr sa k nim  priblížili z iných planét a iní , keď začali trpieť pod tými negatívnymi a pomáhali im revidovať/upraviť pokroky negatívnych táborov v súvislosti s našim zotročením. Organizovali nasledujúci vpád aby skončili s mocou tých negatívnych bytostí na našej planéte.

V roku 2012 boli vytvorené konečné aliancie (spoločnosti) a bolo zaručené víťazstvo svetla. Hnutie odporu rekrutovalo v tom roku jedného vedomého človeka ako hovorca k obyvateľstvu na povrchu tejto planéty. Poradili mu aby zvolil alias-meno a aby vytvoril internetový Blog a rozširoval medzi ich spolupracovníkmi a celým obyvateľstvom ich správy a odkazy o pokrokoch v oslobodení planéty.

Pod zakódovaným menom Cobra, ako spoluhra z kompresie a prerazu bol ten Blog v apríli 2012 naštartovaný. Nájdete: www.2012portal.blogspot.com . pomáhať obyvateľstvu k väčšiemu uvedomeniu a vnímaniu o pravdivej planetárnej situácii a umožniť väčšiu spoluprácu a organizáciu v súvislosti s okamihom prichádzajúceho Eventu. Tú stránku by ste mali čítať a tak môžete sami hľadať iné informácie, ktoré sú na internete dostupné. Napríklad v okamihu zverejnenia tohto čláku sa pod vyhľadávaným slovom (planetárne oslobodenie – planetare Befreiung) našlo 444.000 záznamov a pod slovom „Globaler Währungneustart – globálne novo-štartovanie meny“ sa našlo 710.000 záznamov. nie všetky sú správne alebo podporované Prepare for Change-om  a existuje aj veľa desinformácie po internete – čo je zvyčajne následkom trvajúcej vojny medzi pozitívnymi a negatívnymi tábormi.

 

3. Vždy existovala len jedna „skutočná“ vojna na tejto planéte

Na vyhľadanie pravdy a  jej zavedenia vy musíte vždy priniesť váš vlastný posudok rozlišovania a duševnú rezonanciu a kráčať tým množstvom informácií a desinformácií tak ako isto ako to je obtiažne v každej vojne.

Aby sme mohli pochopiť lepšie tú vojnu informácií musíme si najprv uvedomiť/vnímať, že tie negatívne sily majú len jeden cieľ vo všetkých vojnách našich dejín: zmocniť sa našich myšlienok a nášho ducha; náš súhlas, jedno či bol daný výrazne alebo vynechaný; našu energiu; prenechať vlastnú moc tretím; a naša absolútna oddanosť na systém viery, náboženstvo, ideológiu alebo inú príslušnosť.

Tá tajná manipulácia jednej relatívne malej skupiny bytostí s vlastnými plánmi si dovolila kontrolovať spravodajstvo a tiež myšlienky, trendy atď. A rozhodovať o tom čo je korektné.

Je to neustále opakovanie jednej myšlienky alebo správy až do nekonečna, ktoré nakoniec sú prijaté ako norma a väčšinou potom akceptované ako „realita“. A tá „realita“ sa zverejňuje 24 hodín, sedem dní v týždni jednou menšinovou skupinou/indivíduami, ktorí majú voľný prístup k nekonečným finančným rezervám, čo im dovoľuje kontrolovať VŠETKY konvenčné rozmnožujúce, informačné cesty; napríklad masové médiá, vzdelávací systém, vojenské a policajné vysvetlovania zákona a tým zaistiť aby ich stranou zfarbené médiá podporovali ich agendu a zaručujú tým vysoký stupeň rozšírovania. Na tej ceste manifestujú/prejavujú ich „umelú“ realitu a približujú ju k nám. Pritom je strach prostriedok k dosiahnutiu ich cieľa aby si ním od nás vynútili súhlas tej ich normy; Vkladajú do hry chamtivosť aby prevzali a zmocnili sa, našej moci; spoločenské rozdelenie, apatia a hľadanie externých záchrancov sú podmienky/predpoklady na to aby ten zotročujúci systém mohol fungovať.

