Sternenbotschaft: Die Arkturianer und die Galaktische Familie (durch Suzan) - 26.März 2015

von erst-kontakt @ 2015-03-30 – 09:26:08

Beschreibung: ie Arkturianer

"Der Prozess des Aufstiegs" „Proces vzostúpenia“

Die Arkturianer und Eure Galaktische Familie – Galaktická rodina

Kľudne a introspektívne sa uskutočňujú pomaly ale neustále zmeny vo vašom vedomí. Pomaly strácate „čas“ vo vašom dennom živote a máte súčasne krátke skúsenosti v TERAZ. V NIE-čase toho TERAZ existujú očakávania, sklamania, neúspechy alebo dokonca víťazstvá – lebo sú to časovo-prepojené koncepty. Možno môžete tie koncepty skúsiť na krátko/okamih v TERAZ- momente ale oni „žijú“ zvyčajne v minulosti alebo súčasnosti.

Ruhig und introspektiv finden die Veränderungen langsam aber stetig in eurem Bewusstsein statt. Ihr beginnt jetzt in eurem täglichen Leben die "Zeit" zu verlieren und habt gleichzeitig kurze Erfahrungen im JETZT. Innerhalb der NICHT-Zeit des JETZT gibt es keine Erwartungen, Enttäuschungen, Misserfolge oder sogar Siege, denn dies sind alles Zeit-gebundene Konzepte. Ihr könnt vielleicht kurz diese Konzepte im JETZT fühlen, aber sie "leben" normalerweise in der Vergangenheit oder Gegenwart.

"Erwartungen" z. B. leben in der Zukunft, während "Enttäuschungen" in der Vergangenheit leben, "Versagen" ist eine Furcht, die aus der Vergangenheit plagen kann ober euch in der Zukunft erschrecken, und "Siege" sind etwas, was ihr aus der Vergangenheit festhaltet oder das ihr für die Zukunft hofft. Allerdings gibt es im JETZT keine Vergangenheit oder Zukunft. Das Leben in der 3. Dimension hat euch ausgebildet, in der Vergangenheit oder der Zukunft zu leben, aber es bietet sehr wenige Modelle an, im JETZT zu leben. Während ihr beginnt zu erleben, was sich fast wie ein eingefrorener Moment des JETZT anfühlt, ist es schwierig für euer 3D-Gehirn, es zu begreifen.

„Očakávania“ napríklad do budúcnosti, pokiaľ „sklamania“ žijú v minulosti, „zlyhanie“ je strach pochádzajúci z minulosti ale môže vás strašiť aj v budúcnosti a „víťazstvá sú niečo čo sa snažíte udržiavať z minulosti alebo dúfate do budúcnosti. Ale v TERAZ neexistuje minulosť alebo budúcnosť. Život v 3. Dimenziii vás vyučil žiť v minulosti alebo budúcnosti ale ponúka len málo modelov ako žiť v TERAZ. Pokiaľ začínate zažívať niečo čo sa pociťuje ako zamrznutý TERAZ-moment – je pre váš 3D- rozum veľmi ťažké pochopiť to.

Zmätok 3D-rozumu je dôležitý pre váš proces vzostupu lebo vám pripomína volať vaše viacdimenzionálne JA. Čas je veľmi atraktívny – lebo vám je známy. Aj je to ľahké stratiť sa v tých konceptoch/vzorcoch – lebo niečo príde „predtým“ a niečo „potom“. Váš 3D-mozog je zvyknutý na sekvencie/pokračovania v čase. Bez času existujú mnohé/nespočítateľné skutočnosti v TERAZ. Ale oni sa javia rozdelené medzi sebou keď ich prežívate 3D-mozgom. Ale keď sa nachádzame mimo času neexistujú minulé alebo budúce skúsenosti alebo očakávania. Všetky skutočnosti sú v TERAZ v tom JEDNOM. Keď sú vaše vnímania obmedzené na 3. dimenziu – ste neschopní vnímať ten umelecký gobelín toho TERAZ. Na šťastie prídu online vaše vnímania ako „jasno“-počúvania, „jasno“-videnia a cítenia cez vyššie stavy vnímania vedomia – budete si uvedomovať, že existuje viacej dimenzií a tiež ako prebiehajú paralelné a alternatívne skutočnosti v TERAZ  v tom jednom. Presne povedané – všetky vaše Reality sú prepojené/prepletené v tom JEDNOM do TERAZ. Keď začnete prežívať krátke momenty, ktoré budú prepletené s tým jedným – môže to skutočne byť veľmi zarážajúce/zmätené, prekvapujúce a dokonca vám môže vyrážať dych. Možno, na to aby ste si zvykli na nové vydanie skutočnosti - si musíte vytvoriť/vziať trochu „času“.

