Die Lichtgeschwister aus Sirius (02.August 2015)

von erst-kontakt @ 2015-08-02 – 11:26:50

Beschreibung: irius - Botschaft aus Sirius

„Liebe ist der Grundbaustein von allem was ist“ – „Láska je základný kameň všetkého čo je“

Milované sestry a bratia – zdravíme vás ako prepojené pole vedomia lásky – radosti a harmónie zo Síria – sme súrodenci svetla zo Síria a sme teraz v energii týchto slov v tomto okamihu u vás prítomní. Tie pokroky na povrchu Zeme sa zrýchlujú – aj keď to hrubohmotne ešte vyzerá – že sa skoro nič nepohybuje. Tie zmeny a novo-prispôsobenia – cítite skorej vtedy – keď ste v kľude a keď vaše telá hlboko a tvrdo spia. Je to preto – lebo vaše nastavenia a spôsoby správania sú ešte stále – určené - silne vašim mentálnym polom – teda vašou analytickou štruktúrou. Vaše analytické myslenie je samozrejme dôležité – nerozumte to zle – ale keď prevezme nadfunkciu – potom vás môže udržiavať v dualite. Keď sa oddáte najvyššiemu toku lásky, svetla a harmónie – potom ste na dialnici v smere osvietenia a vzostupu. Duša – vaše vyššie JA – vždy vie – ako sa môžete spomenúť na celistvosť a dokonalosť – ktorá je neustále vo vás. Ste bytosti lásky a svetla a hlboko vo vašom srdci  je zakotvená túžba po láske a harmónii. A my vám chceme pripomenúť – že celé stvorenie je v podstate – v esencii vášho bytia – je majstrovské dielo lásky a svetla a keď znova odhalíte vašu krásu a dokonalosť – odhalíte vstup/INTROITUS do skutočného Bytia – čo vždy je láska a svetlo. Láska je základný kameň všetkého čo je a hlboko vo vašom srdci ste to už vždy vedeli. Ponúkame vám naše ruky a posielame vám našu lásku a úctu. Sme súrodenci zo Síria – vaše sestry a bratia z hviezd.

Geliebte Schwestern und Brüder der Erde – wir begrüßen Euch als das vereinigte Bewusstseinsfeld der Liebe - der Freude und Harmonie aus Sirius – wir sind die Lichtgeschwister aus Sirius und wir sind jetzt in der Energie dieser Worte in diesem Moment bei Euch präsent. Die Entwicklungen auf der Erdoberfläche nehmen an Geschwindigkeit zu - auch wenn es grobstofflich immer noch den Anschein erweckt – dass da kaum Bewegung drinnen ist. Die Veränderungen und Neuanpassungen – fühlt Ihr momentan eher dann - wenn Ihr Euch zur Ruhe begebt und wenn Eure Körper tief und fest schlafen. Dies ist deshalb - weil Eure Konditionierungen und Eure Verhaltensweisen immer noch sehr stark durch Euer mentales Feld – also Eure analytisches Denkstruktur – bestimmt sind. Euer analytisches Denken ist natürlich wichtig – bitte versteht das nicht falsch – jedoch wenn es eine Überfunktion einnimmt – dann kann es Euch weiter in der Dualität festhalten. Wenn Ihr Euch dem höchsten Fluss der Liebe, des Lichts und der Harmonie hingebt – dann seid Ihr auf der Schnellstraße in Richtung Erleuchtung und Aufstieg unterwegs. Die Seele – Eurer Höheres Selbst – weiß immer – wie Ihr Euch wieder an die Ganzheit und Vollkommenheit erinnern könnt – die ständig in Euch ist. Ihr seid Wesen der Liebe und des Lichts und tief in Eurem Herzen ist die Sehnsucht nach Liebe und Harmonie verankert. Und wir möchten Euch daran erinnern – dass diese gesamte Schöpfung im Grunde – in der Essenz Ihres Seins - ein Meisterwerk der Liebe und des Lichts ist und wenn Ihr Eure innere Schönheit und Vollkommenheit wieder entdeckt – entdeckt Ihr den Zugang zum wahren Sein – dass immer Liebe und Licht ist. Liebe ist der Grundbaustein von allem was ist und tief in Euren Herzen wisst Ihr dies schon immer. Wir reichen Euch unsere Hände und senden Euch unsere Liebe und Hochachtung. Wir sind die Lichtgeschwister aus Sirius – Eure Schwestern und Brüder von den Sternen.