Keďže sa teraz zošpičkuje proces planetárneho oslobodenia tie bytosti už nebudú v stave kontrolovať väčšinu spravodajstva a „oficiálne“ zobrazenie a to je to prečo teraz ešte prostredníctvom tých málo spravodajských kanálov, ktoré ešte majú pod kontrolou sa pokúšajú použiť ich zúfalé šachové ťahy; lebo behajú proti času a chcú ešte raz ovplyvniť/určovať vnímanie masy o svetových udalostiach.

Pokiaľ sa zostruje ich agresívny postoj  tak aj vďaka internetu je ľudstvo stále viac vystavené svetlu pravdy; avšak my veríme, že zvýšenie vedomia a tie zvýšené vibrácie hrajú rozhodujúcu úlohu a to by nemalo byť podceňované. Rozhodujúcim bodom je byť si vždy vedomý toho, že vlastná viera a presvedčenia vytvárajú/formujú vlastný pohľad na svet a vnímanie. Ale keď toto tuná čítate tak je to preto, že v tom zmysle vo vás niečo bolo otrasené, prebudené.

4. Prečo sú naše poukazovania dôležité?

V tomto okamihu keď toto čítate môže byť, že masové médiá už  - alebo aj nie – zmenili fronty v tejto vojne, lebo veľkou časťou toho plánu vždy bolo aby začali informovať o pravde. Jedno ako to je, na tejto stránke nájdete články napísané prebudenými ľuďmi z celého sveta; okrem toho nájdete celosvetovú podporujúcu sieť tisícov ľudí, ktorí sa o tú víziu podielajú napriek veľkým kultúrnym, spoločenským, osobným rozdielom a pracujú so všetkým tým spolu-patriacim života-pozadím.

Kvôli snahe tých negatívnych bytostí má Event dnes rôzne aspekty, ktoré nie sú obsahom starých vízií a predpovedí. Oni videli vopred prirodzené pozdvihnutie energií ale nevideli podkopávanie toho procesu falošnými negatívnymi bytosťami, ktoré majú prístup k exotickým technológiám a majú kontrolu nad vedomím masy (ľudstva). Preto boli podniknuté rôzne etapy, v podstate všetko námahy aby planéta bola oslobodená od tej negatívnej skupiny a tak teraz tá zmena môže pokračovať bez ich podkopávajúcich prekážok.

1. Hromadné zatýkania vedúcich hláv tej negatívnej skupiny.

2. Finančný novo-štart menového poriadku

3. Odhalenie a rozširovanie doteraz potláčaných informácií a technológií

Tie prvé dva kroky budú robené viac-menej súčasne pokiaľ ten tretí bude potom pokračovať po dobu niekoľko mesiacov. Energetická zmena sa tiež udeje súčasne s prvými dvomi krokmi, áno tie dva kroky sa skutočne nemôžu urobiť bez toho, že by začala prirodzená zmena.

Ten prirodzený proces zmeny už začal a my by sme mali očakávať tie posledné kroky k odtrhnutiu tej kriminálnej štruktúry moci a plánov, ktoré sú prepojené s povzdvihnutím energií v priebehu posledných dvoch rokov. V dobe zverejnenia tohto článku ale ešte nie sú na tej úrovni aby mohli vzdorovať opozícii negatívneho tábora. Preto pokus o ich odstránenie a to je účelom hnutia odporu až do konečného úspechu.

Prosím čítajte  .prepareforchange.net und 2012portal a http://www.introitus.eu, tam sú články preložené do slovenčiny a sú neustále aktualizované.

Vytvorili sa smernice pre vedenie obcí aby sa oslovili nepripravené vedúce sily v strednom manegemente spoločnosti pre prípad začiatku zákonných zatknutí a novo-štartovania. Oni budú radu a odporúčania potrebovať.

Rozumieme, že pre vás prichádzajú tie vysvetlenia úplne prekvapivo alebo sú dokonca šokom ale prosím robte váš vlastný prieskum.