Die Verwirrung des 3D-Gehirns ist wichtig für euren Aufstiegs-Prozess, weil es euch daran erinnert, euer mehrdimensionales SELBST zu rufen. Zeit ist sehr attraktiv, weil sie vertraut ist. Auch ist es ganz leicht, sich in dem Konzept zu verlieren, weil etwas "vorher" oder "danach" kommt. Euer 3D-Gehirn ist gewöhnt Sequenzen zu folgen. Ohne Zeit koexistieren unzählige Wirklichkeiten im JETZT. Jedoch erscheinen diese Wirklichkeiten "getrennt" voneinander, wenn ihr sie über euer 3D-Bewusstsein erlebt. Aber wenn wir außerhalt von Zeit sind, gibt es keine vergangenen Erfahrungen oder künftigen Erwartungen. Alle Wirklichkeiten sind ins JETZT des EINEN eingeflochten. Wenn eure Wahrnehmungen auf die 3. Dimension beschränkt sind, seid ihr unfähig, den kunstvollen Gobelin des JETZT wahrzunehmen. Glücklicherweise werden eure höheren Wahrnehmungen wie Hellhören, Hellsehen und Hellfühlen über eure höheren Zustände des Bewusstseins online kommen, ihr werdet euch bewusst, dass es viele verschiedene Dimensionen gibt, sowie parallele und alternative Wirklichkeit, die alle innerhalb des gleichen JETZT laufen. Um genauer zu sein, alle eure Wirklichkeiten sind im JETZT des EINEN verflochten. Wenn ihr beginnt kurze Momente zu erleben, die mit dem EINEN verflochten werden, kann es wirklich sehr verwirrend, erstaunlich und atemberaubend sein. Vielleicht müsst ihr deshalb ein wenig "Zeit" schaffen, um euch an diese Neuausgabe der Wirklichkeit zu gewöhnen.

Zuerst erinnert ihr euch vielleicht, dass diese vielen Gefühle, Bilder, Gedanken und Erfahrungen alle gleichzeitig auftreten, aber euer 3D-Gehirn hat keine Möglichkeit es mit anderen teilen zu können. Mit anderen Worten, ihr habt die Fähigkeit, dies in der 5D-"Licht-Sprache" zu verstehen, könnt es jedoch nicht sprechen ~ noch nicht. Diese Fähigkeit eine neue Sprache zu verstehen, geht eurer Fähigkeit voraus, diese neue Sprache auszudrücken. In diesem Fall sprechen wir von der Sprache der Gedanken-Formen und Energie-Felder. Diese Form der Sprache, wie die Licht-Sprache, kommt in Paketen von Informationen. Statt in einem Fluss von aufeinanderfolgenden Worten in einem Satz, dann in einem Absatz und dann als eine Seite dieser Mitteilungen, kommt es als ein Paket von verwobenen Dateien. Diese Dateien sind nicht in einer aufeinanderfolgenden Weise zu "lesen". Sie werden innerhalb des JETZT "gefühlt".

Najprv si možno pripomeňte, že mnohé pocity, obrazy, myšlienky a skúsenosti sa vynárajú súčasne ale 3D-mozog nemá možnosť deliť sa o to s inými. Inými slovami, máte zručnosť/schopnosť rozumieť to v 5D-„svetelnej reči“ ale neviete to hovoriť – ešte nie. Tá schopnosť – rozumieť novú reč predchádza schopnosti vedieť vyjadriť tú novú reč. V tom prípade hovoríme o reči myšlienkových-foriem a energetických-poliach. Teda hovoríme v tomto prípade o druhu reči ako napríklad svetelná-reč, ktorá prichádza v balíkoch informácií. Namiesto toku pokračujúcich slov v jednej vete, potom v odstavcoch a potom celú stranu informácií – príde to ako balík prepletených informácií. Tie dáta nie je možné „čítať“ pokračujúcim /krokovým spôsobom. Sú „naplnené“ v tom okamihu  TERAZ.

Váš viacdimenzionálny rozum je schopný prijímať  tie informácie a plní ich tým spôsobom ale váš 3D-mozog nie je schopný preložiť tie informácie. Preto ste vyzývaní rozšíriť vaše vedomie do 5. Diemenzie aby ste tie informácie, ktoré sú vo vašom viacdimenzionálnom rozume uložené mohli čítať/cítiť.

