MEDIALITA 11.02.2015

Spiritualität & Erwachen: Befreie deine Medialität (von Georg Huber)

von erst-kontakt @ 2015-02-10 – 10:23:02

Befreie deine Medialitätosloboď tvoju medialitu

Beschreibung: lauer Himmel voller Wolken und der Sonne dahinter

Medialität, welch ein Wort. Ein Synonym für Okkultes, für Übersinnliches, ganz und gar Mystisches. Früher wurden mediale Menschen im Normalfall verfolgt, was nicht selten zum Ende der Inkarnation führte, in anderen Zeiten wurden sie verehrt für die Fähigkeit zu orakeln oder dank der Sternenkonstellation Einflüsse auf das Leben und Charakterzüge zu erkennen. Übernatürlich und manchmal auch unheimlich war die Medialität immer, geheimnisvolle Mythen rankten sich um sie. Heute, im 21. Jahrhundert haben wir ‘Gott sei Dank’ ein anderes Bild über mediale Sinne und mediale Menschen, doch eines blieb: Die Mythen und die Tendenz, die Medialität als etwas Übernatürliches zu bezeichnen. Mit diesem Artikel, lieber Leser, möchte ich Ihnen eine vielleicht andere Sichtweise auf das Thema Medialität aufzeigen.

Medialita – aké slovo. Je synonym pre okultné, nadzmyselné, a celkom mystické. Kedysi boli mediálni ľudia v normálnom prípade prenasledovaní a často to viedlo ku koncu inkarnácie, v iných dobách boli uctievaní pre ich schopnosť oráklovať/predpovedať alebo pre ich schopnosť rozpoznať vďaka hviezdnych konštelácií vplyvy na život alebo charakter. Nadprirodzená a záhadná bola medialita vždy, zhlukovali sa okolo nej záhadné mýty. Dnes, v 21. Storočí máme „vďaka Bohu“ iný obraz o mediálnych ľuďoch, ale jedno zostáva: mýty a sklon vidieť/označovať medialitu ako niečo nadprirodzené. Týmto príspevkom, milí čitatelia by som chcel poukázať na možno iný pohľad na tému medialita.

Vidieť medialitu ako niečo prirodzené, ako vlastnosť, ktorú v sebe nosí každý. Zvyknem povedať jednu vetu, ktorá bez vedľajšej vety vyvoláva niečo také ako nedôveru a sklamanie: „medialita sa nedá naučiť“. Ja to skutočne tak vidím. Ale tou vetou nechcem vyjadriť, že medialita je niečo nadprirodzené alebo prístupné len pre niektorých ľudí, ako nejaký druh božského požehnania. Dovolte mi pridať tú vedľajšiu vetu:

„Lebo tak isto sa nemôžeme naučiť vidieť alebo počuť“.

Eine Sichtweise, die Medialität zu etwas völlig Natürlichem macht, zu einer Eigenschaft, die jeder Mensch in sich trägt. Ich pflege einen Satz zu sagen, der ohne einen weiteren Nebensatz oft etwas Ungläubigkeit und Enttäuschung hervorruft: „Medialität ist nicht erlernbar.“ Das sehe ich tatsächlich so. Aber mit diesem Satz möchte ich nicht die Behauptung aufstellen, dass Medialität etwas Übernatürliches ist oder nur für bestimmte Menschengruppen vorgesehen ist, so als eine Art Gnade Gottes, wie oft behauptet wird. Lassen Sie mich bitte noch den Nebensatz hinzufügen:

„denn genauso wenig kann man lernen zu sehen oder zu hören.“

Wir alle haben hier auf der physischen Welt körperliche Sinne erhalten, über die das Leben erfahrbar wird. Da haben wir das Sehen, das Hören, den Tastsinn, das Riechen und das Schmecken. Mit diesen Sinnen übersetzen wir Informationen in eine für uns verständliche Sprache. Ich sitze hier vor dem PC und betrachte den Bildschirm. Die Lichtwellen treffen auf mein Auge und werden in ein Bild übersetzt. Ich höre dabei schöne entspannende Musik im Hintergrund: die Schallwellen dieser Musik treffen auf mein Ohr und werden ebenfalls in eine ‘Sprache’ übersetzt. Wir nehmen Informationen über unsere körperlichen Sinne auf und übersetzen sie so, dass wir sie begreifen und erfahren können. Die anderen Sinne funktionieren mit dem gleichen Prinzip: Berührungen über feine Härchen und Nerven werden in ein Gefühl übersetzt, Aromastoffe in Mund und Nase in einen Geschmack und einen Geruch.