gechannelt durch Shogun Amona: http://www.shogun-amona.net/
Quelle: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

Die Lichtgeschwister aus Sirius (11.Juli 2015)

von erst-kontakt @ 2015-07-11 – 10:01:06

Beschreibung: irius - Botschaft aus Sirius

„Jeder Moment ist ein Moment des Erschaffens“

„Každý okamih je moment stvorenia“

milé sestry a bratia Zeme – buďte vítaní vo vibrácii jednoty- lásky – radosti a mieru. Sme súrodenci svetla zo Síria. Sme teraz tuná vo vibrácii týchto slov aby sme vás podporili vo vašom BYTÍ a usmerniť vás na vaše vnútorné sústredenie. Vo vašom vonkajšom Svete – sa deje práve veľa vecí – ktoré vás a vaše známe predstavy vypákajú z ukotvenia/silne vzrušujú – a dotýkajú sa vašich najvnútornejších presvedčení a základných hodnôt. To – čo doteraz fungovalo úplne samozrejme – je otrasené/skúšané a usmerňuje sa svetlom a láskou. Týka sa to všetkého – čo je viditelné vo vašej trojdimenzionálnej úrovni. Frekvencie zdroja – ktoré vnikajú/pôsobia cez centrálne Slnko do vašej galaxie a do vašej slnečnej sústavy – preniknú a presvietia všetko – jednoducho všetko čo je – a to na všetkých úrovniach. Oddajte sa tomu toku – ktorý na vás vteká – sem a tam – tak, že vaša najvnútornejšia esencia – ktorá je čistá láska – je tým prinášaná k vibrácii. Keď seba a vaše srdce otvoríte láske – pôjdete ľahšie a harmonickejšie vpred a tým vznikne šťastie a spokojnosť vo vašom živote. Zneje to jednoducho a verte milé sestry a bratia – život je jednoduchý. Užívajte si každý okamih – rozpoznajte v ňom lásku a tok lásky. Ste tak mocné bytosti – a každý moment je moment stvorenia. Zostaňte v láske a dôvere a dôverujte láske – a všetko je dobré. Sme súrodenci svetla zo Síria – vaše sestry a bratia z hviezd.

Geliebte Schwestern und Brüder der Erde - seid willkommen in der Schwingung der Einheit - der Liebe – der Freude und des Friedens. Wir sind die Lichtgeschwister aus Sirius. Wir sind jetzt hier in der Schwingung dieser Worte um Euch energetisch in eurem Sein zu unterstützen und Euch auf Euren inneren Fokus auszurichten. In eurer äußeren Welt – geschehen gerade viele Dinge – die Euch und Eure gewohnten Vorstellungen aus den Angeln – aus der Verankerung – heben und auch Eure innersten Überzeugungen und Grundwerte werden dadurch zutiefst berührt. Das – was bis jetzt ganz selbstverständlich funktioniert hat – kommt auf den innerlichen Prüfstein und wird durch das Licht und die Liebe neu ausgerichtet. Dies betrifft alles – was in eurer dredimensionalen Ebene sichtbar ist. Die Frequenzen der Quelle – die durch die Zentralsonne in Eure Galaxie und in Euer Sonnensystem hereinwirken – durchfluten und durchlichten alles – einfach alles was ist – und das auf allen Ebenen. Gebt Euch dem Fluss – der da auf Euch einströmt – hin und erkennt – dass Eure innerste Essenz – die reine Liebe ist – dadurch zum Schwingen gebracht wird. Wenn Ihr Euch und Euer Herz für die Liebe öffnet – kommt Ihr so vel leichter und harmonischer voran und dadurch entsteht Glück und Zufriedenheit in Eurem Leben. Das klingt einfach und glaubt uns – geliebte Schwestern und Brüder – das Leben ist einfach. Genießt jeden Moment – erkennt die Liebe und den Fluss der Liebe darin. Ihr seid so mächtige Wesen – und jeder Moment ist ein Moment des Erschaffens. Bleibt in der Liebe und Zuversicht und vertraut auf die Liebe – und alles ist gut. Wir sind die Lichtgeschwister aus Sirius – Eure Schwestern und Brüder von den Sternen.