Euer mehrdimensionaler Verstand ist fähig, diese Dateien zu empfangen und fühlt sie auf diese Weise, aber euer 3D-Gehirn ist unfähig, diese Information zu übersetzen. Deshalb werdet ihr aufgefordert, euer Bewusstsein in die 5. Dimension zu erweitern, damit ihr die Mitteilungen, die in eurem mehrdimensionalen Verstand gespeichert sind, lesen/fühlen könnt.

Die Energie-Pakte von Gedanken-Formen, Energie-Feldern und Licht-Sprache in eure 3D-Sprache zu übersetzen, geschieht normalerweise durch Geschichten, Kunst, Musik und Tanz. Die Übersetzung dieser Mitteilungen in den Alltag ist eine der Herausforderungen unserer Vertreter, die Erden-Gefäße innerhalb eures JETZT tragen.

Preklad tých energie-balíkov myšlienkových-foriem, energetických-polí a svetelnej-reči sa zvyčajne robí rozprávkami, umením, hudbou a tancom. Ten preklad tých informácií do denného života je výzva našich zastupiteľov, ktorí nosia Zemské-nádoby/telo vášho TERAZ.

Ďalšou ťažkou úlohou pre návrat k vášmu viacdimenzionálnemu JA je novo-definovať koncept toho vášho JA. Pokiaľ „nosíte“ 3D-Zemskú-nádobu to mnohí z vás považujú za ich terajšiu inkarnáciu za „primárnu realitu“. Ale keď sa vaše vnímanie rozšíri budete časom cítiť hlbšie prepojenie s vyššiedimenzionálnou realitou. Keď si vašu viacdimenzionalitu po prvý krát uvedomíte – budete sa cítiť veľmi osamelí, lebo začnete spomínať. Existuje niečo dôverné/už známe v tých „iných skutočnostiach“, ktoré sa vynoria v meditácii a vyššom vnímaní. Tie „vyššie skutočnosti“ – ako ich nazývate sa pociťujú tak isté a pohodlné v protiklade k tým skúškam a ťažkostiam vo fyzickom svete. Vtedy sa chete vracať na to miesto, na ktoré si spomínate, späť k istote a bezpodmienečnej láske.

Eine weitere schwierige Aufgabe für die Rückkehr zu eurem mehrdimensionalen Selbst ist das Konzept das "Selbst" neu zu definieren. Während ihr ein 3D-Erden-Gefäß tragt, halten die meisten von euch eure gegenwärtige Inkarnation als eure "primäre Realität". Aber wenn eure Wahrnehmungen sich zunehmend erweitern, werdet ihr mit der Zeit eine viel tiefere Verbindung mit höherdimensionalen Wirklichkeiten fühlen. Wenn ihr euch erstmals eurer mehrdimensionalen Welt bewusst werdet, werdet ihr euch oft sehr einsam fühlen, weil ihr gerade beginnt euch zu erinnern. Es gibt etwas seltsam Vertrautes bei diesen "anderen Wirklichkeiten", die durch eure Meditationen und höheren Wahrnehmungen blitzen. Diese "höheren Wirklichkeiten", wie ihr sie nennen könnt, fühlen sich so sicher und bequem an im Gegensatz zu den Prüfungen und Schwierigkeiten in der physischen Welt. Ihr möchtet an diesen Ort zurückkehren, an den ihr euch erinnert, zurück zur Sicherheit und zur bedingungslosen Liebe.

Viele von euch sind ungeduldig mit der scheinbaren Langsamkeit eures Aufstiegs-Prozesses, der Grund ist, weil ihr in Bezug auf die Menschheit denkt, statt in Bezug auf den Planeten. Die Planetare Zeit ist ganz anders als menschliche Zeit, und viele von euch haben vergessen, dass ihr gekommen seid, um dem Planeten bei seinem Aufstieg zu helfen. In Wahrheit ist eure primäre Realität nicht euer menschliches Leben, sondern eure höheren Ausdrücke des SELBST. Schöpfung beginnt im Kern, im Zentrum und bewegt sich in die 3D-Matrix als zu beobachtende dreidimensionale Realität. Jetzt, da sich euer Bewusstsein ausdehnt, seid ihr glücklicherweise zunehmend fähig, zwischen-dimensionale Energie-Felder und Gedanken-Formen zu identifizieren.

Mnohí z vás sú nedočkaví - údajnou pomalosťou vášho vzostupu – ten dôvod je, že myslíte v súvislosti s ľudstvom a nie v súvislosti s planétami. Planetárny čas je iný ako ľudský čas a mnohí z vás zabudli to, že ste prišli na Zem pomôcť planéte pri jej vzostupe. V skutočnosti nie je vaša primárna skutočnosť váš ľudský život ale vyššie vyjadrenie vášho JA. Stvorenie začína v jadre, v centre a pohybuje sa do 3D-matrixe ako poznatelná trojdimenzionálna realita. Teraz sa vaše vedomie rozširuje, ste – na šťastie viacej schopní identifikovať medzi-dimenzionálne-polia a myšlienkové-formy.

