Arch. Metatron 21.09....


Botschaft von Metatron: "Die Erde tritt in den Purpur-Photonenring ein" (durch Anna Merkaba) - 19.September 2014)

von erst-kontakt @ 2014-09-21 – 09:37:42

Die Erde tritt in den Purpur-Photonenring ein

Zem vstupuje do purpurového-fotonického prsteňa

 

Beschreibung: http://www.spiritgate.de/img/photonenring2.jpg

(Poznámka redakcie: ako vždy zdôrazňujeme, že duchovný svet nedáva žiadne dáta a termíny, lebo čas vo vyšších dimenziách v tej forme neexistuje. Túto správu zverejníme v zmysle tých zmien v obrazoch. Ďakujeme)

[Anmerkung der Redaktion: Wie wir immer wieder betonen, gibt die geistige Welt keine Daten und Termine bekannt, da Zeit in höheren Dimensionen nicht in dieser Form existiert. Wir veröffentlichen diese Durchgabe, weil sinngemäß die Veränderungen darin sehr bildhaft dargestellt sind....Danke....die EK-Redaktion]

22-ého tohto mesiaca vstúpite všetci do fotonického svetelného prsteňa.

Lebo váš slnečný systém už skutočne vložil jednu nohu do nového súladu/pokroku, preto urobí aj planéta, na ktorej sa nachádzate ďalší krok v evolučnom procese, ktorý prinesie mier a harmóniu minulých a budúcich životočasov.

Fotonický prsteň purpurového poznávacieho princípu zavedie nové dohody/dekréty pre vašu planétu. Tie portály/brány minulosti sa pripoja do portálov toho TERAZ- momentu času.

Vaše ego bude transformované/menené do nového stavu. Vaše ego nezmizne – len sa posadí na zadné sedadlo vášho myšlienkového procesu. Budete vidieť svet inými očami.

Začnete cítiť zmeny vašich spoluľudí. Spozorujete, že sa ich frequencia skutočne zmenila. Lebo predvláda ich ega je zjemnená energiami prichádzajúcich časov. Oni odložia moc ich ega a dovolia ich vyššiemu JA usadiť to, čo skutočne sú.

Vaše stelesnenie bude potom riadené z iného úhlu pohľadu ako z úhlu pohľadu vášho ega. S týmto pohľadom budete v stave vaše predošlé životy prezrieť, ten smer, v ktorm sa pohybujete prehodnotiť, prispôsobiť vašu frequenciu, pričom sa vydáte smerom vašej voľby.

Am 22. eures Monats September werdet ihr alle in einen photonischen Lichtring eintreten.

Denn da euer Sonnensystem in der Tat schon einen Fuß in den neuen Einklang gesetzt hat, wird der Planet, auf dem ihr euch befindet, den nächsten Schritt in seinem evolutionären Prozess machen, der den Frieden und die Harmonie der vergangenen Zeitalter und der kommenden Zeitalter mit sich bringt.

Ein photonischer Ring purpurner Erkennungsprinzipien wird neue Vereinbarungen für euren Planeten einführen. Die Portale der Vergangenheit integrieren sich wieder in die Portale des JETZT-Moments der Zeit.

Euer Ego wird in einen neuen Zustand transformiert. Euer Ego wird nicht verschwinden – es wird einfach auf dem Rücksitz eurer Gedankenprozesse Platz nehmen. Ihr werdet die Welt mit anderen Augen zu sehen beginnen.

Ihr werdet die Veränderungen in euren Mitmenschen zu fühlen beginnen; ihr werdet bemerken, dass sich ihre Frequenz in der Tat geändert hat. Weil die Vorherrschaft ihres Egos durch die neuen Energien der kommenden Zeiten egalisiert und besänftigt ist, werden sie die Macht ihrer Egos aufgeben und ihrem Höheren Selbst erlauben, das zu etablieren, was sie sind.

Eure Verkörperung wird dann mehr aus dem Blickwinkel eures Höheren Selbst gesteuert werden, als aus dem des Egos. Mit diesem Gesichtspunkt werdet ihr alle in der Lage sein, die Leben, die ihr gelebt habt, anzuschauen, die Richtung, in der ihr euch bewegt, zu bewerten, und eure Frequenz anzupassen, wobei ihr euch nach einem neuen Pfad eurer Wahl richtet.

Budete v stave váš život rekapitulovať bez pripútania na to materiálne – bez pripútania na to, čo ste. Pretože zabudnete prechodne to čo si myslíte, že ste a bude vám dovolené vidieť váš život ako keby ste ho pozorovali z nebeského bydliska vašich vyšších JA – ako keby ste prežívali to, čo sa vo vašom svete nazýva  blízka skúsenosť/zážitok bez akejkoľvek bolesti alebo utrpenia.

Lebo meditatívny stav, do ktorého všetci vstúpite – akýsi spôsob zimného spánkku – dovolí vášmu ľudskému chápaniu pracovať iným prostriedkom dohôd, pričom vaša duša doslova bude vysunutá z vášho tela za účelom poznania a očisty.