Napriek všetkému majú tí ľudia, ktorí vám tento dokument sprostredkujú tie najlepšie úmysly, chcú vám a spoločnosti pomáhať majstrovať tie nastávajúce výzvy aby každý bol zaopatrený a v bezpečí.

To je hlavný bod tejto správy. Nehovoríme vám čo máte veriť ale prosíme aby ste nám dôverovali a zvážili naše odporúčania. Nehovoríme, že všetko vieme a určite to nikto nemôže v tomto čase, v ktorom sa prejaví v životoch všetkých úžasná komplexicita, celistvosť.

 

Na základe záujmu  na tej udalosti a na základe toho, že sme nahromadili mnohé informácie z rozličných zdrojov sme dosť presvedčení, že vám môžeme pomôcť sprevádzať a viesť iných cez tie búrkové časy s výhľadom na to, o čom si myslíme, že to bude život a budúcnosť s úžasnými výsledkami (nadobytiami).

Gemeinde-Vorsteher Briefing

Sehr geehrte Gemeinde-Vorsteher,

Sie haben dieses Briefing erhalten, damit Sie verstehen, was jetzt geschieht, in Bezug auf die Schließung des Bankensystems. Wir hoffen, dass Sie mithelfen Ruhe und Frieden in Ihrer Gemeinde während dieser kurzen Zeit des Wandels zu bewahren. Wir möchten Sie auch ermutigen, all jene zu unterstützen, die für den Status Quo der lebenswichtigen Versorgung in der Gemeinde verantwortlich sind.

Vážení predstavitelia obce

Tú dopisovú správu ste dostali aby ste rozumeli tomu čo sa deje v súvoslosti so zatvorením bankového systému. Dúfame, že počas toho krátkeho času zmeny budete pomáhať udržať kľud a mier vo vašej obci. Chceme vás tiež povzbudiť k tomu aby ste podporovali tých, ktorí sú zodpovední za Status Quo pre život dôležité zabespečenia v obci.

Dúfame, že zásobovanie potravinami, vodou, elektrinou, internetom, pohonnými látkami, dopravná- a telefónna služba nebudú rušené počas tej zmeny/prepojenia bankového systému Ďalej bola tá dopis-správa pripravená pre predstaviteľov obcí aby ste mohli porozumieť čo sa v tomto období po celom svete deje. Osoba, ktorá vám tú správu dá je časťou celosvetovej siete, ktorá sa snaží/angažuje celosvetovo o mierový prechod do transparentného,  prehľadného finančného systému v bankovom systéme.

Wir hoffen, dass die Versorgung mit Lebensmittel, Wasser, Strom, Internet, Treibstoff, Transport- und Telefonservice während des Wandels /Umschaltung des Bankensystems nicht gestört werden. Des Weiteren wurde dieses Briefing für die Gemeinde-Vorsteher vorbereitet, damit Sie verstehen können was auf der ganzen Welt zu diesem Zeitpunkt passiert. Die Person, die Ihnen dieses Briefing übergibt, ist ein Teil eines weltweiten Netzwerkes, welches sich für einen friedlichen Übergang zu einem transparenten Finanzsystem im Bankwesen weltweit einsetzt.

Wen repräsentieren wir und wer ist hinter diesem Prozess / Vorhaben?

Unsere Gruppe ist von intelligenten, bewussten Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft zusammengesetzt und wir arbeiten für friedliche Veränderung. Wir wurden von Schlüsselleuten in Geheimdiensten und Militär informiert, was zur Zeit auf weltweiter Ebene in Vorbereitung ist / läuft. Top Ranking Mitglieder von politischer Infrastruktur auf der ganzen Welt unterstützen diese rechtmäßige Erzwingung/ Umsetzung. Diese ehrlichen Patrioten in der CIA, NAS, FBI, Militär, Sheriff- und Polizeikräfte haben Kollegen auf der ganzen Welt involviert in einer weltweiten simultanen Aktion gegen die Finanz-Verbrecher.