gechannelt durch Shogun Amona: http://www.shogun-amona.net/
Quelle: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

Sternenbotschaft: Die Lichtgeschwister aus Sirius (16.März 2015)

von erst-kontakt @ 2015-03-16 – 09:14:10

Beschreibung: irius - Botschaft aus Sirius

„Ihr seid nun bereit die nächste Stufe des vereinten Mensch-Seins zu leben“

„Tak už ste ochotní/pripravení žiť nasledujúcu úroveň BYTIA-človeka“

V láske a hlbokej harmónii (spolu)viazaného BYTIA-stvoritela vás zdravíme – sme súrodenci zo Síria. Sme vo vibrácii týchto slov prítomní/prezentní.  Vývoj na Gaii – tie odhalenia a prípravy na božský moment – prebiehajú paralelne a o čo viac zá/clon sa odstraňuje a vracajú sa vaše spomienky na skutočné BYTIE vašej duše – o to viac rozpoznáte tie súvislosti a prepojenia, – na ktorých sa všetky tie úrovne medzi sebou v pravde podielajú. Pravda je – že všetky úrovne stvorenia sú neoddelitelne medzi sebou prepojené – spôsobom – ktorý presahuje vašu trojdimenzionálnu predstavu o stvorení – o vesmíre. Multidimenzionalita je pre rozum – pre navyknuté chápanie BYTIA – skutočne nie ľahko predstavitelné. Nedá sa zabaliť do nejakej kategórie „šuflíka“ a z toho dôvodu nemôže rozum – telo-chápania – tam nič robiť a preto niekedy padnete do kolísania. Rozpoznajte – Matrix – všetko to čo zvnútorňujete (z čoho ste presvedčení) – dovolíte a ste verili – sa teraz pohybuje do pravdy a svetla – v tempe – ktoré nikdy predtým nebolo na vašej časovej línii. Tie časové línie sa zjednotia  a súčasne  sa zjednotíte vy stále viac a hlbšie do vášho božského JA. Už všetko je pripravené – každý je na svojom mieste – v jeho pozícii. Už ste ochotní - tú nasledujúcu úroveň spoločného BYTIA -   žiť lásku, svetlo a harmóniu. Škola samoočisty bude nahradená vašim vnútorným svetlom – vašou Božskosťou – prítomnosťou vášho JA SOM. Vyžarujte vaše svetlo – vaše svetlo srdca – v každej situácii – a celkom same od seba vstúpi všetko do najvyššej vibrácie – čistej lásky a svetla, ktoré my v sebe nosíme – ktoré MY VŠETCI SME. Milujeme vás a posielame vám našu podporu, buďte v mieri a radosti. MY SME súrodenci zo Síria – vaši bratia a sestry z hviezd.