S vašim, neustále sa rozširujúcim vedomím máte momenty „prekrvenia“ – kedy vnímate vyššie dimenzionálne energetické-polia a súčasne 3D-energetické-polia. Keď sa venujete tým vyššiedimenzionálnym-poliam a myšlienkovým-formám a zostávate si vedomí vašej zemskej-nádoby (tela) – vraciate sa k vášmu viacdimenzionálnemu vedomiu. Rozdiel medzi energetickým-polom a myšlienkovou-formou je, že energetické pole pochádza/vzniká zo života a myšlienková-forma vzniká v indivíduu alebo v skupine. Individualita – ako ju poznáte je trojdimenzionálna skúsenosť – preto sú myšlienkové-formy trojdimezionálne. Avšak existujú kolektívne a planetárne myšlienkové-formy, ktoré sú začiatky vášho návratu do viacdimenzionálneho vedomia a vnímania. My sa tešíme môcť prehlásiť, že mnohí z vás začínajú vnímať skutočnosť/realitu týmto spôsobom.
Mit eurem sich ständig ausdehnenden Bewusstsein habt ihr Momente von "durchbluten" indem ihr höherdimensionale Energie-Felder wahrnehmt, gleichzeitig mit den 3D-Energie-Feldern. Wenn ihr euch diesen höherdimensionalen Energiefeldern und Gedanken-Formen widmet, währen ihr euch eures Erden-Gefäßes bewusst bleibt, kommt ihr zu eurem mehrdimensionalen Bewusstsein zurück. Der Unterschied zwischen einem Energiefeld und einer Gedanken-Form ist, dass ein Energie-Feld aus allem Leben entsteht und eine Gedanken-Form oft aus einem Individuum oder einer Gruppe. Weil Individualität, wie ihr sie kennt, eine dreidimensionale Erfahrung ist, sind viele Gedanken-Formen mehr dreidimensional. Allerdings gibt es auch kollektive und planetare Gedanken-Formen, die die Anfänge eurer Rückkehr zu mehrdimensionalem Bewusstsein und Wahrnehmungen sind. Wir freuen uns verkünden zu können, dass immer mehr von euch anfangen die Wirklichkeit auf diese mehrdimensionale Weise bewusst wahrzunehmen.

Früher, wenn ihr plötzlich ein "seltsames Gefühl" bekamt, hieltet ihr es nicht für eine Gedanken-Form, besonders nicht als eine mehrdimensionale Gedanken-Form. Aber jetzt, aufgrund des vergrößerten "dimensionalen Auslaufens" gibt es mehr mehrdimensionale Gedanken-Formen, die durch eure Realität schweben und die Manifestation erwarten. Diese Situation tritt auf, weil der Schleier der Illusion zwischen den 3./4./5. Dimensionen und jenseits davon, zunehmend dünner geworden ist. Deshalb verschwinden Bilder, Geräusche, Gerüche und Gefühle, wenn ihr versucht sie wahrzunehmen, wenn ihr euer bewusstes Bewusstsein betretet, während ihr euch in euer mehrdimensionales SELBST entspannt. Achtet auf diese Wahrnehmungen. Seid nicht besorgt über das was andere über euren Prozess sagen. Teilt eure Erfahrungen mit anderen, oder ihr könnt es tief in eurem Inneren halten. In jedem Fall werdet ihr zu eurem eigenen mehrdimensionalen SELBST zurückkehren. Es ist das JETZT, in dem die Vergangenheit und Zukunft anfangen sich zu EINS zu vermischen. Alle eure getrennten, Zeit-gebundenen Erinnerungen und Illusionen werden unter dem Licht der höheren Frequenzen verdampfen.

Kedysi v okamihu „divného pocitu“ – ste si neuvedomovali, že sa jedná o jednu Myšlienkovú-formu, obzvlášť, že by sa jednalo o viacdimenzionálnu formu myšlienok. Ale teraz plávajú/plujú cez vašu realitu viaceré viacdimenzionálne myšlienkové-formy na základe zvýšeného „dimenzionálneho prejavu“ a očakávajú byť vyvolané na povrch. Tá situácia je založená na steňšovaní „zá/clony“ ilúzie medzi 3/4/5/ dimenziou a mimo nich. Z toho dôvodu, že v okamihu uvoľnenia/meditácie vášho JA miznú obrazy, zvuky, pachy a pocity keď sa pokúsite vnímať ich pri vstupe do vášho vedomého vnímania. Venujte im pozornosť. Nestarajte sa o to čo iní myslia/hovoria o vašom procese. Vaše skúsenosti môžete diskutovať s inými alebo udržať vo vašom vnútri. V každom prípade sa vrátite do vášho viacdimenzionálneho JA. Je to to TERAZ, v ktorom splýva minulosť s budúcnosťou do toho JEDNÉHO. Všetky vaše rozdelené, časovo-viazané spomienky a ilúzie sa vyparia v svetle vyšších frekvencií.