Koho reprezentujeme a kto je za tým procesom/plánom?

Naša skupina sa skladá z inteligentných, vedomých ľudí zo všetkých dielov sveta a pracujeme pre mierovú zmenu. Boli sme informovaní kľúčovými osobami z tajných služieb a armády o tom čo sa práve deje na celosvetovej úrovni tých príprav. Top-členovia politickej infraštruktúry na celom svete podporujú to právoplatné vymáhanie/presadenie. Tí čestní patrioti/vlastenci v CIA, NAS, FBI, Armáde, šerifovia a policajné sily majú/zapojili kolegov na celom svete do simultánnej akcie proti tým finančným zločincom.

Zhrnuté, existujú veľké medzinárodné multi-juridické zásahové sily, ktoré odhalili veľké korupcie vo finančných a politických arénach a teraz používajú právoplatné opatrenia na/pre ukončenie tých kriminálnych správaní a konaní. Isté vedúce osoby v regionálnych a medzinárodných tresty-stíhajúcich úradoch a polícia vedia o tom čo sa práve deje. Tiež očakávame v mestách prezenciu vojska aby bol udržaný mier. Čoskoro očakávame informačné vysielania o núdzových sieťach – ak už nezačali teraz keď toto čítate.

Zusammenfassend, es gibt große internationale multi-jurisdiktionelle Einsatzkräfte, die große Korruptionen in den finanziellen und politischen Arenen aufgedeckt haben und nun rechtmäßige Maßnahmen setzen, um dieses kriminelle Verhalten zu beenden. Gewisse leitende Personen in den regionalen und internationalen Strafverfolgungsbehörden und Polizei wissen auch darüber Bescheid, was jetzt vor sich geht. Wir erwarten auch Militärpräsenz in den Städten um den Frieden aufrecht zu erhalten. Wir erwarten sehr bald Informations-Sendungen über das Notfall- Broadcast-Netzwerk, wenn sie nicht schon begonnen haben, zu dem Zeitpunkt wo Sie dieses Briefing erhalten.

Was passiert und warum sind die Banken geschlossen?

Was jetzt passiert ist ein notwendiger Finanz-Reset /Neustart des globalen Zentralbankensystems. Leider erfordert dies das Schließen aller Computer, die an das Zentralbankensystem angeschlossen sind. Diese wird den ganzen Planeten ohne Zugang zu Bargeld, Bankomaten, Kreditkarten und Aktienmärkten lassen.

Čo sa udeje a prečo sa zatvoria banky?

Neprídu žiadne iné peňažné prostriedky ako tie čo už sú v obehu v priebehu maximálne dvoch týždňov. Úmysel a plán právoplatne oprávnených úradov je, že ten scénar potrvá 3-5 dní kedy bankový systém bude offline/vypnutý. Avšak, keďže v hre sú mnohé variable/možnosti tak je ťažké odhadnúť aký čas zaberie to prepojenie. Nedostatok peňazí u celosvetového obyvateľstva môže viesť k panike na niektorých miestach lebo ľudia nebudú mať zvyknutý prístup k peniazom v hotovosti

Es wird keine anderen Geldmittel geben, als das was bereits im Umlauf ist für die maximale Zeit von möglichen 2 Wochen. Die Absicht und die Pläne dieser rechtmäßigen betrauten Behörden hoffen auf ein Best-Case-Szenario von 3-5 Tagen in denen das Bankensystem offline sein wird. Jedoch, da so viele Variablen im Spiel sind, ist es schwer zu sagen, wieviel Zeit die Umstellung genau in Anspruch nehmen wird. Dieser Mangel an Geld unter der weltweiten Bevölkerung kann mancher Orts zu Panik führen, da die Menschen nicht über den gewohnten Weg Zugang zu Bargeld haben werden.