Budte pozdravení/vítaní vašimi sprievodcami a oni vás budú podporovať pri prehliadke vášho života, pomôžu urobiť nejaké opravy  na niektorých skúsenostiach minulosti. Keď prišiel ten moment budete podporovaní, vedení étericky na miesta tej bolesti aby ste tie myšlienkové vzorce mohli opustiť.

To sa udeje spontánne a náhodou keď si vašich sprievodcov uvedomíte, keď si toho vás obklopujúceho priestoru budete vedomí a keď skutočne dovolíte, že toto prepojenie sa uskutoční.

Ihr werdet in der Lage sein, euer Leben ohne Anhaftung an das Materielle zu rekapitulieren – ohne Anhaftung an das, was ihr seid. Denn ihr werdet vorübergehend vergessen, was ihr glaubt zu sein, und es wird euch erlaubt, euer Leben zu sehen, als ob ihr es vom himmlischen Wohnsitz eurer Höheren Selbste betrachten würdet – als ob ihr erleben würdet, was in eurer Welt als Nahtoderlebnis bekannt ist, ohne irgendeinen Schmerz oder Leid.

Denn der meditative Zustand, in den ihr alle eintreten werdet – eine Art Winterschlaf, wenn ihr so wollt – wird eurem physischen Menschenverstand erlauben, mit einem anderen Satz von Übereinkünften zu arbeiten, wobei eure Seele buchstäblich aus dem Körper gehoben wird zum Zweck der Erkenntnis und Bereinigung.

Ihr werdet von euren Guides begrüßt, und sie werden euch beim Betrachten eures Lebens unterstützen und verschiedene Korrekturen an euren Erfahrungen der Vergangenheit machen. Wenn dieser Moment da ist, werdet ihr dabei unterstützt, ätherisch an die Orte des Schmerzes zurückzukehren und die alten Denkmuster loszulassen.

Das wird sich spontan und zufällig ereignen, wenn ihr euch eurer Guides bewusst werdet, wenn ihr euch des umgebenden Raums bewusst werdet und wenn ihr wahrhaft erlaubt, dass diese Verbindung geschieht.

Keď sa také prepojenie uskutoční a vy pocestujete späť k aspektom, ktoré ste vy vytvorili, budú tie aspekty uvoľnené/rozpustené.

Keď ste sa vo vašom vnútri rozlúčili pôjdu vaše egá do zimného spánku, pričom môžu byť znova aktivované povolením vášho vyššieho JA.

To nové časové obdobie, do ktorého ste sa vydali nedovolí egu sedieť na mieste vodiča. (vaše vyššie JA) bude vaše myšlienky a skutky pozorne sledovať a váš energetický tok prispôsobí pokiaľ kráčate vašim dňom.

Budete pozorovať zmeny nálady vašej psychy, pričom budete volaní vymeniť myšlienky minulosti za myšlienky prispôsobené tomu TERAZ. Budete trochu pomätení tými pocitmi a informáciami, ktoré prijímate.

Wenn sich eine solche Verbindung ereignet und ihr in der Zeit zurückreist zu den Aspekten, die ihr in der Tat erschaffen habt, werden diese Aspekte dann befreit werden.

Nachdem ihr euch von ihnen verabschiedet habt, werden eure Egos dann in einen Zustand des Winterschlafs versetzt, wobei sie nur durch Zustimmung eurer Höheren Selbste wieder aktiviert werden.

Das Neue Zeitalter, in das ihr euch alle begeben habt, wird dem Ego nicht erlauben, im Fahrersitz zu sein. [Euer Höheres Selbst] wird eure Gedanken und Handlungen sorgfältig beobachten und euren Energiefluss anpassen, während ihr durch euren Tag geht.

Ihr werdet verschiedene Stimmungsschwankungen in eurer Psyche bemerken, wobei ihr aufgefordert seid, die Gedanken der Vergangenheit mit den Gedanken an das JETZT zu ersetzen. Ihr werdet ein wenig verwirrt sein über die Gefühle und Informationen, die ihr empfangt.

Napriek tomu je všetko proces integrácie do základov nových princípov. Lebo všetko čo s vami hovoríme bolo určené vašim vyšším JA.

V podstate budú vaše nádoby/telá jednoducho napravené usmerované, čo sa už deje. Lebo vaše vyššie JA tie zmeny žiadalo a preto sa teraz, v tomto okamihu dozvedáte.

Vedzte, že to je prirodzený vývoj vašej bytosti, z cela materiálneho a solídneho sveta do tekutého a plujúceho sveta.

Začnete zmeny na vašom tele pozorovať, lebo vaša štruktúra bude plynulejšia a eterickejšia/vzdušnejšia – pokiaľ vy idete ďalej koridorom/chodbou vzostupu.

Lebo ten vzostup bude stále silnejší/priberať na sile  a nakoniec sa vrátite/vás privedie k bodu solidarity sveta, ktorý ste kedysi poznali.