Jednou z úloh, ktoré ste prijali predtým než ste prevzali ľudskú formu/tvar bola byť „strážcom krajiny“ aby ste mohli otvoriť mnohé brány/portály do jadra Gaii/Zeme. Keď otvoríte jednu bránu požehnáte to bezpodmienečnou láskou a premeníte to do viacdimenzionálnej formy pomocou/cez fialový plameň do viacdimenzionálnych Svetov a budete stále viac vedieť prečo ste prijali vašu ľudskú formu v TERAZ. Inými slovami – otvorením vášho portálu/brány znovu dosiahnete vedomý prístup k tomu, čo ste považovali za „stratené“. Keď sa to stane budete chcieť navštíviť niektoré z vašich prekvapujúcich a najpoučenejších životočasov. Otvorením portálu bude vaše viacdimenzionálne vnímanie „normálnym stavom“. Pripravujete sa na „Quantový skok“ z troj/štvor-dimenzionality do piatej dimenzie reality. Vaše trojdimenzionálne JA určuje TERAZ to čo existuje v 5D-realite.

Eine der Aufgaben, die ihr wähltet anzunehmen, bevor ihr eure menschliche Form einnahmt, war ein "Hüter des Landes" zu sein, damit ihr so viele Portale wie möglich in den Kern von Gaia öffnen könnt. Sobald ihr ein Portal öffnet, werdet ihr es mit bedingungsloser Liebe segnen und in seine wahre mehrdimensionale Form über das Violette Feuer umwandeln. Wenn ihr ein Portal oder Portale in Gaia wie auch in die höherdimensionale Welten, werdet ihr zunehmend "Wissen" darüber erhalten, warum ihr in diesem JETZT euer Erden-Gefäß einnahmt. Mit anderen Worte, ihr werdet durch das Öffnen eures Portals bewussten Zugang wiedererlangen zu dem, von dem ihr glaubtet es "verloren" zu haben. Wenn dies geschieht, werdet ihr einige eurer erstaunlichsten und lehrreichsten Lebenszeiten besuchen wollen. Durch das Öffnen eures Portals wird eure mehrdimensionalen Wahrnehmung ein "Normal-Zustand" werden. Ihr bereitet euch auf einen "Quantensprung" von der drei-/vierdimensionalen Realität in eine fünfdimensionale Wirklichkeit vor. Innerhalb dieser 5D-Wirklichkeit existiert alles was euer 3D-Selbst als JETZT bestimmt.

Allerdings, der Begriff JETZT bedeutet, "Zeit es jetzt tun", euer 3D-Bewusstsein ins JETZT umzuwandeln, es gibt KEINE Trennung in der Zeit. Es gibt keine Polaritäten, Individuen oder Ereignisse. Alles leben fließt zusammen wie Moleküle des Wassers zu einem Fluss, See oder Meer zusammenfließen, und alle Moleküle der Luft fließen zusammen, um die Atmosphäre und den Himmel zu schaffen.

Wie wird euer 3D-Gehirn fähig, eine solche Wirklichkeit zu umarmen?

Avšak, výraz TERAZ znamená – „čas robiť to teraz“ – premeniť vaše 3Dvedomie toho TERAZ – neexistuje ŽIADNE rozdelenie V ČASE. Žiadne polarity, indivíduá alebo udalosti. Všetok život pluje spolu/do celku ako molekuly vody do jednej rieky, jazera alebo mora a všetky molekuly vzduchu plujú do celku na vytvorenie atmosféry a neba.

Ako objíme váš 3D-mozog takú skutočnosť?