Ihre wichtige Rolle in diesem Prozess

Vaša dôležitá úloha v tom procese

To je to kde je dôležitý kontakt s vami a s vašim vedením aby mohla fungovať čestná a transparentná sieť s predstaviteľmi obce/krajiny, ktorí možno ešte nevedia čo sa deje alebo neboli v stave dostať včas túto správu. Jednou z najdôležitejších opatrení, o ktoré vás prosíme je pozorovanie policajných síl, ktoré nie sú informované o tom procese a nevedia čo sa deje. Polícia môže vidieť zmätok u ľudí a omylom predpokladať, že to je prirodzené správanie/reakcia ľudí na tú situáciu a bude to možno zaradené ako násilie alebo potenciálne násilie.

Das ist, wo unser Kontakt mit Ihnen und Ihrer Führung wichtig ist, um eine offene, ehrliche und transparentes Kommunikationsnetzwerk mit denen in Ihrer Gemeinde und den Gemeinde-Vorstehern, die vielleicht nicht wissen, was geschieht oder in der Lage waren, dieses Briefing rechtzeitig zu erhalten. Eine der wichtigsten Maßnahmen, um die wir Sie bitten ist die Überwachung der lokalen Polizeikräfte, die keine Kenntnis von diesem Geschehen haben und nicht wissen was passiert. Die Polizeikräfte können die Verwirrung der Menschen sehen und irrtümlich glauben, dass dieses natürliche Verhalten/ Reaktion der Menschen auf die Situation als Gewalt oder potenzielle Gewalt eingestuft wird.

Wichtige Vorschläge für einen friedlichen und harmonischen Übergang

Dôležité návrhy pre mierový a harmonický prechod

Navrhujeme aby potravinové- a vodné zásoby boli pripravené a aby slúžili obyvateľstvu v prípade, že tými zatvorenými bankami nasledujúce oblasti budú dlhší čas prerušené: Doprava, potraviny, zásobovanie vodou/ elektrinou, mobilné stĺpy, internet, televízia, záchranky, nemocnice a iné dôležité oblasti.

Wir schlagen vor, dass Lebensmittel- und Wasservorräte auf lokaler Ebene bereitgehalten werden, und der Bevölkerung dienen im Falle dass durch die geschlossenen Banken folgende Bereiche für längere Zeit unterbrochen sind: Transport, Lebensmittel, Wasser, Stromnetz, Mobilfunkmasten, Internet, Fernsehen, Rettungsdienste, Krankenhäuser und andere wichtige Bereiche.

Woher wissen wir, dass dies jetzt geschieht?

Odkiaľ vieme to čo sa teraz deje?

Naša skupina bola kontaktovaná a boli sme požiadaní slúžiť ako informačná sieť a infraštruktúra vo všetkom čo môže byť/prísť. Keď ste starosta mesta, dodávateľ vody alebo zodpovedný za prívod elektriny vo vašej obci tak dúfame, že sa postaráte o to aby tie služby počas obdobia zatvorených bánk fungovali naďalej. Ďalej vás prosíme, že v prípade potreby zorganizujete polievkové kuchyne v školách alebo ponúknete rozdelovanie vody. Prosíme aby nemocnice a záchranky mali prioritu/prednosť a poskytli ochranu starým a bezmocným.

Unsere Gruppe wurde kontaktiert und wir wurden gebeten als Informations- Netzwerk und Infrastruktur Sie in Ihren Aufgaben zu dienen, was immer dies auch sein wird. Wenn Sie ein Bürgermeister, ein Wasser-Lieferant oder für den Strom in der Gemeinde zuständig sind, hoffen wir, dass Sie dafür Sorge tragen, dass diese Leistungen und Services auch während der geschlossenen Banken weitergeführt werden. Des Weiteren bitten wir Sie, dass Sie die Möglichkeiten durch Ihre Infrastruktur zur Verfügung stellen oder im Bedarfsfall organisieren um Suppen- Küchen auf dem Schulgelände oder die Verteilung von Wasser anbieten. Wir bitten, dass den Krankenhäusern und Rettungsdiensten Priorität zukommt und für den Schutz der Alten und Hilflosen.