In der Liebe und in der tiefen Harmonie des vereinten Schöpfer-Seins begrüßen wir Euch – wir sind die Lichtgeschwister aus Sirius. Wir sind jetzt in der Schwingung dieser Worte präsent. Die Entwicklungen auf Gaia – die Enthüllungen und die Vorbereitungen für den göttlichen Moment – laufen alle parallell und je mehr die Schleier sich lichten und Eure Erinnerungen an das wahre Sein Eurer Seele zurückkehren – umso mehr erkennt Ihr auch die Zusammenhänge und Verbindungen – die all diese Ebenen in Wahrheit miteinander teilen. Die Wahrheit ist – dass alle Ebenen der Schöpfung unzertrennlich miteinander verbunden sind – in einer Art und Weise – die Eure dreidimensionale Vorstellung von Schöpfung – vom Universum – übersteigen. Mulitdimensionalität ist für den Verstand – für das gewohnte Verständnis des Seins – wirklich nicht leicht nachvollziehbar. Es ist nicht in eine Kategorie oder „Schublade“ packbar und daus diesem Grund kann der Verstand – der Verstandeskörper – da nichts fest machen und gerät da schon mal ins Schwanken. Erkennt – die Matrix - all das was Ihr als Realität verinnerlicht – erlaubt und geglaubt habt - nun sich in die Wahrheit und in das Licht hinreinbewegt – in einem Tempo – das es zuvor auf Euren Zeitlinien so noch nicht gegeben hat. Die Zeitlinien verschmelzen und gleichzeitig verschmelzt Ihr immer weiter und tiefgehender in Euer göttliches Selbst. Alles ist nun bereit – jeder befindet sich an seinem Platz – in seiner Position. Ihr seid nun bereit – die nächste Stufe des vereinten MenschSeins – der Liebe, des Lichts und der Harmonie – zu leben. Die Schule der Selbstläuterung wird nun abgelöst durch Euer inneres Licht – Eure Göttlichkeit – durch die Gegenwart ICH BIN. Strahlt euer Licht – Euer Herzenslicht - in jede Situation und ganz wie von selber kommt alles in die höchste Schwingung – die reine Liebe und das Licht – das WIR alle in uns tragen – das WIR ALLE sind. Wie lieben Euch und senden Euch unsere Unterstützung, Seid in Frieden und in Freude. WIR SIND die Lichtgeschwister aus Sirius – Eure Schwestern und Brüder von den Sternen.

gechannelt durch Shogun Amona: http://www.shogun-amona.net/
Quelle: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

 

 

Súrodenci zo Síria...


Sternenbotschaft: Die Lichtgeschwister aus Sirius (18.Oktober 2014)

                                     Súrodenci svetla zo Síria

von erst-kontakt @ 2014-10-19 – 08:53:17

Beschreibung: irius - Botschaft aus Sirius

„Liebe öffnet das Tor hin zu Frieden und Freiheit“

Láska otvorí bránu do mieru a slobody“

Milí bratia a sestry Zeme – zdravíme vás v láske a svetlom všetko-jednoty bytia – sme súrodenci svetla zo Síria a mier je naša správa pre vás. Prichádza čas kedy z najhlbšieho presvedčenia zvolíte mier – mier s vami samými a s vašimi spoluľudmi. Vo vašej bytosti – presnejšie povedané vo vašej Blaupause – je mier hlboko zakorenený a vaša duša – vaše duševné bytie prišlo sem – ten mier uskutočniť. Rešpektujeme všetky vaše rozhodnutia a tiež tie, – ktoré ešte teraz sa snažia - vás od mieru oddelovať – byť v nezhode s niekym. Pozrite si všetky aspekty/formy presne s pozornosťou vášho srdca, – ktoré vás od vnútorného a vonkajšieho mieru oddelujú – a rozpoznáte tie korene – rozpoznáte tých spúšťačov a premeňte ich – do čistej lásky. Mnohí z vás veria – vaša planéta, - na ktorej ste teraz hostia – je ešte stále zapletená do rozdelovacích a násilieprinášajúcich aktivít – aby vôbec mohla ísť cestou mieru – cestu lásky a svetla. Ale buďte si istí – sú to vaše médiá – vaše mediálne prostriedky, - ktoré naznačujú/určujú myšlienky mnohých ľudí, - ktorí ešte stále slepo veria tie správy a novosti. Spoznajte – viera prenesie hory a tak je ešte stále myšlienkový svet ovplyvnený/kŕmený vecami, - ktoré vás majú udržiavať v obmedzení a rozdelení – ale predsa rozpozná prebúdzajúce sa vedomie pravdu, - ktorá prenikne všetkým a spojí všetok život. Vaše srdce je jediná autorita, - ktorú by ste mali počúvať. Nasledujte jednoducho impuls vášho srdca a budete rýchlejšie na vašej časovej línii do lásky, - ktorá vám daruje všetkozahŕňajúci mier. Láska je tá cesta a láska je brána, - ktorá otvorí  mier a slobodu pre všetkých. A láska začína vo vás – vo vašom vnútri a odtiaľ nájde jej cestu – do všetkých srdcí. Milujeme vás a ďakujeme vám za všetko čo ste. Sme súrodenci zo Síria.