Nerobte si starosti s tou otázkou. Ako čas, energetické polia a myšlienkové-formy sú v 3. Dimenzii rozdelené do polarity – tak isto budete prepojení do TUNÁ v  TERAZ 5. Dimenzie a mimo toho. Prosíme vás spomeňte si vaše päťdimenzionálne schopnosti aby ste mohli vnímať energetické polia a myšlienkové-formy predtým než sa usadia do 3. Dimenzie. Inými slovami – dôverujte vášmu JA keď si myslíte/pocítite (si uvedomíte), že vstúpilo do vášho vedomia energetické pole alebo myšliekové-formy. Miesto toho aby ste ospravedlňovali, že to je len „jednoduchá myšlienka“ – pripomeňte si, že energia a myšlienky sú živé a vstúpili do vášho vedomia aby vám pripomenuli viacdimenzionálnu správu. Tie viacdimenzionálne správy príchádzajú ako viacdimenzionálne-balíky informácií. Vznikajú v 5.dimenzii a vyššie a nemajú žiadne slová, pravopis alebo fyzické znaky a mávajú vám aby ste „pocítili“ bezpodmienečnú lásku tej správy. Pripomíname vám, že existujú aj energie a energetické polia, ktoré vznikli v tretej dimenzii.

Macht euch keine Sorgen über diese Frage. So wie Zeit, Energiefelder und Gedanken-Formen in der 3. Dimension in Polaritäten getrennt sind, so werdet ihr im HIER und JETZT in der 5. Dimension und darüber hinaus vereinigt. Wir bitten euch darum, dass ihr euch an eure fünfdimensionalen Fähigkeiten erinnert, um Energie-Felder und Gedanken-Forman wahrzunehmen, bevor sie sich in eure Resonanz der 3. Dimension herabgesenkt haben. Mit anderen Worten, vertrauen eurem SELBST, wenn ihr das "Gefühl" habt, dass ein Energie-Feld oder eine Gedanken-Form in euer Bewusstsein eingetreten ist. Statt zu entschuldigen, dass es "einfach eine Energie" oder "einfach ein Gedanke" ist, erinnert euch daran, dass Energie und Gedanken lebendig sind und in euer Bewusstsein eingetreten sind, um euch eine mehrdimensionale Mitteilung zu geben. Diese mehrdimensionalen Mitteilungen kommen in Energie-Paketen, die KEINE Worte, Rechtschreibung oder physischen Merkmale haben. Diese Pakete von Information entstehen in der 5. Dimension und darüber hinaus und winken euch, die bedingungslose Liebe jener Mitteilung zu "fühlen". Wir erinnern euch auch, dass es auch Energie-Felder und Gedanken-Formen gibt, die in der dritten Dimension entstanden sind.

Diese Mitteilungen fühlen sich bestenfalls wie menschliche Liebe an, genauso verlockend oder wie menschliche Furcht, die etwas ist, was ihr nicht wünscht und wahrscheinlich vermeiden möchtet. Weil dreidimensionale Gedanken-Formen und Energie-Felder oft nur die niedrigere Frequenzen einer mehrdimensionalen Mitteilung sind, erweitern sie euer Bewusstseins um festzustellen, ob ihr die höheren Frequenzen wahrnehmen könnt. Suzanne erinnert sich, als sie ein Kind war, wollte sie immer in den hübschen Spiegel auf dem Sideboard ihrer Großmutter sehen, aber sie war zu klein und konnte nur ihre Augen und alles was darüber war sehen.

Tie správy sa pociťujú v najlepšom prípade ako ľudská láska, tak lákajúce alebo ako ľudský strach, ktorý je niečo čo si neželáte a pravdepodobne sa mu chcete vyhnúť. Keďže trojdimezionálne myšlienkové-formy a energetické-polia sú často len frekvencie jednej viacdimenzionálnej správy, rozšíria vaše vedomie na preskúmanie - či ste v stave tie vyššie frekvencie vnímať. Zuzka si spomína, že ako dieťa vždy chcela pozrieť do zrkadla na babkinom kredenci ale bola príliš malá a nemohla do neho pozrieť.

Najprv sa možno budete cítiť tak isto pri vnímaní tých viacdimenzionálnych správ lebo sú len čiastočne vnímatelné. Ale bez starosti – pokiaľ „rastiete“ budete  časom schopní vnímať vyššie a vyššie frekvencie tých energetických polí a myšlienkových-foriem, ktoré vstupujú do vašej skutočnosti. Pokiaľ otvárate vaše tretie oko a pohybujú sa do vášho denného života tie vyššie schopnosti budete musieť disciplinovať vaše JA pre uvedomenie si tých balíkov informácií. Potom budete vedieť, ktoré sú viacdimenzionálne-balíky a ktoré sú možno menej-dimenzionálne, ktoré môžete premeniť s bezpodmienečnou láskou a fialovým plameňom. Dôvodom tohto učenia je, že sa zrýchli manifestácia vlastných myšlienkových-foriem a energetických-polí. Preto sú spomalené tie myšlienkové-formy a ich manifestácia (splnenie) časovým opozdením. V skutočnosti v 5. Dimenzii neexistuje čas. Preto sa hneď manistuje/splní všetko čo myslíte – o čom premýšľate.