Všetci sme tuná vo fyzickom svete obdržali telesné zmysly, ktorími je svet vnímatelný. Vidíme, počujeme, máme dotykový zmysel, čuch a chuť. S týmito zmyslami prekladáme informácie do, pre nás zrozumitelnej reči. Ja tu sedím pred počítačom a pozerám do obrazovky. Tie svetelné vlny dosiahnu moje oči a sú preložené do obrazu. Počúvam pri tom v pozadí príjemnú hudbu: echové vlny tej hudby dosiahnu moje uši a preložia ich do „reči“. Prijímame informácie prostredníctvom telesných zmyslov a prekladáme ich aby sme ich porozumeli a za/prežili. Tie iné zmysly fungujú na tom istom princípe: dotyky cez malé vlásky a nervy sú preložené do pocitu, aromatické látky v ústach a nose do chute a čuchu.

Tie zmysly sme sa nemusili učiť, rástli sme na tých skúsenostiach, ktoré sme tými zmyslami robili a nepotrebovali sme nikoho kto by nám vysvetlil ako počuť, čuchať alebo vidieť. Telesné zmysly sú niečo celkom prirodzené.

Wir alle mussten diese Sinne nicht wirklich erlernen, wir wuchsen an den Erfahrungen, die wir mit den Sinnen gemacht hatten, aber es war niemand vonnöten, der uns erklärt, wie man nun hört, riecht oder sieht. Diese körperlichen Sinne sind etwas völlig Natürliches.

Aber wieso sollte das bei den medialen Sinnen anders sein?

Ale prečo to má byť inak s mediálnymi zmyslami?

Každý telesný zmysel má energetickú časť. Tak ako očami môžeme vidieť tie hrubohmotné energie a informácie, tak máme aj tretie oko, ktoré je schopné vidieť tie jemnohmotné energie – to „neviditelné“. A tiež tuná platí príklad o všetkých mediálnych zmysloch. Každému jednému telesnému zodpovedá jeden mediálny zmysel. A ja tvrdím, že mediálne zmysly sú tak isto prirodzené ako telesné.

Jeder körperliche Sinn hat eine energetische Komponente. So wie wir mit den Augen die grob-stofflichen Energien und Informationen sehen können, so haben wir auch ein drittes Auge, das fähig ist, die fein-stofflichen Energien, das ‘Unsichtbare’ zu erblicken. Und auch hier trifft dieses Beispiel auf alle anderen medialen Sinne zu. Wir können jedem körperlichen Sinn einen medialen Sinn zuordnen. Und ich behaupte, dass mediale Sinne genauso natürlich sind, wie körperliche Sinne.

Beschreibung: efreie deine Medialität Georg Huber

Wieso sind sie dann aber bei so vielen Menschen doch begraben?

Ale prečo sú u mnohých ľuďoch pochované/zahrabané?

V priebehu dňa majú všetci ľudia mediálne skúsenosti ale nezaraďujú ich ako mediálne skúsenosti. Či je to vedomie toho, kto práve volá. Alebo zlý pocit. Alebo intuitívna potucha. Alebo svetelné javy. Alebo pocit úzkosti keď vstúpime do nejakej miestnosti. Všetci používame denne naše mediálne schopnosti alebo povedzme, že tie mediálne schopnosti sa prejavujú. V tomto svete pozostáva – sa skladá všetko z energie. To všetci vieme a bolo to mnohými pokusmy skutočnými pioniermi dokázané. A vstrebávame akúkoľvek energiu, informáciu našimi mediálnymi zmyslami. Ale to čo nerobíme je, že našim mediálnym zmyslom venujeme pozornosť a necháme ich scvrknúť....

Alle Menschen machen im Laufe eines Tages mehrere mediale Erfahrungen, aber sie ordnen ihre Erfahrungen nicht ihrer Medialität zu. Ob es das Wissen ist, wer gerade anruft. Ob es das schlechte Gefühl ist. Ob es das intuitive Erahnen ist. Ob es Lichterscheinungen sind. Oder die Enge, wenn man in einen bestimmten Raum kommt. Wir alle nutzen unsere medialen Sinne jeden Tag oder sagen wir einmal, dass die medialen Sinne sich jeden Tag bemerkbar machen. Alles in dieser Welt der Materie besteht aus Energie, das wissen wir und dies wurde auch oft genug und eindrucksvoll durch viele Experimente wahrer Pioniere bewiesen. Und wir nehmen jegliche Energie, jegliche Information mit unseren medialen Sinnen auf. Doch das was wir nicht tun, ist, auf diese Sinne zu hören und dies lässt sie verkümmern...

Quelle und weiter: http://www.2012spirit.de/2015/02/befreie-deine-medialitaet/

http://erst-kontakt.jimdo.com/home/spiritualit%C3%A4t-erwachen/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

 

 

aktualizované: 12.06.2024 19:15:37