Warum geschieht dies jetzt ?  - Prečo sa to deje teraz?

Bohužiaľ sa vyskytovali v celosvetovom bankovom systéme, vrátane Federal Reserve (štátna americká banka) už mnohé roky kriminálne priestupky/praktiky. Tie zodpovedné osoby skorumpovali mnohé aspekty celosvetovej politickej infraštruktúry a chamtivosť a snaha o moc prekrížili demokratické procesy a spôsobili veľké škody na eko-systéme ako tiež na sociálnych a národných vzťahoch.

Leider gab es im weltweiten Bankensystem, einschließlich der Federal Reserve seit vielen Jahren kriminelle Vergehen/ Praktiken. Diese verantwortlichen Personen haben viele Aspekte der weltweiten politischen Infrastruktur korrumpiert und Gier und Machtgier haben die demokratischen Prozesse durchquert und großen Schaden am Ökosystem sowie an sozialen und nationalen Beziehungen angerichtet.

Beweise, die der Öffentlichkeit präsentiert werden

Dôkazy, ktoré budú prezentované verejnosti

Máme dôkazy, ktoré ukazujú systém finačného podvodu a korupciu, ktoré viedli celosvetovo k inštitucionálnym/úradným krádežiam miliárd tvrdozarobených peňazí. To už skončilo lebo tie dôkazy a žalobné spisy a zatýkania tých zodpovedných už začali. Tie indivíduá, ktoré sú involvované/zapojené do toho spiknutia sú veľmi mocní a politicky prepojení kriminálnici.  Viacnásobne boli varovaní aby udržiavali zákony ich príslušných zemí ale niektorí to jednoducho odmietli.

Nachweise sind erbracht, welche ein System von Finanzbetrug und Korruption zeigt, die im institutionalisierten Diebstahl von Milliarden vom weltweit hartverdientem Geld geführt hat. Dies hat nun ein Ende, da die Beweise und das Vorbringen der Anklageschriften und die Festnahmen der Verantwortlichen nun begonnen hat. Diese Individuen die in dieser Verschwörung involviert sind, sind sehr mächtige und politisch verknüpfte Kriminelle. Sie wurden mehrfach gewarnt, die Gesetze der jeweiligen Länder zu befolgen aber einige von ihnen haben dies abgelehnt.

Zeit zu handeln – Čas konať

Tie odmietnutia UDRŽIAVANIA ZÁKONOV majú za následok zatvorenie peňažných bánk/centrálnych bánk, ktoré majú vplyv  aj na celosvetový bankový systém. Tie radikálne opatrenia sú nutné aby sa presadil zákon a teraz sa robia celosvetovo koordinované policajné akcie na celom glóbuse. Dôvodom toho, že tie informácie zatiaľ neprejdú na verejnosť cez médiá je, že tí kriminálni mocnári kontrolujú aj médiá a všade nainštalovali senzory. Policajt nebude informovať jedného zločinca pred zatknutím - lebo by utiekol.

Diese Weigerung, das Gesetz zu befolgen hat nun die Zwangsschließung der Notenbanken / Zentralbanken erfordert, die nun auch Auswirkungen auf das weltweite Bankensystem hat. Diese radikalen Maßnahmen sind erforderlich um das Gesetz durchzusetzen, und wird jetzt durch koordinierte Polizeiaktionen rund um den Globus durchgeführt. Der Grund dafür, dass diese Informationen nicht über die Medien an die Öffentlichkeit gebracht werden ist der, weil die kriminellen Machthaber auch die Medien kontrollieren und diese überall Sensoren installiert haben. Ein Polizist wird einen Verbrecher nicht informieren bevor er verhaftet wird, weil er sonst fliehen würde.

Mächtige Führer werden fallen.

Padať budú mocní vodcovia.

V bankových vydieraniach sú involvované aj veľmi mocné osobnosti – keď sa usadil prach – budú možno mnohí ľudia šokovaní.  To nie je vojenský prevrat a nič negatívne. Skutočne veríme, že tá zmena/Reset umožní čestný spravovací systém, ktorý nájde celosvetovú podporu keď sa v budúcich týždňoch zverejní pravda na verejnosti. (209 štátov už podpísalo!).