Zuerst könnt ihr euch vielleicht genauso fühlen bei den höherdimensionalen Mitteilungen, weil ihr sie nur teilweise wahrnehmen könnt. Aber keine Sorge, während ihr "wachst" werdet ihr fähig sein höhere und höhere Frequenzen der Energie-Felder und Gedanken-Formen bewusst zu erfahren, die eure Wirklichkeit betreten. Während euer Drittes Auge sich weiter öffnet und eure höheren Kräfte beginnen sich in euer tägliches Leben zu bewegen, werdet ihr euer Selbst disziplinieren müssen, um bewusst diese Energie-Pakete wahrzunehmen. Dann werdet ihr wissen, welchen mehrdimensionalen Paketen ihr euch widmen werdet und welche niedrig-dimensionalen Pakete ihr vielleicht mit bedingungsloser Liebe und welche niedrig-dimensionalen Pakete ihr vielleicht mit dem Violetten Feuer umwandeln möchtet. Der Grund für diese Lehre ist, weil eure eigenen Gedanken-Formen und Energie-Felder immer schneller manifestieren. Und deshalb wird eine Gedanken-Form und die Manifestation dieser Gedanken-Form durch eine Zeitverzögerung vermindert. Tatsächlich gibt es in der 5. 'Dimension und darüber hinaus KEINE Zeit. Damit manifestiert sich augenblicklich was ihr denkt und/oder worüber ihr nachdenkt.

Diese Tatsache gilt für beides, für liebevolle oder ängstliche Gedanken-Formen und Energiefelder. Zusammen mit jenem Geschenk oder Herausforderung werdet ihr Einweihungen hineinziehen. Wann auch immer eure Frequenz vorbereitet ist zu nächsten Oktave zu gehen, kommt ihr zum Schlitten, der Barriere, dem dazwischen der niedrigeren und höheren Frequenzen. Dieser "Schlitten" kann nicht mit der nächsten höheren Frequenzen mitschwingen, so dass er geduldig auf ein aufsteigendes Wesen wartet, das es in eine höhere Frequenz umwandelt. Ihr kommt in die Frequenz, in der alle gestanden haben, die jemals den Weg gingen, um zur nächsten Oktave zu kommen. Deshalb werden Situationen in eurem Leben auftreten, die eure eigene innere Dunkelheit/Furcht (je nach eurem Bewusstseins-Zustand) ermöglichen an die Oberfläche eures Bewusstseins zu kommen, damit sie bewusst umgewandelt und in Liebe freigegeben werden können.

Tá skutočnosť platí pre oba – pre láskyplné alebo strachuplné myšlienkové-formy a energetické polia. Spolu s tým darom alebo výzvou pritiahnete „pokrstenia“. Kedykoľvek keď je vaša frekvencia pripravená presunúť sa do nasledujúcej oktávy sa priblížite k saniam tej prekážky – medzi nízkymi a vyššími frekvenciami. Tie „sane“ (telo) nemôžu vibrovať s tou nasledujúcou vyššou frekvenciou, takže trpezlivo čakajú na vzostupujúcu bytosť, ktorá ich premení do vyššej frekvencie. Prídete do frekvencie, v ktorej stáli všetci – tí ktorí tou cestou už išli, prichádzajúc do nasledujúcej oktávy. Preto sa vo vašom živote vyskytnú situácie, ktoré vašej vlastnej temnote/strachu (podľa vášho stavu vedomia) umožnia vyjsť na povrch vášho vedomia aby sa zmenila na vedomé a mohla byť pustená/opustená s láskou.

Neexistuje žiaden pocitový rozdiel medzi skúsenosťou negatívnej myšlienky a jej prejavom – lebo nemáte žiadnu nadvládu nad vašimi myšlienkami a tou skúsenosťou. Je na čase urobiť domáce čistenie lebo sa pohybujete do vyššej frekvencie. Je veľmi pomocné keď rozpoznáte ten rozdiel medzi rozličnými pocitmi a že je na čase „ten dom vyčistiť“ a tiež je dôležité aby ste sa sami nekarhali. Keď je čas pre „čistý dom“, keď spadne zrazu z Neba niečo čo vás zarazí a keď sa pýtate: „WOW, prečo sa to stalo? Vtedy je to zjavné, že to znamená „pustiť“ tie veci.