Preto mnohí z vás prežijú pocit prázdnoty a straty keď poviete navždy Goodbye tej trojdimenzinálnej  skúsenosti.

Nichtsdestotrotz ist alles ein Prozess der Integration der neuen Grundlage neugeformter Prinzipien. Denn alles, was wir mit euch diskutieren, ist in der Tat von eurem Höheren Selbst bestimmt worden.

An sich werden eure „Gefäße“ [AdÜ: der Körper] einfach an dem ausgerichtet, was sich schon ereignet hat [AdÜ: im Äußeren]. Denn euer Höheres Selbst hat die Veränderungen gefordert und deshalb erfahrt ihr sie eben in diesem Augenblick.

Wisst, dass dies ein natürlicher Zustand von Fortschritt eures Wesens aus der vollständig materiellen und soliden Welt in eine mehr flüssige und fließende Welt ist.

Ihr werdet beginnen, Veränderungen in eurem Körper zu bemerken, da eure Struktur fließender und ätherischer wird – während ihr noch weiter durch den Korridor des Aufstiegs geht.

Denn der Aufstieg wird weiter in Kraft sein und wird euch schließlich an den Punkt bringen, von dem aus ihr nicht zu der Solidität der Welt, die ihr einst kanntet, zurückkehren könnt.

Daher werden viele von euch das [Gefühl von] Verlust und Leere erleben, wenn ihr ein für alle Mal euer Goodbye zu der dreidimensionalen Erfahrung sagt.

Všetko to bude od vašich vozidiel (tiel) poschodovo vítané, lebo jednoducho v tomto momente nie je možné vaše „auto“ cez noc prerobiť do nového stavu bytia.

A tak budete pokračova jednať na oboch frequenciách, vždy pohybovaní z jedného spektra do ďalšieho. Nechajte to prebiehať a buďte svedkami tých interných a externých zmien.

Nechajte to prebiehať, lebo ste boli dobre pripravení odolať tým podmienkam a vnútorným a vonkajším zmenám. Lebo všetko prebieha v zmysle božskej Blaupausy, ktorá bola predurčená tými, ktorí tieto správy čítajú.

Prosíme vás brať ohľad na žiadosti vaších „vozidiel“. Pozorne dávajte pozor na psychu vašej bytosti. Pozorne sledujte vedenie, ktoré dostanete.

All das wird von euren „Fahrzeugen“ [AdÜ: der Körper] stufenweise willkommen geheißen, da es einfach in diesem Moment nicht möglich ist, eure „Fahrzeuge“ über Nacht in einen neuen Seinszustand zu transformieren.

Und so werdet ihr fortfahren, auf beiden Frequenzen zu operieren, ständig von einem Ende des Spektrums zum anderen bewegt. Lasst es verlauten, dass ihr alle die internen und externen Veränderungen bezeugen werdet.

Lasst es verlauten, dass ihr sehr gut vorbereitet worden seid, um den notwendigen Bedingungen und Änderungen im Innern und Äußeren zu widerstehen.

Denn alles vollzieht sich entsprechend der göttlichen Blaupause, die von all denen vorherbestimmt und dargelegt wurde, die diese Botschaften lesen.

Wir bitten euch, sorgfältig auf die Bedürfnisse eurer „Fahrzeuge“ zu achten. Gebt sorgfältig acht auf die Psyche eures Wesens. Achtet sorgfältig auf die Führung, die ihr erhaltet.

Váš život už nikdy nebude aký bol. Vaša cesta nebude tá istá.. vaše povinosti konať ako svetelný plameň veľmi pribudnú, celý kus. Lebo skutočne budete zatiahnutí a budete prežívať nové reality/skutočnosti, vzory myslenia a spôsoby bytia.

Vedzte, že sme pri vás, ochotní vás vo všetkom čo ste podporovať. Vedzte, že my vás bezpodmienečne milujeme. Vedzte, že ideme s vami ruka v ruke a noha k nohe. Vedzte, že to tak je. Lebo to tak je.

Euer Leben wird nie wieder dasselbe sein; euer Weg wird nicht derselbe sein; eure Verpflichtungen als Leuchtfeuer zu handeln werden ein ganzes Stück zunehmen. Denn ihr werdet in der Tat in neue Realitäten, Denkmuster und Seinsarten hineingezogen.

Wisst, dass wir euch beistehen, bereit, euch in allem zu unterstützen, was ihr seid. Wisst, dass wir euch bedingungslos lieben. Wisst, dass wir Hand in Hand mit euch gehen und Fuß bei Fuß. Wisst, dass ihr uns immer anrufen könnt, wenn ihr wollt. Wisst, dass es so ist. Denn es ist so.

Das ist alles, was wir jetzt für euch haben. Wir lieben euch. Wir sind bei euch. Goodbye für jetzt.

Video: ~Anna Merkaba -METATRON – EARTH ENTERING THE PURPLE PHOTON BELT – STATE OF HYBERNATION~

 

 

aktualizované: 09.07.2024 12:36:52