In der Erpressung durch die Banken sind auch sehr mächtige Persönlichkeiten involviert – wenn sich der Staub gesetzt hat – werden viel Leute womöglich sehr schockiert sein. Das ist kein Militärputsch oder nichts Negatives. In der Tat glauben wir, das dieser Wechsel/ Reset ein ehrliches Verwaltungssystem ermöglichen wird, welcher weltweite Unterstützung finden wird, wenn die Wahrheit in den nächsten Wochen an die Öffentlichkeit kommt.

Ihr Recht, die Wahrheit über dieses Briefing in Frage zu stelle ist anerkannt.

Uznávané je vaše právo zotázniť tú dopisovú správu

Chápeme, že tieto informácie, ktoré sa tuná predkladajú sú neznáme alebo môžno s nimimi nebudete súhlasiť ale prosíme brať v úvahu, že tá správa bola vytvorená už 29.septembra 2013. To by malo slúžiť ako dôkaz, že to čo sa teraz deje bolo vopred známe a pripravované. Ešte raz chceme zopakovať, že to nie je vojenský prevrat a že neexistuje dôvod k strachu alebo panike. Jedno, či veríte alebo nie, ale prosíme vás aby ste počas toho Eventu pridali všetko vaše najlepšie pre udržanie kľudu a mieru vo vašej obci a to tak efektívne ako možné.

Wir verstehen, dass Sie diese Informationen, die Ihnen hier präsentiert werden nicht kennen oder nicht damit übereinstimmen mögen, aber wir bitten Sie zu berücksichtigen, dass dieses Briefing bereits am 29. September 2013 erstellt wurde. Das sollte als Beweis dienen, dass das was jetzt passiert, von uns schon im Vorhinein bekannt war und vorbereitet wurde. Wir wollen nochmal wiederholen, dass dies kein Militärputsch ist und dass es keinen Grund für Angst oder Panik gibt. Egal, ob Sie uns glauben, oder nicht, aber zum Charakter dieses weltweiten Events bitten wir Sie, dass Sie Ihr Bestes tun um Ruhe und Frieden in Ihrer Gemeinde so effektiv wie nur möglich zu bewahren.

Abschließend – nakoniec

Prosíme majte k tejto správe/dokumentu otvoreného ducha a vedzte, že vás podporujeme vo vašej pozícii moci a zodpovednosti ako starosta/predseda.  Zvážte, že ten prechod má byť len krátky. Budete prosení myslieť lokálne a neočakávať pokyny zo štátnej úrovne lebo komunikačné kanály môžu byť  prerušené.

Prosím študujte tento dokument a ak možné hovorte s osobou, ktorá vám tú správu priniesla lebo môže mať dobré vedomosti, múdrosť na objasnenie toho čo sa deje a podelí sa s vami o myšlienky/nápady, ktoré môžu slúžiť obci.

Máme aj webovú stránku: (www.prepareforchange.net) na ktorej nájdete Link-y, ktoré dokazujú, že to čo hovoríme je už dlho pripravované. Povzbudzujeme vás k tomu aby ste sa na tých Linkoch informovali. Ak zostane počas Eventu/zatvorenia bánk internet funkčný tak tam nájdete informácie, ktré môžu pomôcť porozumieť viac. Ak internet nefunguje tak odporúčame spojiť sa s osobou, ktorá vám priniesla túto správu.

 

Wir bitten Sie einen offenen Geist gegenüber diesem Dokument zu haben und dass Sie wissen, dass wir Sie in Ihrer Position, Macht und Verantwortung als Gemeinde- Vorstand unterstützen. Bitte beachten Sie, dass dieser Übergang nur für eine kurze Zeit sein soll. Sie werden gebeten, lokal zu denken und nicht auf Bundes- Anweisungen zu warten, da die Kommunikationskanäle gestört sein könnten.