Es gibt einen Gefühls-Unterschied zwischen der Erfahrung eines negativen Gedankens und es zu manifestieren, weil ihr keine Herrschaft über eure Gedanken und der Erfahrung habt. Es ist Zeit eine Hausreinigung zu machen, weil ihr euch in eine höhere Frequenz bewegt. Es ist sehr hilfreich, diese zwei unterschiedlichen Gefühle erkennen zu können, damit, wenn ihr dazu kommt, dass es "Zeit ist das Haus zu reinigen" euch nicht selbst rügt. Wenn es Zeit für ein "sauberes Haus" ist, wenn etwas aus heiterem Himmel kommt und wenn ihr euch fragt: "WOW, warum ist dies passiert?" Dann ist bedeutet dies, dass es Dinge gibt, die ihr "loslassen" müsst.

Sobald ihr durch diesen Loslassungs-Prozess gelangt, werden die Himmel sich öffnen. Ihr werdet wissen, wann in dieser Reinigung seid, weil es einfach aus heiterem Himmel kam. Es fühlt sich an: "OK, es ist Initiationszeit. Ich muss aufräumen, weil ich weitergehe." Euch werden diese Situationen nicht gefallen, weil sie KEIN Spaß sind, aber ihr müsst LOSLASSEN, last GEHEN. Möglicherweise hört ihr euch ja selbst sagen: "Es gibt nichts, was ich tun kann als FREIGEBEN, LOSLASSEN, GEHENLASSEN."

V okamihu toho pustenia-procesu sa otvoria Nebá. Budete vedieť kedy sa nachádzate v tej očiste – lebo to prišlo jednoducho z Neba. Pociťuje sa to ako:“OK- nastal čas začiatku. Musím vypratať lebo idem ďalej“.  Vám sa tie situácie nebudú páčiť lebo nie sú zábava ale pusťte to a nechajte odísť. Možno sa počujete povedať: „neexistuje nič iné ako UVOĽNIŤ, PUSTIŤ, NECHAŤ ODÍSŤ. 

Tento proces uvoľnenia/opustenia starého je TAK dôležitý lebo je súčasťou vzostupu. Vzostup je proces pustenia. Musíte pustiť všetko fyzické, každú jednu vec všetko čo nie je ukončené, všetko čo máte radi, VŠETKO! Nie je to veselé, ani ľahké ale je to životodôležité a JE časťou toho procesu. Neodsudzujte sa keď myslíte „prečo som to urobil?“  musím jednoducho skončiť... TY SI TO SPRAVIL! Nie je to tvoja vina. „vaše ego tiež prechádza hlbokou očistou aby STE VY mohli byť viac prepojení s vašim viacdimenzionálnym JA.

Dieser Prozess des Loslassens ist SO wichtig, weil es ein wichtiger Bestandteil des Aufstiegs ist. Aufstieg ist ein Prozess des Loslassens. Ihr müsst alles Physische LOSLASSEN, jede einzelne Sache. Alles was nicht beendet ist, alles was ihr möchtet, ALLES! Es ist nicht lustig, es ist nicht leicht, aber es ist lebenswichtig, und es IST Teil des Prozesses. Beurteilt euch NICHT Selbst, indem ihr denkt, "oh nein, warum habe ich das getan. Ich muss einfach aufhören…. DU HAST DIES GETAN! Es ist nicht deine Schuld." Euer Ego-Selbst bekommt eine tiefe Reinigung, damit IHR mit eurem mehrdimensionalen SELBST mehr verbunden werden könnt.

Danke ihr lieben freiwilligen und tapferen Aufsteigenden der Erde. Wir, eure höherdimensionalen Selbste und Mitglieder eures Mutterschiffes salutieren vor euch. Haltet die gute Arbeit hoch und kommt so oft wie möglich, um uns Zuhause zu besuchen.

Ďakujeme vám dobrovolným a odvážnym vzostúpencom Zeme. My, vaše vyššiedimenzionálne JA a členovia vašej materskej lode salutujeme pred vami. Držte vysoko tú dobrú prácu a príďte tak často ako možné – návštíviť nás doma.

Spomeňte, vy „pracujete“ aj počas spánku. Je to vtedy keď prídete domov k lodi aby ste nás navštívili.

Arkturiáni a Galaktická rodina

Erinnert euch, ihr "arbeitet" sogar während ihr schlaft. Das ist, wenn ihr nach Hause zum Schiff kommt, um uns zu besuchen.

Die Arkturianer und Eure Galaktische Familie

Arkturianer/Galaktische Familie durch Suzanne Lie, 26.03.15
Übersetzung: Shana
Quelle deutsch: http://www.torindiegalaxien.de/arkturia13/260315aufstieg.html

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58