Geliebte Schwestern und Brüder der Erde – wir begrüßen Euch in der Liebe und dem Licht der All-Einheit des Seins - wir sind die Lichtgeschwister aus Sirius und unsere Botschaft für Euch ist eine Botschaft des Friedens. Es kommt die Zeit da Ihr aus tiefster Überzeugung den Frieden wählt – den Frieden mit Euch selbst und Euren Mitmenschen. In Eurem Wesen – genauer gesagt in Eurer ursprünglichen Blaupause - ist dieser Friede tief verankert und Eure Seele – Euer beseeltes Sein ist hierher gekommen – um diesen Frieden zu verwirklichen. Wir respektieren all Eure Entscheidungen und auch jene – die jetzt noch danach trachten – in Zwietracht mit jemanden zu stehen. Seht Euch all diese Aspekte – die Euch von dem Frieden im Inneren und Äußeren trennen - ganz genau – mit der Aufmerksamkeit und Achtsamkeit Eures Herzens an – und Ihr werdet die Wurzel – die Auslöser erkennen und transformieren – in reiner Liebe. Viele von Euch glauben – Euer Planet - auf dem Ihr jetzt zu Gast seid – ist noch viel zu sehr in trennende und gewaltbringende Aktivitäten verwickelt – um überhaupt den Weg des Friedens – den Weg des Lichts und der Liebe – gehen zu können. Doch seid gewiss – es sind mehr Eure Massenmedien - Eure Medienanstalten – die hier eine Fährte legen für die Gedanken vieler Menschen – die noch blind in diese Berichte und Nachrichten glauben. Erkennt – der Glaube versetzt Berge und so wird das kollektive Gedankenfeld noch mit Dingen genährt – die Euch in Begrenztheit und Trennung halten sollen - doch das erwachende Bewusstsein erkennt immer mehr die Wahrheit – die alles durchdringt und die Einheit – die alles Leben miteinander verbindet. Euer Herz ist die einzige Autorität – auf die Ihr hören sollt. Folgt einfach den Impulsen Eures Herzens und Ihr werdet noch schneller auf Euren Zeitlinien in die Liebe finden – die Euch allumfassenden Frieden schenkt. Liebe ist der Weg und es ist die Liebe - die das Tor hin zu Frieden und Freiheit für alle öffnet. Und die Liebe beginnt in Euch – in Eurem Inneren und von da aus findet sie Ihren Weg – in alle Herzen. Wir lieben Euch und danken Euch für alles was Ihr seid. Wir sind die Lichtgeschwister aus Sirius.

gechannelt durch Shogun Amona: http://www.shogun-amona.net/
Quelle: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

http://erst-kontakt.jimdo.com/
http://erstkontakt-events.jimdo.com/

 

 

aktualizované: 18.07.2024 10:38:58