Bitte studieren Sie dieses Dokument und wenn möglich sprechen Sie mit der Person, die Ihnen dieses Briefing überbracht hat, denn sie kann gute Weisheit haben um zu klären was passiert und Ideen teilen wird, was der Gemeinde dienlich sein kann.

Wir haben auch eine Webseite (www.prepareforchange.net) wo Sie auf Links zugreifen können, die als Nachweis dafür zeigen, dass das was wir hier sagen, bereits seit einiger Zeit in Vorbereitung ist. Wir ermutigen Sie, sich über diese Links zu informieren. Falls das Internet während der Zeit der Schließung der Banken offen bleibt werden Ihnen diese Links helfen mehr zu verstehen. Falls das Internet nicht funktioniert bitten wir Sie sich mit der Person zu kontaktieren, die Ihnen diese Nachricht überbracht hat.

Hochachtungsvoll
Das Prepare For Change team

www.prepareforchange.net

zusätzliche Informationen:

http://2012portal.blogspot.co.at/2012/04/normal-0- microsoftinternetexplorer4_28.html

http://newtomorrow.us/part2.html

http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1023-financial- tyranny

V sekcii NESARA na tejto stránke nájdete viac informácií. Napriek tomu, že ten proces je dlho očakávaný a pozitívny musíme očakávať, že naša psychika môže byť našim (vnúteným) spôsobom uvažovania preťažená – na tejto stránke je veľa príspevkov na posilnenie ducha akaždému môže umožniť  INTROITUS- vstup a prebudenie vlastných, nám vrodených schopností a vedomia. Tiež príspevky o skutočných dejinách ľudstva, ktoré prispievajú k hlbšiemu chápaniu toho čo je a prečo nutné teraz pre evolúciu planéty a ľudstva.

Pripravte sa na zmenu 

 

 

MIMORIADNE OZNÁMENIE dec.2014 ...

Táto stránka sa zaoberá súčasnou zákulisnou svetvou situáciou a možnosťami ľudstva povzdvihnúť sa do vyššieho vedomia.

Na jej vytvorení som doteraz pracovala 4 mesiace niekoľko hodín denne – nezištne.

S ľútosťou zisťujem veľa „úprav“ – časti preložených príspevkov do slovenčiny boli vymazané, čiastočne len niektoré slová alebo písmená a niektoré príspevky odstránené docela. Každý príspevok musí byť znova prečítaný,  porovnaný s originálom.... Veľa, za normálnych okolností zbytočnej práce.

V nasledujúcom období bude len ťažko časovo možné prinášať aktuálne preklady.

Stránka obsahuje doteraz odhalenia o skutočnom pôvode ľudstva na základe  archeologiských, vedeckých... súčasných a množiacich sa dôkazoch o tom čo pred ľudstvom bolo tisícročia utajované – nové technológie, free energy/voľná energia... Ďalej obsahuje príspevky k odhaleniu skutočných vlastných schopností človeka, ktoré taktiež tisícročia boli utláčané manipuláciou vedomia cestou strachu, nenávisti, zloby... teda vštepenými vlastnosťami, ktoré slúžia zábrane odhalenia vlastného JA – duchovnej sily, vedomia ľudstva.

A kým a v prospech koho tá ilúzia, - v ktorej sa pohybujeme - bola vytvorená.                                                                              A mierové, nenásilné možnosti zmeny pomocou odhalenia sily vlastného vnútra, sily vlastného vedomia, skutočnej – neprekonatelnej sily ľudstva.

Ľudstvo ako jeden nemusí očakávať žiadnu podporu od niekoho.

Vo vlastnom vnútri každého jedinca je uložené vedomie, ktoré je všetko.

Zatiaľ vídeá: vysvetlenie očakávajúcej zmeny - anglický politik Simon Parkes okrem iného predpokladá, že Putin bude ten, ktorý oboznámi svet...:

ROZHOVOR S NTNS

 

SKRYTÝ SVET ILLUMINÁTOV

 

 

 

 

 

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37